Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia a modernizácia stávajúcich priestorov

3710 - WYP
Vestník č. 54/2018 - 16.03.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Peron Slovakia, s.r.o.
IČO: 45347352
ČSA 79/79, 96223 Očová
Slovensko
Kontaktná osoba: Darina Janková
Telefón: +421 918611770
Email: peron@peronslovakia.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.peronslovakia.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19712
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Viera Sotníková
IČO: 00000000
Komenského 18/B , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Sotníková
Telefón: +421 905317598
Email: sotnikova.viera@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.peronslovakia.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
Peron Slovakia, s.r.o.
IČO: 45347352
ČSA 79/79 , 96223 Očová
Slovensko
Kontaktná osoba: Darina Janková
Telefón: +421 918611770
Email: peron@peronslovakia.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.peronslovakia.sk

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Súkromný sektor - priemysel

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia a modernizácia stávajúcich priestorov v prevádzke Peron Slovakia, s.r.o. ul. ČSA 79/79 Očová
Referenčné číslo: 01/2018/WYP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník

IA13-5 - Rekonštrukcia
IA10-6 - Modernizácia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho objektu určeného na podnikanie osoby podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Objekt so súpisným číslom 79 sa nachádza v zastavanej časti obce Očová na parcele č. 790/2.
V súčasnom stave je objekt dvojpodlažný s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím. Po rekonštrukcii bude objekt trojpodlažný s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami.
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
333 713,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45262650-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ČSA 79/79, 962 23 Očová
Parcela č. 790/2 Kataster obce Očová
II.2.4) Opis obstarávania
Celková rekonštrukcia objektu bude zahŕňať nasledovné hlavné body:
Odstránenie starej nefunkčnej plechovej krytiny vrátane
Odstránenie drevenej nosnej konštrukcie krovu
Odstránenie škvárového a hlineného zásypu stropnej konštrukcie I. NP
Vybudovanie nových ŽB vencov nad úrovňou existujúceho stropu I. NP, príp. sanácia nadotvorových ŽB prekladov
Vybudovanie prístavby v I. NP pomocou drevenej sendvičovej konštrukcie, založenej na novovybudovaných
betónových pätkách
Vybudovanie nového nosného dreveného stropu nad celou plochou I. NP s prístavbou
Vybudovanie II. NP pomocou drevenej sendvičovej konštrukcie
Vybudovanie novej krovovej konštrukcie uzatvorenej hlavnou hydroizolačnou vrstvou falcovaným plechom
Výmena okien a dverí, úprava stavebných otvorov v existujúcich zvislých konštrukciách I. NP
Zateplenie obvodovej konštrukcie I. NP
Vypratanie a vyčistenie stavebného priestoru a časti priľahlého pozemku
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
333 713,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, Výzva: OPKZP-PO4-SC421-2017-30
II.2.14) Doplňujúce informácie
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zábezpeku vo výške 8 000,00 EUR. Podmienky
zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia:
a) Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje aj všetky ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon\"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods.5. zákona alebo podľa § 152 zákona.
b) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti osobného postavenia: Podmienky vyplývajú z § 114 ods. 2 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona. Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne podľa § 37 ods. 3 zákona. Oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k taj časti
predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. V súlade s § 37 ods. 4 zákona môže skupina dodávateľov
využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V zozname stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky je doporučené
uchádzačovi uviesť: názov (obchodné meno) a sídlo investora (objednávateľa), názov stavby, charakteristiku stavby
(stručný opis), objem (cena) diela bez DPH, termín začatia a ukončenia výstavby , meno, tel. číslo, prípadne e-mail
kontaktnej osoby investora, u ktorej je možné overiť uvedené informácie. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname stavebných prác uskutočnené práce v inej mene ako je €, v prehľade uvedie okrem sumy v pôvodnej mene aj sumu v €, ktorú prepočíta kurzom NBS ku dňu zverejnenia tejto výzvy (ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO). Zoznam stavebných prác musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Uchádzač musí preukázať, že za posledných päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom v kumulatívnej hodnote minimálne 300 000,00 EUR bez
DPH.
Odôvodnenie primeranosti podmienok technickej a odbornej spôsobilosti:
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona požaduje preukázať realizáciu zákaziek za predchádzajúcich päť rokov v stanovenom
minimálnom rozsahu a objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou
realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. Predloženie dokladov je požadované za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača. Preukázanie splnenia požadovanej podmienky účasti v uvedenom rozsahu vedie k výberu dodávateľa garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov, vo vysokej kvalite, ako aj jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a
stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschváli predmetné verejné obstarávanie..
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2018 13:00
Miesto: Peron Slovakia, s.r.o., ČSA 79/79, 962 23 Očová
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné v nadväznosti na ustanovenie § 52 ods. 6 zákona. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne, poštou, prípadne e-mailom na adresu uvedenú v Oddiele I.3. Žiadosť musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane e-mailovej adresy, názvu predmetu zákazky, mena a priezviska pracovníka zodpovedného za túto žiadosť vrátane jeho telefónneho čísla.
2. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona jednotným európskym dokumentom
(ďalej aj JED). Z predmetného dokumentu predloženého uchádzačom musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom,
obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om, stanovené osobou podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v bode III.1 tejto výzvy. V súlade s § 39 ods. 6 zákona môže osoba podľa § 8 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk).
Manuál k vyplneniu JED je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. JED musí byť
podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED, zverejnený na https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sk. Odkaz na predvyplnený formulár je uvedený v súťažných podkladoch.
4. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá. Vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
5. Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
5.1 Úspešný uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a
stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5.2 Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschváli predmetné verejné obstarávanie..
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky zmluvy, verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
7. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zábezpeku vo výške 8 000,00 EUR. Podmienky
zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.03.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia a modernizácia stáva 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.