Chemikálie

- Acetanhydrid, (Anhydrid kyseliny octovej), C4H6O3
- Acetonitril, (Nitril kyseliny octovej), C2H3N CH3CN
- Acetón, CH3COCH3
- Aktívne uhlie
- Amoniak, NH4OH
- n-Amylalkohol, (1-Pentanol), C5H12O CH3(CH2)4OH
- Azid sodný, NaN3 N3Na
- Benzaldehyd , (Aldehyd kyseliny benzoovej), C7H6O C5H5CHO
- Benzén, C6H6
- Benzín lekársky, C6H6
- Benzoan sodný, C7H5O2Na C6H5COONa
- Benzylalkohol, C7H8O C6H5CH2OH
- Brómfenolová modrá, C19H10Br4O5S
- Bromid amónny, NH4Br
- Bromid draselný, KBr
- Bromičnan draselný, KBrO3
- Bromid sodný, NaBr
- Brómkrezolová červeň, C21H16Br2O5S
- Brómtymolová modrá, C27H28Br2O5S
- n-Butanol, Butan-1-ol, C4H10O
- Citran sodný dihydrát, C6H5O7Na3 x 2H2O
- Cyklohexán, C6H12
- Deionizovaná voda, H2O
- Dietylénglykol, C4H10O3
- Dietyléter, C2H5OC2H5
- Dihydrogenfosforečnan amónny, (NH4)H2PO4
- Dihydrogenfosforečnan draselný, KH2PO4
- Dichlórmetán, CH2Cl2
- N,N-dimethylformamid, HCON(CH3)2
- Dusičnan amónny, NH4NO3
- Dusičnan draselný, KNO3
- Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2
- Dusičnan sodný, NaNO3
- Dusičnan strieborný, AgNO3
- Dusičnan strontnatý, Sr(NO3)2
- Dusitan sodný, NaNO2
- Dvojchroman draselný, (Dichroman draselný), K2Cr2O7
- Eriochromová čerň T, (Kyselina 2-hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naftylazo)-5-nitronaftalén-4-sulfonová, sodná soľ;
- Čerň alizarinchromová PT; Čerň erichromová T supra), C20H12N3NaO7S
- Etanol, Etylalkohol, CH3CH2OH
- Etylénglykol, C2H6O2
- Etylester kyseliny octovej, Etylacetát , C4H8O2
- Fenol, (Hydroxybenzén), C6H6O C6H5OH
- Fenolftalein, C20H14O4
- Fenolová červeň, C19H14O5S
- Ferrikyanid draselný, (Hexakyanoželezitan tridraselný), K3(Fe(CN)6)
- Ferroin roztok cca 1/40 M (0,025 mol/l), (Vodný roztok komplexu 1,10-fenantrolinu so síranom železnatým), C36H24Fe N6O4S
- Ferrokyanid draselný trihydrát, Potassium hexacyanoferrate(II) Trihydrate, (Hexakyanoželeznatan tetradraselný trihydrát), K4(Fe(CN)6) x 3H2O
- Fluorid amónny, NH4F
- Fluorid draselný, KF
- Fluorid sodný, NaF
- Formaldehyd, HCHO
- Formamid, (Amid kyseliny mravčej), CH3NO
- Fosforečnan trisodný dodekahydrát, Na3PO4 x 12H2O
- Glycerín, Glycerol, C3H8O3 HOCH2CH(OH)CH2OH
- Hexametafosforečnan sodný
- n-Heptán, C7H16
- Hexametyléntetraamín, (Urotropín), C6H12N4
- n-Hexán, C6H14
- Hexán, C6H14
- Hydrogénfosforečnan didraselný bezvodý, (Fosforečnan draselný), K2HPO4
- Hydrogénfosforečnan disodný, Na2HPO4
- Hydrogénfosforečnan disodný, Na2HPO4 x 12 H2O
- Hydrogénftalat draselný, (Ftalan draselný kyslý), C8H5KO4 HOOCC6H4COOK
- Hydrogénsíran draselný, (Síran draselný kyslý), KHSO4
