Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Požiadavka na prestavbu a zobytnenie podkrovia

Zákazka je aktuálna do 28.11.2019.

Lokalita:  Bratislava

Mám záujem o prestavbu a rekonštrukciu podkrovia:

Ytong Murivo nosné z tvárnic P2-500 PD, 250 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu
Ytong Prekladový trámec 125 × 124 × 1 300 mm
Ytong Nosný preklad 250 × 249 × 1 300 mm
Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií - vonkajšia omietka
Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4mm
Vnútorná omietka stien vápennocementová nanášanie strojové, hrúbky 10 mm
Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných stien
Baumit Vonkajšia tenkovrstvová silikátová omietka SilikatTop stien v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 1,5 mm
Baumit Vonkajšia dekoratívna mozaiková omietka stien MosaicTop, miešanie a nanášanie ručné
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou
Systém zateplenia ostenia EPS 70 hrúbky 20 mm bez povrchovej úpravy
Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 50 mm lepením bez povrchovej úpravy
Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy
Kontaktný zatepľovací systém Baumit štandardný s izolantom EPS bez povrchovej úpravy hrúbky 150 mm
Osadenie a dodávka parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm
Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)
Okenný APU profil s integrovanou tkaninou
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE
Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 10 m
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka od 0, 80 do 1,00 m a výška do 10 m
Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 10 m
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu hrúbky nad 140 mm
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny
Demontáž častí bleskozvodu a zariadení na fasáde
Demontáž existujúceho vzdušného vedenia
OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m
PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, zvislá+vodorovná - balkon, lodžia
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
Montáž parozábrany (podlahy)
Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou
Montáž tepelnej izolácie podláh dvojvrstvovej kladenej na sucho
Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie hr. nad 10 cm
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m
Lepiaca páska na parozábranu, š. 50mm, dl. 30m
Parozábrana (podlahy)
Parozábrana SDK
Rohož tepelnoizolačná z minerálnej vlny hrúbky 100 mm (dvojmo)
Izolačné pásy z minerálnej vlny R=6,5 m2.K/W, hr.23 cm
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ
Dodávka a Montáž vykurovacích telies komplet, napojenie na jestvujúci systém
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE
Dodávka a Montáž kotevných želiez s pripojením ku drevenej konštrukcii
Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy do 120 cm2
Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 120 do 224 cm2
Demontáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 120 do 224 cm2
Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 224 do 288 cm2
Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 288 do 450 cm2
Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°
Montáž strešného okna
Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krovov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov
Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m
Demontáž latovania striech o sklone do 60° pri osovej vzdialenosti do 22 cm
Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých hobľovaných hrúbky do 32 mm
Lata neopracovaná SM/JD, akosť II, plocha prierezu pod 25cm2, dĺžka 400-650 cm
Rezivo na krov morené povrchovou impregnáciou prostriedkom Bochemit
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

DREVOSTAVBY
Rigips Priečka jednoduchá s kovovou podkonštrukciou hrúbky 100 mm opláštená z každej strany sadrokartónovou doskou 1 x RB 12,5 mm s izoláciou 50 mm
Ochrana vonkajších rohov sadrokartónových priečok hliníkovou lištou
Rigips Podhľad s konštrukciou z dosiek sadrokartónových 1x12,5 upevnený na závesoch
Rigips Sadrovláknitá suchá podlaha z dielcov Rigidur 1500 x 500 hr. 2 x 10 mm so suchým vyrovnávacím podsypom hrúbky 30 mm
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m
DREVOSTAVBY

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE
Žľab pododkvapový z farebného plechu
Žľabový kotlík
Oplechovanie parapetu z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm
Odpadová rúra z frebného plechu kruhová priemer 100 mm
Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

KRYTINY TVRDÉ
Odkvapový plech AL / 160 x 2000 mm
Montáž keramickej krytiny jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°
Montáž hrebeňa, sklon od 22° do 35°
Montáž štítovej hrany z okrajových škridiel
Montáž odkvapovej hrany
Ochranná mriežka /100 mm x1 m
Odvetravacia škridla
Držiak hrebeňovej laty pozinkovaný / 50/260
Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na krokvy
Strešná fólia REWASI TOP 130 od 22° do 35° na krokvy
Presun hmôt pre tvrdé krytiny na objektoch výšky do 6 m
Presun hmôt pre tvrdé krytiny na objektoch výšky do 6 m
Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holland na sucho do sutinového odpadu
Demontáž hrebeňov a nároží so zvetralou maltou z hrebenáčov do sutinového odpadu
Univerzálny vetrací pás / 36 cm x 5 m
Krytina pálená okrajová pravá, ľavá, ukončovacia
Krytina pálená Príchytka hrebenáča
Ochranný pás proti vtákom / 10 cm x 5 m
Krytina pálená Škridla SanMarco Adige EVO
Krytina pálená Hrebenáče
Krytina pálená Hrebenáče koncové
KRYTINY TVRDÉ

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
M+D dreveného samonosného schodiska bez podstupníc so zábradlím -odhad
Montáž plastového okna a dverí so zasklením na interiérovú a exteriérovú pásku
FAKRO Montáž strešného okna kyvného FTS s lemovaním 78x118 cm
Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm
Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
Dvojkrídlové okno plastové 1800x1150 IDEAL 8000 HL,izolačné trojskla plnené Argónom Ug=0,7, mikrovetranie, oceľová výstuž
Dvojkrídlové terasové dvere plastové 1800x2000 IDEAL 8000 HL,izolačné trojskla plnené Argónom Ug=0,7, mikrovetranie, oceľová výstuž
FAKRO Strešné okno FTS Standard kyvné 78x118 cm v prírodnej farbe
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm
Zárubňa obložková
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m
D+M oceľového zábradlia exterriérové s povrchovou úpravou náterom -odhad
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY
Dodávka a Montáž soklíkov z obkladačíek hutných, keramických do tmelu, rovné, v. 100 mm
Montáž podlahy z keramických dlaždíc neglazovaných alebo glazovaných hladkých kladených do malty
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m
Keramické podlahy - príplatok k cene za špárovanie špárovacou hmotou
Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ
QUICK STEP Laminátové parkety triedy 32, 1380x156x8 mm
Montáž laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním
Podložka tlmiaca penová hrúbky 2 mm pod plávajúcu podlahu
Podložka parozábranová z PE fólie pod plávajúcu podlahu hrúbky 0,2 mm
Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch výšky do 6 m
Lišta soklová STEPP BASIC
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

MAĽBY
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvonásobné na podklad jemnozrnný
MAĽBY

Práce PSV

Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE
Elektromontážne a inštalačné práce na bleskozvode - zvody a uzemnenie Dodávka+Montáž
Revízne práce: revízie bleskozvodu
Elektroinštalácia svetelná v nadstavbe - odhad
M-21 ELEKTROMONTÁŽE


Úplné znenie zákazky s kontaktom na zákazníka sa zobrazí po prihlásení

Ďalšie zákazky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo
X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Požiadavka na prestavbu a zobytnenie podkrovia 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.