Softvér pre osvetlenie

Softvér LED Strip Studio 2.0 je vytvorený špeciálne pre ovládanie LED hadov. Umožňuje ovládať digitálne LED hady, vytvárať rôzne farebné prechody a efekty, ale aj prehrávať ľubovoľné obrázky, texty alebo videá na LED stenách ľubovoľného tvaru.

Tiež umožňuje vytvárať vizualizácie finálnych inštalácií pre koncových zákazníkov, čo umožňuje lepšiu predstavu o celom projekte.Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.

Hľadáte zákazníkov?
?
Stojany na bicykle
 • Softvér do vyšívacích strojov

  Softvér do vyšívacích strojov

  Ponúkame softvér do vyšívacích strojov GIS a EPC WIN.

 • Nový softvér DLS 5 SA

  DLS 5 SA – nová verzia softvérového produktu na programovanie a diagnostiku ústrední DSC. Je určená pre operačné systémy Windows 9x/NT/2K/XP/Vista a 7. Táto verzia má aj českú mutáciu. Softvér DLS 5 SA je určený pre koncového zákazníka.

 • Nový softvér DLS 5

  DLS 5 – nová verzia populárneho softvérového produktu na programovanie a diagnostiku ústrední DSC. Je určená pre operačné systémy Windows 9x/NT/2K/XP/Vista a 7. Táto verzia má aj českú mutáciu. Softvér DLS 5 je určený pre montážne firmy.

 • Softvérové riešenia

  Poskytujeme softv?rov? rie?enia ?it? v?m na mieru. Po zhodnoten? va?ich po?iadaviek v?m priprav?me n?vrh softv?ru, ktor? bude plne vyhovova? va?im technick?m mo?nostiam a po?iadavk?m na spr?vu va?ej spolo?nosti. N?? kreat?vny t?m je schopn? vytvori? multiplatformov? aplik?cie vyv?jan? v jazyku Java be?iace ako samostatn? aplik?cie, alebo sp???ate?n? ako Java-applety, pr?padne Webstart vyu??vaj?ce SQL datab?zy a r?zne typy komunika?n?ch protokolov pre komunik?ciu s nami vyv?jan?m hardv?rom. Programovanie mikroprocesorov je pri hardwarov?ch rie?eniach ktor? poskytujeme nevyhnutnos?ou. Na?e meno je z?rukou kvality a profesion?lneho pr?stupu ktor? iste ocen?te.

 • Softvérový servis notebookov, PC, tabletov, smartfónov a príslušenstva

  Softvérový servis notebookov, PC, tabletov, smartfónov a príslušenstva

  Ponúkam služby v oblasti servisu a poradenstva pre softvér, funkčnosť a správne prepojenie informačno - komunikačných zariadení, akými sú najmä notebooky, netbooky, stolové PC, tablety, smartfóny, mobilné telefóny, externé zariadenia a rôzne príslušenstvo. Zaučím pracovať začiatočníkov aj pokročilých, mladých, starších aj najstarších s týmito zariadeniami - s maximálnou starostlivosťou a trpezlivosťou. Vypracujem návrh inovácie zariadení, ako aj najoptimálnejšieho internetového pripojenia a ďalších telekomunikačných služieb v danej lokalite podľa technológie, poplatkov a využiteľnosti služieb na základe presných potrieb klienta. ...

 • Služby v oblasti servisu a poradenstva pre softvér

  Ponúkam služby v oblasti servisu a poradenstva pre softvér, funkčnosť a správne prepojenie informačno - komunikačných zariadení, akými sú najmä notebooky, netbooky, stolové PC, tablety, smartfóny, mobilné telefóny, externé zariadenia a rôzne príslušenstvo. V prípade záujmu môžem tiež vypracovať návrh inovácie zariadení, ako aj najoptimálnejšieho internetového pripojenia a ďalších telekomunikačných služieb v danej lokalite podľa technológie, poplatkov a využiteľnosti služieb na základe potrieb klienta. Zároveň ponúkam vyhotovenie jednoduchých web stránok, bez nutnosti pravidelných poplatkov.

