Kompostáreň – Streženice – technologické zázemie

3033 - MST
Vestník č. 43/2018 - 01.03.2018

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36321893
ul. Športovcov 890 , 02001 Púchov
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Garaj, PhD.
Telefón: +421 907956210
Email: garaj@eurofondy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9433
Hlavná adresa(URL): http://www.ptsmpu.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://voarchiv.eu/files/222-6571ea7451/
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Premier Consulting EU, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48231657
Hadovská cesta 870 , 94501 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Garaj, PhD.
Telefón: +421 907956210
Email: garaj@eurofondy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9433
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.ptsmpu.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
Premier Consulting EU, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48231657
Hadovská cesta 870 , 94501 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Garaj, PhD.
Telefón: +421 907956210
Email: garaj@eurofondy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9433
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.ptsmpu.sk

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
KOMPOSTÁREŇ – STREŽENICE – technologické zázemie
Referenčné číslo: 2/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
42418900-8
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:

FC01-8 - Na likvidáciu odpadu
FC02-1 - Na odpadový materiál
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len \"zákon o verejnom obstarávaní\" v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na dodanie tovaru.
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných uchádzačov) dodať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas technologické zariadenia v rámci realizácie
projektu KOMPOSTÁREŇ - STREŽENICE a záväzok obstarávateľskej organizácie technologické zariadenia dodané v
súlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za technologické zariadenia dohodnutú zmluvnú cenu.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
355 633,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

42418000-9

16700000-2

34390000-7

42600000-2
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:

CB32-7 - Na drevo
FC02-1 - Na odpadový materiál
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:

SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky je katastrálne územie Streženice, obec Streženice, okres Púchov,
Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania:
Nový kolesový traktor s čelným nakladačom - 1 ks
Nový prekopávač kompostu - 1 ks
Nový rezací a miešací voz s nakladacou rukou - 1 ks
Nový osievač kompostu - 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
355 633,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky môže byť financovaný z finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácii z fondov EÚ, t. j. z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného
predávajúcim, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho doručenia kupujúcemu.
Obstarávateľská organizácia neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten záujemca, ktorý spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Presné definovanie stanovených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je obsiahnuté v časti B.3
Podmienky účasti súťažných podkladov pre tento postup verejného obstarávania.
Upozornenie: Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. V dôsledku tejto legislatívnej zmeny vznikla hospodárskemu subjektu povinnosť
predložiť výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §
152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v
zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienka účasti podľa § 33 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Presné definovanie stanovenej podmienky účasti týkajúcej sa ekonomického a finančného postavenia je obsiahnuté v časti B.3 Podmienky účasti súťažných podkladov pre tento postup verejného obstarávania.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienka účasti podľa § 34 ods.1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Presné definovanie stanovenej podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti je obsiahnuté v časti B.3 Podmienky účasti súťažných podkladov pre tento postup verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania sú súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.03.2018 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.03.2018 10:00
Miesto: Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870 , 945 01 Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ide o otváranie častí ponúk označených ako \"Ostatné\", ktoré je neverejné.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač obstarávateľskej organizácii do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľská organizácia neurčí dlhšiu lehotu (vzor jednotného európskeho dokumentu tvorí Prílohu súťažných podkladov). Textovo editovateľnú podobu formulára vo formáte .rtf uchádzač nájde na stránke http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/
jednotnyeuropskydokumentpreverejneobstaravanie-553.html.
Informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľskej organizácie (Časť I Jednotného európskeho dokumentu) do neho sám uchádzač prenesie/prepíše.
2. Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcom alebo uchádzačom sa
uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní alebo ich kombináciou okrem § 15 ods. 6, § 50, § 54 a § 58 zákona o verejnom obstarávaní,
posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa zákona o verejnom obstarávaní na
uverejnenie publikačnému úradu a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile.
3.Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
4.Komunikácia medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku.
5.Súťažné podklady si budú môcť záujemcovia stiahnuť na profile verejného obstarávateľa na adrese:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9433 a na: http://voarchiv.eu/files/222-6571ea7451/
6.Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného
obstarávania budú zahrnuté v súťažných podkladoch.
7.Všetky potrebné dokumenty z verejného obstarávania budú zverejnené na profile verejného obstarávateľa na
adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9433 a na: http://voarchiv.eu/files/222-6571ea7451/
8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky a dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie
podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša uchádzač bez finančného nároku voči
obstarávateľskej organizácii, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
9. Obstarávateľská organizácia nerozdeľuje predmet zákazky. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky tvorí funkčný celok a jednotlivé predmety plnenia vzájomne úzko súvisia. Z hľadiska vecnej a funkčnej súvislosti, ako i miestnej a časovej súvislosti by nebolo ekonomicky výhodnejšie rozdeliť zákazku na časti.
10. Obstarávateľská organizácia požaduje zábezpeku na zabezpečenie ponuky. Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
11. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj vystavené plnomocenstvo pre jedného z členov
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny,
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľskej organizácii záväzné. Písomné
splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, podpisy musia byť úradne osvedčené.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Poľnohospodárstvo, potravinárstvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Kompostáreň – Streženice – technologické zázemie 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.