Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Odborné zkoušky výtahu

Jsou prováděny v rozsahu a četnosti dle tab.l. ČSN 27 4007. Jedná se o odbornou prohlídku rozšířenou o zkoušku s provozním zatížením a o revizi elektrického zařízení.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Odborné prohlídky výtahu (revize)

  Jsou prováděny v rozsahu stanoveným ČSN 27 4002 a četnosti dle tab.1. ČSN 27 4007. Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení jeho bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu, periodicky prováděné naším odborným servisním pracovníkem (revizním technikem) za účelem posouzení celkového stavu výtahu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně vedení dokumentace a způsobilosti obsluhy.Odstranění provozních poruch a běžná seřízení v rámci odborné prohlídky, případná výměna drobných součástí - jako jsou žárovky, kontakty a drobný spojovací materiál, je v ceně paušálu.

 • Odborné poradenské služby pri nákupe poľnohospodárskej a špeciálnej dopravnej a manipulačnej technik

  Odborné poradenské služby pri nákupe poľnohospodárskej a špeciálnej dopravnej a manipulačnej technik

  Ponúkame široký sortiment strojov a zariadení do poľnohospodárskej výroby - traktory -pluhy-brány - sejacie stroje podrýváky a pod. V oblasti špeciálnej dopravnej techniky máme v ponuke prepravníky kŕmnych zmesí. výmenné fekálne nadstavby,nosiče kontajnerov a pod. V sekcii manipulačnej techniky je v ponuke široký sortiment kĺbových nakladačov a manipulátorov, špeciálnych obojživeľných strojov, závitových a pásových dopravníkov a pod.

 • Odborné prehliadky - revízie

  - elektrických inštalácií do 1000 V - bleskozvodov - pracovných strojov - elektrických spotrebičov - prenosného náradia

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky

  - odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení vrátane trvalých žeriavových dráh - viazacej a uchopovacej techniky - pohyblivých pracovných plošín - zdvíhacích rámp, plošín, čiel a servisných zdvihákov vozidiel - zdvíhacích ústrojenstiev vozíkov a nakladačov - zvislých posuvných brán

 • Revízna činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky EZ

  Revízna činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky EZ

  Spoločnosť ElektroSystem AM, spol. s r.o. vykonáva revíznu činnosť podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v rozsahu vydaného oprávnenia podľa §15 zákona č. 124/2006 Z.z., Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v triedach bez nebezpečenstva aj s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane bleskozvodov. Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení preverujeme revíznou činnosťou na elektrických zariadeniach, v členení: Druhy revízií: • Východiskové – sa vykonávajú pred uvedením nových elektrických zariadení do prevádzky alebo po ich rekonštrukcií; • Pravidelné – v pravidelných ...

 • Odborné tepovanie a tradíciou

  Odborné tepovanie a tradíciou

  -Hĺbkové tepovanie a dezifenkcia -Sedačky, sedacích súprav -Gauča -Kresla -Bratislava, Stupava, Pezinok, Senica a okolie K tepovaniu každej sedačky pristupujeme vždy individuálne. Sme si vedomí že ani jeden fľak či škvrnka nie je rovnaká. Preto najprv odborne zhodnotíme stav Vašej sedačky, preberieme si možnosti a taktiež vyzistíme akú údržbu ste sedačke venovali. Na základe toho zvolíme vhodný postup tepovania Vašej sedačky aby sme odstránili všetko hĺbkové a povrchové znečistenie, ktoré je možné odstrániť. Na tepovanie používame výhradne profesionálnu chémiu, ktorá zaručuje: -kvalitné hĺbkové čistenie a dezinfekciu -spoľahli...

 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, elektro, plyn a tlaky, revízie

  Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, elektro, plyn a tlaky, revízie

 • Odborné prehliadky VTZ

  OP/OS VTZ

 • Odborné prehliadky a skúšky vzhradených technických zariadení, elektrických, plznových a tlakových.

  Odborné prehliadky a skúšky vzhradených technických zariadení, elektrických, plynových a tlakových.

