Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Firmy Kurzy BOZP a PO

 • Ing. Vladimír Švec - OHSAS

  Ing. Vladimír Švec - OHSAS

  OHSAS - Ing. Vladimír Švec, autorizovaný bezpečnostný technik Realizácia opatrení BOZP (OHSAS) je zrkadlom kokurencieschopnosti podniku. Investícia do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci jednoznačne zvyšuje zisky. Podniky s vysokou úrovňou ochrany zdravia pri práci sú ekonomicky úspešnejšie ako firmy, ktoré oblasť BOZP zanedbávajú. Vzdelávanie a odbornú výchovu treba zabezpečovať tak, aby obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia boli prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmene...

 • Ing. Peter Kmec - SAFETY CONSULT

  Ing. Peter Kmec - SAFETY CONSULT

  Prioritou poskytovaných služieb je komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Samozrejmosťou je napredovanie v oblasti poskytovaných služieb a vychádzanie Vám v ústrety. Preto bola oblasť poskytovaných služieb rozšírená o vykonávanie kontrol osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádom z výšok a v oblasti požiarnej ochrany o vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov na Vašich prevádzkach. V oboch oblastiach som držiteľom oprávnení na vykonávanie kontrol pre viacerých výrobcov ako ochranných pracovných prostriedkov tak aj hasiacich prístrojov. Súčasťou poskytovaných služieb v danej obl...

 • ASPO JUDr. Peter Gališin

  ASPO JUDr. Peter Gališin

  Pracovnoprávne poradenstvo, služby, zastupovavnie. Bezpečnosť a cohrana zdravia pri práci a požiarna ochrana dodávateľským spôsobom. Firma ASPO vám prostredníctvom bezpečnostnotechnických služieb zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú povinnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestn...


 • Kächele - Cama Latex SK, s.r.o.

  Kächele - Cama Latex SK, s.r.o.

  Pri výrobe ochranných rukavíc je treba spĺňať prísne kritériá. Na základe dlhoročnej skúsenosti optimálne chráni ruky pracujúcich. Naše výrobky poskytujú nielen vysokú bezpečnost, ale taktiež sú príjemné na nosenie. Vysoká úroveň našich výrobkov plne zodpovedá náročným požiadavkám na pracovné rukavice. * Ponúkame Vám náš program ochranných rukavíc: - Mechanické ochranné rukavice - Ochranné rukavice proti porezu a vysokým teplotám - ELEKTRO - ochranné rukavice - Chemické ochranné rukavice - Ochranné rukavice proti chladu - Rukavice pre domácnosť a ostatné - Jednorázové ochranné rukavice * Obuv SCHÜTZE: - ochr...

 • Ing. Alexander Gorbatenkov

  Firma Ing. Alexander Gorbatenkov ponúka svoje služby fyzickým osobám podnikajúcim, právnickým osobám podnikajúcim a iným organizáciám vykonávajúcich priemyselnú ako aj banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Zabezpečenie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov vykonávame na základe platného oprávnenia vydaného Hlavným banským úradom. Zabezpečovanie ochrany pred požiarmi vykonávame na základe vydaného osvedčenia KR HaZZ. Zabezpečenie služby v oblasti BOZP a PO...

 • Ján Arpáš

  Ján Arpáš

  Naša firma ponúka nasledovné služby: * Základné a opakovacie školenia: - žeriavnici, obsluhovatelia VTZZ a bremien - viazači - obsluhy motorových vozíkov - pracovníci vo výškach * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) - výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - vstupné a opakovacie školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov, b) školenia zástupcov zamestnancov pre BOZP, c) školenia vodičov motorových vozidiel, d) školenia zamestnancov na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, e) a ostatné školenia podľa charakteru vykonávanej práce 1. Vykonanie auditu stavu BOZP na jednotlivých ...

 • REVIT-NITRA, s.r.o.

  Spoločnosť vznikla v roku 1990 ako živnosť FRANTIŠEK ŠCERBA-REVIT a postupne rozvíjala činnosti v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.V roku 2006 z dôvodu legislatívnych zmien prešla postupne činnosť na novú spoločnosť REVIT-NITRA s.r.o. s tým istým sídlom a prevzala postupne všetky činnosti. Spoločnosť sa zaoberá poradenstvom v oblasti vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z., a to výkonom odborných prehliadok a skúšok elektrických a plynových zariadení ako aj vzdelávaním zamestnancov na obsluhy technických zariadení ako aj na výkon špeciálnych činností v zmysle zákona 124/2006 Z.z. na...

 • Miroslav Štefčík STEMI

  Miroslav Štefčík STEMI

  Od vzniku v roku 2002 sa usilujeme zlepšiť kvalitu poskytovaných servisných služieb v oblasti protipožiarnej prevencie a vecných prostriedkov požiarnej ochrany. Ponúkame kvalitné značkové výrobky a poskytujeme vysoko profesionálne služby založené na vzájomnej komunikácii, dôvere a požiadavkách zákazníka. - Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov - Kontrola požiarnych vodovodov a hadicových zariadení - Predaj bezpečnostného a požiarneho značenia - Predaj požiarneho a hydrantového materiálu - Zabezpečenie opravy a servis hasiacich prístrojov - Oprava hydrantov a požiarnych vodovodov - Predaj CO2 na zváranie a výrobu s...

