Rekonštrukcia kultúrneho domu, Dolné Zelenice

2675 - WYP
Vestník č. 37/2018 - 21.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dolné Zelenice
IČO: 00653942
Dolné Zelenice 107, 92052 Dolné Zelenice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ
Telefón: +421 905703285
Email: princ@prevax.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6806
Hlavná adresa(URL): http://www.dolnezelenice.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6806
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PREVAX s.r.o.
IČO: 44921314
PREVAX s.r.o., P.O.BOX 51, Pažitná 68, 917 01 Trnava, Kontaktné miesto: PREVAX s.r.o., Špačinská cesta 42 , 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ
Telefón: +421 905703285
Email: princ@prevax.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6806
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.dolnezelenice.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
PREVAX s.r.o.
IČO: 44921314
PREVAX s.r.o., P.O.BOX 51, Pažitná 68, 917 01 Trnava, Kontaktné miesto: PREVAX s.r.o., Špačinská cesta 42 , 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ
Telefón: +421 905703285
Email: princ@prevax.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6806
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.dolnezelenice.sk

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU, DOLNÉ ZELENICE
Referenčné číslo: DZ201801
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia diela \"REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU, DOLNÉ ZELENICE\". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
221 285,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45261300-7

45410000-4

45321000-3

45421130-4

45310000-3

45432110-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Dolné Zelenice, parc. č.: 319/15, 319/4
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie a zadania výkazu výmer. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
221 285,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len \"zákon o verejnom obstarávaní\") a v súlade s § 114 ods. 2 zákon o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať v súlade s § 32 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti.
2. Splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1) tejto výzvy na predkladanie ponúk ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. O predloženie dokladov na splnenie podmienok účasti dočasne nahradených jednotným európskym dokumentom môže verejný obstarávateľ písomne požiadať kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokumentpreverejne-obstaravanie-553.html). Primeranosť použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených fotokópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Uchádzač predloží doklady podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
1.1 Odôvodnenie potreby a primeranosti určených podmienok: Verejný obstarávateľ podmienku účasti týkajúcu sa vyjadrenia banky stanovil v súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia disponujú nielen odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia preukázať aj finančnú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky.
2. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/ osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.
3. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
4. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených fotokópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len \"banka\"), v ktorej má uchádzač vedený účet, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie, že uchádzač nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp.ekvivalentný/é doklad/y. Vyjadrenie banky sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich 36 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu. Výpis z účtu nebude akceptovateľnou náhradou vyjadrenia banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
1.1 Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejný obstarávateľ podmienku účasti stanovil v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi. Podmienka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť.
2. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
2.1 Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejným obstarávateľom požadovaná odborná kvalifikácia osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác je primeraná a potrebná s ohľadom na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ preveruje odbornú spôsobilosť, oprávnenia uchádzača, ako aj potrebné skúsenosti a zabezpečenie kvality stavebných prác ako nevyhnutný predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia stavebných prác kvalifikovanými odborníkmi.
3. Uchádzač predloží dôkaz o zavedení systému manažérstva kvality v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát systému manažérstva kvality, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality.
3.1 Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejný obstarávateľ preveruje oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, potrebné skúseností a zabezpečenia kvality obstarávaných stavebných prác a tým sleduje zaistenie bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky kvalifikovanými odborníkmi.