- Hydrogénuhličitan draselný, (Uhličitan draselný kyslý), KHCO3
- Hydrogénuhličitan sodný, Na HCO3
- Hydroxid draselný, KOH
- Hydroxid hlinitý, Al (OH)3
- Hydroxid sodný, NaOH
- Hydroxylamín hydrochlorid, (Chlorid hydroxylamónny), NH2OH x HCl
- Chelatón II, (Kyselina etyléndiaminotetraoctová, EDTA), C10H16N2O8
- Chelatón III, (Kyselina etylendiaminotetraoctová, disodná sol), C10H14N2Na2O8 x 2H2O
- Chlorid amónny, NH4Cl
- Chlorid draselný, KCl
- Chlorid horečnatý hexahydrát, MgCl2 x 6H2O
- Chlorid sodný, NaCl
- Chlorid strieborný, AgCl
- Chlorid strontnatý hexahydrát, SrCl2 x 6H2O
- Chlorid vápenatý bezvodý granulovaný, CaCl2
- Chlorid vápenatý dihydrát, CaCl2 x 2H2O
- Chlorid vápenatý hexahydrát, CaCl2 x 6H2O
- Chlorid zinočnatý bezvodý, ZnCl2
- Chlorid železitý bezvodý, FeCl3
- Chlorid železitý kryštalický hexahydrát, FeCl3 x 6H2O
- Chloroform, CHCl3
- Chroman draselný, K2CrO4
- Izoamylalkohol, (3-Metylbután-1-ol, Isopentylalkohol), C5H12O (CH3)2CHCH2CH2OH
- Izobutylalkohol, C4H10O
- Izoel
- Izooktán, C8H18
- Izopropanol, 2-Propanol / Propan-2-ol, (CH3)2CHOH
- Jodičnan draselný, KIO3
- Jód resublimovaný, I2
- Jodid, KI
- Jodid sodný, NaI
- Jodistan draselný, KIO4
- o-Krezol, C7H8O
- m-Krezol, C7H8O
- Kryštáľová violeť, (Violeť methylová 10 B), C25H30CIN3
- Kupral, ( N, N – Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát), C5H10NNaS2 x 3H2O
- Kyselina adipová, C6H10O4 , HOOC(CH8)4COOH
- Kyselina amidosulfónová, (Kyselina amidosírová, Kyselina sulfámová), NH2SO3H
- Kyselina askorbová, (Vitamín C), C6H8O6
- Kyselina benzoová, C7H6O2, C6H5COOH
- Kyselina boritá, H3BO3
- Kyselina bromovodíková, HBr
- Kyselina citrónová, C6H8O7
- Kyselina citrónová monohydrát, C6H8O7 x H2O
- Kyselina dichlóroctová, C2H2Cl2O2
- Kyselina dusičná, HNO3
- Kyselina fluorovodíková, HF
- Kyselina fosfomolybdénová hydrát, (Kyselina dodekamolybdatofosforečná hydrát), H3PO4 x 12MoO3 x aq
- Kyselina fosforečná, H3PO4
- Kyselina chloristá, HClO4
- Kyselina chlorovodíková, HCl
- Kyselina chrómsírová
- Kyselina maleinová, C4H4O4 C2H2(COOH)2
- Kyselina mliečna, (Kyselina 2–hydroxypropánová), C3H6O3 CH3CH(OH)COOH
- Kyselina mravčia, HCOOH CH2O2
- Kyselina octová, CH3COOH
- Kyselina salicylová, (Kyselina 2-hydroxybenzoová), C7H6O3
- Kyselina sírová 91% podľa Gerbera, H2SO4
- Kyselina sírová 62 % podľa Gulika, H2SO4
- Kyselina sírová, H2SO4
- Kyselina sulfanilová, (Kyselina anilín-4-sulfónová, kyselina 4-aminobenzénsulfónová), C6H7NO3S H2NC6H4SO3H
- Kyselina 5 – sulfosalicylová dihydrát, (Kyselina 2 – hydroxy – 5 sulfobenzoová dihydrát), C7H6O6S x 2 H2O HOC6H3(SO3H)COOH x 2H2O