 • AZEKO s.r.o.

  AZEKO s.r.o.

  Hlavnými činnosťami spoločnosti sú služby bezpečnosť práce a požiarna ochrana, revízie hasiacich prístrojov, revízie tlakových zariadení a revízie plynových zariadení. Taktiež sa zaoberáme predajom hasiacich prístrojov, hydrantov a iných požiarno-technických zariadení. V ponuke máme aj bezpečnostné označenia, osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a mnohých ďalších produktov. Poslanie spoločnosti: Naším cieľom je poskytovať kompletné služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Dodávať produkty načas a s požadovanou kvalitou. A to všetko s garanciou výhodnej ceny a k spokoj...

 • Ľuboš Semančík - PROPO

  Ľuboš Semančík - PROPO

  Komplexné zabezpečenie OPP + BOZP, projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, špecialista požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, preventivár požiarnej ochrany obce, technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP.

 • GIMEX PZ, s.r.o.

  GIMEX PZ, s.r.o.

  Firma GIMEX PZ s.r.o. si Vám touto cestou dovoľuje predložiť ukážku z katalogu certifikovaných pracovných odevov, ktorých je výrobcom a ďalších OOPP, ktorých je distribútorom. Máme záujem o nadviazanie dobrých vzájomných vzťahov, kde našou snahou je maximálne uspokojenie Vašich požiadaviek v oblasti ochrany zdravia Vašich pracovníkov. Zároveň veríme, že Vám čo v najväčšej miere pomôžeme pri zabezpečovaní vysokých požiadaviek na bezpečnosť pri práci a nie v malej miere i pri znižovaní nákladov, nakoľko všetky výrobky ponúkame vo výborných cenách. Objednané výrobky dovezieme na Vami určené miesto resp. pri menších množstvác...

 • Uniško BB s.r.o.

  Uniško BB s.r.o.

  - Požiarna ochrana - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenie vodičov referentských vozidiel - BOZP pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových - BOZP pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických - Lektorské minimum pracovníkov špeciálnych profesií - BOZP pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích - BOZP pri práci pri obsluhe motorových vozíkov - BOZP pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami - BOZP pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami - BOZP pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

 • Ján Korpa - Agentúra KŠaP

  Ján Korpa - Agentúra KŠaP

  Firma Agentúra KŠaP vznikla v roku 2009 spoločnou dohodou s lektormi a partnermi, ktorý služby v oblasti BOZP-PO vykonávajú už od roku 2001. Počas tohto obdobia sa postupne rozširovali znalosti, oprávnenie a skusenosti v oblasti BOZP a PO až vznikla firma Agentúra KŠaP, ktorá v tomto období zabezpečuje komplexné služby v týchto oblastiach od spracovania dokumentácií, cez vykonávanie činností technika BOZP a PO, komplexných školení pre zamestnávateľou až po predaj, kontrolu a servis hasiacih prístrojov, predaj hasiacej techniky, OOPP a ostatných doplnkov. Dokážeme v oblasti BOZP-PO zabezpečiť takmer všetko podľa Vašich predstáv. Neustále sa sna...

 • HASIL - HD, s.r.o.

  HASIL - HD, s.r.o.

  Spoločnosť HASIL–HD, s.r.o. patrí medzi popredných poskytovateľov služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany pred zdravia pri práci na Slovensku. Počiatky vzniku siahajú do roku 1992. Činnosť bola spočiatku zameraná iba na predaj a servis hasiacich prístrojov a predaj komponentov hydrantov a servis požiarnych vodovodov. Sídlo spoločnosti bolo v priestoroch starého objektu, ktoré celkom nezodpovedali trendu a zameraní. S odstupom času sa spoločnosť začala presadzovať na trhu, vybudovala nové priestory, ktoré v súčasnosti zodpovedajú rastúcim nárokom poskytovania služieb zákazníkom. V súčasnosti spoločnosť HASIL-HD, s.r.o. za...

 • Rastislav Masný - POŽIARNA PREVENCIA

  Naša podnikateľská činnosť začala v r. 2003 so zameraním na Ochranu pred požiarmi a bezpečnosť práce. V našej ponuke v sekcii "Hasiace prístr., požiarny mat." resp."Cenník nájdete: - HASIACE PRÍSTROJE - HYDRANTOVÉ SYSTÉMY A PRÍSLUŠENSTVO - HYDRANTOVÉ SKRINKY, STOJANY A SKRINKY NA HAS. PRÍSTR. - HADICE, PRÚDNICE, SPOJKY, LEKÁRNIČKY A INÉ Vykonávame kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov a taktiež kontroly a tlakové skúšky požiarnych vodovodov. Vyrábame samolepky, tabuľky, značenie v oblasti PO, BOZP, elektro, plyn ako aj zákazkovú výrobu (sekcia "Samolepky, tabuľky" resp. "Cenník"). Bezplatné zasielanie zákazníkom -celá SR d...

 1  2  3  4 ĎalšiaX
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Kurzy BOZP a PO | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.