Prístavba a prestavba Materskej školy vo Veľkom Záluží

2489 - WYP
Vestník č. 33/2018 - 15.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľké Zálužie
IČO: 00308595
Veľké Zálužie 955, 95135 Veľké Zálužie
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Bíro, starosta obce
Telefón: +421 376592201
Email: irop.ms@velkezaluzie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4423
Hlavná adresa(URL): http://www.velkezaluzie.eu/

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.evo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.evo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prístavba a prestavba Materskej školy vo Veľkom Záluží
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník

IA19-3 - Prestavba
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia projektu prístavby a prestavby materskej školy vrátane vybavenia materskej školy šatníkovou zostavou. Prístavba materskej školy pozostáva z dvoch dielčich objektov:
- prístavba jedálne (dvojpodlažný objekt s plochou strechou, ktorý svojím hmotovým riešením naväzuje na existujúci objekt materskej školy a hospodársky pavilón),
- prístavba spojovacej chodby (jednopodlažný objekt s plochou strechou, ktorý prepája hlavný vstup s existujúcou chodbou).
Súčasťou je aj preriešenie vstupu s úpravou fasády a prestrešením.
Riešená stavba je členená na jednotlivé stavebné objekty nasledovne :
SO 10 Asanácia letnej kuchyne
SO 01 Prístavba a prestavba materskej školy
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
503 436,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45112000-5

44000000-0

45261420-4

45330000-9

45410000-4

45432110-8

45332400-7

45331000-6

45310000-3

45113000-2

45111300-1

45255400-3

45262520-2

45442100-8

45421100-5

44221000-5

42515000-9

44620000-2

44163130-0

71631430-3

39143121-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Veľké Zálužie, okres Nitra, parcely č. 622/3, 622/10, 622/11 a 622/12 t.j. objekt a areál Materskej školy vo Veľkom Záluží, ul. Podvinohrady 519/53, 951 35 Veľké Zálužie
II.2.4) Opis obstarávania
Realizácia projektu prístavby a prestavby materskej školy vrátane vybavenia materskej školy šatníkovou zostavou. Prístavba materskej školy pozostáva z dvoch dielčich objektov :
- prístavba jedálne (dvojpodlažný objekt s plochou strechou, ktorý svojím hmotovým riešením naväzuje na existujúci objekt materskej školy a hospodársky pavilón),
- prístavba spojovacej chodby (jednopodlažný objekt s plochou strechou, ktorý prepája hlavný vstup s existujúcou chodbou).
Súčasťou je aj preriešenie vstupu s úpravou fasády a prestrešením.
Riešená stavba je členená na jednotlivé stavebné objekty nasledovne :
SO 10 Asanácia letnej kuchyne
SO 01 Prístavba a prestavba materskej školy
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
503 436,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.06.2018
Dátum ukončenia: 31.10.2018
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, investičnej priority 2.2

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač predloží najskôr elektronickú formu dokladu a následne uchádzač na prvom mieste v poradí bude požiadaný o predloženie originálu alebo úradne overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ak verejný obstarávateľ týmto dokladom ešte nedisponuje, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, v tomto prípade je vhodné, ale nie povinné predložiť len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súlade so zákonom za všetkých členov skupiny osobitne. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sa neuplatňujú.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1.Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia. 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol vo výške minimálne 450 000,-EUR bez DPH za uvedené obdobie. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
Odôvodnenie primeranosti a potreby: Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom so skúsenosťami, spoľahlivosťou, s potrebnými schopnosťami a potrebným vybavením, dostatočnými pracovnými kapacitami v oblasti predmetu zákazky.
2.Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov v minimálnom rozsahu pre nižšie uvedenú spôsobilosť : uchádzač preukáže, že má k dispozícii minimálne 1 pracovníka na výkon funkcie stavbyvedúceho s oprávnením na výkon činnosti stavbyvedúceho pre predmet zákazky, pričom sa vyžaduje, aby uvedený pracovník bol zamestnancom uchádzača. Predmetnú podmienku účasti uchádzač preukáže predložením predmetného oprávnenia o odbornej spôsobilosti tohto pracovníka.
Odôvodnenie primeranosti a potreby:
Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že dodávateľ disponuje osobami, ktoré majú vzdelanie a praktické skúsenosti potrebné na kvalifikované plnenie predmetu zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade so zákonom. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podrobnosti podmienok vykonania zákazky sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky vykonania zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.03.2018 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.03.2018 11:00
Miesto: Obecný úrad, Obecná 955, 951 35 Veľké Zálužie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie v počte jeden. Uchádzač ( fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača ( právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/tender/4423_4502_20180214.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView a Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO a na Profile verejného obstarávateľa.
f) Lehota na žiadosti o súťažné podklady - registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO.
g) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 7 000,- EUR
h) Informácia uvedená v bode II.2.7) predstavuje pevne stanovený termín realizácie. V prípade, že by z objektívnych dôvodov na strane verejného obstarávateľa nebolo možné zahájiť plnenie zmluvy v mesiaci jún 2018, zhotoviteľ by bol povinný realizovať práce v náhradnom termíne od 01.06.2019 do 31.10.2019 za nezmenených cenových ako aj ostatných podmienok.
i) Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (tiež viď ďalej). Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Prístavba a prestavba Materskej školy vo Veľkom Záluží 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.