Ponuky - Ekológia, odpady

 • Environmentálne projekty a ostatné služby

  - Regionálne projekty zamerané na komplexné hodnotenie stavu životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek - Projekty menšieho rozsahu (čiastkové) zamerané na stanovenie kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia napr. podzemná voda, zemina - Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky - EIA - environmental impact assessement - Posudková činnosť EL spol. s r.o. realizuje posudkovú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva (Osvedčenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, č. osvedčenia 35/04/P-6.2. RNDr. Jaroslav Vozár) podľa Vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odbornýc...

 • Monitoring skládok odpadov

  Meteorologické údaje - zber a vyhodnotenie údaje získané prostredníctvom SHMÚ v rámci celoslovenského monitoringu (z najbližšej meteorologickej stanice): - množstvo zrážok - teplota (min., max.) - smer a sila prevládajúceho vetra - vyparovanie - vlhkosť vzduchu Emisné údaje - analýza a vyhodnotenie odbery vzoriek, ich analýza a spracovanie výsledkov formou správy: - meranie množstva a sledovanie zloženia priesakových kvapalín a povrchových vôd - monitorovanie skládkového plynu a plynodajnosti skládkového telesa - všetky parametre, ktoré sa majú sledovať v odobratých vzorkách, sú stanovené v prevádzkovom poriadku skládky Ochrana podz...

 • Zhodnocovanie kalov z čističiek komunálnych odpadových vôd

  Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd sú podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zaradené ako odpad. Podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, sú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd zaradené ako ostatný odpad O, katalógového čísla 19 08 05. Čistiarenské kaly sú konečným produktom procesu čistenia odpadových vôd. Predmetné kaly sú mechanicky odvodnené a anaeróbne stabilizované, čo umožňuje ich využitie ako surovinu pri výrobe kompostu, alebo priame využitie k aplikácii na poľnohospodársku pôdu. Rozhodujúce vlastnosti čistiarenských kalov spočívajú v ich priaznivom hnojivom účinku (sekund...

 • Služby výrobcom, dovozcom a vývozcom potravín a nápojov

  - skúšky a analýzy ako podklad pre spracovanie podnikových noriem, technických špecifikácií, overenie zloženia a p. - skúšky a analýzy pre vlastnú kontrolu - vyšetrovanie zdravotnej nezávadnosti potravín a nápojov (v rámci systému manažérstva bezpečnosti potravín - HACCP, ISO 22000) - skúšky a analýzy pre potreby vývozcov a dovozcov - kontrola sanitačných procesov mikrobiologickými metódami - analýza vody určenej pre ľudskú spotrebu podľa Smernice Rady ES : 80/778/EEC (98/83/EC) - analýzy zdrojov pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie podľa NV SR č. 354/2006 Z. z. - účelové analýzy vôd pre potravinárske a technologické úč...

 • Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva, nebezpečných látok a chemických faktorov

  Program odpadového hospodárstva; havarijný plán; prevádzkový poriadok pre chemické faktory; posudok o riziku pre chemické faktory; prevádzkový a manipulačný poriadok pre odlučovač ropných látok a ďalšie dokumenty, ktoré sú vyžadované technickými predpismi. Odborná poradenská činnosť pre odberateľa.

 • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nebezpečných látok a chemických faktorov a manažmente

  Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho zdravotného dozoru a inšpekcie životného prostredia. Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva. Vypracovanie prevádzkového poriadku na ochranu zamestnancov pred účinkami expozície chemických faktorov na pracovisku.

 • Kompostéry

  Kompostéry

  - predstavuje zvonovú nádobu bez dna, pričom plášť je delený na dve rozoberateľné časti, zakryté odnímateľným vekom. Nádoba sa umiestňuje v záhrade alebo na poli bez vybetónovaného podkladu, čo zabezpečuje biologické spojenie ukladaného kompostovateľného odpadu priamo so zemou. To dáva predpoklad rýchleho rozkladu a vytvárania kompostu. K urýchlovaniu rozkladného procesu prispievajú prevzdušňovacie otvory po celom obvode plášťa.

 • Hydraulické lisy na balení textilu

  Hydraulické lisy na balení textilu

  Nabízíme dodávku hydraulických paketovacích lisů na balení textilu využívaného jako čistící hadry. Textil se balí na výstupu lisu do polyetylénových pytlů a balíky mají podle přání hmotnost 5 kg, 10 kg a 25 kg.

