Ponuky - Ekológia, odpady

 • Páliace a demolačné práce.

  Ponúkame demontáž technologických celkov - kotolne, silá, oceľové konštukcie. Zabezpečujeme paličské práce. Odvoz zdarma, platba dohodou.

 • Vykupujeme medené a hliníkové káble

  Vykupujeme medené a hliníkové káble. Zaujímavé ceny, platba dohodou.

 • Bioplaneta

  Taktéž pro Vás elektronický obchod... Bioplasty pro fast food, bioobaly, ekologické plastové výrobky pro použití na zahradách a v domácnostech, pro třídění odpadů, stojany a sáčky na psí exkrementy -pro čisté obce a města.

 • Manažment odpadového hospodárstva

  Spoločnostiam, ktoré sú pôvodcami alebo držiteľmi odpadov, obciam a mestám ponúkame: - poradenstvo v odpadovom hospodárstve - výkon auditu odpadového hospodárstva s následným návrhom riešenia - vypracovanie a schválenie programu odpadového hospodárstva - vypracovanie plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi - vypracovanie identifikačných listov NO - vypracovanie hlásení o vzniku a nakladní s odpadmi - vedenie evidencie v odpadovom hospodárstve - vypracovanie a schválenie programov prevencie - vypracovanie hlásení o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov - vypra...

 • Služby výrobcom, dovozcom a vývozcom potravín a nápojov

  - skúšky a analýzy ako podklad pre spracovanie podnikových noriem, technických špecifikácií, overenie zloženia a p. - skúšky a analýzy pre vlastnú kontrolu - vyšetrovanie zdravotnej nezávadnosti potravín a nápojov (v rámci systému manažérstva bezpečnosti potravín - HACCP, ISO 22000) - skúšky a analýzy pre potreby vývozcov a dovozcov - kontrola sanitačných procesov mikrobiologickými metódami - analýza vody určenej pre ľudskú spotrebu podľa Smernice Rady ES : 80/778/EEC (98/83/EC) - analýzy zdrojov pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie podľa NV SR č. 354/2006 Z. z. - účelové analýzy vôd pre potravinárske a technologické úč...

 • Služby výrobcom a dovozcom krmív a kŕmnych surovín

  - fyzikálno-chemické, mikrobiologické a mykologické skúšky a analýzy krmív, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí (Nariadenie vlády Slovenskej republiky – NV SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív, NV SR č. 439/2006 Z. z. o kŕmnych surovinách, NV SR č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach) - skúšky a analýzy pre vlastnú kontrolu – vyšetrovanie zdravotnej nezávadnosti (v rámci SVP a požiadaviek na dokumentáciu) - výpočet metabolizovateľnej energie pre jednotlivé druhy zvierat a ďalších parametrov pre výpočet KD - stanovenie obsahu aditívnych látok (kokcidiostatiká, chemotera...

 • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nebezpečných látok a chemických faktorov a manažmente

  Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho zdravotného dozoru a inšpekcie životného prostredia. Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva. Vypracovanie prevádzkového poriadku na ochranu zamestnancov pred účinkami expozície chemických faktorov na pracovisku.

 • Predáme oceľový odpad z výroby - okuje

  Predáme oceľový odpad z výroby - okuje, aj väčšie množstvo, Dovoz možný .

 • Kompostéry

  Kompostéry

  - predstavuje zvonovú nádobu bez dna, pričom plášť je delený na dve rozoberateľné časti, zakryté odnímateľným vekom. Nádoba sa umiestňuje v záhrade alebo na poli bez vybetónovaného podkladu, čo zabezpečuje biologické spojenie ukladaného kompostovateľného odpadu priamo so zemou. To dáva predpoklad rýchleho rozkladu a vytvárania kompostu. K urýchlovaniu rozkladného procesu prispievajú prevzdušňovacie otvory po celom obvode plášťa.

 • Kontajnery na triedený odpad

  Kontajnery na triedený odpad

  Zvonové ekologické kontajnery - ECOBELL - sú určené pre separovaný zber odpadov s cieľom získania surovín pre ďalšie spracovanie. Sú vyrobené modernou technológiou rotačného odlievania plastov. Použité materiály ako aj celkové konštrukčné riešenie zabezpečujú bezporuchovú prevádzku, odolnosť voči poveternostným vplyvom, maximálnu funkčnosť, jednoduchosť obsluhy a prijatelnú cenu.

