Informačný server

Stránky (zväčša spravodajského charakteru) náročné na neustálu aktualizáciu dát. Redakčný systém je súčasťou riešenia.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.

 • WISP - Ekonomický informačný systém

  WISP - Ekonomický informačný systém

  - Účtovníctvo Účtovníctvo je hlavným modulom informačného systému WISP. Zabezpečuje všetky účtovné operácie... >> - Pohľadávky a záväzky - Evidenciu dodávateľsko - odberateľských vzťahov môžeme sledovať v module pohladávky a... >> - Fakturácia Pre plynulý priebeh obchodnej činnosti a odbytových vzťahov poskytuje modul... >> - Dph Modul DPH je dôležitou súčasťou ekonomického informačného systému, ktorý bezprostredne nadväzuje... >> - Odbyt Odbyt je modul, prepojený hlavne s modulom Sklad. Umožňuje vytváranie a... >> - Sklad Sklad je samostatný modul, prepojený s Účtovníctvom, Fakturáciou a Odbytom. Umožňuje... >> - Majetok ...

 • Komplexné služby spojené s informačnými technológiami

  Prinášame Vám komplexné služby spojené s informačnými technológiami. Postaráme sa o Vaše počítače, notebooky, servery a príslušenstvo. Navrhneme a vytvoríme Vám ideálne riešenie využívania informačných technológií vo Vašej spoločnosti. Správa PC, NB a periférií Správa serverov Správa PC sietí Predaj HW a SW Outsourcing IT

 • Laboratórny Informačný Systém - LabInSys

  Zavádzaním vysokovýkonnej prístrojovej techniky do prevádzok laboratórií sa začala výrazne zvyšovať výkonnosť laboratórií, kvalita analýz a mnohonásobne sa zvýšil aj objem vykonávaných prác. Zvyšovaním objemu analýz a skúšok v analytických laboratóriách dochádza k obrovskému zvýšeniu pohybu informácií, spracovávaním ktorých sa zaoberá relatívne veľký počet pracovníkov, pričom kvalita triedenia, spracovávania a využitia týchto informácií priamo ovplyvňuje celkovú kvalitu práce a prosperitu laboratória. Z vyššie uvedeného vyplynula potreba riešiť nasledovné požiadavky: - spracovávať a uchovávať získané informácie syst...

 • Analýza informačných systémov

  Pre zákazníka je analýza inšpiráciou v snahe o čo najlepšie využitie informačného systému, zároveň však nezaujatým pohľadom na využívanie vlastných kapacít a možností. Zohľadňuje aj vyhliadky a plány podniku do budúcnosti. V niektorých prípadoch môže analýza viesť k zmenám v určitých činnostiach spoločnosti, keď poukáže na ich neefektívnosť. Slúži tiež ako prehľad o časovej a finančnej náročnosti projektu nového informačného systému. Pre nás je príležitosťou spoznať potreby nášho zákazníka a spôsob jeho práce. Systémová integrácia: Úlohou systémovej integrácie je zabezpečiť: - odbremenenie zákazníka od problém...

 • Audit informačných systémov

  Vykonávame nezávislý procesný aj systémový audit informačných systémov s cieľom umožniť manažmentu správne strategické rozhodovanie, zjednodušenie, optimalizáciu, automatizáciu a v neposlednom rade aj úsporu finančných prostriedkov.

 • Prvý elastický informačný systém QI

  Informačný systém QI je prvým reprezentantom novej kategórie informačných systémov, ktoré nazývame ELASTICKÉ. Elasticita QI spočíva v jeho nadpriemerných možnostiach rýchle sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám zákazníka. Toto prispôsobenie požiadavkám zákazníka je možné v troch hlavných rovinách: Licenčná politika je pripravená tak, že umožňuje využívať len funkčnosť, ktorú firma aktuálne potrebuje pre pokrytie svojich firemných procesov. Funkčnosť je možné kedykoľvek rozšíriť alebo dokonca podľa potreby zúžiť. V rámci licenčnej politiky má zákazník vždy k dispozícii poslednú najnovšiu verziu systému vrátane potrebn...

