Rekultivácia skládky stavebného a inertného odpadu Vápnik - Malý Kiar

3812 - WYP
Vestník č. 55/2018 - 19.03.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levice
IČO: 00307203
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloslava Szillerová
Telefón: +421 366350285 / 366350222
Fax: +421 366223271
Email: aukcie@levice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekultivácia skládky stavebného a inertného odpadu Vápnik - Malý Kiar
Referenčné číslo: 3169/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
45112320-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekultivácia skládky stavebného a inertného odpadu pozostáva z prípravných prác a to demontáže oplotenia, váhy, suchého WC a následná technická rekultivácia telesa skládky do požadovaného tvaru a sklonu, biologickou rekultiváciou zo zeminy s úpravou za účelom zatrávnenia všetko v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie (príloha č. 4 súťažných podkladov) a stavebného povolenia (príloha č. 5 súťažných podkladov).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
166 667,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45112000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Levice skládka stavebného a inertného odpadu v mestskej časti Malý Kiar na pozemkoch parc. č.: 1325, 1320, 1319, 1316, 1315/2, 1315/1, 1312, 1326, 1308, 1307, 1311, 1345.
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah predmetu zákazky je podrobne uvedený v súťažných podkladoch a v spracovanej projektovej dokumentácii.
Predpokladaný termín začatia plnenia predmetu zmluvy : najneskôr jún 2018 (do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska verejným obstarávateľom).
Predpokladaný termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy: do 3 mesiacov odo dňa začatia plnenia predmetu zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
166 667,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Povinnosť použitia tejto podmienky účasti vyplíva z ustanovenia § 114 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: - podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona:
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti s uskutočňovaním predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Podmienka je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky. Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej podmienky účasti sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval obdobnú zákazku v stanovenom rozsahu aj pre iný subjekt, t. j. sleduje preverenie schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky. Predložením Zoznamu poskytnutých služieb uchádzač preukáže, že má praktické skúsenosti s uskutočňovaním stavebných prác obdobných, ako je predmet tejto zákazky.
- podľa § 35 zákona uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením platného certifikátu systému manažérstva kvality 9001, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, resp. príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy a to v oblasti súvisiacej s predmetom tejto zákazky.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač bude schopný uskutočňovať stavebné práce v súlase s predpismi v oblasti kvality a tým znížiť pravdepodobnosť reklamácií, zadefinovanie zodpovednosti a právomicí uchádzača,, čoho preukázaním bude aj predloženie dokladu o zavedení kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - Minimálna úroveň požadovaného zoznamu uskutočnených stavebných prác musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 200 000 EUR bez DPH a musí obsahovať uskutočnené stavebné práce v oblasti: rekultivovania skládok odpadu, alebo dopravných stavieb, príp. melioračných stavieb. K údajom uvedeným v zozname uskutočnených stavebných prác uchádzač doloží potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác (referencie). V prípade, že sa uchádzač v ponuke odvolá na referencie na elektronickom úložisku vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, je potrebné, aby presne vyznačil, ktoré konkrétne referencie z referencií na elektronickom úložisku sú relevantné k zoznamu stavebných prác predloženého v ponuke uchádzača.
Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie na poskytnutie služby sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie podľa ustanovenia § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní aj o tejto osobe.
Skupina dodávateľov preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač môže v súlade s § 39 ods. 1 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu. Dokument je dostupný na adrese:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/iednotny-europsky-dokument-pre-vereine-obstaravanie-553.html
Ak uchádzač/záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom.
Skupina dodávateľov: preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.
Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti a to v listinnej podobe ako originály dokladov, resp. ich úradne overené kópie a to v rámci súčinnosti podľa ustanovenia § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať najneskôr v deň podpisu Zmluvy o dielo predloženie:
1. originálu alebo úradne overenej kópie dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaného na základe osobitného predpisu - odb. spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zák.č. 50/1976 Zb, v znení neskorších predpisov a zák.č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odbrným zameraním pozemné stavby, príp. dopravné stavby, inžinierske stavby pre osobu uvedenú v čl. IX Návrhu zmluvy.
2. platnej poistnej zmluvy počas doby realizácie diela, v origináli alebo v úradne overenej fotokópii, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou vrátane stavebnomontážnej činnosti s limitom poistného plnenia vo výške min. 100 000,00 EUR.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobne uvedené v súťažných podkladoch predmetnej zákazky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.04.2018 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.04.2018 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v deň uvedený vo výzve na predkladanie ponúk v mieste sídla verejného obstarávateľa.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, otváranie ponúk podľa § 114 ods. 10 zákona je neverejné, údaje podľa § 52 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nebude zasielať.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: neuplatňuje sa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podlimitná zákazka podľa ustanovenia § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Súťažné podklady sú odo dňa uverejnenia výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku verejného obstarávania dostupné na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/ a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
3. Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému JOSEPHINE ako naskenované doklady alebo môže predložiť vyplnený formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len \"JED\"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade, že záujemca/uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.1 súťažných podkladov okrem zaslanej naskenovanej kópie bankovej záruky je povinný doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponuky aj originál bankovej záruky v listinnej podobe.
4. V prípade, že požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti sú pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt uvedie v JED-e informácie potrebné na prístup do týchto databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
5. Verejný obstarávateľ požiada v rámci súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona úspešného uchádzača o predloženie originálnych dokladov alebo úradne overených kópii dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, v prípade že k ich predloženiu už nedošlo a zmluvy v 6 vyhotoveniach, vrátane všetkých príloh ku zmluve. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
6. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 5 600,00 (slovom: päťtisícšesťsto) EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.03.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Rekultivácia skládky stavebného a inertného odpadu Vápnik - Malý Kiar 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.