 • Páliace a demolačné práce.

  Ponúkame demontáž technologických celkov - kotolne, silá, oceľové konštukcie. Zabezpečujeme paličské práce. Odvoz zdarma, platba dohodou.

 • Vykupujeme medené a hliníkové káble

  Vykupujeme medené a hliníkové káble. Zaujímavé ceny, platba dohodou.

 • Bioplaneta

  Taktéž pro Vás elektronický obchod... Bioplasty pro fast food, bioobaly, ekologické plastové výrobky pro použití na zahradách a v domácnostech, pro třídění odpadů, stojany a sáčky na psí exkrementy -pro čisté obce a města.

 • Predáme oceľový odpad z výroby - okuje

  Predáme oceľový odpad z výroby - okuje, aj väčšie množstvo, Dovoz možný .

 • Laboratórne skúšky odpadov

  - stanovenie škodlivín v odpade Y 19 – Y 45 (podľa vyhlášky č. 284/2001 príl.č.3.) - stanovenie nebezpečných vlastností odpadov - ekotoxicita, infekčnosť, atď. (podľa vyhlášky č. 284/2001 Katalóg odpadov - príl.č.2.) - stanovenie hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh inertného odpadu - stanovenie hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh odpadu, ktorý nie je nebezpečný - stanovenie hraničných hodnôt koncentrácie škodlivých látok v odpade (podľa zákona č. 223/2001 Z. z. príl. č.5.) - analýza olejov na PCB (Vyhláška MŽP SR č.135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov) - akreditov...

 • Laboratórne skúšky odpadových vôd

  - analýza podľa prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon): • ZOZNAM I – zvlášť škodlivé látky • ZOZNAM II – škodlivé látky • ZOZNAM III – prioritné látky - analýza podľa prílohy č. 3 Nariadenia vlády č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd: • Časť A – Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách • Časť B – priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd - analýza podľa prílohy č. 1 Vy...

 • Laboratórne skúšky kontaminovaných zemín a kontaminovaných podzemných vôd

  Predmetné skúšky sa používajú hlavne pri stanovení kontaminácie areálu priemyselných podnikov, prieskum starých environmentálnych záťaží, pri priemyselných a dopravných haváriách (ohrozenie pôdy a podzemnej a povrchovej vody) a podobných environmentálnych prácach. Predmetné práce sa realizujú podľa POKYNU MSPNM SR a MŽP SR z 15 decembra 1997 č. 1617/97-min. Jedná sa o nasledovné druhy analýz: - ukazovatele pre zeminy: • I. kovy – As, Ba, Be, Cd, Co, Crcelk., CrVI, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn • II. ostatné anorganické látky – B, Br, F, CNcelk., CNtox., Ssulfid. • III. rádioaktívne látky – Ra 226, Cs 137+Cs 134 • IV. organické látky...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  85  Ďalšia
Nástenné držiakyNástenné držiaky

Nástenné drôtené stojany vhodné na noviny, časopisy, letáky a iné

Klaprámy, plagátové rámyKlaprámy, plagátové rámy

Hliníkové rámy určené k prezentácii plagátov a oznámení.

VáhyVáhy

Ciachuschopné počítacie, plošinové, laboratórne, závesné váhy.

Reklamné vitrínyReklamné vitríny

Interiérové exteriérové a predajné vitríny.Hľadáte nových zákazníkov?  Aktuálne evidujeme 119 972 užívateľov zo všetkých oblastí podnikania.  Viac >>>

X

Vstup pre firmy

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste prihlasovacie meno alebo heslo?
Hľadáte zákazníkov?

1. Povedzte zákazníkom aké služby poskytujete, aké produkty vyrábate. Ukážete, čo chcete predať a potrebujete dať zákazníkom do pozornosti.

2. Vytvoríme spoločne stratégiu a nájdeme pre Vás odberateľov. Ukážeme im vašu ponuku, vaše referencie, katalógy.

3. Zákazníci smerujú priamo k Vám, prípadne do Vášho internetového obchodu alebo na Vaše webstránky.

X

Hľadám - rýchlo, výhodne, bezplatne a nezáväzne

Služba je bezplatná a k ničomu Vás nezaväzuje, predošlí užívatelia takto ušetrili u dodávateľov v priemere do 25%.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navygácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Ekológia, odpady ponuky | Požiadavka.sk 2004 - 2017 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.