 • Roznáška informačných/propagačných materiálov

  • Jedná sa o jednoduchú a spoľahlivú službu neadresného rozosielanie hromadných informačných a propagačných materiálov, ktoré nie sú určené konkrétnym adresátom. Takto podané materiály sa dodávajú do domových schránok, dodacích schrán domácností, firiem vrátane úradov a inštitúcií na území hodoninskeho kraja. • Firma túto prácu vykonáva na konkrétnu zákazku firiem, do konkrétnych oblastí sa bude roznášať a to v dohodnutom čase a cenách.

 • Podnikový informačný systém

  - eso/enterprise solution (eso/es) je podnikovým informačným systémom z kategórie ERP riešení. - eso/es je ERP určené predovšetkým pre stredné a veľké výrobné podniky, obchodné a distribučné spoločnosti či finančné inštitúcie, ktorým už nestačia pre ich ďalší rozvoj bežné IS. - eso/es slúži pre komplexnú evidenciu a riadenie finančných, logistických a výrobných procesov podniku. - eso/es poskytuje dostatok informácií nie len pre vlastnú firmu, ale aj pre jej obchodných partnerov. Napríklad, zákazníkom umožní prezrieť si ponuku vašich produktov a následne si ich objednať cez Internet. Ako manažérovi vám poskytne na inom kontinente pr...

 • Správa informačných systémov

  Správa informačných systémov

  Spoločnosti, ktoré priamo nepôsobia na trhu s informačnými technológiami obvykle nedisponujú a nie je ani dôvod aby disponovali dostatočnými finančnými a personálnymi zdrojmi aby mohli sledovať vývoj IT a pritom efektívne riešiť každodenné problémy súvisiace s údržbou informačného systému. Preto je efektívnejšie prenechať správu IS a s tým súvisiacich činností, ako je napr. vzdelávanie zamestnancov, sledovanie a operatívne zavádzanie nových trendov, do kompetencie spoločnosti, ktorá má skúsenosti, vedomosti, prehľad a potrebné zdroje. Takáto spoločnosť zvládne tieto činnosti lepšie a pri podstatne nižších nákladoch. Správa informačn...

 • Záručný a pozáručný servis v oblasti informačných technológií

  Záručný a pozáručný servis v oblasti informačných technológií

  Už od roku 1990 dodávame naším zákazníkom komplexné riešenia v oblasti informačných technológií. Počas tejto doby sme vždy poskytovali odborný záručný aj pozáručný servis na nami dodanú výpočtovú a kancelársku techniku. V prípade poruchy, alebo závady na zariadení sa zákazníci môžu obrátiť na naše servisné strediská v Bratislave, Nitre, Martine, Prešove a Košiciach. Odstránenie poruchy zariadenia poskytujeme: - u zákazníka - náš pracovník na základe telefonického objednania servisného zásahu navštívi klienta a priamo na mieste odstráni poruchu zariadenia, - v našom servisnom stredisku - klient prinesie pokazené zariadenie do ná...

 • Money S5 - ERP informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

  Money S5 je moderný podnikový informačný (ERP) systém určený pre spoločnosti, ktoré hľadajú robustné a bezpečné riešenie, vysokú mieru prispôsobivosti a riešenie individuálnych požiadaviek na funkčnosť a riadenie firemných procesov. Money S5 disponujte špecializovanými modulmi typickými pre vyspelé informačné systémy ako napríklad Business Intelligence alebo Riadenie projektov. Systém je tiež doplnený paletou špeciálnych modulov, kde spomeňme aspoň veľmi praktický objektový import dát z excelovských súborov - SkImport. Vďaka architektúre Money S5 je riešenie aj veľmi zložitých vnútrofiremných procesov, nastavené presne na mieru zákazn...

 • Money S4 - podnikovy informačný systém

  Licencia Money S4 vždy obsahuje jednu serverovú licenciu a toľko CAL licencií, koľko potrebujete konkurenčných používateľov. CAL licencie je možné kombinovať. Ak teda potrebujete napr. 9 používateľov, je potrebné zakúpiť: 1xServer + 1xCAL5, 1xCAL3 a 1xCAL1. Money S4 sa predáva v dvoch základných kompletoch, Money S4 Office a Money S4 Premium.

