Hľadáte firmu, tovar, službu za najlepšiu cenu a kvalitu?

1) napíšte o čo máte záujem
2) spracujeme Vám cenové ponuky a zašleme referencie
3) je to bezplatné a nezáväzné

Uveďte o čo máte záujem:
Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 


 

Dokumentácia o Ochrane pred požiarmi

Vypracovanie dokumentácie o Ochrane pred požiarmi sa uskutoční po obhliadke objektu. Následne sa vypracuje dokumentácia.


Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • Projektová dokumentácia

  Venujeme sa aj zhotovovaniu projektovej dokumentácie jednoduchých stavieb a inžinierskej činnosti. V prípade, že nemáte projekt rodinného domu, vo všetkom Vám poradíme, prípadne projekt aj zhotovíme a vybavíme všetko potrebné k získaniu stavebného povolenia. Týka sa to aj zmien typových projektov rodinných domov, ich osadenia a podobne.

 • Projektová dokumentácia - časť elektro, pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

  Projektová dokumentácia - časť elektro, pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

  Naša firma Vám ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie elektrických rozvodov na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek. Projektovú dokumentáciu vyhotovujeme pre územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie obsahuje: -technická správa elektroinštalácie -výkres situačnej schémy s elektro prípojkou NN Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje: -technická správa elektroinštalácie -protokol o určení vonkajších vplyvov -manažérstvo rizika -výkres situačnej schémy s elektro prípojkou NN -výkres jednopólovej schémy elektromerového rozvádzača -výkres silnoprúdových a slab...

 • Projektová dokumentácia a realizácia projektov

  Projektová dokumentácia a realizácia projektov

  - zdroje neprerušovaného napájania - UPS (výber vhodného typu UPS, výber optimálneho výkonu UPS, návrh doby zálohovania, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, rozvádzač R-UPS) - náhradné zdroje elektrickej energie, motorgenerátory - MG (výber vhodného typu MG, návrh vzduchotechniky a výfukového potrubia, výber optimálneho režimu prevádzky, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, silový rozvádzač R-ATS, distribučný rozvádzač) - rotačné UPS - DRUPS (výber vhodného typu DRUPS, výber vhodnej konfigurácie zapojenia, návrh vzduchotechniky a výfukoveho potrubia, elektrické prepojenie, priestorové umiestnenie, návrh silových...

 • Projektová dokumentácia pre stavebné konanie

  Projekty: technologický projekt protokol o určení vonkajších vplyvov projekt požiarnej ochrany projekt pripojenia energií plyn elektrická energia súhrnná technická sprava dokument o posúdení rizík

 • Dokumentacia a navody na pouzitie

  Kombinujeme manipuláciu s výrobkami a tlačiarenské služby. Poskytujeme najvhodnejšie riešenia vašich požiadaviek, či ide o malosériovú alebo veľkosériovú výrobu, o manuály viazané alebo zošívané, preložené hoci aj do 10 jazykov.

 • Kooperácia - mechanická výroba, projektová dokumentácia

  naše dlhoročné skúsenosti a kvalifikované odborné poradenstvo v oblasti strojárskeho priemyslu je Vám k dispozícií, kooperáciu v projektovaní, prevzatie podkladov a pokračovanie v návrhu projektov, kompletná kooperácia od prípravy projektovej dokumentácie, cez ponuku strojárskych zariadení k výrobe až po prípadnú montáž a zaškolenie Vašich zamestnancov obsluhy, kooperácia pri výrobe ako subdodávateľ - dodržiavanie termínov je samozrejmosťou, rôznorodosť zariadení čo umožňuje prijať objednávky aj pre výrobu komplexnejších projektov,a umožňuje tak vybrať najvhodnejšie zariadení pre realizáciu Vašich projektov, a tým dosiahnúť najl...

 • Projektová dokumentácia a realizácia projektov

  Projektová dokumentácia a realizácia projektov

  - zdroje neprerušovaného napájania - UPS (výber vhodného typu UPS, výber optimálneho výkonu UPS, návrh doby zálohovania, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, rozvádzač R-UPS) - náhradné zdroje elektrickej energie, motorgenerátory - MG (výber vhodného typu MG, návrh vzduchotechniky a výfukového potrubia, výber optimálneho režimu prevádzky, elektrické pripojenie, priestorové umiestnenie, silový rozvádzač R-ATS, distribučný rozvádzač) - rotačné UPS - DRUPS (výber vhodného typu DRUPS, výber vhodnej konfigurácie zapojenia, návrh vzduchotechniky a výfukoveho potrubia, elektrické prepojenie, priestorové umiestnenie, návrh silových...

 • Konštrukcia, výkresová dokumentácia

  Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie: •z podkladov zákazníka - projekčné výkresy, skice, revízne knihy, vzory •vlastný vývoj •vyhotovenie pevnostných výpočtov a výpočtov na stabilitu TNS podľa STN 690010, AD-2000, EN13445-3, ASME Section VIII, Div.1, razidlo „U“ a „S“ •spracovanie výkresov v systéme INVENTOR 2010 •vlastníctvo a používanie noriem STN, DIN, ASME, PED/97 pre tlakové a netlakové nádoby stabilné, oceľové konštrukcie

 • Projektová dokumentácia

  Projektovanie Projektová dokumentácia Správny projekt je základom komfortného bývania. Skôr ako začnete nakupovať stavebný materiál, venujte dostatok času plánovaniu a prípravám stavby. Učite sa Vám to vyplatí. Projektová dokumentácia a jej zabezpečenie od spoločnosti Lateko – strechy, s.r.o. je súčasťou komplexného balíka služieb spoločnosti. Projektovanie domu pozostáva z nasledovných aktivít: Odborné poradenstvo – projekčná činnosť v rámci odborného poradenstva zahŕňa konzultácie, vypracovanie správ a odborných posúdení. Projekčná činnosť pre vypracovanie odborných návrhov sa zameriava na: -statické posúdenie stavb...