 • Bezplatné poradenstvo a softvérové vytypovanie pílových pásov

  Bezplatné poradenstvo a softvérové vytypovanie pílových pásov

  Naša spoločnosť sa zaoberá predajom, poradenstvom a zváraním pílových pásov značky LENOX. Radi navštívime Vašu prevádzku, vypracujeme Vám cenovú ponuku a pomocou softvéru vytypujeme správny typ pílového pásu pre Vašu produkciu.

 • Vývoj softvéru na mieru

  Ponúkame kompletné služby spojené s vývojom softvéru šitého na mieru. Od analýzy požiadaviek klienta, cez návrh optimálneho riešenia, samotný vývoj až po testovanie, vypracovanie dokumentácie, integráciu a jeho následný servis.

 • Správa softvéru - Outsourcing

  - návrhy a realizácie dodávok antivírových riešení pre pracovné stanice i servery - užívateľské nastavenia aplikačného softvéru - užívateľské nastavenia operačných systémov - riešenie legalizácie užívaného softvéru - profylaktická (čistenie) starostlivosť o počítače - reinštalácie legálne nadobudnutého softvéru - návrhy cenovo výhodných riešení nákupov licencií softvéru - komplexná správa zálohovania - inštalácie opravných balíkov vydaných výrobcami softvéru

 • Tvorba softvéru

  Automatizácia procesov nie je možná bez programovateľného automatu (PLC). Pri vytváraní inštalačného softvéru pre automatizáciu procesov, vrátane vizualizácie, alarmu a nadriadenej komunikácie, využívame zavedené systémy, akými sú SIEMENS S7, Rockwell Schneider a Phoenix Contact, resp. na žiadosť zákazníkov i iné automatizačné systémy. Vďaka inovatívnym konštrukčným nástrojom dokážeme zautomatizovať aj časovo náročné rutinné úlohy. Obzvlášť dôležitá je pre nás dobrá komunikácia a úzka spolupráca s našimi zákazníkmi s cieľom zabrániť nejasnostiam pri konštrukcii. Bezpečnostné riadiace funkcie sú vo zvyšujúcej sa m...

 • Softvér Vektra pre automatizáciu procesov vo vyrozumievacích a varovných centrách

  Softvér Vektra pre automatizáciu procesov vo vyrozumievacích a varovných centrách

  Vo varovných a vyrozumievacích centrách prebiehajú ihneď po vypuknutí mimoriadnej situácie činnosti obyčajne podľa vopred pripravených scenárov. Pre podporu a maximálne možnú mieru automatizácie týchto činnosti sme vyvinuli softvérový balík VEKTRA. Tvorí rozhranie medzi operátormi a technológiou, s ktorou pracujú. Na základe dlhoročnej spolupráce s našimi zákazníkmi po celom svete bolo jeho užívateľské rozhranie zoptimalizované tak, aby práca s ním bola aj v stresových situáciách mimoriadnych udalostí jednoduchá. Softvér sám navádza k tomu čo treba urobiť, maximálne automatizuje všetky rutinné činnosti, ktoré operátori vykonávajú po vy...

 • Dodanie hardvéru a softvéru

  V dneš­nej do­be je vý­rob­cov tech­ni­ky ne­spo­čet­né množ­stvo a bo­hu­žiaľ nie všet­ci vy­rá­ba­jú rov­na­ko kva­lit­ne a ino­va­tív­ne, či vy­uži­teľ­né vý­rob­ky. Člo­vek sa v tom mô­že úpl­né stra­tiť. Na to sme tu ale my. Zis­ťu­je­me tren­dy, tes­tu­je­me rôz­nych vý­rob­cov, rôz­ne pro­duk­ty a na zá­kla­de to­ho po­nú­ka­me len ove­re­né a na­mi od­skú­ša­né pro­duk­ty, aby sme vám moh­li po­ra­diť a do­dať to najv­hod­nej­šie. Do­dá­va­me soft­vér, ale aj hard­vér pre rôz­ne ob­las­ti pod­ni­ka­nia. Ne­vá­haj­te a kon­tak­tuj­te nás.