- Kyselina štavelová dihydrát, C2H2O4 x H2O, HOOCCOOH x 2H2O
- Kyselina tioglykolová, (Kyselina sulfanyl octová), C2H4O2S HSCH2COOH
- Kyselina trichlóroctová, C2HCl3O2 Cl3CCOOH
- Kyselina vínna, C4H6O6 COOH(CHOH)2COOH
- Laurylsíran sodný, (Dodecylsíran sodný), C12H25NaO4S CH3(CH2)11OSO3Na
- Malachitová zeleň, C48H50N4O4 x 2 C2H2O4
- Manganistan draselný, KMnO4
- Mravčan draselný
- D – Mannit, C6H14O6
- Mentol, C10H20O
- Metanol, Metylalkohol, CH3OH
- Metavanadičnan amónny, NH4VO3, C2H5COCH3
- Metol, (4 – (Methylamino)fenol síran), C14H18N2O2 x H2SO4 (CH3NHC6H4OH)2 x H2SO4
- Metylová červeň, voľná kyselina, (Metylčerveň, voľná kyselina)C15H15N3O2 4 –(CH3)2NC6H4N:NC6H4 - 2 - COOH
- Metylénová modrá, C16H18CIN3S x H2O
- Metylizobutylketón, 4-metyl-2-pentanón, C6H12O
- Metyloranž, (Oranž methylová sodná soľ, Oranž III, ), C14H14N3NaO3S
- Metylsalicylát, C8H8O3
- Močovina, (Karbamid), CH4N2O
- 1-oktanol, C8H18O
- Molybdenan amónny tetrahydrát, (Heptamolybdenan hexaamónny tetrahydrát), (NH4)6Mo7O24 x 4H2O
- Molybdenan sodný dihydrát, Na2MoO4 x 2H2O
- Morský piesok
- Murexid, (Kyselina purpurová, amónna soľ), C8H8N6O6
- Naftalén, C10H8
- 2-Naftol, C10H8O C10H7OH
- Nátronové vápno granulované II
- Ninhydrín, C9H6O4
- Nitrometán, CH3NO2
- Nitroprusid sodný dihydrát, (Pentakyano nitrosoželezitan sodný dihydrát)C5FeN6Na2O x 2H2O
- Octan amónny, C2H7NO2 CH3COONH4
- Octan draselný, CH3COOK C2H3KO2
- Octan kademnatý dihydrát, C4H6CdO4 x 2H2O (CH3COO)2Cd x 2H2O
- Octan olovnatý trihydrát, (CH3COO)2Pb x 3H2O
- Octan olovnatý zásaditý podľa Horna, (Dihydroxyd-dioctan diolovnatý) C4H8O6Pb2 (CH3COO)2Pb x Pb(OH)2
- Octan sodný bezvodý, C2H3NaO2 CH3COONa
- Octan zinočnatý dihydrát, C4H6O4Zn x 2H2O Zn(CH3COO)2 x 2H2O
- Octan sodný trihydrát, C2H3NaO2 x 3H2O CH3COONa x 3H2O
- Ortuť polarografická, Hg
- Oxid horečnatý ľahký, MgO
- Oxid chrómový, CrO3
- Oxid manganičitý, MnO2
- Oxid olovnatý žltý, PbO
- Oxid titaničitý, TiO2
- Oxid zinočnatý, ZnO
- Parafín
- Pepsín
- n-Pentán, C5H12
- Perchlóretylén, Tetrachóretylén , C2Cl4
- Peroxid sodíka, (Peroxid sodný), Na2O2
- Peroxid vodíka, H2O2
- Peroxodisíran amónny, (Persíran amónny), (NH4)2S2O8
- Petroléter, (zmes kvapalných alifatických uhľovodíkov)
- 1-propanol, Propylalkohol , C3H8O
- Propylénglykol, C3H8O2
- Pyridín, C5H5N
- Peroxodisíran draselný, (Persíran draselný), K2S2O8
- Peroxodisíran sodný, (Persíran sodný), Na2S2O8
- Pyrosiričitan draselný, (Disiričitan draselný), K2S2O5
- Pyrosiričitan sodný, (Disiričitan sodný), Na2S2O5
- Ramsay tuk
