Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Všeobecné obchodné podmienky obchodného portálu www.poziadavka.sk

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia


1.1 Spoločnosť REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, Bratislava, IČO: 35890941 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodného portálu a poskytovateľom ďalších služieb na adrese www.poziadavka.sk, resp. na iných webových stránkach (ďalej len „Webová stránka“) v jej vlastníctve, ako aj na stránkach jej zmluvných partnerov. A ako jediná je oprávnená k poskytovaniu a predaju služieb na Portáloch.

1.2 Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti REMOS, spol. s r.o. (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v mieste sídla Prevádzkovateľa a v elektronickej forme na adrese www.poziadavka.sk.

1.3 VOP sú záväzné pre všetkých používateľov služieb Prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

Článok 2 - Výklad pojmov


2.1 Nasledovné pojmy budú mať vo VOP a/alebo v obchodnom styku nasledovné významy:

2.1.1
Služby: sú služby poskytované Prevádzkovateľom na Webových stránkach, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky. Služby môžu byť Prevádzkovateľom ponúkané ako individuálne alebo v rámci tzv. balíkov služieb. Služby sa delia na Služby poskytované Klientom a na Služby poskytované Návštevníkom webovej stránky. Rozsah a druh Služieb poskytovaných Klientom je uvedený v cenníku služieb a/alebo v aktivácií služieb.

2.1.2
Objednávateľ alebo Klient: je fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si Služby za odplatu, ak nie je v cenníku služieb a/alebo aktivácií služieb uvedené inak.

2.1.3
Profil spoločnosti: sú to základné informácie o spoločnosti Klienta.

2.1.4
Ponuka spoločnosti: sú to konkrétne ponuky o produktoch a službách poskytovaných Klientom.

2.1.5
Katalógy: sú to elektronické katalógy Klienta.

2.1.6
Referencie: sú to informácie Klienta o zrealizovaných zákazkách.

2.1.7
Certifikáty: sú to informácie Klienta ako o držiteľovi certifikátoch.

2.1.8
Pracovné ponuky: sú ponuky Klienta na prácu resp. pracovnú pozíciu.

2.1.9
Objednávka je písomná objednávka Služieb vyplnená Klientom a akceptovaná Prevádzkovateľom, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené Prevádzkovateľom. Objednávka môže byť vyplnená aj priamo na Webových stránkach.

2.1.10
Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Klient.

2.1.11
Cenník je cenník Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

Článok 3 - Služby poskytované návštevníkom Webovej stránky


3.1 Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje návštevníkom Webovej stránky, sú bezplatné. Medzi Služby poskytované návštevníkom portálu patrí najmä pomoc Prevádzkovateľa pri vyhľadaní:

3.1.1
vhodného dodávateľa formou uverejnenia návštevníkovej požiadavky a sprístupnenia kontaktných údajov na návštevníka svojim aktívnym Klientom na Webovej stránke, resp. na iných webových stránkach, ktoré sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť požiadavky tak, aby boli v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Požiadavky nemôžu obsahovať informácie o produktoch a službách (zadávateľa Požiadavky) v požiadavkách, ktoré majú charakter reklamy alebo propagácie v akejkoľvek forme,

3.1.2
vhodného dodávateľa formou zobrazenia Klientovej prezentácie a jeho kontaktných údajov s možnosťou priameho oslovenia alebo zaslania odkazu do odkazovej schránky na Webovej stránke cez kontaktné formuláre pri prezentácii v prípade, že sa jedná o aktívneho klienta,

3.1.3
vhodného dodávateľa formou zobrazenia Klientovej prezentácie s možnosťou zaslania odkazu do odkazovej schránky na Webovej stránke len cez kontaktné formuláre pri prezentácii v prípade, že sa nejedná o aktívneho klienta.

3.2 Prevádzkovateľ ďalej poskytuje návštevníkom Webovej stránky vyhľadať informácie o dodávateľoch aj nasledovnými spôsobmi:

3.2.1
majú možnosť prezerať a vyhľadávať v profiloch, ponukách, katalógoch, referenciách, certifikátoch, pracovných ponukách, ktoré sú uverejnené na Webovej stránke a ktoré majú Klienti uverejnené pri svojich prezentáciách,

3.2.2
majú tiež možnosť využívať zdarma niektoré doplnkové Služby na Webových stránkach, ktorých rozsah závisí od aktuálnej ponuky. Ak bude súčasťou týchto doplnkových Služieb poskytovaných návštevníkom webovej stránky akýkoľvek druh poradenstva, všetky informácie poskytnuté Prevádzkovateľom v rámci tohto poradenstva sú iba orientačné a nezáväzné a v žiadnom prípade nezakladajú zodpovednosť Prevádzkovateľa za úplnosť, vhodnosť a správnosť poskytnutých informácií.