 • Money S4 - informačný systém pre stredne veľké spoločnosti

  Money S4 - informačný systém pre stredne veľké spoločnosti

  Money S4 je ideálnym informačným systémom pre spoločnosti, ktoré očakávajú vysokú mieru prispôsobivosti. Money S4 má veľa možností pre nastavenie systému vďaka čomu výsledná konfigurácia zodpovedá potrebám zákazníka. Dizajn systému podporuje jednoduchú ovládateľnosť a nasadenie riešenia Money S4 sa dá zvládnuť počas niekoľkých dní. Inštalácia aplikácie aj SQL servera je automatizovaná, vyžaduje však zručnosti administrácie systému. Naši konzultanti a certifikovaní partneri Vám ju predvedú, alebo vykonajú spolu s dodávkou, alebo prezentáciou systému. Dáta sú spracovávané bezpečne vďaka technológii MS SQL. Money S4 je veľmi vho...

 • Money S5 - podnikový informačný systém

  Money S5 - podnikový informačný systém

  Licencia Money S5 vždy obsahuje jednu serverovú licenciu a toľko CAL licencií, koľko potrebujete používateľov. Systém Money S5 je tzv. implementačný systém. Jeho cena sa tvorí na základe špecifických požiadaviek zákazníka. Vopred je vypracovaná tzv. prípadová štúdia, v ktorej sa dohodnú konkrétne požiadavky zákazníka. V prípade Money S5 sú možné aj individuálne zmeny a úpravy. Na vypracovanie implementačnej štúdie je treba počítať s dobou cca 1-2 mesiace, preto pred nasadením tohto systému je nutné rátať s časom 3-4 mesiace. Tie ďalšie mesiace sú určené na skúšobnú prevádzku, keď ešte je možné opravovať nastavenia systému. Ceny s...

 • Tvorba informačných systémov

  Po­tre­bu­je­te vo svo­jej fir­me ria­diť pro­ce­sy? Za­be­rá vám mno­ho ča­su na­pr. za­pi­so­va­nie a do­hľa­dá­va­nie po­zná­mok, na­koľ­ko ich má­te na via­ce­rých mies­tach? Vy­skú­ša­li ste už mno­ho rôz­nych prog­ra­mov, ale ani je­den pl­ne ne­spĺňa va­še po­tre­by? Hľa­da­li ste prog­ram, kto­rý by vám po­mo­hol pri prá­ci, ale ne­naš­li ste nič od­po­ve­da­jú­ce? Zver­te sa nám, opíš­te nám va­šu pred­sta­vu a my vám vy­tvo­rí­me in­for­mač­ný sys­tém, pres­ne pod­ľa va­šich po­trieb. Tak, aby vám zjed­no­du­šil, zau­to­ma­ti­zo­val a zrých­lil kaž­do­den­...

 • Informačný systém MOS - maloobchodný sklad

  Informačný systém MOS je určený na riadenie samostatných maloobchodných predajní ako aj siete maloobchodných predajní naviazaných na vlastné veľkoobchodné sklady. Jeho hlavné vlastnosti sú: - podpora pre maloobchodné predajne s PC pokladnicami alebo registračnými pokladnicami - podpora váh Mettler-Toledo a Dibal - automatický objednávkový systém - automatický príjem z veľkoskladu - podpora pre prenosné dátové terminály - automatické spracovanie inventúry - prenos údajov cez internet - podpora predajní na košíkový predaj s napojením na váhu

 • Ekonomicko informačný systém - Modular Business Manager

  Ekonomicko informačný systém určený pre malé a stredné firmy, rokmi overený, prevádzkovateľný v prostredí DOS aj Windows. Systém sa vyznačuje vysokou modularitou, užívateľ si môže svoju aplikáciu vyskladať zo širokej ponuky vzájomne prepojených modulov. Hlavné súčasti MBM: - jednoduché účtovníctvo - podvojné účtovníctvo - bezdokladový styk s bankou - skladové hospodárstvo - MTZ - majetok - pokladničné systémy - veľkoobchodný sklad - maloobchod sklad - internetový prenos dokladov - archivácia dokladov - špeciálne moduly pre Jednoty, mlyny, špedičné firmy, pre komunikáciu s dátovými terminálmi a ďalšie. Hlavné črty M...