- Rodanid amónny, (Tiokyanatan amónny), NH4SCN
- Rodanid draselný, KSCN
- Sacharóza, C12H22O11
- Salicylan sodný, C7H5NaO3 HOC6H4COONa
- Seleničitan sodný pentahydrát, Na2SeO x 5 H2O
- Silikagel
- Silikónové oleje
- Silikónové pasty
- Silikónový odpeňovač
- Silokónové emulzie
- Síran amónny, (NH4)2SO4
- Síran draselný, K2SO4
- Síran draselno-hlinitý dodekahydrát, (Síran hlinito-draselný dodekahydtát) KAl(SO4)2 x 12H2O
- Síran hlinitý oktadekahydrát, Al2(SO4)3 x 18H2O
- Síran horečnatý heptahydrát, MgSO4 x 7H2O
- Síran hydrazínia, N6H2O4S NH2NH2 x H2SO4
- Síran kobaltnatý heptahydrát, CoSO4 x 7 H2O
- Síran lítny monohydrát, Li2SO4 x H2O
- Síran manganatý monohydrát, MnSO4 x H2O
- Síran meďnatý bezvodý, CuSO4
- Síran meďnatý pentahydrát, CuSO4 x 5 H2O
- Síran ortuťnatý, HgSO4
- Síran sodný bezvodý, Na2SO4
- Síran sodný dekahydrát, Na2SO4 x 10H2O
- Síran strieborný, Ag2SO4
- Síran zinočnatý heptahydrát, ZnSO4 x 7 H2O
- Síran železnato-amónny hexahydrát, (Síran ammónno-železnatý hexahydrát), (NH4)2Fe(SO4)2 x 6H2O
- Síran železnatý heptahydrát, FeSO4 x 7H2O
- Síran železito-amónny dodekahydrát, (Síran amónno-železitý dodekahydrát NH4Fe(SO4)2 x 12H2O
- Síran železitý hydrát, Fe2(SO4)3 x aq
- Siričitan sodný bezvodý, Na2SO3
- Soľ priemyselná tabletovaná
- Sorban draselný, (Sorban draselný), C6H7KO2 CH3CH:CHCH:CHCOOK
- Stearan horečnatý, C36H70MgO4
- Sulfid sodný hydrát, (Sírnik sodný hydrát), Na2S x aq
- Sulfid železnatý, FeS
- Škrob rozpustný
- Šťavelan diamónny monohydrát, C2H8N2O4 x H2O (COONH4)2 x H2O
- Šťavelan disodný, C2Na2O4 (COONa)2
- Tetraboritan sodný dekahydrát, (Borax), Na2B4O7 x 10H2O
- Tetrahydrofurán, C4H8O
- Tetrachlórmetán, CCl4
- Tiomočovina, (Thiokarbamid), CH4N2S NH2CSNH2
- Tiosíran amónny, (NH4)2S2O3
- Tiosíran sodný bezvodý, Na2S2O3
- Tiosíran sodný pentahydrát, Na2S2O3 x 5H2O
- Tymolová modrá
- Toluén, C7H8
- Trietanolamín, C6H15NO3
- Trietylamín, C6H15N
- Trietylénglykol, C6H14O4
- Trichlóretylén, C2HCl3
- Uhličitan amónny, (NH4)2CO3
- Uhličitan draselný bezvodý, K2CO3
- Uhličitan horečnatý zásaditý, (Chlorid – hydroxid horečnatý), ~ 4MgCO3 x Mg(OH)2 x 5 H2O
- Uhličitan sodný bezvodý, Na2CO3
- Uhličitan sodný dekahydrát, Na2CO3 x 10H2O
- Uhličitan vápenatý zrážaný, CaCO3
- Vazelína biela
- Vazelína žltá
- Vínan antimonylo-draselný 0,5 hydrát, C4H4KO7Sb x 0,5H2O
- Vínan sodno-draselný tetrahydrát, (Vínan draselno-sodný tetrahydrát, Seignettova soľ), C4H4KNaO6 x 4H2O
- Vínan sodný dihydrát, C4H4Na2O6 x 2H2O
- p-Xylén, C8H10
- Xylén, zmes izomérov, C8H10
- Xylénová oranž, C31H28N2Na4O13S
- Zinok granulovaný, Zn