Článok 4 - Služby poskytované Klientom, Objednanie Služieb a vznik zmluvného vzťahu


4.1 Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje pre Klientov najmä nasledovné Služby:

4.1.1
zverejňovanie Profilu spoločnosti, Kontaktných údajov (adresa, telefón, e-mail, web. stránka), Ponúk spoločnosti, Katalógov, Referencií, Certifikátov, Pracovných ponúk, Požiadaviek,

4.1.2
zaradenie Klienta do príslušných sekcii podľa jeho pôsobností,

4.1.3
zverejnenie loga Klienta na titulnej stránke, v hlavnej sekcii firiem, vo výpise firiem v zaradených sekciách, vo výpise firiem pri vyhľadávaní a pri prezentácii firmy,

4.1.4
zverejnenie obrázku úvodnej web. stránky Klienta pri prezentácii,

4.1.5
zverejnenie fotogalérie z prostredia firmy Klienta,

4.1.6
správu odkazovej schránky Klienta pre odkazy od návštevníkov Webovej stránky,

4.1.7
prevádzku ratingu celkovej prezentácie Klienta,

4.1.8
prevádzku nastavenia informačných správ,

4.1.9
neobmedzený prístup do zoznamu požiadaviek s kontaktom na zadávateľov požiadaviek,

4.1.10
poskytovanie štatistických informácii,

4.1.11
zabezpečenie elektronickej a/alebo telefonickej obsluhy a podpory.

4.2 Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje úvodná registrácia Klienta na Webových stránkach prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru, ak nie je pri konkrétnej Službe výslovne uvedené inak. Klient môže zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu. Klient zároveň udeľuje registráciou svojej spoločnosti na Webových stránkych súhlas Prevádzkovateľovi k textovému a grafickému spracovaniu a doplneniu údajov jeho prezentácie z verejne dostupných zdrojov a/alebo priamo z Klientových webových stránok. Klient zaroveň udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním elektronických správ, ktoré sa týkaju prevádzky Klientovej prezentacie na stránkach.

4.2.1 Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním e-mailových informácií o nových požiadavkách, odkazoch a informačných správ, ktoré sa týkaju prevádzky Klientovej prezentacie na stránkach Prevádzkovateľa.

4.2.2 Z dostupných zdrojov (obchodný register) budú overené následovné údaje: Názov, adresa, PSČ, IČO, DIČ a IČ pre DPH. V prípade chybných údajov pri registrácii budú nahradené novými údajmi a/alebo zároveň zapísané do inej kolonky v databáze (napr. v prípade rozdielu sídla spoločnosti podľa obchodného registra a poštovej adresy).

4.2.3 Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s doplnením a/alebo grafickým spracovaním daľších údajov k jeho prezentácií ako sú: meno kontaktnej osoby, telefónné číslo, mobilné číslo, fax., e-mail, web. stránka, grafický náhľad web. stránky, popis profilu, logo, textová a obrazová časť ponúk, katalógy, certifikáty, referencie a iné... zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ nájde o jeho spoločnosti na internete a/alebo priamo na web. stránke Klienta, prípadne mu budú doručené formou e-mailu zo strany Klienta.

4.2.4 Klient si vytvorením úvodnej registrácie vytvára jedinečné prístupové meno a heslo pod ktorým bude do svojej prezentácie vstupovať.

4.2.5 Spracovanie údajov Klientovej prezentácie uvedené v bodoch 4.2.2 až 4.2.4 je zo strany Prevádzkovateľa poskytované pre Klienta zdarma.

4.2.6 Klient zároveň súhlasí so spracovaním údajov a udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas pre uverejnenie všetkých informácií na stránke www.poziadavka.sk, resp. na iných webových stránkach, ktoré sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa, ako aj na stránkach jeho zmluvných partnerov, ktoré sú uvedené a/alebo budú doplnené k jeho prezentácii.

4.3 Pre využívanie akýchkoľvek spoplatnených Služieb uvedených v cenníku služieb alebo aktivácií služieb sa vyžaduje voľba balíka Služieb a potvrdenie záväznej objednávky, ak nie je pri konkrétnej Službe výslovne uvedené inak. V prípade, že klient má záväzne objednaný balík Služieb (Extra podpora ponúk) a uvedená záväzná objednávka nie je uhradená, tak pred zadaním inej objednávky balíka Služieb (Extra podpora ponúk) je potrebné najskôr uhradiť predchádzajúcu záväznú objednávku alebo ju zrušiť v celom rozsahu. Klient môže zrušiť svoju záväznú objednávku max. do 7 dní od dátumu objednania zaslaním písomnej (list, fax, e-mail) správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť objednávku.