 • Odborné preklady

  odborné preklady v jazykoch angličtina, španielčina, nemčina a ruština sú našou prioritou už 40 rokov ku spokojnosti mnohých zákazníkov na Slovensku aj v zahraničí. Vieme Vám dodať nielen najvyššiu kvalitu, ale aj najpriaznivejšie ceny na trhu prekladov. Prvých 10 strán akéhokoľvek prekladu Vám vyhotovíme úplne zdarma. Okrem dobrých referencií Vám môžme ponúknuť aj najvyššiu mieru dôveryhodnosti, rýchlosť práce, spoľahlivosť, odbornosť a prácu bez príplatkov za rýchle dodanie alebo za spracovanie cez voľné dni. Sme v dosahu nepretržite aj cez víkendové dni. Sme teda schopní, ušetriť Vám náklady ponukou, ktorá bude výhodnejšia, ako je ...

 • Odborné preklady textov a dokumentov (nemčina, angličtina, ruština, španielčina)

  - listy, bežná korešpondencia - zmluvy, kontrakty, obchodné dokumenty - normy, bezpečnostné listy výrobkov - špecifikácie - marketingové materiály - návody na obsluhu strojov a zariadení - manuály, príručky, brožúry - výkresová dokumentácia a pod. Odbornosť: vysoká, k dispozícii je bohatý softvér, najlepšie ceny na Slovensku. Bez cenových prirážok za prácu vo voľných dňoch. Služba je k dispozícii denne od 7.00 do 22.00) - Technika všeobecne, strojárstvo, elektrotechnika, elektronika, informačné technológie, energetika, stavebníctvo, automobilový priemysel, výpočtová techniku, obchod, marketing, prieskum trhu, právo, ekonómia, kul...

 • Odborné prehliadky a skúšky

  - v rámci realizácie energetických diel je pre ich úspešné uvedenie do prevádzky nevyhnutné podrobiť ich skúškam a previerkam podľa platnej legislatívy - nové elektrické zariadenia je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak bol ich stav z hľadiska bezpečnosti overený východzou odbornou prehliadkou a skúškou - prevádzkovateľné elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované v stanovených lehotách. Revízia musí byť vykonaná najneskôr v roku, do ktorého spadá koniec stanovenej lehoty od doby výkonu poslednej revízie. - činnosť na elektrických zariadeniach vykonávame podľa ustanovení technických noriem, taktiež podľa požiadaviek výrob...

 • Iné odborné školenia

  Školenie zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach a nad voľnou hĺbkou; opakované po 12 mesiacoch. Školenie zamestnancov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel (školenie vodičov; opakované po 2 rokoch. Školenie zamestnancov vykonávajúcich ručnú manipuláciu s bremenami. Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce s chemickými látkami a prípravkami.

 • Odborné prehliadky a skúšky VTZ

  Odborné prehliadky a skúšky VTZ

  V zmysle zákona č. 124/2006 § 9 ods. 1 písm. a) o stave bezpečnosti VTZ a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení, nádob, kotolní, odborné prehliadky a skúšky potrubí. * vstupná analýza * vypracovanie plánu odborných prehliadok a skúšok * vykonanie samostatných odborných prehliadok a skúšok * overenie znalostí obslúh kotlov a tlakových nádob * odstraňovanie menších závad * odskúšanie manometrov a teplomerov * vypracovanie správy o kontrole, stave a vykonanej činnosti na VTZ

 • Odborné prehliadky

  - revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

 • Revízie komínov, kontroly a odborné skúšky

  Pred uvedením nového spotrebiča do prevádzky musí odborne spôsobilá osoba , teda kominár vykonať odbornú skúšku komína. V prípade, že komín vyhovie podmienkam odbornej skúšky kominár vystaví na základe tejto skúšky doklad o preskúšaní komína. Komínová vložka musí byť tvorená z certifikovaných materiálov, v opačnom prípade nemôže byť udelený doklad o preskúšaní komína.

 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

  Ponúkame Vám výkon východzích aj pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických rozvodov a zariadení nízkeho napätia (nn). Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, rodinných domoch, bytoch a pod.

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS - revízie) elektrickéj inštalácie v budovách a rodinnýc

  Predmetom OPaOS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN 33 1500, STN 33 1620, a STN 33 2000-6-61.