 • Zmluvný servis informačných systémov pre firmy

  Zmluvný servis informačných systémov pre firmy

  - profesionálna, plánovaná starostlivosť o informačný systém firmy - plánovanie finančných zdrojov - poriadok a prehľad v počítačovom vybavení firmy - poriadok a prehľad v evidencii legalného softvéru firmy a jeho jednoduché dokladovanie pri kontrole - minimalizácia rizika výpadku informačného systému s garantovaním času nástupu na opravu - bezpečnejší informačný systém (technická profylaktika hardvéru, zabezpečenie údajov, zálohovanie, plánované pravidelné aktualizácie) - plánovanie investícií do informačného systému - plánované pravidelné stretnutie s vedením firmy a informovaním o stave systému, potrebných investíciách a zmen...

 • QI - prvý elastický informačný systém

  QI je elastický podnikový informačný systém, ktorý je celkom ojedinelý svojou celkovou koncepciou, vysokou koncentráciou špičkových technológií a progresívnou licenčnou politikou. Jeho základnou vlastnosťou je schopnosť prispôsobovať sa zmenám okolia a potrebám zákazníka za plnej prevádzky. Navyše obsahuje vývojové prostredie pre rýchly vývoj a implementáciu aplikácií. QI nie je odborovo orientovaný a je úspešne využívaný subjektmi všetkých veľkostí, a to v oblastiach obchodu, služieb, ekonomiky, výroby aj štátnej správy. Medzi hlavné výhody informačného systému QI patria: - Schopnosť pružne a rýchlo reagovať na všetky zmeny prebieh...

 • Informačný portál

  Sme súkromná webová informačná agentúra so špecializáciou na spravodajstvo o podnikoch a trhoch. Prinášame aktuálne tlačové správy a PR články o novinkách na trhu, dôležitých firemných udalostiach, výstavách, odborných konferenciách, e-shopoch a pod. Naš web. je výborným informačným zdrojom pre média, odbornú verejnosť, blogerov a ďalších ľudí, ktorí majú aktívny záujem o dianie v určitom odbore či oblasti. Naším cieľom je uspokojiť ich požiadavky a ponúknuť im maximum zaujímavých informácií, o ktoré sa zaujímajú. Navyše informácie usporiadané, roztriedené a sústredené na jednom mieste. Firemné tlačové správy a PR čl...

 • Informačný merač rýchlosti so solárnym napájaním a prídavným panelom

  Informačný merač rýchlosti so solárnym napájaním a prídavným panelom

  GEM CDU 2605 SP/PP - radarový merač okamžitej rýchlosti vozidiel /svetelný spomaľovač/ so solárnym napájaním so zobrazovaním okamžitej rýchlosti vozidiel v príchodzom smere. K zariadeniu je pripojený prídavný panel s voliteľným textom napr. SPOMAĽTE, POZOR DETI, ŠKOLA a pod. Zariadenie je možné nastaviť pre rôzne rýchlosti zobrazovania. Do zariadenia je možné nainštalovať štatistický modul pre pravidelné zasielanie dopravných štatistík na zvolené emailové adresy.

 • Informačný radarový merač rýchlosti

  Informačný radarový merač rýchlosti

  GEM CDU 2605L - informačná tabuľa s radarom /svetelný spomaľovač/ a zobrazovaním okamžitej rýchlosti v príchodzom smere.Najjednoduchšia varianta merača, základný a východzí model pre osttné modifikácie. Možnosť napájania priamo zo siete 230V, pomocou akumulátorov, najčastejšie používaný spôsob z akumulátorov s nabíjaním z VO /nemusí byť zriaďované odberné miesto/

 • Informačný radarový merač rýchlosti -štatistika

  Informačný radarový merač rýchlosti -štatistika

  GEM CDU 2605 Statistika - tabuľa s radarom, zobrazovaním okamžitej rýchlosti vozidiel v príchodzom smere, slúži ako svetelný spomaľovač a so zabudovaným štatistickým modulom zhromažďuje záznamy o počte vozidiel a ich rýchlosti v oboch smeroch, má nainštalovaný automatický bezdrôtový prenos dát cez zvolenú dostupnú GSM sieť mobilného operátora ku klientovi, softvér má zaujímavé doplnkové funkcie napr. on line automatické upozornenie na úseky s prekračovaním rýchlosti. Vyhodnocovací softwér SydoTraffic Tiny a zaškolenie obsluhy programu je v cene.