4.4 Po úspešnom preverení Klienta v dostupných informačných zdrojoch (ako sú napr. obchodný register alebo vlastná doména Klienta) Prevádzkovateľ umožňuje Klientom po záväznom objednaní a úhrade príslušného balíka Služieb využívanie služieb podľa objednaného balíka Služieb. Pri balíku Služieb (Extra podpora ponúk) nie je možné presúvanie kreditu na inú ponuku..

4.5 Po ukončení doby poskytovania služieb príslušného balíka Služieb má Klient nárok na opätovné využívanie služieb zahrnutých v spoplatnených balíkoch Služieb, až po opätovnom uhradení platby za príslušný balík Služieb.

4.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na kontrolu správnosti údajov o Klientovi uvedených v objednávke. A v prípade nejasností alebo chýbajúcich údajov môže ihneď pozastaviť niektoré a/alebo v celom rozsahu služby z objednaného balíka služieb. Ak Prevádzkovateľ pri preverovaní Klienta zistí, že ide o neoprávnenú registráciu alebo objednávku Služieb (napr. v prípade neexistujúcej resp. vymyslenej fyzickej alebo právnickej osoby vydávajúcej sa za Klienta alebo v prípade registrácie pod menom inej fyzickej alebo právnickej osoby), okamžite znemožní pôvodne udelený prístup v celom rozsahu.

4.7 Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú zásadne v písomnej (list, fax, e-mail) forme so všetkými požadovanými náležitosťami alebo potvrdením príslušného formulára na Webových stránkach. Objednávka je platná až po jej akceptácii Prevádzkovateľom (vystavenie zálohovej faktúry v písomnej forme alebo na Webových stránkach). Prevádzkovateľ je pred akceptáciou Objednávky oprávnený si telefonicky, faxom alebo inou formou potvrdiť u Objednávateľa údaje uvedené na Objednávke a v prípade pochybností má právo od Objednávateľa požadovať doplňujúce údaje a ďalšie kontaktné údaje (najmä telefonický kontakt na štatutárneho alebo iného oprávneného zástupcu Objednávateľa).

4.8 Objednávateľ zadaním Objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov Prevádzkovateľom v prípade, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Objednávateľ u Prevádzkovateľa objednal.

4.9 Objednávka musí obsahovať minimálne:

4.9.1 obchodné meno Objednávateľa, u právnických osôb aj právnu formu,
4.9.2 IČO Objednávateľa,
4.9.3 DIČ alebo IČ DPH Objednávateľa,
4.9.4 meno a priezvisko kontaktnej osoby Objednávateľa,
4.9.5 kontaktné údaje Objednávateľa (telefón, fax, e-mail),
4.9.6 druh objednanej Služby
4.9.7 obdobie, na ktoré si Objednávateľ objednáva Služby,
4.9.8 deň, od ktorého má byť Služba sprístupnená,
4.9.9 v odôvodnených prípadoch môže Prevádzkovateľ vyžadovať, aby Objednávka bola podpísaná zo strany Objednávateľa (príp. aj potvrdená firemnou pečiatkou).

4.10 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Profil spoločnosti, Kontaktné údaje (adresu, telefón, e-mail, web. stránku), Ponuky spoločnosti, Katalógy, Referencie, Certifikáty, Pracovné ponuky, Požiadavky tak, aby boli v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov.

4.11 Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť:

4.11.1
informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok, obsahujú vulgarizmy, alebo výroky porušujúce ľudské práva a práva menšín

4.11.2
svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedajú príslušným údajom pre vyplnenie formulárov,

4.11.3
texty, ktoré budú obsahovať slová písané VEĽKÝMI PÍSMENAMI v celom rozsahu,

4.11.4
texty, ktoré budú obsahovať zvýrazňujúce znaky,

4.11.5
texty, ktoré budú obsahovať HTML príkazy, odkazy, kontakty, adresy a pod...,

4.11.6
informácie ak Klient vloží inzerát alebo zaregistruje firmu do nezodpovedajúcej sekcie,

4.11.7
informácie ak Klient vloží inzerát niekoľkokrát za sebou do jednej kategórie,

4.11.8
neúplné, zavádzajúce alebo nepravdivé údaje

4.11.9
informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb.