 • Odborné prehliadky tlakovy?ch

  •Odborné prehliadky a skúšky stredotlakových parných a horúcovodných kotlov. •Odborné prehliadky tlakových nádob: vzdušníky, ohrievače vody, AT stanice. •Vnútorne prehliadky + vyčistenie nádob. •Skúšky tesnosti - tlakové skúšky. •Bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce prekročenie najvyššieho pretlaku. •Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je para, voda a vzduch •Odborné prehliadky nízkotlakých kotolní •Odborné prehliadky plynových zariadení

 • Odborné prehliadky a kontroly

  ?opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov ?kontroly, opravy a tlakové skúšky požiarnych vodovodov ?testovanie,meranie a kontroly merania a vyhodnocovania hluku a vibrácií, chemických faktorov, pevných aerosolov a osvetlenia v životnom a pracovnom prostredí, vypracovanie hlukových štúdií ?odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických ?odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, ?odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových ?odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích ?čistenie, kontrola,...

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach tlakových

  skupiny Aa3, a4, b1, b2; Ba1, b2, c1, c2, e1, e2, e3 v rozsahu: •kotly parné a kvapalinové III. trieda •kotly parné a kvapalinové IV. trieda •kotly parné a kvapalinové V. trieda •tlakové nádoby stabilné skupiny Ab1, Ab2, Bb1, Bb2 •kovové tlakové nádoby na dopravu plynov - fľaše •kovové tlakové nádoby na dopravu plynov - sudy •bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku •bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty •bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

  Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: •Oprava a údržba •Rekonštrukcia •Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu ev.č. oprávnenia: 013/3/2007-EZ-S,O-E2A

 • Odborné prehliadky - revízie ,skúšky plynových a tlakových zariadení...

  Odborné prehliadky - revízie ,skúšky plynových a tlakových zariadení...

  Vykonávam: 1/Odborné prehliadky plynových zariadení : Plynové kotle ,horáky, rozvody plynu, plynovody,prípojky plynu, regulačné stanice plynu 2/Odborné prehliadky tlakových zariadení: Tlakové nádoby stabilné, expanzomaty, zásobníky, ohrievače, kotle... (vnútorné, vonkajšie prehliadky, tlakové skúšky ) 3/Odborné prehliadky plynových kotolní, kotolní na pevné palivá. 4/Školenia kuričov a obslúh plynových a tlakových zariadení 5/Kontrola kotlov a vykurovacích sústav 6/V spolupráci s montážnou firmou vypracovanie projektu kotolne, dodanie technológie, montáž, uvedenie do prevádzky.

 • OHL (odborné lesní hospodářství)

  Vlastníkům lesa nabízíme dohled odborného lesního hospodáře.

 • Odborné poradenstvo priamo v interiéri

  Odborne poradíme priamo u Vás doma či v kancelárii. Neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si stretnutie už dnes.

 • Odborné poradenstvo

  Niekedy, ak si neviete rady s vašim počítačom, možno len potrebujete malú radu aby ste mohli pracovať ďalej. Využite naše skúsenosti a poraďte sa s nami. Sme ochotní podeliť sa o vedomosti. - Pomoc pri hľadaní služieb - Pomoc pri výbere hardwaru alebo softwaru - Tipy a triky pri využívaní Vašich programov - Ďalšie podľa Vašich potrieb, ...

 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení revízie

  Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení revízie

  Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, plynoinštalácií a regulátorov tlaku plynu. Pri výkone odbornej prehliadky (revízie) po dohode odstraňujeme závady menšieho rozsahu priamo na mieste.

 • Odborné šitie záclon

  - dekorácií

 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlak, plyn

  Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlak, plyn

  - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok (revízií) a skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok nízkotlakových teplovodných kotolní podľa vyhlášky 25/1984 Z.z 1. Tlakové zariadenia: a) tlakové nádoby I. – IV. trieda b) kotly parné a kvapalinové III. IV. a V. trieda 2. Plynové zariadenia všetkých tried: a) spotrebiče – všetky druhy b) regulačné súpravy c) plynovody 3. Hlavné opravy regulačných plynových staníc. 4. Odborné prehliadky nízkotlakových teplovodných kotolní s tepel.výkonom nad 50 kW a) plyno...

 • Odborné preklady

  Štandardné preklady textov, obzvlášť technické dokumenty (napr. technické návrhy, správy, hodnotenia), medzinárodné zmluvy, marketingové a predajné materiály, public relations, znalecké posudky, správy, stanoviská a iné Preklady pre audiovizuálne média ako webové stránky, prezentácie a pod. Korektúra a revízia prvotných textov Korektúra a revízia prekladov v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

 • Odborné preklady vo všetkých svetových jazykoch

  - ekonómia, bankovníctvo - informačné technológie - medicína, farmácia - manuály, reklama - právo, legislatíva - stavebníctvo - a ďalšie...