 • Predaj hardvéru a softvéru

  Ponákame poradenstvo pri výbere počítačov, serverov, komponentov, prvkov sieťovej infraštruktúry, kancelárskych zariadení a podobne. Sme registrovaný u popredných veľkoobchodných predajcov počítačovej techniky a preto zmluvným zákazníkom ponúkame predaj hardvéru a softvéru za najlepšie ceny.

 • P&I Spoľahlivé HR softvérové riešenie

  P&I Spoľahlivé HR softvérové riešenie

  Spoľahlivé softvérové riešenie pre spracovanie miezd a personalistiky pre akúkoľvek spoločnosť podnikajúcu na Slovensku a v rámci EU. Softvér je lokalizovaný na jedenásť legislatív Európskej únie a poskytuje možnosť spracovať mzdy a agendu personalistiky v akejkoľvek kombinácii krajín, v ktorých je lokalizovaný. Výhodou je voliteľnosť jazyka pri práci so systémom, možnosť jednej databázy pre viac krajín a komplexnosť riešenia, ktoré je možné prepojiť na akýkoľvek iný firemný informačný systém.

 • Správa softvéru

  Zabezpečíme komplexnú správu firemných informačných systémov a odborné jednania s ich dodávateľmi. Navrhneme vhodný spôsob zabezpečenia počítačov a serverov a ich antivírusovú ochranu. Pomáhame vašim zamestnanom čo najefektívnejšie využívať informačný systém a existujúce programové vybavenia. V prípade potreby s vami spoločne nájdeme a zabezpečíme najvhodnejšie programové riešenia pre vašu prácu.

 • Softvérový audit

  Softvérový audit zisťuje stav inštalovaného programového vybavenia na všetkých počítačoch. Správa licencií môže ušetriť veľa prostriedkov. Napomáha zjednoteniu softvérovej platformy vo firme a zabraňuje tzv. nadužívaniu licencií. Vďaka vykonanému softvérovému auditu nebude vynakladať viac prostriedkov za licencie, ako je v skutočnosti potrebné a vyhnete sa nebezpečenstvu právneho postihu pre nelegálne užívanie a kopírovanie softvéru. Bez detailného a aktuálneho prehľadu o tom, aký softvér je vo vašej organizácii inštalovaný, nie je možné v stredne veľkých a veľkých spoločnostiach zabezpečiť úplnú právnu ochranu. Výstupom softvér...

 • Ponúkame vývoj softvéru

  Ponúkame vývoj softvéru zo sféry ekonomiky, hospodárstva, štatistiky, matematiky, výpočtov, komunálnej oblasti, evidencie osôb, majetku, tovarov. Máme skúsenosti s automatickým získavaním a spracúvaním informácií z voľne dostupných internetových zdrojov, kde manuálne hľadanie je časovo náročné. Rovnako vieme naprogramovať aj malé programy, tzv. utility, slúžiace viacmenej len na jeden účel. Softvér staviame na lokálnej relačnej databáze, pri viacužívateľskom programe využívame serverovú technológiu bežiacu na vzdialenom serveri, ku ktorému sa užívatelia pomocou programu pripájajú. Skúsenosti nás naučili chrániť naše databázy šifrov...

 • ?Klinické IT a softvérové riešenia

  Pre organizácie, ktoré poskytujú služby v kritických životných situáciách, sa systémy na báze počítačov stali nevyhnutnosťou. Pre hasičské zbory a pohotovostné zložky ponúka spoločnosť spoločnosť integrované softvérové riešenia pre dielenské riadenie, administratívu, riadenie úloh a riadenie zariadení. Tieto riešenia zjednodušujú tok práce a zároveň ho zefektívňujú.

