Hľadáte zákazníkov?

Hľadáte zákazníkov?

Zaregistrujte sa ešte dnes a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.

Požiadavka na 6 ks vozidiel verzie pick-up

Lokalita:  Žilina

Máme záujem o nákup 6 ks vozidiel verzie pick-up s prekrytím nákladového priestoru:
- 5 ks prekrytie hard top
- 1 ks prekrytie plachtou
V E R E J N Á O B C H O D N Á S Ú Ť A ŽSlovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina,
IČO : 00 178 209,

ako vyhlasovateľ

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž nákup 6 ks vozidiel verzie pick-upS Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

Predmet zákazky:

Nákup 6 ks vozidiel verzie pick-up s prekrytím nákladového priestoru:
- 5 ks prekrytie hard top
- 1 ks prekrytie plachtou


V Žiline, dňa 29.06.2018
1 - Pokyny pre uchádzačov

1. Identifikácia vyhlasovateľa verejnej obchodnej súťaže
Názov: Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Adresa: Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
IČO: 00 178 209
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kuric
Telefón: 0918 711 525
Elektronická pošta: kuric@srzrada.sk
Internetová adresa: www.srzrada.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Názov zákazky : Nákup 6 ks vozidiel verzie pick-up s prekrytím nákladového priestoru:
- 5 ks prekrytie hard top
- 1 ks prekrytie plachtou

3. Rozdelenie predmetu zákazky
3.1. Uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky.

4. Variantné riešenie
4.1. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
4.2. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhod-notenia ponúk.
4.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, ak mu nebude vyhovovať žiadny z návrhov uchá-dzačov.

5. Miesto dodania predmetu zákazky
5.1. Miesto dodania predmetu zákazky:
Predajné miesto dodávateľa na celom území SR.

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky
6.1. Lehota na dodanie predmetu zmluvy:
Do : uchádzač uvedie najskorší termín dodania predmetu zákazky

7. Zdroj finančných prostriedkov
7.1. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách po dodaní predmetného tovaru na základe predloženej faktúry.

8. Lehota viazanosti ponuky
8.1. Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, stanovenej vyhlasovateľom verejnej obchodnej súťaže do 31.8.2018. Vyhla-sovateľ si vyhradzuje právo uchádzačom oznámiť (ak to bude potrebné z hľadiska jednotlivých lehôt) predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou.

9. Komunikácia medzi vyhlasovateľom verejnej obchodnej súťaže a uchádzačmi alebo záujemcami
9.1. Odovzdávanie podkladov a cenových ponúk je možné uskutočňovať osobne v sídle vyhlasovateľa, písomne prostredníctvom pošty (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) alebo elektronicky na mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1, dorozumievanie možno uskutočňovať písomne prostred-níctvom pošty, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou.

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
10.1. V prípade nejasností alebo potreby objasniť a vysvetliť súťažné podklady, podmienky účasti uchá-dzačov alebo inú sprievodnú dokumentáciu, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvet-lenie priamo u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.


11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
11.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zadávanej zákazky nie je potrebná.

12. Vyhotovenie ponuky
12.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej alebo elektronickej forme, dodaná osobne v sídle vyhla-sovateľa alebo zaslaná na poštovú adresu vyhlasovateľa alebo na mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke
13.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača ako konečná, musí byť vyjadrená v eurách.
13.2. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : - navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane bez DPH
13.3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.

14. Zábezpeka ponuky
14.1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

15. Obsah ponuky
15.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledujúce identifikačné údaje uchádzača:
- obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania
- meno, priezvisko a funkcia štatutárneho/štatutárnych zástupcu/zástupcov uchádzača
- IČO, DIČ
- bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), IBAN (číslo bankového účtu)

16. Náklady na ponuku
16.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančné-ho nároku voči vyhlasovateľovi verejnej obchodnej súťaže bez ohľadu na jej výsledok.
16.2. Ponuky doručené na adresu vyhlasovateľa verejnej obhcodnej súťaže, predložené v lehote na pred-kladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a ani po jej uplynutí uchádzačom nevra-cajú. Všetky ponuky zostávajú súčasťou dokumentácie verejnej obchodnej súťaže.

17. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
17.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči vyhlasovateľovi samostatne.

18. Predloženie ponuky
18.1. Uchádzač predloží ponuku osobne v sídle vyhlasovateľa, prostredníctvom poštovej zásielky na adre-su vyhlasovateľa alebo mailovú adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 1 a to v lehote na predkla-danie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodu-júci je dátum poštovej pečiatky

19. Lehota na predkladanie ponúk
19.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 07.07. 2018 o 2400 hod.
19.2. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude braná do úvahy pri vyhodno-covaní ponúk.

20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
20.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk .
20.2. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na zákla-de žiadosti uchádzača a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

21. Preskúmanie ponúk
21.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené ponuky zodpovedajúce požiadavkám a podmien-
kam uvedeným v týchto súťažných podkladoch. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto
súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

22. Hodnotenie ponúk
22.1. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje z ponúk uchádzačov, spĺňajúcich v týchto súťažných podkladoch stanovené podmienky, .

23. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
23.1. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané do 20.7.2018 oznámenie, že vyhlasovateľ jeho ponuku prijí-ma. Ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie, že neuspeli.

24. Uzavretie zmluvy
24.1. S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá zmluva najneskôr do uplynutia viazanosti ponúk.


2 - Opis predmetu zákazky

Špecifikácia vozidiel
A) pick-up s prekrytím nákladového priestoru plachtou – 1 ks

Pohonné ústrojenstvo :
Motor : radový vznetový štvorvalec
Zdvihový objem (cm3) : min. 2350
Palivo : nafta
Maximálny výkon (kW (k) : min. 110 (150)
Pohon : 4×4
Emisná norma : Euro 6
Objem palivovej nádrže (lit) : min. 80
Prevodovka : 6 M
Off-road režimy: H2/H4, L4, uzávierka zadného diferenciálu
Rozmer kolies: 265/65 R17, dezén so zvýšenými off-road vlastnosťami

Rozmery exteriéru :
Vonkajšie
- dĺžka (mm) : min. 5 300
- šírka (mm) : min. 1 850
- výška (mm) : min. 1 800
Rázvor (mm) : max. 3 100
Previs - predný / zadný (mm) : max. 1 000 / 1 250
Rozchod kolies - predný / zadný (mm) : max 1 540 / 1 550
Polomer otáčania - stopový / obrysový (m) : max. 6,5 / 6,7
Nákladový priestor
- dĺžka (mm) : min. 1 800
- šírka (mm) : min. 1 500
- výška (mm) : min. 450

Hmotnosti :
Celková hmotnosť (kg) : max. 3 250
Pohotovostná hmotnosť (kg) : min. 2 000
Celková hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu (kg) : min. 3 200 / 750
Nosnosť zadného výklopného veka (kg) : min. 200

Terénne schopnosti :
Svetlá výška (mm) : min. 255
Uhol stúpania (°) : min. 40
Hĺbka brodenia (mm) : min. 700

Farba :
Zelená metalická

Minimálna výbava :
- manuálna klimatizácia + klimatizovaná schránka spolujazdca
- audio s CD, 4 x repro
- ovládanie na volante (audio, Bluetooth hands-free, info display)
- elektrické ovládanie všetkých okien - vodič impulzné s jedným dotykom
- cyklovač stieračov, senzor šera - automatické zapínanie svetiel, denné svietenie
- ABS, EBD, BA, VCS, A-TRC, TSC (kontrola stability prívesu), HAC, hydraulický posilňovač riadenia,
7x airbag (čelné, bočné, hlavové vpredu+vzadu, kolenný)
- diaľkové centrálne ovládanie, imobilizér
- vrstvené čelné sklo
- výškovo + pozdĺžne nastaviteľný volant, držiak nápojov +12V zásuvka v stredovej konzole, lakťová
opierka s úložným boxom
- vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané
- prekrytie prepravného priestoru plachtou (s ochranným rámom kabíny)
- ťažné zariadenie prírubové, 7PIN inštalácia
- plastové obloženie nákladového priestoru
- alarm
- povinná výbava (lekárnička, lano, vesta, trojuholník)
- sada gumených rohoží (vr. inštalácie)