 • IT služby - komplexná správa informačných technológíi

  IT služby - komplexná správa informačných technológíi

  Medzi naše outsourcingové služby patria: • Správa a servis PC staníc • Správa a servis sietí LAN • Správa a servis sietí WAN • Správa a servis PC aplikácií • Správa bezpečnosti • Obnova dát pri náhodnom formátovaní, zmazaní diskov • Pravidelné profylaktické prehliadky • Poradenstvo a služby HOT – LINE • Zapožičanie náhradných ekvivalentov - zariadení • Technické zabezpečenie podujatí • navrhnutie technickej realizácie podujatia • zapožičanie a inštalácia informačnej techniky • nepretržitý technický dohľad

 • Predaj - Informačný systém pre verejnú správu

  Predaj - Informačný systém pre verejnú správu

  Informačné systémy Asseco Solutions pre verejnú správu riešia požiadavky najrôznejších typov úradov pre oblasť ekonomických informácií a zabezpečujú vedenie rôznych druhov evidencií. Riešenia pre verejnú správu zastrešujú oblasti účtovníctva, pokladne, majetku, miezd, daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov, evidenciu obyvateľstva a mnohé ďalšie. Uľahčujú a zefektívňujú tak prácu zamestnancov i vedenia úradov na všetkých úrovniach.

 • Predaj - Podnikový informačný software pre stredné spoločnosti

  Predaj - Podnikový informačný software pre stredné spoločnosti

  Pre svojich zákazníkov zo stredne veľkých spoločností má Asseco Solutions pripravené podnikové informačné systémy, ktoré pokrývajú akékoľvek firemné procesy. Popri Ekonomickej agende zahŕňajú i riadenie obchodu a služieb, riadenie procesov vo výrobných firmách, problematiku jednotlivých odvetví, napr. dopravy a špedície, poľnohospodárstva a mnoho ďalších špecifických oblastí. Systémy pre stredne veľké spoločnosti zahrňujú tiež vysoko užitočné funkcionality, ako sú CRM, Business Intelligence či elektronický obeh dokumentov.

 • Predaj - Podnikový informačný software pre veľké spoločnosti

  Predaj - Podnikový informačný software pre veľké spoločnosti

  Svojim zákazníkom z radov veľkých spoločností a korporácií ponúka Asseco Solutions vysoko sofistikované, komplexné informačné systémy, ktoré dokážu riešiť všetky ich firemné procesy. Zaisťujú tak maximálnu efektivitu chodu všetkých zložiek týchto spoločností. Okrem vlastného ERP základu, vytvoreného presne podľa potrieb konkrétnej spoločnosti, ponúkajú i množstvo nadväzujúcich riešení a rozvinutých funkcionalít. Ich špecializované moduly tvoria neustále sa rozširujúcu ponuku tzv. brandžových riešení, ktoré v systéme zohľadňujú problematiku jednotlivých odvetví.

 • Zabezpečíme prechod Vašich informačných systémov

  Zabezpečíme prechod Vašich informačných systémov

  Zabezpečíme prechod Vašich informačných systémov na EURO a duálne zobrazovanie: - Naprogramujeme duálne zobrazovanie pre Vaše webové stránky - 1.1 2009 prepneme opačný režim pre duálne zobrazovanie - Pripravíme systém na duálny obeh u vybraných eshopov - A oveľa viac za skvelé ceny a čas, ktorého už veľa nezostáva Duálne zobrazovanie znamená uvádzanie údaja o cene v slovenských korunách aj v eurách súčasne. Na účely duálneho zobrazenia sa použije výlučne konverzný kurz. Zobrazovať duálne sa budú všetky vzťahy v peniazoch, kde je jeden z účastníkov občan – fyzická osoba, teda nie napr. medzi dvoma právnickými osobami. Okrem úda...