 • Odborné posúdenie drevín

  Ponúkame odborné a znalecké posúdenie stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov s návrhom starostlivosti na 10 rokov vrátane technologicky a ekonomicky najvýhodnejšieho riešenia nápravy zistených defektov. Bezpečnosť v okolí stromov považujeme za prioritu a nadraďujeme ju všetkým ich ostatným funciám, obzvlášť v okolí exponovaných komunikáciách či stavebných objektov.

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení

  - Elektrických zariadení do 1000V (Zák. NRSR č.124/2006 Z.z., Vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z.) - Aktívnych a pasívnych bleskozvodov (STN EN 62305 a STN 34 1391) - Elektrických zariadení v priestoroch regulačných staníc plynu (Zák. NRSR č.124/2006 Z.z., a Vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z) - Elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia (STN 33 1600 a 33 1610)

 • Odborné posúdenie drevín

  Ponúkame odborné a znalecké posúdenie stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov s návrhom starostlivosti na 10 rokov vrátane technologicky a ekonomicky najvýhodnejšieho riešenia nápravy zistených defektov. Bezpečnosť v okolí stromov považujeme za prioritu a nadraďujeme ju všetkým ich ostatným funciám, obzvlášť v okolí exponovaných komunikáciách či stavebných objektov.

 • Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro do 1000V, energetická certifikácia

  Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro do 1000V, energetická certifikácia

  - Ponúkame Vám odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrozariadení v rozsahu do 1000V v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu a následné vypracovanie revíznej správy - Kolaudujete stavbu resp. ukončujete rekonštrukciu? Súčasťou kolaudácie je aj Energetický certifikát budovy. Ponúkame Vám jeho zhotovenie ako celku resp. v oblasti elektroinštalácia a osvetlenie.

 • Odborné poradenstvo

  - obhliadka a zameranie priestoru - príprava priestoru pred montážou - úpravu a vyrovnavanie podláh - zabezpečenie dodávky tovaru priamo k zákazníkovi - kompletny servis od vyroby parkiet na zakazku, projektovanie stavby, brusenie, lakovanie, lištovanie až po servisnú starostlivosť - renováciu parkiet - dodávka nivelizačných hmôt, lepidiel a lakov Parkety sú vhodné aj na podlahové kúrenie. Sú vyrobené prevažne z duba, ale tiež z buka, pareného buka, hrabu, agátu, pareného agátu a cudzokrajných drevín.

 • Odborné preklady

  realizujeme najmä v odboroch: - automobilový priemysel - bankovníctvo - doprava - cestovný ruch - ekonomika - energetika - farmácia - financie - informačné technológie - logistika - manažment - marketing - medicína - obchod - poisťovníctvo - právo - stavebníctvo - strojárstvo - telekomunikácie - technika - účtovníctvo - a iné

 • Odborné jazykové preklady vo všetkých jazykových kombináciách od 9 euro/ns !!!

  Slovenská jazyková agentúra s 20-ročnou tradíciou ponúka svojim klientom jazykové preklady vo všetkých jazykových kombináciách v skvelých cenách od 9 Euro za normostranu bez DPH. Spolupracujeme s renomovanými prekladateľmi na celom svete. Vieme Vám zabezpečiť aj overenie preložených dokumentov u súdnych tlmočníkov registrovaných na Slovensku i v zahraničí.

 • Odborné prípravy

  •Základná odborná príprava bezpečnostného technika

 • Odborné prehliadky a skúšky

  Našou hlavnou náplňou je uspokojovanie Vašich potrieb tepla. Zabezpečíme všetky Vaše požiadavky týkajúce sa plynového vykurovania vrátane plynofikácie, zriadenia kotolní, revidujeme staré kotolne a ponúkame nové ekologické riešenia vykurovania a získavania tepla.

 • Odborné prehliadky a skúšky výťahov

  Naša spoločnosť vykonáva aj odborné prehliadky a skúšky výťahov na základe vyhlášky č. 718/2002 Z.z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení: ?Odborné a medziobdobné prehliadky výťahov podľa platných noriem a predpisov. ?Odborné skúšky výťahov podľa platných noriem a predpisov. ?Opakované úradné skúšky za účasti akreditovanej osoby podľa platných noriem a predpisov. Ceny skúšok u jednotlivých výťahov sú stanovené podľa konkrétneho typu. V prípade otázok Vám radi odpovieme telefonicky, e-mailom alebo osobne.

