Bleskozvody

BleskozvodyBleskozvody 2

Bleskozvod je prostriedok vonkajšej ochrany pred bleskom, ktorý vytvára
umelú vodivú cestu na zachytávanie a zvedenie atmosférického výboja. Jeho
usporiadanie má byť volené tak, aby úder blesku nastal práve do zberacieho zariadenia. Bleskozvod sa realizuje na najvyššom mieste objektu.
Bleskozvod tvoria tieto časti:

- zberacie zariadenie,
- zvody (svorky),
- uzemnenie.

Časti bleskozvodu
- zberač
- zvod
- uzemnenie
- RZ
- svorka

Každá z uvedených častí bleskozvodu môže byť nahradená alebo doplnená
vodivou konštrukčnou časťou alebo vodivou súčasťou objektu, ktoré vyhovujú
požiadavkám na vyhotovenie príslušnej časti bleskozvodu. Nahrádzajúce časti
sa považujú za náhodné (zberače, zvody, uzemňovače) a doplňujúce časti ako
pomocné zberače.

Podľa umiestnenia sa bleskozvody rozdeľujú na:

a) bleskozvody umiestnené na chránených objektoch so zberacím zariadením:
Hrebeňová sústava Mrežová sústava Tyčový bleskozvod

b) bleskozvody umiestnené mimo chránený objekt (oddialený bleskozvod):
Stožiarový bleskozvod Závesový bleskozvod Klietkový bleskozvod

* Vedenia a zvody bleskozvodov:
Vedenia a zvody musia byť umiestnené z vonkajšej strany objektu. Zvody
na uzemnenie musia byť čo najkratšie, čo najpriamejšie, pri oblúkoch sa vodič
nesmie ostro lomiť, ohýbať. Oblúky musia byť plynulo tvarované, dĺžka prípadnej slučky nesmie byť dlhšia ako 8-násobok dĺžky jej roztvorenia pri jej začiatku. Zvody nemajú prechádzať cez balkóny, šachty výťahov a pod.

* Uzemnenie bleskozvodov:
Uzemnenie sa musí vyhotoviť v súlade s STN 33 2000-5-54 tak, aby odpor
uzemnenia bol čo najmenší a aby sa jeho hodnota v priebehu roka čo najmenej
menila. Každý zvod bleskozvodu musí mať svoje vlastné uzemnenie. Z požiadavky rovnomerného rozloženia zvodov vyplýva aj požiadavka rovnomerného
rozloženia ich uzemňovačov. V obyčajných podmienkach nemá byť odpor
uzemnenia väčší ako 15 ?.

Uzemnenie bleskozvodov a silového elektrického zariadenia sa nemusí
spájať, ak je vzdialenosť medzi uzemňovačmi týchto uzemnení v zemi väčšia
ako 5 m. Pri väčších objektoch sa má na uzemnenie bleskozvodu a uzemnenie
silových zariadení vybudovať spoločné uzemnenie v súlade s STN 2000-5-54.

* Ochrana osôb pred bleskom:
Osobám zdržujúcim sa na voľnom priestranstve hrozí najväčšie nebezpe-
čenstvo priameho zásahu bleskom alebo zásah následkom krokového napätia.
Osoby vo vnútri budov sú ohrozené najmä:

* Prvky bleskozvodov a uzemnení na obr.:
1 - zvodové tyče
2 - držiaky zvodovej tyče
3 - ochranné striešky
4 - podpery vedenia
5 - ochranný uholník a príslušenstvo
6 - svorky
7 - uzemňovacie dosky a tyče
8 - uzemňovacia páska a drôt
9 - držiak na skrine SIL
10 - vodovodné a plynovodné potrubie
11 - elektrická rozvodová skriňa
12 - teplovodné potrubie


Hľadáte zákazníkov? Zaregistrujte sa už dnes, nájdeme Vám zákazníkov.
 • Bleskozvody a ochrana

  Montáž bleskozvodov na rôzne typy budov.

 • Bleskozvody

  Ponúkam kvalitne a esteticky zhotovené bleskozvody s revíziou za rozumné ceny.

 • Bleskozvody s revíziou

  - po dohode zabezpečíme vyhotovenie bleskozvodu s revíznou správou.

 • Bleskozvody  

  Bleskozvod, tvorí vonkajšiu ochranu stavebných objektov, pred účinkami blesku a atmosferických výbojov. V dnešnej dobe je neoddelitelnou súčasťou novostavieb a je aj tzv. ,, povinnou výbavou ,, pri poisťovaní nehnuteľnosti.