 • Environmentálne projekty a ostatné služby

  - Regionálne projekty zamerané na komplexné hodnotenie stavu životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek - Projekty menšieho rozsahu (čiastkové) zamerané na stanovenie kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia napr. podzemná voda, zemina - Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky - EIA - environmental impact assessement - Posudková činnosť EL spol. s r.o. realizuje posudkovú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva (Osvedčenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, č. osvedčenia 35/04/P-6.2. RNDr. Jaroslav Vozár) podľa Vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odbornýc...

 • Zhodnocovanie kalov z čističiek komunálnych odpadových vôd

  Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd sú podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zaradené ako odpad. Podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, sú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd zaradené ako ostatný odpad O, katalógového čísla 19 08 05. Čistiarenské kaly sú konečným produktom procesu čistenia odpadových vôd. Predmetné kaly sú mechanicky odvodnené a anaeróbne stabilizované, čo umožňuje ich využitie ako surovinu pri výrobe kompostu, alebo priame využitie k aplikácii na poľnohospodársku pôdu. Rozhodujúce vlastnosti čistiarenských kalov spočívajú v ich priaznivom hnojivom účinku (sekund...

 • Služby pre geológiu, baníctvo a priemysel

  analytika hornín, nerastných surovín, produktov ich úpravy a priemyselných výrobkov - kompletná analýza makrozložiek: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, H2O+, H2O-, strata žíhaním, Scelk., SO3, F, BaSO4, CO2 - stanovenie bežných stopových prvkov: Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, W, Y, Zn, Zr - stanovenie prvov vzácnych zemín: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Yb - stanovenie ostatných prvkov: Cl, Cs, Ge, Hf, In, Nb, Pd, Pt, Sc, Ta, Te, Tl, U - stanovenie fyzikálnych vlastností Analytika a pôdna mechanika pre inžiniersku geológiu - stanovenie zrnitosti - Atterbergove konzi...

 • Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva, nebezpečných látok a chemických faktorov

  Program odpadového hospodárstva; havarijný plán; prevádzkový poriadok pre chemické faktory; posudok o riziku pre chemické faktory; prevádzkový a manipulačný poriadok pre odlučovač ropných látok a ďalšie dokumenty, ktoré sú vyžadované technickými predpismi. Odborná poradenská činnosť pre odberateľa.

 • Vyvíjač pary ECO na pelety

  Vyvíjač pary ECO na pelety

  Novinka na trhu! Dodávame vyvíjače pary rady ECO na pelety. ECO - ekonomický + egologický. Výkon 150 kg pary / hod. Kompaktný na antikorovej palete 700*1000 mm. Možnosť automatického spustenia, automatického odkaľovania a automatickej úpravne vody. Nutné pripojiť na vodu, elektrickú sieť a komín. Zásobník na pelety až 150 kg, s automatickým dávkovacím systémom peliet. Spĺňa CE nariadenie PED 97/23/CE. Viac info na vyžiadanie. Bližšie info osobne, telefonicky, e-mailom...dodávame aj elektrické vyvíjače pary...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  84  Ďalšia
Rebríky, lešenie, schodíkyRebríky, lešenie, schodíky

Teleskopické a viacúčelové rebríky, plošiny a príslušenstvo.

Otočné stojanyOtočné stojany

Otočné stojany a zásobníky na prospekty pre kancelárie, showroomy...

Odpadkové koše pre exteriérOdpadkové koše pre exteriér

Smetné koše pre exteriér na zmiešaný alebo separovaný odpad.

Zástavy, vlajkyZástavy, vlajky

Zástavy, zástavky a vlajky roznych štátov, alebo obcí.Hľadáte nových zákazníkov?  Aktuálne evidujeme 119 530 užívateľov zo všetkých oblastí podnikania.  Viac >>>

X

Vstup pre firmy

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste prihlasovacie meno alebo heslo?
Hľadáte zákazníkov?

1. Povedzte zákazníkom aké služby poskytujete, aké produkty vyrábate. Ukážete, čo chcete predať a potrebujete dať zákazníkom do pozornosti.

2. Vytvoríme spoločne stratégiu a nájdeme pre Vás odberateľov. Ukážeme im vašu ponuku, vaše referencie, katalógy.

3. Zákazníci smerujú priamo k Vám, prípadne do Vášho internetového obchodu alebo na Vaše webstránky.

X

Hľadám - rýchlo, výhodne, bezplatne a nezáväzne

Služba je bezplatná a k ničomu Vás nezaväzuje, predošlí užívatelia takto ušetrili u dodávateľov v priemere do 25%.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navygácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Ekológia, odpady ponuky | Požiadavka.sk 2004 - 2017 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.