Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

Firmy - Kurzy BOZP a PO

 • ASPO JUDr. Peter Gališin

  ASPO JUDr. Peter Gališin

  Pracovnoprávne poradenstvo, služby, zastupovavnie. Bezpečnosť a cohrana zdravia pri práci a požiarna ochrana dodávateľským spôsobom. Firma ASPO vám prostredníctvom bezpečnostnotechnických služieb zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú povinnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestn...

 • Štandart BPPO s. r. o.

  Štandart BPPO s. r. o.

 • SAFIRS, s.r.o.

  SAFIRS, s.r.o.

  Spoločnosť Safirs, s.r.o. vznikla 10. októbra 2004 a v oblasti požiarnej ochrany sa od svojho vzniku zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Postupne si spoločnosť získala dobré meno a vyprofilovala sa na firmu poskytujúcu služby v rámci celého územia Slovenska ako aj Českej republiky. Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním odborných služieb súvisiacich s ochranou pred požiarmi, prevádzkovaním závodných hasičských útvarov, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prevenciou závažných priemyselných havárii, podnikovým životným prostredím a civilnou ochranou. Našim cieľom je dlhodobo a efektívne poskytovať zákazníkom komplexn...

Ako získavať nových zákazníkov?

Ako získavať nových zákazníkov?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

 • J.I.M.A., spol. s r. o.

  Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnická služba Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi Vedenie účtovníctva Tréner stolného tenisu

 • Kächele - Cama Latex SK, s.r.o.

  Kächele - Cama Latex SK, s.r.o.

  Pri výrobe ochranných rukavíc je treba spĺňať prísne kritériá. Na základe dlhoročnej skúsenosti optimálne chráni ruky pracujúcich. Naše výrobky poskytujú nielen vysokú bezpečnost, ale taktiež sú príjemné na nosenie. Vysoká úroveň našich výrobkov plne zodpovedá náročným požiadavkám na pracovné rukavice. * Ponúkame Vám náš program ochranných rukavíc: - Mechanické ochranné rukavice - Ochranné rukavice proti porezu a vysokým teplotám - ELEKTRO - ochranné rukavice - Chemické ochranné rukavice - Ochranné rukavice proti chladu - Rukavice pre domácnosť a ostatné - Jednorázové ochranné rukavice * Obuv SCHÜTZE: - ochr...

 • Ing. Alexander Gorbatenkov

  Firma Ing. Alexander Gorbatenkov ponúka svoje služby fyzickým osobám podnikajúcim, právnickým osobám podnikajúcim a iným organizáciám vykonávajúcich priemyselnú ako aj banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Zabezpečenie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov vykonávame na základe platného oprávnenia vydaného Hlavným banským úradom. Zabezpečovanie ochrany pred požiarmi vykonávame na základe vydaného osvedčenia KR HaZZ. Zabezpečenie služby v oblasti BOZP a PO...

 • Ján Arpáš

  Ján Arpáš

  Naša firma ponúka nasledovné služby: * Základné a opakovacie školenia: - žeriavnici, obsluhovatelia VTZZ a bremien - viazači - obsluhy motorových vozíkov - pracovníci vo výškach * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) - výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - vstupné a opakovacie školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov, b) školenia zástupcov zamestnancov pre BOZP, c) školenia vodičov motorových vozidiel, d) školenia zamestnancov na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, e) a ostatné školenia podľa charakteru vykonávanej práce 1. Vykonanie auditu stavu BOZP na jednotlivých ...

 • REVIT-NITRA, s.r.o.

  Spoločnosť vznikla v roku 1990 ako živnosť FRANTIŠEK ŠCERBA-REVIT a postupne rozvíjala činnosti v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.V roku 2006 z dôvodu legislatívnych zmien prešla postupne činnosť na novú spoločnosť REVIT-NITRA s.r.o. s tým istým sídlom a prevzala postupne všetky činnosti. Spoločnosť sa zaoberá poradenstvom v oblasti vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z., a to výkonom odborných prehliadok a skúšok elektrických a plynových zariadení ako aj vzdelávaním zamestnancov na obsluhy technických zariadení ako aj na výkon špeciálnych činností v zmysle zákona 124/2006 Z.z. na...

 • Ľuboš Semančík - PROPO

  Ľuboš Semančík - PROPO

  Komplexné zabezpečenie OPP + BOZP, projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, špecialista požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, preventivár požiarnej ochrany obce, technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP.