 • Bleskozvody

  • montáž aktívnych aj pasívnych (klasických) bleskozvodov pre všetky druhy stavieb

 • Aktívne bleskozvody

  Charakteristika aktívnych bleskozvodov: •zberač aktívneho bleskozvodu nahrádza celú zbernú sústavu konvenčných bleskozvodov •poskytuje značnú úsporu zvodového materiálu, materiálu na uzemnenie a montážnych prác •výrazne redukujú zásahy do fasády a strešného plášťa •bezúdržbová prevádzka •životnosť aktívneho bleskozvodu je porovnateľná so životnosťou budovy •možnosť použitia ako oddialený bleskozvod (napr. pre skupinu objektov alebo vo výbušnom prostredí) •typizované uchytenia zberačov pre všetky typy objektov a striech •rádius ochrany od 13m do 107 m •zachytávače sú vyhotovené z nerezu •dlhoročné záruky

 • Služby s montážnou plošinou MP-13 , elektro-inštalácie , bleskozvody, revízie EZ

  Služby s montážnou plošinou MP-13 , elektro-inštalácie , bleskozvody, revízie EZ

  - prenájom montážnej plošiny MP-13 s obsluhou, - služby s vo výškach s použitím montážnej plošiny MP-13 v oblasti montáže a údržby elektrických zariadení , stavebná oblasť , údržba zelene a pod.

 • Bleskozvody

  Podľa konštrukcie, charakteru a tvaru strechy volíme vhodné konštrukčné usporiadanie bleskozvodov. Bleskozvody montujeme na strechy stanové, sedlové, valbové aj ploché. Každý prejekt má špecifické požiadavky, podľa ktorých vypočítame potrebný ochranný priestor a navrhujeme správne rozmiestnenie zachytávacej sústavy, vhodné komponenty a metódy ochrany objektu. Pri novostavbách odporúčame základový uzemňovač, pretože je najvýhodnejším riešením pre získanie dobrého uzemnenia. Pri ostatných objektoch volíme uzemňovač podľa odporu pôdy a rozlohy pozemku. Po realizácií zabezpečíme revízie - odborné prehliadky a odborné skúšky. Nami montova...

 • Bleskozvody so špeciálnym profilom

  Energiu zachytávajú z vyžarovania zostupného stopovača blesku pomocou systému z klasického bleskozvodu (spojené so zemou) a z izolovaných kovových súčastí ( s okolitým potenciálom). Tesne pred bleskom sa dosiahne ionizačné napätie, na úrovni vybíjača vznikajú iskry a tento generuje prvé fázy priťahovania blesku. Technické požiadavky: Umiestňuje sa vždy na najvyššom mieste budovy, minimálne 2 m nad chráneným objektom. Počet zvodov definuje STN 341391. Materiál zvodov - prevažne Cu ,ale aj nerezová oceľ, pozinkovaný materiál, Al. Norma odporúča používať prednostne pásiky pred drôtmi (skinefekt) platí to aj pre uzemňovače. Minimálny prier...

 • Piezoelektrické bleskozvody

  Potrebnú energiu získavajú z piezoodporu, ktorý využíva veternú energiu. Mechanická energia sa mení na elektrickú na piezoodpore. Týmto napätím sa generujú ióny.

 • Bleskozvody s elektronickým spúšťaním

  Princíp ionizácie vzduchu pri vrchole zachytávača. Ionizácia sa dosiahne generovaním iskier pri vrchole = zvyšuje sa počet elektrónov. Výhoda oproti rádioaktívnym bleskozvodom je, že ionizácia vzduchu môže začať v stanovenej chvíli. Nevýhoda: vysokonapäťový generátor potrebuje energiu pre svoju činnosť (batérie, zachytávače energie okolitého statického pola).

 • Rádioaktívne bleskozvody

  Bleskozvod má jeden zachytávač, na ktorom je v blízkosti vrcholu umiestnený obvod obsahujúci rádioaktívny prvok. Rádioaktívny prvok generuje značnú ionizáciu vzduchu nachádzajúceho sa v blízkosti vrcholu bleskozvodu, čím sa zvyšuje počet eletkrónov schopných spustiť prvú fázu zachytávania blesku. (Od r. 1986 sú zakázané).

