Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1

3747 - MSS
Vestník č. 54/2018 - 16.03.2018

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Podmajerský
Telefón: +421 258311054
Email: jan.podmajersky@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9127
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Svinia – Prešov západ a Prešov - Budimír
Referenčné číslo: 60303-01/2017-JP
II.1.2) Hlavný kód CPV
50232200-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Svinia - Prešov západ a Prešov - Budimír. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časť a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
663 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

50312300-8

50312600-1

50330000-7

50340000-0

50413200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:

SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia predmetu zákazky je Diaľnica D1 v úseku Svinia - Prešov západ a Prešov - Budimír a operátorské pracovisko na SSÚD 11 Prešov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Svinia - Prešov západ a Prešov - Budimír. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časť a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
663 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Doplňujúce informácie k bodu II.1.6) Informácie o častiach:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky z dôvodu potreby zabezpečenia kontinuity všetkých služieb spojených so servisom (údržba a technické prehliadky) a opravou technologických zariadeniach, ktoré pozostávajú s činností:
-odstraňovanie vád a porúch na zariadení informačného systému
-vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení.
Zabezpečenie požadovaných činností (ktoré sú zájomne previazané) viacerými dodávateľmi by znamenalo pre verejného obstarávateľa nadmerne technicky obťažným a koordinácia jednotlivých dodávateľov by predstavovala vážne riziko riadneho plnenia celého predmetu zákazky.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO\"), ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
2.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO - že nie je v reštrukturalizácii predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace.
5.Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti
predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.
6.Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.
7.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
V zmysle § 187 ods. 6 ZVO splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014 a odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
2.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby, s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení - uchádzač predloží uvedený doklad v úradne osvedčenej kópii. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Europskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
Verejný obstarávateľ od osôb zodpovedných za poskytnutie služby požaduje predložiť oprávnenie na:
-údržbu, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení,
-údržbu, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov zariadení umožňujúcich sledovanie,
Uchádzač predloží zoznam osôb osobitne zodpovedných za poskytnutie služby kľúčových expertov.
Uchádzač predloží min. jednu osobu za každého požadovaného experta, pričom predkladaná osoba môže vystupovať len v jednej pozícii experta. Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich min. požiadaviek na kľúčových expertov:
Kľúčový expert č. 1: Špecialista na technologické vybavenie diaľnice;
Kľúčový expert č. 2: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľnice;
Kľúčový expert č. 3: Servisný technik.
3.Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.
4.Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
5.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.
6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.
Odôvodnenie (§ 38 ods. 5 ZVO):
Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže:
K bodu 1: skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre poskytnutie požadovanej služby v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
K bodu 2: že osoby, ktoré budú zodpovedné za zhotovenie predmetu zákazky sú dostatočne odborne spôsobilé na poskytnutie predmetných služieb.
-
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre účely splnenia podmienky účasti uvedenej:
v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, podbod 1:
uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t.j. výkon servisnej činnosti a opráv technologického vybavenia dopravných stavieb v celkovom objeme v minimálnej hodnote 200 000,- EUR bez DPH, z toho aspoň 1 zákazku v min. hodnote 100 000,- Eur bez DPH.
V prípade poskytnutia služieb, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov poskytnuých služieb spadajúceho do rozhodného obdobia.
v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, podbod 2:
Kľúčový expert č. 1: Špecialista na technologické vybavenie diaľnice
a)min. VŠ II. Stupeň elektrotechnického zamerania v oblasti automatizácie,
b)min. 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti výkonu servisu a opráv ISD : túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,
c)min. jedna preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti koordinácie realizácie technologického vybavenia diaľnice, uvádzania do prevádzky a vykonávania skúšok technologického vybavenia diaľnice v pozícii projektového manažéra: túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 2: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľnice
a)min. VŠ II. Stupeň elektrotechnického zamerania,
b)min. 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti implementácie SW riešení centrálneho riadiaceho systému diaľnice (CRS), túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,
c)min. jedna preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti SW riešení CRS diaľnice v pozícii experta, túto podmienku účasti uchádzač kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom,
d)doklad vystavený výrobcom komponentov CRS, že expert je oprávnený na implementáciu a údržbu takýchto zariadení (SIMATIC).
Kľúčový expert č. 3 Servisný technik
a)min. 2 roky praxe v servisnej a profylaktickej činnosti riadiacich systémov diaľnice.
Z uchádzačom predložených dokladov musí/-ia byť minimálne zrejmé:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za poskytnutie služby, čo uchádzač u týchto osôb preukáže predložením zoznamom zmlúv, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb zodpovedných za poskytnutie služby alebo ekvivalentnými dokladmi.
Z každého z uchádzačom predloženého zoznamu zmlúv príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
a)meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby,
b)názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby,
c)čas realizácie projektu/plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok),
d)stručný popis predmetu projektu/zmluvy,
e)stručný rozsah činnosti, ktoré príslušná osoba zodpovedná za poskytnutie služby zabezpečovala,
f)tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.04.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2018 13:00
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk, označených ako \"OSTATNÉ\" je neverejné.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Informácia týkajúca sa podmienok účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienok plnenia zmluvy:
d) žiadne z uvedených.
2) Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
2.1) Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady na základe žiadosti záujemcu o vydanie súťažných
podkladov formou:
- e-mailu, osobne alebo poštou,
- žiadosť s požadovanými náležitosťami zaslanú emailom, nie je potrebné zároveň zasieľať poštou,
- osobne súťažné podklady budú poskytované po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore najmenej deň vopred v
pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00 h na adrese:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
- poštou na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.
2.2) Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov:
- žiadosť záujemcu o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku,
- žiadosť musí obsahovať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,
- určenie kontaktnej osoby, telefón, e-mailovú adresu osoby zodpovednej za komunikáciu,
- podpis oprávnenej osoby,
Registrácia oprávneného záujemcu nastane po doručení kompletnej žiadosti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.03.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.