Radi zodpovieme Vaše otázky, napíšte nám:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha:  • Regál na chemikálie s vaňovými policami

  Regál na chemikálie s vaňovými policami

  základný regál - kovový pozinkovaný regál určený pre skladovanie chemikálií - regály tvoria 4 pozinkované vane a 1 krycia polica s rozmermi 1000 x 500 mm - objem vane 28 litrov, nosnosť 150 kg, celková nosnosť regálu 1100 kg - vaňové police sú podľa potreby výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm - regály sú vhodné pre skladovanie kvapalín ohrozujúcich vodu (WGK) triedy 1-3 a horľavých kvapalín F/F+ - jednoduchá bezskrutková montáž regálov vďaka zásuvnej konštrukcii - regály je možné rozširovať cenovo výhodnými prídavnými poľami Nosnosť police (kg): 150 Počet políc: 4 + 1 Výška (mm): 2000 Šírka (mm): 1000 Hĺbka (mm): 500...

 • Regál na chemikálie s vaňovými policami

  Regál na chemikálie s vaňovými policami

  prídavný regál - kovový pozinkovaný regál určený pre skladovanie chemikálií - regály tvoria 4 pozinkované vane a 1 krycia polica s rozmermi 1000 x 500 mm - objem vane 28 litrov, nosnosť 150 kg, celková nosnosť regálu 1100 kg - vaňové police sú podľa potreby výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm - regály sú vhodné pre skladovanie kvapalín ohrozujúcich vodu (WGK) triedy 1-3 a horľavých kvapalín F/F+ - jednoduchá bezskrutková montáž regálov vďaka zásuvnej konštrukcii - regály je možné rozširovať cenovo výhodnými prídavnými poľami Nosnosť police (kg): 150 Počet políc: 4 + 1 Výška (mm): 2000 Šírka (mm): 1000 Hĺbka (mm): 500...

 • Nádrže na chemikalie 1350,1400,2500,3500,6000,10 000,15 000 litrov.

  Nádrže na chemikalie 1350,1400,2500,3500,6000,10 000,15 000 litrov.

  Všetky nádrže sú nadzemné,dvojpašťové a vhodne na bezpečne skladovanie rôznych druhov chemikalii (napr.Deeicer).Nádrže sú schopné zachitiť až 110% objemu vnútornej nádrže,sú vybavene alarmom preplnenia a medzipriestoru.Všetky komponenty prichadzajúce do kontaktu s chemikaliou sú vyrobene z plastu,alebo nehrdzavejúcej oceľe.Vďaka tomu sú nádrže odolne voči korozii. Všetky nádrže sú vyrábané na objednávku a je len na Vás čo bude vaša nádrž obsahovať. Doba dodania je 3 až 6 týždňov pre všetky druhy nádrži.

 • Chemikálie

  Chemikálie pro: - UV - HPLC, UHPLC - GC - mikroelektroniku, třídy MOS, VLSI, ULSI, SLSI - optoelektroniku,fotovoltaiku - laboratorní a vědecké aplikace Aceton, acetonitril, methanol, ethanol, isopropanol, butanol, n-pentan, n-hexan, n-heptan, cyklohexan, isooktan, benzen, toluen, xylen, diethylether, dichlormethan, chloroform, petroleumether, Fischerovo činidlo. Kyselina dusičná, chlorovodíková, sírová, fluorovodíková, octová.

 • Chemikálie

  Chemikálie pro UV, HPLC, GC, mikroelektroniku, optoelektroniku, fotovoltaiku, vakuové systémy apro laboratorní a vědecké aplikace. Aceton, acetonitril, methanol, ethanol, isopropanol, butanol, n-pentan, n-hexan, n-heptan, cyklohexan, isooktan, benzen, toluen, xylen, diethylether, dichlormethan, chloroform, petroleumether, Fischerovo činidlo. Kyselina dusičná, chlorovodíková, sírová, fluorovodíková, octová.

 • Chemikálie ELASTOSIL

  Chemikálie ELASTOSIL

  Silikóny pre izolačné sklá Silicone Elastosil IG15 black - mono-componenet Balenie: 26 kg alebo 270 kg sudy alebo 600 ml vrecká. Jeho zloženie je optimalizované pre rýchle schnutie. Zhoduje sa s Európskym štandardom EN 1279. Silicone Elastosil IG25 black - bi-component Balenie - komponent A: 250 kg sudy; komponent B: 20kg sudy. Produkt sa aplikuje pomocou extrudera. Odolný hlavne voči UV žiareniu a klimatickým podmienkam. Silikóny pre lepené zasklenie Silicone Elastosil SG20 - mono-component Balenie: 250 kg a 25 kg sudy; 310 ml tuby. Tento produkt nahrádza Elastosil SG18 a nie je škodlivý. V porovnaní s dvojzložkovými produktmi je čas schnutia je omnoho dlh...