 • Elektroinštalácie, Bleskozvody, Prípojky

  Elektroinštalácie, Bleskozvody, Prípojky

  Elektroinštalácie rodinných domov, bodov a objektov. Bleskozvody aktívne aj pasívne montované na rodinných domoch slúžiace na ochranu majetku osôb. Realizácia stavebných prípojok, prípojok ku domom budovám a stavebným strojom

 • Elektroinštalácie,bleskozvody

  Montáž,rekonštrukcia

 • Rádioaktívne bleskozvody

  Bleskozvod má jeden zachytávač, na ktorom je v blízkosti vrcholu umiestnený obvod obsahujúci rádioaktívny prvok. Rádioaktívny prvok generuje značnú ionizáciu vzduchu nachádzajúceho sa v blízkosti vrcholu bleskozvodu, čím sa zvyšuje počet eletkrónov schopných spustiť prvú fázu zachytávania blesku. (Od r. 1986 sú zakázané).

 • Bleskozvody s elektronickým spúšťaním

  Princíp ionizácie vzduchu pri vrchole zachytávača. Ionizácia sa dosiahne generovaním iskier pri vrchole = zvyšuje sa počet elektrónov. Výhoda oproti rádioaktívnym bleskozvodom je, že ionizácia vzduchu môže začať v stanovenej chvíli. Nevýhoda: vysokonapäťový generátor potrebuje energiu pre svoju činnosť (batérie, zachytávače energie okolitého statického pola).

 • Piezoelektrické bleskozvody

  Potrebnú energiu získavajú z piezoodporu, ktorý využíva veternú energiu. Mechanická energia sa mení na elektrickú na piezoodpore. Týmto napätím sa generujú ióny.

 • Bleskozvody so špeciálnym profilom

  Energiu zachytávajú z vyžarovania zostupného stopovača blesku pomocou systému z klasického bleskozvodu (spojené so zemou) a z izolovaných kovových súčastí (s okolitým potenciálom). Tesne pred bleskom sa dosiahne ionizačné napätie, na úrovni vybíjača vznikajú iskry a tento generuje prvé fázy priťahovania blesku.

 • Bleskozvody

  Vonkajšia ochrana pred bleskom alebo bleskozvod alebo hromozvod je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov) ich zvodom do zeme. Základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod, sú STN EN 62305-1 až 4. Pôvodné STN 34 1390 a STN 13401391 platili do októbra 2006 (s prechodným obdobím do 2009). Všeobecne sa tvrdí, že blesk zasahuje vždy najvyššie položené miesta v teréne, teda stromy, stožiare, komíny, strechy domov a pod. V prevažnej väčšine je to pravda, ale sú známe aj prípady, kde blesk udrel do objektu oveľa nižšieho ako okolité budovy. ...

 • Kompletné elektroinštalácie, bleskozvody, slaboprúd a revízie

  Kompletné elektroinštalácie, bleskozvody, slaboprúd a revízie

  Kompletné elektroinštalácie od rodinných domov cez bytovky po administratívne objekty, vrátane bleskozvodu(aktívny-pasívny), el.vrátnika(audio-video), káblových rozvodov pre dátovú a TV sieť, zabezpečovaciu a požiarnu signalizáciu, podlahové vykurovanie, úspornú inteligentnú elektroinštaláciu Niko Home Control, revízie, ...

 • Elektrika na celý život + bleskozvody

  Elektrika na celý život + bleskozvody

  Ponúkame elektromontáže prípojky nn, vnútorné elektromontáže chát, domov, bytových jednotiek, priemyslených zón. Ponúkame aj bleskozvody pasívne aj aktívne komplet, projekt, materiál, montáž, revízia.Zavolajte nám, urobíme Vám rozpočet podľa Vašich možností.

 • Aktívne bleskozvody

  Aktívne bleskozvody

  Rozhodnutie chrániť inštaláciu proti blesku pomocou systému ochrany proti blesku sa odvíja od parametrov, ako je: pravdepodobnosť výskytu bleskov v oblasti, ich intenzita a možné následky pre ľudí, materiály a fungovanie inštalácie. Pre zaistenie dostatočnej ochrany musia byť budovy opatrené dvomi druhmi ochrany: externá ochrana proti priamemu dopadu úderu blesku a interná ochrana proti rázovému napätiu spôsobenému údermi blesku na vodičoch elektrickej siete alebo na signalizačných obvodoch rôznych prístrojov a inštalácií. Bleskozvod Nimbus je aktívny ochranný systém s napájacím zariadením, čo mení okolitý kontaminačný činiteľ ako v prí...

