Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku - II. etapa

3688 - WYP
Vestník č. 53/2018 - 15.03.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prievidza
IČO: 00318442
Nám. Slobody 14, 97101 Prievidza
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Krajčíková
Telefón: +421 465179601
Email: iveta.krajcikova@prievidza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.prievidza.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.prievidza.sk/samosprava/verejne-obstaravanie/sutazne-podklady-k-zakazkam/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku - II. etapa
Referenčné číslo: 5015/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia dokončenia rekonštrukcie objektu materskej školy po ukončení zmluvného vzťahu s predchádzajúcim zhotoviteľom na základe jeho žiadosti. Jedná sa o dokončenie rekonštrukcie materskej školy pozostávajúcej z 1 ks hospodárskeho pavilónu a 2 ks učebňových pavilónov podľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia MŠ v Prievidzi, Ul. J. Matušku spracovanej AGS ateliér, s.r.o. Prievidza pod číslom 06/2016 a stavebného povolenia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
201 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45214000-0

45261300-7

45262520-2

45443000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
MŠ Ul. J. Matušku Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia dokončenia rekonštrukcie objektu materskej školy po ukončení zmluvného vzťahu s predchádzajúcim zhotoviteľom na základe jeho žiadosti. Jedná sa o dokončenie rekonštrukcie materskej školy pozostávajúcej z 1 ks hospodárskeho pavilónu a 2 ks učebňových pavilónov podľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia MŠ v Prievidzi, Ul. J. Matušku spracovanej AGS ateliér, s.r.o. Prievidza pod číslom 06/2016 a stavebného povolenia. Pre účely spracovania ponuky je k dispozícii kompletná pôvodná projektová dokumentácia a upravený výkaz výmer na zostávajúce stavebné práce potrebné vykonať pre dokončenie rekonštrukcie.
Dokončenie rekonštrukcie pozostáva z:
-kompletného zateplenia obvodového plášťa Kontaktným zatepľovacím systémom s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny troch pavilónov MŠ vrátane odstránenia statických porúch obvodového plášťa
-úpravy odkvapových konštrukcii po celom obvode budov s vytvorením integrovaného chodníka pre prepojenie s terasami a nádvorím areálu
-rekonštrukcie terás učebňových pavilónov A, B
-vytvorenie bezbariérového prístupu do pavilónov A, B
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
201 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 114 ods. 2 zákona o VO na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32 odst. 2 zákona o VO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií nasledovne: doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1) § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO: uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač zoznamom stavebných prác doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní preukáže, že za obdobie predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil práce rovnakého alebo obdobného charakteru alebo zložitosti, ako je predmet zákazky min. dve zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru alebo zložitosti ako je predmet zákazky v min. výške za každú zákazku za uskutočnenie prác 200 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene (v prípade dokladov vystavených v inej mene ako EUR, prepočet bude vykonaný kurzom NBS platného ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk).
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ sa touto požiadavkou usiluje preukázať potrebné technické vybavenie uchádzača pre danú zákazku a preveriť primerané skúsenosti pri uskutočňovaní prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky.
2) § 34 ods.1 písm. g) zákona o VO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení v overenej kópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci), alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci skutočnosť pre minimálne jedného stavbyvedúceho na činnosti pozemné stavby, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác.
Odôvodnenie: Zabezpečenie zodpovednosti a odbornej spôsobilosti pri realizácii stavebných prác.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2018 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.04.2018 10:00
Miesto: Mestský úrad, Námestie slobody č. 12, Prievidza zasadačka prednostu II. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom,ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Podmienky sú uvedenú v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Pre uchádzačov bude kontaktná osoba Iveta Krajčíková k dispozícií v pracovných dňoch
pondelok,utorok,štvrtok v čase 07.00-15.30,v stredu v čase 07.00-16.30,v piatok v čase 07.00-13.15,na adrese: Mestský úrad ,Námestie slobody 14,971 01 Prievidza,tel. 046/5179601,mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk.
2.Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi,ktorý o ne požiada.Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov doručí záujemca elektronickou poštou,na adresu verejného obstarávateľa:kontaktná osoba: Iveta Krajčíková (+421 465179601),email: iveta.krajcikova@prievidza.sk.
3.Táto súťaž sa uskutočňuje podľa Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.Ďalšie postupy, vzťahy termíny,povinnosti a pod.viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania,ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v súťažných podkladoch,sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
4.Splnenie podmienky účasti možno preukázať JED-om,resp.uchádzači môžu pri preukázaní splnenia podmienok účasti využiť aj kombináciu týchto možností,pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači,ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v čase a spôsobom,určeným verejným obstarávateľom.Uchádzač predkladá JED osobitne za nasledovné subjekty:seba(uchádzača); každého člena skupiny dodávateľov(osobitne);inú osobu,ktorej technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje,keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné:-Spĺňa požadované podmienky účasti Áno.
5.Dokumentácia k súťaži je dostupná na adrese https:///www.prievidza.sk/samosprava/verejne-obstaravanie/sutazne-podklady-k-zakazkam/ .
6. Verejný obstarávateľ stanovuje, že oznámenia,odovzdávanie podkladov,okrem zasielania súťažných podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa bude uskutočňovať elektronicky emailom v slovenskom jazyku.Elektronicky na účely tejto súťaže sa bude považovať komunikácia emailom prostredníctvom adresy:iveta.krajcikova@prievidza.sk,pričom záujemca/uchádzač potvrdí prijatie písomnosti stanoveným spôsobom.Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje aj pri poskytovaní a vysvetľovaní súťažných podkladov,pri vysvetľovaní ponuky.Elektronická komunikácia je neprípustná pri oznámení o neprijatí ponuky,oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk oznámení o vylúčení ponuky,pri doručení ponúk zmene alebo doplnení ponúk a pri uplatnení revíznych postupov,kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách a na stanovené miesto.
7.Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom,ktorí si stiahli súťažné podklady a Výzvu z profilu,aby túto skutočnosť oznámili e-mailom na kontaktnú adresu:iveta.krajcikova@prievidza.sk s uvedením kontaktných údajov pre potreby poskytovania vysvetľovania údajov uvedených vo Výzve,Súťažných podkladoch a iné.V prípade,že záujemca nezašle túto informáciu,verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie vysvetlenia informácii uvedených vo Výzve,Súťažných podkladoch a iné.
8.Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ponuky zábezpeku vo výške 6 000,00 €.Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
9.Vzhľadom na podmienky účasti,technické špecifikácie,kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk (v súlade s § 114 ods. 9 zákona).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.03.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku - II. etapa 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.