 • Stojany k informačným vitrínam

  Stojany k informačným vitrínam

  - celohliníkové stojany s povrchovou úpravou elox - odolné proti korózií - hliníkové úchytky na vitrínu 4ks - montážny materiál 4ks skrutiek - odolné voči poryvu vetra do rýchlosti až 200km/h Ponúkané stojany sú dodávané v štyroch prevedeniach. a.) okrúhly 2700x60, betónovanie 700m do zeme b.) okrúhly s pätkou 2000x60, skrutkovanie k podlahe c.) hranatý 2700x60x40 betónovanie 700m do zeme b.) hranatý s pätkou 2000x60x40, skrutkovanie k podlahe Stojany s pätkou sa skrutkujú k podlahe. Ich výška nad zemou ostane 2000mm. - všetky stojany umožňujú spájať vitríny do zostavy vedľa - túto požiadavku je nutné uviesť vopred v objednávk...

 • Integrácia informačných systemov

  Integrácia informačných systemov

  Cieľom Integrácie informačných systémov je zlúčenie rôznych, neustále sa vyvíjajúcich komponentov, zariadení a hlave neustále sa rozvíjajúcich softwarových riešení do jedného funkčného celku. Pre vytvorenie takéhoto celku je dôležité vytýčenie si požiadaviek klienta, so zreteľom na zastrešenie všetkých častí systému, bez straty ich vzájomnej komunikatívnosti. Pre klienta poskytujeme fyzické vytvorenie komplexného funkčného celku prepojením hardvéru a softvéru. Následne naši pracovníci zabezpečia plne funkčné prevádzkovanie systému a servisné služby. • vytvorenie pracovného tímu spolu s klientom • analýza požiadaviek a návrh ...

 • Informačný merač rýchlosti GEM CDU 2605 SP

  Informačný merač rýchlosti GEM CDU 2605 SP

  GEM CDU 2605 SP - radarový merač okamžitej rýchlosti vozidiel /svetelný spomaľovač/ so solárnym napájaním so zobrazovaním okamžitej rýchlosti vozidiel v príchodzom smere. Zariadenie je možné nastaviť pre rôzne rýchlosti zobrazovania. Do zariadenia je možné nainštalovať štatistický modul pre pravidelné zasielanie dopravných štatistík na zvolené emailové adresy.

 • Informačný merač s obrazovým záznamom o prekročenej rýchlosti

  Informačný merač s obrazovým záznamom o prekročenej rýchlosti

  GEM CDU 2605 Zeus - tabuľa s radarom so zobrazovaním okamžitej rýchlosti vozidiel v príchodzom smere a záznamovým videozariadením na preddefinované podmienky záznamu, automatický bezdrôtový prenos dát ku klientovi, údaj o nameranej rýchlosti, čas a miesto sú vpísané do obrazu /zariadenie nie je určené ale kalibrované meradlo/. Videozariadenie je zosynchronizované s radarom. Slúži ako svetelný spomaľovač v rámci prevencie v cestnej premávke. Súčasťou zariadenia je štatistický modul a príslušný vyhodnocovací softvér.

 • Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS)

  Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS)

  Materiál s názvom „Koncepcia rozvoja informačných systémov“ je podobne ako Program hospodárskeho sociálneho rozvoja (PHSR) koncepčný dokument, ktorý sú obce povinné vypracovať zo zákona (č. 275/2006 Z.z. O informačných systémoch verejnej správy), a ktorý je povinnou prílohou žiadostí o dotáciu z programov Európskych spoločenstiev, týkajúcich sa informatizácie (Operačný program Informatizácia spoločnosti - OPIS). KRIS sa na rozdiel od PHSR týka výlučne oblasti informatizácie, využívania IKT v obci a zavádzania centralizovaného systému evidencie, kontroly a možnosti komunikácie a využívania služieb verejnej správy elektronickou formou. Vý...

 • Orientačný informačný systém

  Ide o klasické a na celom svete fungujúce označenie ulíc a popisných čísel na stenách domov, samostatných stĺpikoch, plotoch ap. Bez takéhoto označenia sa stáva obec, či mesto nefunkčným chaotickým konglomerátom, kde blúdia sanitky, pošta, polícia, domáci i cudzí obyvatelia. Označenie je povinné zo zákona a musí ho mať každá obec a mesto.