 • Chemikálie FENZI

  Chemikálie FENZI

  Thiover Dvojzložkový polysulfid tmel pre izolačné sklá. Thiover je dvojzložkový polysulfid tmel určený hlavne pre výrobu izolačných skiel. Nanáša sa pomocou vhodného extrúdora. Mixovanie je ľahko dosiahnuteľné pomocou vhodného mixačného zariadenia. Thiover dosiahol vynikajúce výsledky v mnohých skúškach starnutia, ako napr.: ponáranie do vody, odolnosť voči atmosférickej korózii, odolnosť voči vibráciám, odolnosť voči ultrafialovému žiareniu. Balenie: Thiover je balený a distribuovaný v týchto veľkostiach: - 191 lt sud - 10 kg sud - 100 kg sud - 630 gr. kartuše Butylver Tmel butyl pre izolačné sklá. Jednozložkový tmel butyl je ur...

 • Nádoba na chemikálie ChemStoreTank®

  Nádoba na chemikálie ChemStoreTank®

  Tieto najmodernejšie nádrže majú viacplášťovú konštrukciu chrániacu pred poškodením a možným škodlivým únikom. Nádrže Titanchemstore sú vyrobené z polyetylénu. Sú ťažko opotrebovateľné a odolné voči UV žiareniu. Nádrže nevyblednú, neprasknú a nepodliehajú korózii. Používanie nádrží Titan na uskladnenie chemikálií umožňuje trvalý prístup k uskladneným látkam a nádrže taktiež zabezpečujú kontinuitu operácií, v rámci ktorých sa látky využívajú. Zároveň poskytujú pracovný komfort. Spoločnosť Titan vykonáva svoje aktivity v zhode s ISO 9001:2000 FM číslo 57348. Na nádrže Titanchemstore sa vzťahuje 5 ročná záruka a na pr...

 • Chemikálie pre všetky procesy omieľania:

  Firma R-lub Slovakia, s.r.o. okrem predaja samotných vibračných zariadení ponúka svojim zákazníkom aj práce na týchto vibračných zariadeniach vo svojom stredisku neďaleko Žiliny. Vďaka dobrej geografickej polohe je schopná v krátkej dobe zabezpečiť : - odihlovanie - omieľanie - leštenie

 • Predaj laboratórnych chemikálie

  - 1 - Naftol p.a. - 1 - Naftylamín čistý - 1,1,2,2-Tetrachlóretán čistý - 1,2 - Dichlóretán p.a. - 1,4-Dioxán p.a. - 1-Oktanol p.a. - 2 - Naftol p.a. - 2,2-Dipyridyl p.a. - 2,4-Dichlórfenol p.a. - 2,4-Dinitrofenilhydrazín p.a. - 2,6-Dichlórfenolindofenol Na - soľ p.a. - 4 - Aminoantipyrín p.a. - 8-Hydroxychinolín p.a. - Acetaldehyd p.a. - Acetón p.a. - Acetón tech. - Acetón čistý - Acetonitril p.a. - Ajatín plus plus čistý - Aktívne uhlie granulované p.a. - Aktívne uhlie práškové p.a. - Alizarínová červeň S p.a. - Alizarínová žltá GG - sodná soľ p.a. - Alizarínová žltá R p.a. - Alizarínsulfonan sodný p.a. - Alkalická mod...

 • Pomocné laboratórne chemikálie a činidlá

  - Alkalické jodidovo-azidové činidlo - Aquadety 1, 2, 5 - Ehrlichovo činidlo - Fehlingov roztok I. a II. - Fischerovo činidlo – roztok A, roztok B - Nesslerovo činidlo - Fyziologický roztok (pre laboratórne použitie, pokusy) - Ziehlov roztok - Anilínová voda - Lugolov roztok (GramII.) - Safranín - Karbolfuksín koncentrovaný (Ziehl-Neelsen) a zriedený - Sudan III. na farbenie tuku - Metylénová modrá na farbenie volutínu - Metylénová modrá na farbenie mŕtvych buniek kvasiniek - Ammanov laktofenol - Roztok proti roztočom - Kyslý roztok sublimátu na hydrolýzu želatíny - Indolové činidlo - Roztok brómtymolovej modrej pre 0/F test - Roztok na c...