 • Tvorboa komponentov, programátorskými prácami, vývojom a tvorbou softvéru na zakázku

  Spoločnosť Miroslav Mrázik - MMS sa zaoberá tvorbou komponentov, programátorskými prácami, vývojom a tvorbou softvéru na zakázku a Add-Ins rozšírení pre aplikácie MS Office. Hlavným zameraním spoločnosti je poskytovanie vývoja softvérových aplikácií v oblasti správy a riadenia dokumentov (DMS). Naše služby zahŕňajú: - analýza požiadaviek a potrieb - analýza IT prostredia zákazníka voči požadovanej funkcionalite vyvíjanej aplikácie - vypracovanie špecifikácie - návrh alternatív riešenia - vývoj aplikácie, programátorské práce - testovanie vo vývojovom prostredí - testovanie v cieľovom prostredí - implementácia - integrácia ...

 • IT služby - softvérového konfiguračného managementu

  Spoločnosť zabezpečuje pre svojich partnerov komplexné služby softvérového konfiguračného managementu (SCM) v prostredí MS Windows, Unix i Linux. Medzi hlavné nástroje, ktoré používame na správu verzií patria ClearCase, TFS, CVS.

 • Softvér a aplikácie pre tlač čiarových kódov, mobilné terminály a RFID

  Softvér a aplikácie pre tlač čiarových kódov, mobilné terminály a RFID

  Spoločnosť Barco sa špecializuje na riešenie integrácie čiarových kódov a RFID do podnikových IS. Ponúkame špecializované tlačové riešenia pre tlač etikiet s čiarovými kódmi alebo RFID tagy na termotransferových a RFID tlačiarňach. Riešenie a návrh softvéru Systémy automatickej identifikácie využívajúce značenie tovaru, paliet a distribučných balení čiarovými kódmi alebo RFID sú základným predpokladom k vyššej automatizácii logistických procesov, minimalizáciu chýb a zámen a efektívnu dosledovatelnosť tovaru v skladoch. Prostredníctvom softvérových produktov, špeciálnych tlačiarní a služieb spoločnosti Barco získate špecializova...

 • Rezacie systémy - Softvér - COLUMBUS, Programming system, Production Data Management (PDM)

  Rezacie systémy - Softvér - COLUMBUS, Programming system, Production Data Management (PDM)

  The programming software of ESAB CUTTING SYSTEMS is renowned for innovative developments that have made mechanical cutting with plasma, oxyfuel and laser increasingly better, more economical and precise. Whether the simple generation of your cutting programs or smooth integration of the cutting process in automated production: all of your cutting processes are programmed for success with the latest software packages from ESAB.

 • Softvér pre podateľnu a sekretariát na evidenciu korešpondencie

  Softvér pre podateľnu a sekretariát na evidenciu korešpondencie

  Papierovej evidencii pošty pomaly odzvonilo. Nielen veľké spoločnosti, ale i menšie firmy prechádzajú na moderný spôsob evidencie pošty prostredníctvom softvéru. Pýtate sa, prečo osloviť práve nás? Je to jednoduché. Náš produkt NEO2 sa od konkurenčných líši najmä svojou jednoduchosťou. Nepotrebujete evidovať poštu spôsobom, ktorý Vám komplikuje prácu. Chcete ju evidovať rýchlo, jednoducho a pohodlne. Chcete tlačové zostavy, rýchle hľadanie, protokoly na podpis, elektronické zasielanie podacích hárkov. V prípade záujmu je možné zaslať demo verziu na inštalačnom CD na odskúšanie zdarma. V programe NEO2 to všetko n...

 • Softvér pre jednoduchšiu registratúru a správu dokumentov

  Softvér pre jednoduchšiu registratúru a správu dokumentov

  Softvér NEO Manager je náš vlastný vynález. Pôvodne sme ho navrhli len pre interné účely, neskôr práve požiadavka našich klientov ukázala, že je možné - a priam nutné - ho distribuovať i na komerčné účely. Dnes je NEO manager silným nástrojom na riadenie a správu dokumentácie či už vo firemnom archíve alebo v príručnej registratúre. Je vytvorený tak, aby Vás intuitívne navádzal ku všetkým operáciám, ktoré pri práci robíte. Niekoľko štýlov tlačových zostáv, možnosť exportu údajov do tabuľkového procesora či podrobné vyhľadávacie filtre - to je iba časť užitočných funkcií softvéru NEO manager. Customizácia - teda úprav...