 • Vnútorný informačný systém

  Vo vestibule na vstupnej tabuli úradu občan dostane informáciu, kde sídli aký referát a kde sedí ten ktorý úradník, aj to, čo vybavuje a kedy má úradné hodiny. Jednotlivé kancelárie sú označené menami pracovníkov úradu v zasúvacích lištách, ev. v inom prevedení. Informačných vnútorných systémov je niekoľko desiatok druhov od luxusnejších a drahších (materiál eloxovaný hliník, stavebnicové prevedenie, mnohopočetnosť použitia) po jednoduchšie (ale plne funkčné a celkom pekne vyzerajúce) jednorázové plastové tabuľky. Každý úrad by mal mať takýto systém. Je neslušné a voči občanom neúctivé, keď musia po úrade blúdiť. Je to zlá v...

 • Turistický informačný systém

  Ide o mimoriadne významnú prezentáciu mesta, či obce pred vlastnými i cudzími ľuďmi. V informačných vitrínach rozmerov 1240 x 750 mm sú umiestnené viacjazyčné plagáty (banery) z PVC materiálu (nenamokajú na dáždi, v zime a pri zmene teploty – noc, deň) v plnej farbe, kde sú prezentované fotografie a texty najvýznamnejších turistických atrakcií (radnica, hrady a zámky, kostoly, významné stavby, ap.), ktoré opisujú históriu daného územia, možnosti turistického vyžitia (a minutia peňazí), budúcnosť, športové, spoločenské a iné aktivity a atrakcie, info o možnostiach ubytovania, stravovania, kultúre, proste je to zrkadlo vyspelosti národa žij...

 • Uličný motoristický informačný systém

  Je, ako sám názov hovorí, určený pre motoristov. Umiestňuje sa vedľa komunikácií a doplňuje systém pre peších. Rozmery pozinkovaných a hliníkom lemovaných tabuliek sú 1250 x 250 mm, resp. 1250 x 400 mm. Písmo je väčšie, symboly tiež. Pre mestá a obce je dôležité, aby motoristický informačný systém mal nielen nekomerčnú časť (ulice, verejnoprospešné inštitúcie, charitatívne a podobné objekty), ale aj komerčnú časť. V každom meste či obci sú podnikatelia – platitelia daní, ktorí majú záujem prosperovať, potrebujú dať o sebe vedieť, najmä však potrebujú, aby ich ľudia našli. Čím viac sa bude dariť firmám a živnostníkom, tým vi...

 • Uličný chodníkový informačný systém

  Je určený prednostne pre chodcov, tabuľky sú menšie, môže ich byť viac, podobne je to aj s textom, a hodí sa najmä do centier sídiel, na pešie zóny a námestia, ho historických častí, všade tam, kde je málo priestoru a veľa ľudí. S týmto systémom sa môžete stretnúť prakticky vo všetkých krajských mestách Slovenska vrátane hlavného mesta Bratislavy, hlavného mesta Česka Prahy a ďalších takmer 100 mestách Česka a Slovenska. Na technické prevedenie a kvalitu systému sme za vyše desať rokov jeho prevádzky nezaznamenali jedinú ponosu, naopak. Rozmery informačných tabuliek sú 750×125 mm a 1000 x 125 mm. Priemer nosnej tyče je 90 mm, tyč je pozink...

 • Outsourcing informačných systémov

  outsourcing - správa informačných systémov, ktorý môže zahŕňať nasledovné služby: - health monitoring (monitoring stavu HW/SW) - performance monitoring (monitoring výkonových parametrov) - server event loq monitoring (monitoring HW/SW udalostí na Servri) - backup event loq monitoring (monitoring zálohovania dát) - UPS monitoring (monitoring zálohovania dát) - Update SW/instal service packs (inštalácia nových verzií a opráv) - riešenie antivir problémov - riešenie problémov IT infraštruktúry - riešenie výpadkov HW/SW, server podpora

 • Informačný systém

  Informácie sú veľmi dôležitým prvkom dnešnej doby a taktiež sú najcennejšou komoditou. Iné to nie je ani vo VHD. Informácie sú dôležitým faktorom pre výber spôsobu dopravy. Nielen Internetové cestovné poriadky, ale aj priame informácie v prevádzke zvyšujú komfort cestovania. Požiadavky na informovanie cestujúcich sú prevažne sústredené do dvoch hlavných smerov.