 • Čerpadlá pre morskú vodu a chemikálie

  - zavlažovanie - chov rýb

 • Chemikálie pro anorganickou analýzu

  Společnost VWR nabízí tisíce chemikálií vhodných pro široké spektrum analytických aplikací v oblasti výzkumu a vývoje od našich hlavních značek. Pokud je k dosažení vašich cílů v oblasti řízení jakosti, výroby nebo výzkumu a vývoje klíčová dodávka chemikálií s garantovanou vysoce kvalitní a reprodukovatelnou funkcí mezi jednotlivými šaržemi, obraťte se na produktového manažera společnosti VWR. BDH Prolabo Vysoce čistá chemická činidla AnalaR NORMAPUR pro laboratorní analýzy kombinují nejvyšší jakost a konkurenční ceny... Pomocné laboratorní produkty Široké spektrum pomocných produktů pro řadu aplikací, např. ohřev, mlet...

 • Lab chemikálie

  - Applichem Chem - Enzymy - HPLC rozpouštědla - Penta - Applichem - Lachner

 • Chemikálie pro povrchové úpravy

  - vázací a manipulační prostředky

 • Čisté a špeciálne chemikálie

  Laboratórne, farmaceutické a liekopisné chemikálie, potravinárske chemikálie, chemikálie pre elektro-polovodiče.

 • Priemyselné chemikálie

  Kyseliny, Hydroxidy, Dusičnany, Dusitany, Chlorid draselný, Sírany, priemyselná Soľ, Siričitan sodný, Uhličitany, Fosforečnany, Litopon, Titánová beloba, Zinková beloba, iné pigmenty, Flokulanty a ďalšie. Laky na kovy, plasty, UV-laky na lakovanie plastov a iné špec. laky.

 • Laboratórne chemikálie

  - Normanály v ampulkách - Normanálne roztoky - Indikátorové papiere - Technické chemikálie - Chemikálie na úpravu vody - Dezinfekčné prostriedky - Rozpúšťadlá - Laboratórne sklo - Filtračný papier - Laboratórne prístroje - Prostriedky na odmasťovanie a odstraňovanie vodného kameňa - Lampový, fakľový olej a tekutý podpaľovač

 • Specialchemikalien

  - Artikel-Code: E005074 - Chem. Bezeichnung / INCI-Name: Dinatriumperoxodisulfat - EU-Nummer: 231-89-21 - CAS-Nummer: 7775-27-1

 • Technické chemikálie

  Základné ponúkané produkty: - Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku, NH4(OH) technický a p.a. - Amoniak (čpavok) kvapalný, NH3 - Demineralizovaná voda - Dithioničitan sodný, Na2S2O4 - Etylénglykoly - Fosforečnan sodný, Na3PO4 - Hydroxid draselný, KOH - Hydroxid sodný tekutý technický, NaOH, min. 49% - Chlorid sodný, NaCl, priemyselná a tabletovaná soľ - Chlorid sodný, NaCl - posypová soľ - Chlorid železitý, FeCl3, 40% roztok - Chloritan sodný, NaClO2 - Chlórnan sodný, NaOCl - Kyselina dusičná, HNO3, technická, p.a. - Kyselina chlorovodíková technická, HCl, min. 31% - Kyselina sírová koncentrovaná, H2SO4, 94 - 98% - Kyselina s...

 • Laboratórne chemikálie

  Ponúkame: - Laboratórne chemikálie - Normanály - Rozpúštadlá - Podvarové minerálne kyseliny - Hydroxidy

 • Chemikálie i ve velkém balení

  - laboratorní chemikálie (Lach - Ner, Penta) - farmaceutické chemikálie - chemikálie pro průmyslové využití, zejména pro úpravu vod a další v balení 25 - 50 kg pytle, nebo hoboky - silikagely pro laboratoře a sušení trafoolejů - bílý a s idndikací nasycení vlhkostí

 • Agro chemikálie

  - FUNGICÍDY – prípravky proti hubovým chorobám - INSEKTICÍDY – prípravky proti živočíšnym škodcom - HNOJIVÁ - HERBICÍDY – prípravky proti nežiaducej vegetácii - OSTATNÉ (napr. zmáčadlá, enzymatické prípravky a.i.)Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo 0908 / 150 555, 0903 / 736 366, najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Chemikálie 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.