4.12 Klienti, ktorí opakovane porušia tieto podmienky sa vystavujú možnosti zablokovania svojich prihlasovacích údajov, prípadne IP adresy.

Článok 5 - Trvanie poskytovaných služieb, zánik poskytovaných služieb


5.1 Trvanie poskytovaných služieb sa uzatvára zvyčajne na dobu určitú s účinnosťou odo dňa prijatia platby za objednané Služby so strany Klienta, ak v Objednávke nie je uvedené inak.

5.2 Zánik poskytovaných služieb nadobúda právoplatnosť po uplynutí doby na ktorú boli služby objednané a poskytované.

Článok 6- Cena Služieb a platobné podmienky


6.1 Sadzba ceny za objednané Služby je kalkulovaná podľa Cenníka platného v deň objednania Služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien Cenníka. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke poziadavka.sk, ak nie je v Cenníku uvedené inak.

6.2 Všetky ceny uvedené v Cenníku sú čiastkami, ktoré nezhŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená podľa platného zákona a je v daňových dokladoch osobitné vyčíslená.

6.3 V odôvodnených prípadoch, u ktorých existuje riziko, že by cena Služieb nemusela byť uhradená riadne a včas, je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred. V prípade, že platba nebude uskutočnená, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť Objednávateľovi objednané Služby sprístupniť.

6.4 Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená po prijatí zálohovej platby na účet Prevádzkovateľa a sprístupnení Služieb Objednávateľovi. Faktúra bude vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Objednávateľ využívanie Služieb objednal.

6.5 Ak Prevádzkovateľ pozastaví Objednávateľovi poskytovanie Služieb z dôvodov uvedených v týchto VOP, nie je povinný poskytnúť Objednávateľovi žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Článok 7 - Práva a povinnosti Zmluvných strán


7.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v najvyššej možnej kvalite.

7.2 Za obsahovú stránku Profilu spoločnosti, Kontaktných údajov (adresa, telefón, e-mail, web. stránka), Ponúk spoločnosti, Katalógov, Referencií, Certifikátov, Pracovných ponúk, Požiadaviek, Doplňujúce obrázky a pod. je v plnom rozsahu zodpovedný Objednávateľ. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že Objednávateľ uverejnil alebo sa chystá uverejniť na Webovej stránke informácie, ktoré sú z hľadiska obsahovej stránky akýmkoľvek spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, je oprávnený upozorniť Objednávateľa na túto skutočnosť, príp. s poukazom na článok 4 ods. 4.10 a 4.11. VOP nezverejniť takéto informácie.

7.3 Ak informácie Objednávateľa obsahujú akékoľvek grafické znázornenie, logo, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá výlučne Objednávateľ v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

7.4 Rozsah využívaných Služieb je závislý od typu objednanej Služby, resp. od typu balíka Služieb, ktoré sa Objednávateľ rozhodne využívať.

7.5 Objednávateľ má výlučné právo prístupu k objednaným Službám. Prístup k objednaným Službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Objednávateľ je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou.

7.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah a/alebo špecifikáciu Služieb podľa vlastného uváženia.

7.7 Objednávateľ je povinný chrániť údaje získané sprístupnením zoznamu Požiadaviek pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie ich použiť pre svoje súkromné účely alebo pre iného na akékoľvek iné účely, najmä je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť. Objednávateľ tiež berie na vedomie, že zoznam Požiadaviek vytvorený Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránený podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

7.8 Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služieb Objednávateľovi, ak Objednávateľ závažným spôsobom porušuje VOP, najmä ak:

7.8.1
Objednávateľ využíva údaje získané zo zoznamu Požiadaviek v rozpore s odsekom 7.7. tohto článku VOP,

7.8.2
Objednávateľ prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať Služby akejkoľvek inej osobe, ktorá je v databáze Prevádzkovateľa vedená v tzv. deaktivovanom stave z dôvodu neuhradenia akéhokoľvek splatného záväzku voči Prevádzkovateľovi alebo z dôvodu iného závažného porušenia VOP a/alebo dobrých mravov,

7.8.3
Prevádzkovateľ dodatočne zistí, že registrácia Objednávateľa nebola z akéhokoľvek dôvodu oprávnená (najmä prípady uvedené v článku 4 ods. 4.2. týchto VOP),

7.8.4
Objednávateľ koná v rozpore s týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany návštevníkov a Klientov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi za poskytnuté Služby cenu uvedenú v Objednávke a/alebo Cenníku.