 • IPTV, interaktívny informačný systém pre hotely

  Interaktívny informačný systém je multimediálne rozhranie určené pre zábavu a kultúrne vyžitie hostí v ubytovacích zariadeniach, najmä však v hoteloch, nemocniciach, domovoch seniorov, prípadne výletných lodiach.

 • Zabezpečovanie recepčných a informačných služieb

  Zabezpečovanie recepčných a informačných služieb formou kvalifikovaného personálu. - uvedenie a organizovanie návštev zákazníka - občerstvenie - administratívne práce - vedenie príručnej pokladne na hotovosť - ak je požadovaný jazyk, komunikácia v cudzom jazyku - e-mailová komunikácia - práca v MS Office - podpora komunikácie v spoločnosti - časová organizácia - iné

 • Doplnky k informačným vitrínam ENROM

  Osvetlenie vitríny: Osvetlenie zabezpečuje vysokosvietivá žiarivková trubica, umiestnená v hornej časti vitríny. Výkon W podľa veľkosti vitríny. Informačný nápis: Na vitríne môžeme umiestniť text podľa želania zákazníka. Dĺžka textu musí približne zodpovedať dĺžke vitríny. Text sa umiestňuje na jej hornú, alebo spodnú časť. Logo: Pred text možné doplniť farebné logo prípadne erb či iný znak. Magnetky: Kvalitné, biele magnetky s vysokou silou magnetizmu s ochrannou vrstvou proti poškriabaniu.

 • Výroba informačných systémov budov

  Výroba informačných systémov budov

  Označenie miestnosti objektov.

 • Online informačný systém

  V každej firme sa vyskytuje veľa procesov, ktoré by sa dali automatizovať, čím by sa ušetrilo hodne času a nervov. Ak neviete ktoré procesy sa dajú takýmto spôsobom automatizovať, radi Vám spravíme analýzu základných procesov Vašej firmy. Na základe tejto analýzy Vám budeme poradíme ktoré systémy sa oplatí automatizovať.

 • Online informačný systém

  - Možnosť efektivizácie procesov vo Vašej firme - Ušetrenie času Vašich zamestnancov vďaka automatizovanému spracovaniu dát

 • Administrácia informačných technológií vo firmách

  Každá seriózna firma v dnešnej dobe usiluje o maximalizovanie efektívnosti v oblasti vnútrofiremných procesov. Tomuto cieľu sa možno priblížiť iba zameraním na prioritnú oblasť podnikania ktorej sa firma venuje profesionálne, a presunom zodpovednosti za funkčnosť a riziká podporných procesov na iné spoločnosti - profesionálov v danej oblasti. Naša firma Vám preto ponúka služby v oblasti administrácie informačných technológií - oblasť, v ktorej sme profesionáli my. Využitie našich služieb Či už sa Vaša firma radí do kategórie malá , alebo stredne veľká , určite si uvedomujete, že zriadiť špecializované oddelenie s profesionálnimi techni...

 • Informačný systém

  - plastový, hliníkový

 • Firemný informačný systém QI

  Výber informačného systému je strategické rozhodnutie. Potrebujete systém, ktorý podporí činnosti a funkcie vašej organizácie, spoľahlivo dodá potrebné údaje, bude výkonným pomocníkom vašich pracovníkov a umožní ďalší rast vašej organizácie. Optimálne fungovanie firmy predpokladá zladiť firemnú stratégiu, riadenie, kontrolu, ľudské zdroje, procesy a technológie. Cieľom je presná optimalizácia kľúčových procesov, ktorými sa firma realizuje na trhu. Vedenie firmy očakáva skrátenie priebežných dôb na spracovanie zákazky, objednávky a dopytu, skrátenie doby uvádzania nových produktov, činností a služieb na trh, zvýšenie spoľahlivosti...

 • Správa informačných systémov a techniky

  Hoci nemáte ambície mať vlastné IT oddelenie uvedomujete si dôležitosť a dopad informačných systémov a techniky na vaše podnikanie. Aj pre tieto informačné systémy je potrebné zabezpečiť pravidelnú správu a ich užívateľom je potrebné zabezpečiť adekvátnu podporu.

Realizujete búracie práce?

Realizujete búracie práce?

Zaregistrujte sa teraz a získajte 3 + 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Informačný server 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.