B) pick-up s prekrytím nákladového priestoru hard top – 5 ks:

Pohonné ústrojenstvo :
Motor : radový vznetový štvorvalec
Zdvihový objem (cm3) : min. 2350
Palivo : nafta
Maximálny výkon (kW (k) : min. 110 (150)
Pohon : 4×4
Emisná norma : Euro 6
Objem palivovej nádrže (lit) : min. 80
Prevodovka : 6 M
Off-road režimy: H2/H4, L4, uzávierka zadného diferenciálu
Rozmer kolies: 265/65 R17, dezén so zvýšenými off-road vlastnosťami

Rozmery exteriéru :
Vonkajšie
- dĺžka (mm) : min. 5 300
- šírka (mm) : min. 1 850
- výška (mm) : min. 1 800
Rázvor (mm) : max. 3 100
Previs - predný / zadný (mm) : max. 1 000 / 1 250
Rozchod kolies - predný / zadný (mm) : max 1 540 / 1 550
Polomer otáčania - stopový / obrysový (m) : max. 6,5 / 6,7
Nákladový priestor
- dĺžka (mm) : min. 1 500
- šírka (mm) : min. 1 500
- výška (mm) : min. 450

Rozmery interiéru
- dĺžka (mm) : min. 1700
- šírka predný/zadný (mm) : min. 1400/1400
- výška (mm) : min. 1150
- vzdialenosť dvoch pasažierov (mm) : min. 840
- vzdialenosť sedadla od stropu - predná/ zadná (mm) : min. 970/960

Hmotnosti :
Celková hmotnosť (kg) : max. 3 250
Pohotovostná hmotnosť (kg) : min. 2 000
Celková hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu (kg) : min. 3 200 / 750
Nosnosť zadného výklopného veka (kg) : min. 200

Terénne schopnosti :
Svetlá výška (mm) : min. 255
Uhol stúpania (°) : min. 40
Hĺbka brodenia (mm) : min. 700

Farba :
Zelená metalická

Minimálna výbava :
- manuálna klimatizácia + klimatizovaná schránka spolujazdca
- audio s CD, 4 x repro
- ovládanie na volante (audio, Bluetooth hands-free, info display)
- elektrické ovládanie všetkých okien - vodič impulzné s jedným dotykom
- cyklovač stieračov, senzor šera - automatické zapínanie svetiel, denné svietenie
- ABS, EBD, BA, VCS, A-TRC, TSC (kontrola stability prívesu), HAC, hydraulický posilňovač riadenia,
7x airbag (čelné, bočné, hlavové vpredu+vzadu, kolenný)
- diaľkové centrálne ovládanie, imobilizér
- vrstvené čelné sklo
- výškovo + pozdĺžne nastaviteľný volant, držiak nápojov +12V zásuvka v stredovej konzole
- úložné priestory pod zadným sedadlom, lakťová opierka s úložným boxom
- 2.rad sedadiel - lavica sklopná
- vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané
- prekrytie prepravného priestoru hard top - pracovný, bez bočných okien, pozdĺźne nosiče
- ťažné zariadenie prírubové, 7PIN inštalácia
- plastové obloženie nákladového priestoru
- alarm
- povinná výbava (lekárnička, lano, vesta, trojuholník)
- sada gumených rohoží (vr. inštalácie)

Príloha k zákazke


Úplné znenie zákazky s kontaktom na zákazníka sa zobrazí po prihlásení

Ďalšie zákazky v sekcii: Auto-moto, automobilový priemysel

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo
X
X

Prihlásenie

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zabudli ste heslo?

Nemáte prihlasovacie údaje?

Zaregistrujte sa a my nájdeme zákazníkov pre vašu firmu.


X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Služba je bezplatná a nezáväzná. Kontaktné údaje nie sú využívané na marketingové účely a slúžia len na komunikáciu ohľadne Vašej požiadavky.
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V prípade otázok: info@poziadavka.sk alebo +421 903 / 736 366, +421 908 / 150 555Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Požiadavka na 6 ks vozidiel verzie pick-up 2004 - 2019 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.