 • Softvérové poradenstvo

  Softvérové poradenstvo

  Potrebujete pomoc pri výbere vhodného softvéru pre Vaše podnikanie, ktorý dokáže presne to, čo od neho očakávate a zároveň Vás neúnosne finančne nezaťaží? Vybudovali ste firmu od nuly a dnes neviete, čo všetko vlastne Vaši zamestnanci majú vo svojich počítačoch, či Vám nehrozia problémy v prípade kontroly zo strany polície alebo BSA? Majú Vaši pracovníci rezervy v práci s počítačom, alebo ste ich vybavili novým softvérom a potrebujú zaškolenie? Chceli by ste zefektívniť prácu a komunikáciu so svojimi pracovníkmi alebo obchodnými partnermi a neviete, ako na to? Na všetky tieto otázky Vám vieme dať odpoveď.

 • Aktualizácia softvéru

  V mnohých prípadoch po aktualizácii softwaru v mobilnom zariadení sa jeho funkčnosť zlepši, napríklad je rýchlejší, stabilnejší, dlhšia výdrž batérie. - Oboznámime Vás s novými možnosťami daného software - Vykonáme aktualizácie - Skontrolujeme bezproblémový chod zariadenie

 • Účtovný softvér

  •Moduly programu ALFA •Naši užívatelia najviac oceňujú •Minimálna a odporúčaná konfigurácia počítača •Demoverzia na stiahnutie zdarma - začnite účtovať zadarmo

 • Predaj hardvéru a softvéru

  Samozrejmou súčasťou IT služieb je predaj hardvéru a softvéru. Popri samotnom predaji poskytujeme aj služby ako je montáž / inštalácia produktu.

 • Online účtovný softvér pre jednoduché účtovníctvo

  Jednoduché účtovníctvo môže byť naozaj jednoduché - účtovný softvér nielen pre profesiánálnych účtovníkov. Podnikajte krajšie a lepšie. S online účtovníctvom máte svoje faktúry, platby a obchodné vzťahy vždy pod kontrolou.

 • Vývoj zákazkového softvéru

  •Programovanie aplikácií pod Windows a Linux (C++, C#). •V krátkej budúcnosti aj aplikácie pre Mac OS X a iOS.

 • Softvér na mieru

  Softvér na mieru je unikátny produkt, ktorý sa vám úplne prispôsobí, uľahčí procesy, odlíši vašu spoločnosť oproti konkurencie. Preto preneste na nás zodpovednosť za návrh, realizáciu aj kompletné riešenie na mieru. Vytvoríme aplikáciu na základe Vašich potrieb a požiadaviek, takú, ktorá Vás posunie vpred.

 • Softvér pre digitálnu tlač a signmaking

  Spoločnosť ponúka široký sortiment softvéru, ktorý potrebujete k práci. Naša ponuka zahŕňa ako rezací softvér, tak aj RIP softvér prispôsobený pre Váš individuálny workflow. Podporujeme ako platformu PC, tak aj Mac.

 • Interaktívny softvér Flow!

  Využívajte svoju interaktívnu učebňu plnohodnotne. „Rozumom“ každej interaktívnej zostavy a tabule je jej interaktívny softvér. Odhaľujte a odovzdávajte poznatky pomocou interaktívnych nástrojov a urobte svoju vyučovaciu hodinu takou, na ktorej budú žiaci túžiť po nových a nových vedomostiach. Softvér Flow! je ideálny práve na takéto využitie. Slúži na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín, aktivít, úloh a vhodný je pre všetky typy a stupne škôl. Je v slovenskom jazyku a integrovateľný s MS Office.

