Vybudovanie kompostárne v obci Kalná nad Hronom

3778 - WYP
Vestník č. 55/2018 - 19.03.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kalná nad Hronom
IČO: 00307131
Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Nádašdyová
Telefón: +421 948143919
Fax: +421 366395120
Email: nadasdyova@kalna.eu
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4328
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
RV ACQUISITION s.r.o.
IČO: 48045993
Ul. ku Bratke 2896/1 , 93405 Levice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Butašová
Telefón: +421 918534510
Email: butasova@rvacquisition.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie kompostárne v obci Kalná nad Hronom
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213280-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci vybudovania kompostárne v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci zhotovenia diela, zabezpečí dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác a zabezpečí realizáciu ostatných úkonov vyplývajúcich z uskutočnenia stavebných prác určených verejným obstarávateľom. Stavebno-technické riešenie stavby pozostáva z týchto hlavných častí stavebných objektov:
SO 01 Príprava územia
SO 02 Prístupová komunikácia, spevnená plocha vrátane odvodnenia
SO 03 Prevádzkové priestory
SO 04 Hala na prípravu vstupných surovín
SO 05 Akumulačná nádrž, postrekovací systém
SO 06 Vodovodná prípojka, vonkajšie rozvody vody
SO 07 Prípojka NN a vonkajšie rozvody NN
SO 08 Oplotenie
SO 09 Terénne a sadové úpravy
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná kapitola týchto súťažných podkladov označená ako Kapitola B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na Kapitolu D. Obchodné podmienky verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
893 769,24 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stavebné práce sa uskutočnia v obci Kalná nad Hronom, parcela registra C 905/12, 905/6, 905/7, 905/1 vlastník: Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom okres Levice, NSK
II.2.4) Opis obstarávania
Požaduje sa uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
893 769,24 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program kvalita životného prostredia

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v súťažných podkladoch
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: uvedené v súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2018 10:00
Miesto: Obec Kalná nad Hronom, Obecný úrad, Červenej armády 55,935 32 Kalná nad Hronom, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejné otváranie ponúk vykoná komisia verejného obstarávateľa v sídle verejného obstarávateľa. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote
na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pre toto zadávanie zákazky sa v zmysle § 187 ods. 8 zákona bude postupovať podľa § 20 ods.1 zákona v znení
účinnom do 18.10.2018. Predmet zákazky bude čiastočne financovaný z vlastných zdrojov (z rozpočtu) verejného obstarávateľa a z nenávratného finančného príspevku Európskej únie v programovom období 2014 - 2020 z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného tovaru, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly / auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, v prípade, ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa táto súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo / možnosť postupovať v podľa § 116 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak v tomto postupe verejného obstarávania nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nesplní požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo zákazky sa podstatne nezmenia. Ostatné doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Poľnohospodárstvo, potravinárstvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Vybudovanie kompostárne v obci Kalná nad Hronom 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.