 • Elektoinštalácie, bleskozvody - Stavebné práce

  Elektoinštalácie, bleskozvody - Stavebné práce

  - Nové elektroinštalácie do 1000V v bytoch, rodinných domoch, kancelárskych priestoroch, priemyselných a obchodných objektoch - Rekonštrukcie existujúcich elektroinštalácii do 1000V v bytoch, rodinných domoch, kancelárskych priestoroch, priemyselných a obchodných objektoch - Inteligentné inštalácie osvetlenia - Elektrické prípojky k rodinným domom a k stavbám - Montáž bleskozvodu pre budovy a objekty - Realizácia TV (anténnych a satelitných) rozvodov - Inštalácia zabezpečovacích a kamerových systémov - Montáž vstupných systémov (audio, video vrátnik) - Revízie - Predaj materiálu Ak ste nenašli konkrétnu službu, neváha...

 • Aktívne bleskozvody a zemniace systémy

  Naše služby: •dodávka komplexnej protibleskovej ochrany •technické riešenia umiestenia a uchytenia aktívnych zachytávačov •technické riešenia uzemnenia aj vo veľmi obtiažnych podmienkach •bezplatný dovoz pri realizácii na celom území SR •zaškoľovanie projektantov, revíznych technikov a montážnikov •zapožičiavanie testovacích prístrojov na revízie elektronickej časti aktívnych bleskozvodov

 • Bleskozvody a ochrana

  - ForendPetex S

 • Bleskozvody

  Poskytujeme inštaláciu bleskozvodu na domy, priemyselné haly a objekty.

 • Elektroinštalácie, bleskozvody, svietidlá

  Elektroinštalácie, bleskozvody, svietidlá

  Firma realizuje elektroinštalácie, bleskozvody pasívne-aktívne, domáce audio-video telefóny, úspornú elektroinštaláciu NIKO Home Control, káblové rozvody pre dátovú a TV sieť, revízie,...

 • Bleskozvody

  Napriek povinnosti zabezpečiť budovu bleskozvodom ho najmä staršie rodinné domy nemajú namontovaný. Aj stav bleskozvodov na rodinných i panelových domoch býva katastrofálny, pretože sa ich údržbe nevenuje dostatočná pozornosť. Našťastie, v súčasnosti okrem stavebných úradov vyžadujú bezchybný stav bleskozvodu aj poisťovne, takže mnoho vlastníkov pristupuje k ich oprave. Stavbu i údržbu bleskozvodu, ako aj overenie jeho funkčnosti môže vykonávať iba osoba s príslušnými odbornými skúškami. Majiteľ domu môže predovšetkým vizuálnou kontrolou posúdiť, či je oprava potrebná. Oprava je nevyhnutná vtedy, ak je prerušený niektorý zo zvodov...

 • Bleskozvody montáž, revízie

  - pasívne bleskozvody - aktívne bleskozvody

 • Bleskozvody

  Bleskozvody

  - dodávka a montáž nových bleskozvodov - rekonštrukcia a oprava existujúcich bleskozvodov - Aktívne bleskozvody

 • Bleskozvody, ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny

  Bleskozvod ako ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny sa zriaďuje pre objekty a zariadenia podľa osobitého predpisu a technických noriem. Bleskozvody sa musia udržovať v riadnom technickom stave a kontrolujú sa v lehotách podľa osobitného predpisu, ako aj po zistenom zásahu bleskom. Zistené závady a poškodenia bleskozvodu sa odstraňujú bez zbytočného odkladu. Prevádzkovateľ elektrického zariadenia (bleskozvodov) si musí uvedomiť priamu zodpovednosť v prípade vzniku škôd na majetku a zdravia ľudí, ak nedodrží zákonné lehoty odborných prehliadok a skúšok a dôjde ku škode, alebo ujme na zdraví a inšpektorát bezpečnosti práce (IBP) zistí p...

 • Elektromontážne práce, bleskozvody

  Silnoprúde zariadenia: - Prípojky NN - Kancelárske objekty - Zdravotnícke objekty - Priemyselné objekty - Rodinné domy - Vonkajšie osvetlenie - Elektrické vykurovanie vnútorné a vonkajšie Slaboprúde zariadenia: - Domáce telefóny - Telekomunikačné rozvody a zariadenia - Štruktúrovaní kabeláž – počítačové rozvody - EZS – elektro zabezpečovacie systémy – alarmy - EPS – elektro požiarne systémy - Kamerové systémy Bleskozvody: - klasické bleskozvody - aktívne bleskozvody - revízie bleskozvodov


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

V prípade otázok kontaktujte prevádzkovateľa obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Bleskozvody 2004 - 2021 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.