 • Ochrana proti škodlivému softvéru

  Veľa organizácií v súčastnosti funguje decentrálne je bežné, že cenné kritické aktíva sa nachádzajú na klientskych systémoch (vrátane vzdialených počítačov) a sú rozptýlené po celej organizácii. Je potrebné zabezpečiť kontrolu všetkých vstupných bodov do infraštruktúry na prítomnosť škodlivého softvéru, vírusov a neautorizovaných aktivít. Naše riešenie zahŕňa spojenie antivírovej ochrany, ochrany pred spywarom, brány firewall, prevencie narušenia, kontroly zariadení, riadenie prístupu a zadržanie spamu.

 • Inžiniering softvérový a hardvérový

  - Programovanie riadiacich systémov - Vizualizácia technologických procesov - Tvorba technickej dokumentácie

 • Vývoj a implementácia softvéru

  Naše riešenia pokrývajú oblasť manažérskych informačných systémov, teda systémov slúžiacich pre podporu rozhodovacieho procesu ale aj úzko špecializované odvetvové riešenia.Našou snahou je poskytovať produkty a služby,ktoré v maximálnej možnej miere uspokoja požiadavky a potreby klientov a dokážu sa im prispôsobiť. Dôraz kladieme predovšetkým na kvalitu vyhotovenia jednotlivých riešení i samotný prístup ku klientom od analýzy až po realizáciu a následnú podporu.

 • Softvérová Diagnostika

  Zistíme prečo je počítač pomalý, prečo nefunguje správne alebo ako by sa dal ešte zrýchliť (pr. pri zapnutí).

 • Vývoj softvéru na mieru

  Softvér vytvorený na mieru poskytuje organizácii skutočnú výhodu oproti konkurencii tým, že softvér je vytvorený tak aby spĺňal všetky vaše požiadavky namiesto toho aby ste museli prispôsobovať zabehnuté firemné procesy softvéru.

 • Softvérový audit

  Aký softvér majú Vaši zamestnanci nainštalovaný vo svojich počítačoch? Používate ho legálne? Nehrozia Vám problémy v prípade kontroly zo strany polície alebo BSA? Aké sú alternatívy? Neexistuje na daný účel vyhovujúci bezplatný softvér? Na všetky tieto otázky Vám vieme dať odpoveď.

 • Údržba softvéru

  Mnohé problémy dokážeme vyriešiť aj na ďiaľku, bez toho, aby sme vás museli osobne navštíviť. V takom prípade vám samozrejme dopravu neúčtujeme. Princípom je prepojenie počítačov prostredníctvom špecializovaného softvéru. Pripojenie je možné len so súhlasom zákazníka. Zákazník vidí, čo robí technik na jeho počítači a v prípade nespokojnosti môže spojenie kedykoľvek ukončiť.

 • Intranety, softvér na kľúč, riadenie projektov

  Vieme, ako môže intranet pomôcť komunikácii v rámci spoločnosti, alebo naprieč dodávateľov, partnerov, klientov. Či už sa jedná o jednoúčelovú intranetovú aplikáciu, alebo komplexný softvér pre riadenie a komunikáciu, vždy navrhneme vhodné riešenie a zabezpečíme realizáciu. Máme bohaté skúsenosti so spracovaním veľkého množstva údajov a jednoduchého prístupu k nim. Navrhujeme riešenia, ktoré šetria prostriedky našim klientom, zjednodušujú firemné procesy, zrýchľujú a zjednodušujú komunikáciu, zlepšujú prehľad nad aktivitami, alebo sú iným spôsobom nápomocné.