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky

  - elektrotechnické skúšky a revízie

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky stabilných tlakových nádob

  Odborné prehliadky a odborné skúšky stabilných tlakových nádob

  Prevádzkové revízie tlakových nádob- stabilných v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z. - opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob- stabilných, - vnútorné prehliadky tlakových nádob, - tlakové skúšky.

 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlak, plyn

  Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlak, plyn

  - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok (revízií) a skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok nízkotlakových teplovodných kotolní podľa vyhlášky 25/1984 Z.z 1. Tlakové zariadenia: a) tlakové nádoby I. – IV. trieda b) kotly parné a kvapalinové III. IV. a V. trieda 2. Plynové zariadenia všetkých tried: a) spotrebiče – všetky druhy b) regulačné súpravy c) plynovody 3. Hlavné opravy regulačných plynových staníc. 4. Odborné prehliadky nízkotlakových teplovodných kotolní s tepel.výkonom nad 50 kW a) plyno...

 • Odborné prehliadky (revízie) VTZ tlakových a plynových

  Odborné prehliadky (revízie) VTZ tlakových a plynových

  - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok (revízií) a skúšok vyhradených technických zariadení tlakových a plynových podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. - Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok nízkotlakových teplovodných kotolní podľa vyhlášky 25/1984 Z.z. 1. Tlakové zariadenia: a) tlakové nádoby skupiny A,B I. – IV. trieda b) kotly parné a kvapalinové skupiny A,B III. IV. V. trieda 2. Plynové zariadenia: a) spotrebiče skupiny A,B b) regulačné súpravy skupiny A,B c) plynovody skupina A,B 3. Hlavné opravy regulačných plynových staníc. 4. Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok nízkotlakových teplovodn...

 • Odborné preklady, tlmočenia + cudzojaz. prezentácie firiem + výuka jazykov

  Odborné preklady, tlmočenia + cudzojaz. prezentácie firiem + výuka jazykov

  - odborné preklady, tlmočenia - elektrotechnika, ekonomika, financie, marketing, video-konferencie - cudzojazyčné prezentácie firiem - grafický návrh, zostavenie prezentácie, cudzojazyčné spracovanie - výuka jazykov - priamo vo firme klienta, intenzívne jazykové kurzy - v lete - aj v zahraničí - v prímorských strediskách na jachtách v Chorvátsku - spestrené plavbou popri pobreží - strava každý deň v inom prístave, v SR - v rekreačnom stredisku MODRA-HARMÓNIA / - metóda aktívnej koncentrácie

 • Odborné vzdělávání v akreditovaném školícím středisku

  Odborné vzdělávání v akreditovaném školícím středisku

  Školicí středisko zabezpečuje odborné vzdělávací kurzy z oblasti elektrotechniky a průmyslové automatizace. Vzdělávací kurzy jsou určeny zejména pro pracovníky s elektrotechnickým vzděláním, kteří si potřebují osvojit nebo prohloubit znalosti a dovednosti v následujících oblastech: - Průmyslové řídící systémy - Pneumatické systémy - Elektrické pohony - Robotika - Aplikovaná elektronika - Silnoproudá elektrotechnika

 • Odborné poradenstvo

  Odborné poradenstvo

  Výber správneho materiálu má veľký vplyv na celkové spracovacie náklady a výsledné parametre výrobku. Každý tovar je možné dodať vo viacerých prevedeniach, tzn. aj v rôznych cenových úrovniach. Naši odborne vyškolení pracovníci Vám ochotne poradia pri výbere optimálneho tovaru pre danú aplikáciu.

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

  Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

  Naša firma zabezpečuje vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhlášky MPSVaR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH Taktiež zabezpečujeme: - spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie zariadení - posúdenie technického stavu vyhradených technických zariadení z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - návrh opatrení na odstránenie nedostatkov - sledovanie a dodržiav...

 • Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

  Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

  - montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických do 22KV vrátane bleskozvodov - montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových - zemný plyn - propán – bután - vodík - kysličník uhoľnatý

Čo ponúkate pre zákazníkov?

Čo ponúkate pre zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Odborné zkoušky výtahu 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.