 • Dokumentácia

  Štandardom je pre nás dokumentácia podporovaná CAE (počítačom podporovaným inžinierstvom) s bezchybnými výsledkami po kontrole syntaxe a po zadaní skutočných stavov zariadenia. Okrem toho tiež vytvárame zhodné opisy softvérov a podrobné návody na použitie.

 • Projektová dokumentácia

  - spracovanie kompletnej PD (projektovej dokumentácie) pre územné a stavebné konanie

 • Projektová dokumentácia

  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

 • Projektová dokumentácia Vašej čerpacej stanice

  Projektová dokumentácia Vašej čerpacej stanice

  Vypracujeme Vám štúdiu alebo kompletnú projektovú dokumentáciu Vašej čerpacej stanice v rozsahu pre územné konanie, stavebné povolenie resp. realizáciu. Disponujeme typovými projektami, ktoré Vám vieme poskytnúť a poradiť najlepšiu alternatívu umiestnenia ČS. Projektovú dokumentáciu Vám vypracujeme v jednotlivých profesiách: - technológia - stavebná časť - statika - požiarna ochrana - elektro časť - zdravotechnika

 • Projektová dokumentácia s technickým riešením

  - Výroba, montáž a inštalácia elektrických rozvádzačov - Montáž a opravy bleskozvodov - Slaboprúdové rozvody - Zabezpečovacie systémy - Verejné osvetlenie, dodávka, montáž a opravy - Práce s montážnou plošinou - Obchodná činnosť

 • Geodetická dokumentácia ku kolaudácii stavieb

  Geodetická dokumentácia je potrebná aj ku kolaudácii stavieb. Zachytáva porealizačný stav stavebného objektu, spevnených plôch a inžinierskych sietí. Spolu s geometrickým plánom a vytyčovacím výkresom tvorí dôležitú prílohu ku kolaudácii stavby. Každá stavba, ktorej to určuje stavebné povolenie musí mať pri kolaudácii spracovanú geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Vo väčších mestách je potrebné túto dokumentáciu odovzdať správcovi digitálnej technickej mapy, ktorý ju prevezme, ak dokumentácia spĺňa všetky náležitosti. Dokladom o prevzatí takejto dokumentácie do digitálnej technickej mapy mesta je „Záznam o p...

 • Projektová dokumentácia

  Projektová dokumentácia

  Radi pre Vás vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, technickú spávu či už rekonštruovaného alebo novo postaveného objektu. Zabezpečíme kompletné revízne správy pre Váš projekt. Poradíme vám so správnym výberom a konfiguráciou komponentov pre pohodlie, komfort a bezpečnosť Vás a Vašich najbližších. Po oživení a uvedení systémou do prevádzky Vás dokonale pripravíme a zaškolíme pre bezpečné a pohodlné používanie.

 • Projektová dokumentácia

  Súčasťou našej dodávky je komplexný servis spočívajúci v príprave projektovej dokumentácie, farebného riešenia fasád a vybavenie stavebného povolenia, vrátane kolaudácie. Kompletný servis poskytne tím vlastných architektov a projektantov spoločnosti.

 • Technická dokumentácia

  - Návody na použitie - Analýzy rizík - Spustenie do prevádzky

 • Dokumentácia BOZP a OPP

  Dokumentácia BOZP v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a OPP v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.

 • Projektová dokumentácia

  Projektová dokumentácia je súbor výkresovej a textovej dokumentácie, na ktorej základe prebieha výstavba. Výstavba domu sa uskutočňuje v určitých intervaloch, ktoré sú z časového hľadiska zoradené do období prípravy, projektovania, výstavby a odovzdania domu do užívania. Projektovanie má tri fázy. Projekt pre územné rozhodnutie. Na potreby realizácie stavby je nutné požiadať stavebný úrad o územné rozhodnutie. V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jed...

 • Projektová dokumentácia

  Súčasne s touto činnosťou firmy sa realizujú aj posudky v oblasti stavebnej fyziky, projektovej dokumentácie k realizovaným strechám, konzultačná činnosť.

 • Projektová dokumentácia

  Projektovú dokumentáciu pre nás zhotovuje renomovaná a na slovenskom trhu etablovaná architektonická kancelária.

 • Výrobná dokumentácia oceľové konštrukcie

  Výrobná dokumentácia oceľové konštrukcie

  Spracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie oceľových konštrukcií Návrh detailov,výkazy materiálov, montážnych celkov a spojovacieho materiálu.

 • Projektová dokumentácia - súdnoznalecké odhady

  - vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie podľa predstáv klienta - súdnoznalecké odhady na všetky nehnuteľnosti - štatistické odhady na všetky druhy stavieb

 • Atestová dokumentácia

  - materiál dodávame s atestami v požadovanej kvalite podľa normy EN 10204 3.1 B, C. - prípadne so skúškami podľa požiadavky zákazníka.

 • Projektová dokumentácia

  V rámci komplexnosti služieb zabezpečujeme projektovú dokumentáciu ústredného kúrenia, merania a regulácie, plynu a vzduchotechniky.

Chcete viac zákazníkov?

Chcete viac zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.


X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Dokumentácia o Ochrane pred požiarmi 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.