 • Softvérové služby

  - Inštalácie open source operačných systémov a softvérových aplikácii - Inštalácie komerčných operačných systémov a softvérových aplikácii - Odstránenie vírusov a vyladenie PC - Inštalácie a konfigurácie serverovc - Nastavenia sieťových prvkov (modemy, wifiroutery, switche) a prevádzka sieti - Zálohovanie a obnova dát - Inštalácie a nastavenia databázových systémov - Inštalácie a nastavenia mailových klientov - Zaškolenie personálu do používania programov - Osobné a telefonické odborné poradenstvo - IP kamerové systémy

 • Vývoj softvéru na mieru

  V prípade, že hľadáte softvér presne podľa vašich požiadaviek spracujeme vám analýzu požiadaviek a návrh koncepcie a platformy pre nový softvér. Postupne, v zmysle projektového plánu vám softvér vytvoríme a uvedieme do prevádzky. Takto vytvorený softvér vám sadne na mieru a bude tvoriť konkurenčnú výhodu vo vašom podnikaní. Naša spoločnosť vlastní a používa certifikovaný postup pre návrh a vývoj softvéru v zmysle ISO 9001.

 • Hardvér a softvér

  Z oblasti hardvéru a softvéru ponúkame rôzne služby, napr. inštalácia komponentu do PC alebo operačného systému, konfigurácia programu, testovanie, antivírusové, antispywarové služby, čistenie a údržba PC, oprava PC, atď.

 • Vývoj softvéru

  Overené vývojové postupy a bohaté skúsenosti sú zárukou toho, že ste našli spoľahlivého partnera pre všetky oblasti internetového vývoja a prezentácie. Počas vývoja užívateľského rozhrania berieme do úvahy všetky možnosti správania a používania širokého spektra koncových užívateľov. Preto je pre nás v našich projektoch veľmi dôležité vytvárať vhodne organizované, vizuálne intuitívne a ľahko používateľné aplikácie. Našou špecializáciou sú aplikácie e-commerce riešenia a webovské služby postavené na technológii .NET.

 • Návrh softvérovej architektúry

  Znie to ako klišé, no faktom je, že každá spoločnosť má svoje vlastné špecifické potreby, aktivity, či procesy. Nastaviť podnikové systémy na Vaše potreby sa niekedy môže ukázať ako veľká výzva.

 • Softvérový audit a manažment

  Problematika vlastníctva licencií k softvérovým produktom je v posledných rokoch veľmi medializovanou témou. Základným krokom ako zabezpečiť korektné vlastníctvo licencií je správna inventarizácia nainšalovaného softvéru a používaného hardvéru v celej sieti. Essco, s.r.o. Vám s problematikou vlastníctva licencií k softvéru dokáže asistovať v plnom rozsahu, od kompletnej inventarizácie nainštalovaného softvéru v celej sieti, cez používané počítače v sieti až po licenčný audit. Výhody: - Prehľad o aktuálnom stave nainštalovaného softvéru v celej firme. Spôsob ako zistiť zoznam softvéru, ktorý nemá čo na firemných počítačoch hľada...

 • Softvér na zákazku

  Pri požiadavke zákazkového softvéru zaistíme vývoj a servis podľa konkrétnych potrieb zákazníka. Zákazkovým spôsobom takisto rozširujeme funkčnosť nami dodaného softvéru podľa priania zákazníka. V prípade zákazkového softvéru kladieme veľký dôraz na dôkladnú analýzu Vašich potrieb a podľa nich naprojektujeme a implementujeme vhodné riešenie. Programovacie jazyky v ktorých tvoríme : PHP, Perl, C#, C, C++, PL-SQL, SQL, framework Nette Príklady zákazkového softvéru: - Intranetový / Internetový server-desktop systém pre kastingy televízie - Internetový objednávkový systém náhradných dielov B2B - Softvérové riešenie pre internetové ...

 • Reklamné CD, DVD, softvér

  firemné prezentácie, software, databázové programy, zostrihy firemných akcií, či výstav, technické manuály. Návrh a výroba software a obslužného menu, grafika CD a bookletu, výroba (lisovanie alebo napaľovanie, tlač).

 • Vývoj a tvorba softvérových aplikácií na mieru

  - špeciálne internetové aplikácie - špeciálne analytické nástroje - databázové vnútropodnikové informačné systémy - práca s telemetriou

?
Kontajner na skladovanie piesku

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Softvér pre osvetlenie 2004 - 2022 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.