 • Ing. Peter Kmec - SAFETY CONSULT

  Ing. Peter Kmec - SAFETY CONSULT

  Prioritou poskytovaných služieb je komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Samozrejmosťou je napredovanie v oblasti poskytovaných služieb a vychádzanie Vám v ústrety. Preto bola oblasť poskytovaných služieb rozšírená o vykonávanie kontrol osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádom z výšok a v oblasti požiarnej ochrany o vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov na Vašich prevádzkach. V oboch oblastiach som držiteľom oprávnení na vykonávanie kontrol pre viacerých výrobcov ako ochranných pracovných prostriedkov tak aj hasiacich prístrojov. Súčasťou poskytovaných služieb v danej obl...

 • Uniško BB s.r.o.

  Uniško BB s.r.o.

  - Požiarna ochrana - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenie vodičov referentských vozidiel - BOZP pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových - BOZP pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických - Lektorské minimum pracovníkov špeciálnych profesií - BOZP pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích - BOZP pri práci pri obsluhe motorových vozíkov - BOZP pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami - BOZP pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami - BOZP pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

 • Ján Korpa - Agentúra KŠaP

  Ján Korpa - Agentúra KŠaP

  Firma Agentúra KŠaP vznikla v roku 2009 spoločnou dohodou s lektormi a partnermi, ktorý služby v oblasti BOZP-PO vykonávajú už od roku 2001. Počas tohto obdobia sa postupne rozširovali znalosti, oprávnenie a skusenosti v oblasti BOZP a PO až vznikla firma Agentúra KŠaP, ktorá v tomto období zabezpečuje komplexné služby v týchto oblastiach od spracovania dokumentácií, cez vykonávanie činností technika BOZP a PO, komplexných školení pre zamestnávateľou až po predaj, kontrolu a servis hasiacih prístrojov, predaj hasiacej techniky, OOPP a ostatných doplnkov. Dokážeme v oblasti BOZP-PO zabezpečiť takmer všetko podľa Vašich predstáv. Neustále sa sna...

 • MIKA IMPEX s.r.o.

  MIKA IMPEX s.r.o.

  Firma LEMAITRE SÉCURITÉ ( ďalej len LS ) vyrába bezpečnostnú a pracovnú obuv už 31 rokov. V celosvetovom merítku je tretím najväčším výrobcom a druhým najväčším na území EÚ s dennou kapacitou viac ako 7000 párov. V súčasnosti je prítomná na 89 trhoch štátoch celého sveta a SR je v poradí 83 štátom, kde sa nám - spoločnosti MIKA IMPEX s.r.o. - podarilo získať zastúpenie tejto značky. Na Slovensku sme vytvorili bohatú sieť obchodných partnerov, ktorí Vám radi poradia pri výbere najvhodnejšej pracovnej obuvi pre Vašu profesiu alebo sa môžete obrátiť primo na nás. Výrobky LS sú charakteristické vysokou kvalitou použitých materiálo...

 • Ján Korpa, BTS

  Technik požiarnej ochrany Organizovanie kurzov a školení Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Autorizovaný bezpečnostný technik Bezpečnostnotechnická služba Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 • ESSET, s.r.o.

  ESSET, s.r.o.

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je našou každodennou záležitosťou. Chceme byť v odbore najlepší, ale nechceme to o sebe hovoriť sami, hovoria to za nás naše pracovné výkony a spokojní zákazníci. Náplňou firmy je poskytovanie komplexných služieb bezpečnostného inžinierstva spoločnostiam v priemyselnom odvetví. Firma je zameraná na poskytovanie komplexných služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a prevencie závažných priemyselných havárií s cieľom vychovávať a vzdelávať zamestnancov zákazníka a minimalizovať straty ich zamestnávateľa. Naša firma zabezpečuje aj ostatné činnosti súvisiace s ochrano...

 1  2  3  4 Ďalšia
Chcete reagovať na aktuálne zákazky?

Chcete reagovať na aktuálne zákazky?

Zaregistrujte sa teraz a kontaktujte zákazníkov už dnes + získajte 1 mesiac zadarmo.

X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa už dnes a ihneď môžete reagovať na aktuálne zákazky.
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 

Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky. Prevádzkovateľ neoveruje aktuálnosť publikovaných informácií a/alebo grafických ukážok pri ponukách. Vašu požiadavku spracujeme, s možnosťou bezplatného a nezáväzného vyhľadania vhodného dodávateľa.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Služba je pre vás bezplata a nezáväzná. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti. Podporíme predaj vašich produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Technické otázky na správcu obchodného portálu: info@poziadavka.sk, +421 903 736 366, +421 908 150 555Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky. www.poziadavka.sk: Kurzy BOZP a PO | firmy na Požiadavka.sk 2004 - 2024 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Pre analýzu návštevnosti a zlepšenie fungovania našej webovej stránky by sme tiež radi využívali dobrovoľné cookies (non-essential). Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.