Článok 8 - Reklamačný poriadok


8.1 Objednávateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa.

8.2 Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Objednávateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť.

8.3 Reklamáciu je Objednávateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, faxom na číslo: +421 2 43 63 34 46, e-mailom na adresu: info@poziadavka.sk, pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.

8.4 Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb, uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín za obdobie predchádzajúcich 72 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Objednávateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Objednávateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

8.5 Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných Služieb.

8.6 Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je povinný Objednávateľ uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

8.7 V prípade, že Objednávateľ požiada o zrušenie poskytovaných služieb z akéhokoľvek dôvodu vzniká na strane Prevádzkovateľa nárok na storno poplatok vo výške 50% do 7 dní od spustenia služieb a po uplynutí 7 dní 100% z uhradenej čiastky za poskytované služby.

Článok 9 - Spoločné ustanovenia


9.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

9.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

Článok 10 - Záverečné ustanovenia10.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

10.2 Všetky vzťahy neupravené v VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

10.3 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

10.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2010.Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov pre obdobie od 25.05.2018 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES
1. Prevádzkovateľ

Spoločnosť REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, Bratislava, IČO: 35890941, info@remos.sk, 0908150555 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,GDPR").

2. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou ste Vy (Klient a/alebo Návštevník webovej stránky), pretože Vaše osobné údaje spoločnosť REMOS spol. s r.o. spracúva.


3. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť REMOS spol. s r.o. spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch / len za účelom plnenia zákonných povinností podľa Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

4. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Klient poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi predovšetkým meno a priezvisko, telefón, mailovú adresu, dodacie a fakturačné adresy. Klient poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť predzmluvné vzťahy a/alebo zmluvu s klientom a preto ju nebude možné s klientom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je komunikácia s klientom, sprostredkovanie obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek, zverejňovanie údajov Klienta pre návštevníkov webovej stránky za účelom nadviazania obchodnej spolupráce medzi Klientom a navštevníkmi webovej stránky, vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia klienta, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, vedenie vernostných programov pre Klientov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Klient súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sa automaticky objavia a zverejnia na webových stránkach prevádzkovateľa.

Návštevník webovej stránky poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi predovšetkým meno a priezvisko, telefón, mailovú adresu. Návštevník webovej stránky poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s ním a/alebo Klientom. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je komunikácia s prevádzkovateľom a/alebo Klientom, sprostredkovanie obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek, zverejňovanie údajov návštevníka webovej stránky za účelom nadviazania obchodnej spolupráce medzi Klientom a navštevníkom webovej stránky, identifikácia návštevníka webovej stránky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, vedenie vernostných programov pre návštevníkov webovej stránky, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Návštevník webovej stránky súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sa automaticky objavia a zverejnia na webových stránkach prevádzkovateľa.

Ak Klient a/alebo návštevník webovej stránky požiada o registráciu, resp. prejaví svoj súhlas so zaradením do obchodnej spolupráce, zároveň tým udelí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadostiach, formulároch resp. v prihláškach na účely vedenia registrácie a/alebo obchodnej spolupráce.


5. Zdroje osobných údajov

Klient a/alebo návštevník webovej stránky prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetového portálu alebo iným vhodným spôsobom. Klient a/alebo návštevník webovej stránky môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa.

6. Doba uchovávania údajov

Klient a/alebo návštevník webovej stránky udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas
• po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
• po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie služieb
• na dobu neurčitú alebo do odvolania písomnou formou

7. Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Klient a/alebo návštevník webovej stránky odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Klienta a/alebo návštevníka webovej stránky prevádzkovateľovi.

8. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť REMOS spol. s r.o., spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom


9. Spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré prevádzkuje alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov, alebo telefonicky prostredníctvom call centra. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v listinnej podobe (napr. zmluvy, účtovné a daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.

10. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

• Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel spracovania osobných údajov
• Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
• Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom.
• Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby a osoby zúčasňujúce sa obchodnej spolupráce, ktoré týmto plní samotnú podstatu služby.

11. Záverečné ustanovenia


Ako Klient som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som prevádzkovateľovi poskytol dobrovoľne a som oprávnený ich kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako Klient prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Ako návštevník webovej stránky som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som prevádzkovateľovi poskytol dobrovoľne a som oprávnený ich kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako Klient a/alebo návštevník webovej stránky prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní.

Tieto pravidlá naberajú platnosť dňom 25.5.2018.
X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Všeobecné obchodné podmienky obchodného portálu www.poziadavka.sk 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.