Vzhľadom na obmedzenie rozsahu počtu znakov formulára výzvy v informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na maximálne 4 000 znakov, sú kompletné informácie k technickej alebo odbornej spôsobilosti, alebo systému manažérstva kvality uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí preukázať zoznam stavebných prác a referenčné listy v minimálnom objeme rovnajúcom sa predpokladanej hodnote zákazky, ktoré budú dôkazom, že za rozhodné obdobie realizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. pozemné stavby).
Každá uchádzačom predložená referencia musí obsahovať minimálne:
- názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
- predmet zmluvy a jeho stručný opis,
- celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH,
- fakturovanú cenu v EUR bez DPH,
- odôvodnenie, v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou cenou,
- miesto plnenia zmluvy,
- čas plnenia zmluvy (od - do),
- skutočný termín plnenia zmluvy,
- odôvodnenie, v prípade rozdielu medzi zmluvným a skutočným termínom plnenia zmluvy,
- vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác podľa zmluvných podmienok,
- identifikáciu osoby objednávateľa (meno a priezvisko, telefonický a/alebo e-mailový kontakt).
2. § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne jednej osoby s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky. Požaduje sa aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v odbore min. 5 rokov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác; stavbyvedúci doloží aj ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude uchádzač v tejto zákazke úspešný; prehľad realizovaných projektov/stavieb, ktorý bude súčasťou predloženého profesijného životopisu, s vlastnoručným podpisom stavbyvedúceho.
3. § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného:
- dokladu o zavedenom systéme podľa STN EN ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky,
ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Vzhľadom na obmedzenie rozsahu počtu znakov formulára výzvy v informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na maximálne 4 000 znakov, sú kompletné informácie k technickej alebo odbornej spôsobilosti, alebo systému manažérstva kvality uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Informácie, týkajúce sa vykonania zákazky, sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2018 09:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.04.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2018 11:30
Miesto: PREVAX s.r.o., Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk bude umožnená účasť uchádzačov. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie).
2. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tejto podlimitnej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
3. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
4. Záujemcovia môžu o zaslanie súťažných podkladov v editovateľnej forme požiadať v stanovenej lehote e-mailom na adrese: princ@prevax.sk, alebo poštovou zásielkou na adrese: PREVAX s.r.o., P.O.BOX 51, Pažitná 68, 917 01
Trnava. Písomná žiadosť musí obsahovať značku tejto výzvy (napr. 12345-WYP), názov zákazky, obchodný názov, sídlo záujemcu, kontaktnú adresu záujemcu, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je záujemca platiteľom DPH), meno a priezvisko
kontaktnej osoby, emailovú adresu. Súčasťou žiadosti o súťažné podklady musí byť aj fotokópia dokladu o úhrade
poplatku za súťažné podklady 5,00 EUR. Úhrada za súťažné podklady bude vykonaná bezhotovostne prevodom /
vkladom na účet: SK9311000000002926770227 Tatra banka, a.s., ako variabilný symbol je potrebné uviesť IČO záujemcu, do správy pre prijímateľa treba uviesť značku tejto výzvy (napr. 12345-WYP).
5. Súťažné podklady spolu s prílohami budú zasielané poštou, listovou zásielkou v listinnej a súčasne elektronickej
editovateľnej forme spolu s dokladom o úhrade poplatku za súťažné podklady a to bezodkladne po prijatí kompletnej
žiadosti a poplatku za súťažné podklady.
6. Odporúčame záujemcom, ktorí využili prístup k súťažným a doplňujúcim podkladom na profile verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu princ@prevax.sk, ktorého obsahom bude informácia o prevzatí súťažných podkladov s uvedením značky tejto výzvy (napr. 12345-WYP), názvu zákazky, obchodného názvu, sídla záujemcu, kontaktnej adresy záujemcu, IČO, mena a priezviska kontaktnej osoby a emailovej adresy Známi záujemcovia budú informovaní o každom prípadnom doplnení, alebo vysvetlení súťažných podkladov.
7. Nevyhnutným predpokladom na získanie potrebných informácií na správne vypracovanie ponuky, je účasť na obhliadke miesta realizácie stavebných prác. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky. Obhliadka bude organizovaná individuálne, na základe písomnej žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe.
8. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje podmienky účasti týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu na jednu otázku s odpoveďou \"áno\" alebo \"nie\" (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
9. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 6.000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
10. Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na podmienky účasti a technické špecifikácie zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Rekonštrukcia kultúrneho domu, Dolné Zelenice 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.