Nákup strojnotechnologického vybavenia do kompostoviska v obci Hokovce

2999 - WYT
Vestník č. 43/2018 - 01.03.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hokovce
IČO: 00306967
Hokovce 151, 93583 Hokovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Juraj Kis
Telefón: +421 367491439
Fax: +421 367491439
Email: obec@hokovce.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.hokovce.eu/

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4317
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MP Profit PB, s.r.o.
IČO: 50068849
Podzámska 34/A , 94002 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Százová
Telefón: +421 918373314
Email: katarina.szazova@mpprofit.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
MP Profit PB, s.r.o.
IČO: 50068849
Podzámska 34/A , 94002 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Százová
Telefón: +421 918373314
Email: katarina.szazova@mpprofit.sk

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup strojnotechnologického vybavenia do kompostoviska v obci Hokovce
Referenčné číslo: VO_T_Hokovce_012018
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky:
Časť 1 - Logický celok č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom,
Časť 2 - Logický celok č. 2: Kontajnery.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
94 063,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

16700000-2

43250000-0

34223300-9

16310000-1

43414000-8

16600000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Hokovce, Hokovce 151, 935 83 Hokovce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom časti 1 - logického celku č. 1 je nasledovná technika:
- Kolesový traktor - 1 ks,
- Čelný nakladač - 1 ks,
- Traktorový príves - 1 ks,
- Hydraulická ruka zadná na manipuláciu s odpadom - 1 ks,
- Drvič konárov - 1 ks
- Mulčovač so zberom - 1 ks
- Prekopávač kompostu - 1 ks
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
84 763,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky sa na časť 1 - LC č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom vyžaduje vo výške: 2 500 EUR. Podrobné
informácie sú uvedené v SP, bod 16.
V rámci tohto VO sa uplatňuje aspekt zeleného VO, vo forme technických požiadaviek na predmet zákazky - konkrétne v časti SP B.1. Opis predmetu zákazky resp. v prílohe č. 1 Návrhu zmluvy: Technické požiadavky na predmet zákazky.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č. 2: Kontajnery
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

34928480-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Hokovce, Hokovce 151, 935 83 Hokovce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom časti 2 - logického celku č. 2 sú nasledovné kontajnery:
- Kontajner zatvárací 3 ks
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 1
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky sa na časť 2 - LC č. 2: Kontajnery: nevyžaduje.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 nasledovnými dokladmi v origináloch alebo úradne overených fotokópiách:
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
V prípade navrhovaných subdodávateľov títo musia preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcich sa požadovaného osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže v zmysle § 39 ods. 6 kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om.
Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Tieto doklady od uchádzača alebo záujemcu verejný obstarávateľ nebude vyžadovať a požadované informácie získa/overí na základe prístupu do elektronickej databázy.
V prípade navrhovaných subdodávateľov - JED uchádzača obsahuje informácie o každom takomto subdodávateľovi a zároveň predkladá aj JED za každého takéhoto subdodávateľa.
V prípade Skupiny dodávateľov sa musí predložiť samostatný JED pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie, údajmi zapísanými v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, alebo bol predložený JED, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona, a následne vyhodnotí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 40.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2018 11:00
Miesto: MP Profit PB, s r.o., Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky, 1. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Osoby za uchádzača oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk sú uvedené v bode 24.3. Súťažných podkladov.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený, úplný, priamy a bezplatný prístup k súťažným podkladom prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4317. Záujemca si môže súťažné podklady vyžiadať písomne poštou, kuriérom alebo osobne na kontaktnej adrese: MP Profit PB, s.r.o., Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky alebo e-mailom na adrese: katarina.szazova@mpprofit.sk. Odporúčame záujemcom, ktorí si stiahnu súťažné podklady z profilu, aby poslali na emailovú adresu: katarina.szazova@mpprofit.sk žiadosť o registráciu záujemcu vo VO.
2. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
3. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške: 2 500,- EUR na časť 1 - Logický celok č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom. Na ostatné časti logické celky sa zábezpeka sa nepožaduje. Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, bod 16.
4. V rámci tohto verejného obstarávania sa uplatňuje aspekt zeleného verejného obstarávania, vo forme technických požiadaviek na predmet zákazky - konkrétne v časti Súťažných podkladov B.1. Opis predmetu zákazky resp. v prílohe č. 1 Návrhu zmluvy: Technické požiadavky na predmet zákazky.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Poskytovateľom NFP, t.j. doručenie správy z finančnej kontroly príslušného verejného obstarávania Kupujúcemu. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z finančnej kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Poskytovateľ NFP neschváli predmetné verejné obstarávanie.
6. Upozorňujeme uchádzačov, že zákon 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť od 1. februára 2017, ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ nesmie v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Poľnohospodárstvo, potravinárstvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Nákup strojnotechnologického vybavenia do kompostoviska v obci Hokovce 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.