Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska

2604 - WYP
Vestník č. 36/2018 - 20.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
Kutlíkova 17, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Čajda, Mgr. Jana Geralská
Telefón: +421 268286930
Email: tomas.cajda@petrzalka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6556
Hlavná adresa(URL): https://www.petrzalka.sk/verejne-obstaravanie/

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6556
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


samospráva §7 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebno-technické úpravy časti existujúceho objektu základnej školy Turnianska 10, Bratislava-Petržalka a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
319 171,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia budovy ZŠ
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45320000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK
SK0
SK01
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava - Petržalka
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebno-technické úpravy časti existujúceho objektu základnej školy Turnianska 10, Bratislava-Petržalka a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Rekonštrukcia sa bude týkať nevyužívaných priestorov v rámci jedného krídla ZŠ na I. a II. nadzemnom podlaží. Časť objektu ZŠ bude upravená pre potreby nových 4 tried materskej školy. Stavebné práce sa týkajú Rekonštrukcie budovy a Energetickej hospodárnosti budovy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
290 231,65 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny OP, kód ITMS: 302021H961
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt je financovaný z prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov VO.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45236210-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK
SK01
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava-Petržalka
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebno-technické úpravy časti existujúceho objektu základnej školy Turnianska 10, Bratislava-Petržalka a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Stavebné práce sa týkajú Výstavby detského ihriska pre potreby MŠ.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
28 939,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny OP, kód ITMS: 302021H961
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt je financovaný z prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov VO.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časť 1 aj pre časť 2:
Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 ods. 1 zákona a predkladajú sa ako originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len \"zákon\").
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia Jednotným európskym
dokumentom (ďalej len JED) alebo zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 zákona alebo predložením originálnych resp. úradne osvedčených kópii dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v
súlade s § 37 ods. 3 zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač v ponuke predloží pre časť 1 \"Rekonštrukcia budovy ZŠ\":
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 zákona o verejnom
obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov, ak nie je určené inak):
1) § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky
Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona):
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 33 zákona o verejnom obstarávaní. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného uchádzača pre vykonávanie služieb, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Verejný obstarávateľ zadefinoval túto podmienku účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí sú schopní bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Uvedenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ skúma schopnosť uchádzača plniť si svoje finančné záväzky.
2) § 33 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona):
V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) zákona podmienka je primeraná a uchádzač preukáže svoju schopnosť
pokryť finančné náklady spojené s plnením zmluvy vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky. Verejný obstarávateľ
sa uistí, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom a vytvára predpoklad, že pri plnení zmluvy nenastane problém so zabezpečovaním financovania predmetu zo strany úspešného uchádzača, keďže verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky.
Uchádzač v ponuke predloží pre časť 2 \"Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ\":
- nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť 1 \"Rekonštrukcia budovy ZŠ\":
1) Podľa bodu 1 - § 33 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ požaduje
predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo
zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
Predmetný doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. K vyjadreniu banky alebo
ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že
nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný
ekvivalentný doklad.
2) Podľa bodu 2 - § 33 ods. 1 písm. d) Uchádzač predloží formou čestného vyhlásenia prehľad o celkovom obrate, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, ku
dňu lehoty na predkladanie ponúk. Čestným vyhlásením o celkovom obrate, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, musí uchádzač preukázať súhrnne objem
celkového obratu minimálne vo výške 500 000,00 Eur bez DPH.
Pre časť 2 \"Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ\":
- nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Pre časť 1 \"Rekonštrukcia budovy ZŠ\":
§ 34 ods. 1 písm. b) -
zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok
Odôvodnenie(§ 38 ods. 5):
Podmienka účasti je z hľadiska rozsahu, požiadaviek na predmet zákazky ako aj náročnosti stanovená primerane, súvisí s predmetom zákazky a je v súlade s ustanovením v §34 ZVO ods. 1 písm. b) a § 38 ods. 5 ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti v oblasti predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej podmienky účasti sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval obdobnú zákazku v stanovenom rozsahu aj pre iný subjekt. Predložením Zoznamu poskytnutých služieb uchádzač preukáže, že má praktické skúsenosti s realizáciou stavebných prác v požadovaných oblastiach, pričom hodnota projektu, ktorý uchádzač realizoval je primeraná hodnote projektov, ktoré plánuje realizovať verejný obstarávateľ.

Pre časť 2 \"Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ\":
§ 34 ods. 1 písm. b) -
zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok
Odôvodnenie(§ 38 ods. 5):
Podmienka účasti je z hľadiska rozsahu, požiadaviek na predmet zákazky ako aj náročnosti stanovená primerane, súvisí s predmetom zákazky a je v súlade s ustanovením v §34 ZVO ods. 1 písm. b) a § 38 ods. 5 ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti v oblasti predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej podmienky účasti sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval obdobnú zákazku v stanovenom rozsahu aj pre iný subjekt. Predložením Zoznamu poskytnutých služieb uchádzač preukáže, že má praktické skúsenosti s realizáciou stavebných prác v požadovaných oblastiach, pričom hodnota projektu, ktorý uchádzač realizoval je primeraná hodnote projektov, ktoré plánuje realizovať verejný obstarávateľ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť 1 \"Rekonštrukcia budovy ZŠ\":
§ 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam
stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov
(od vyhlásenia verejného obstarávania), ktorého finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej
výške 250 000,00 EUR, zároveň však min. jednu realizovanú zákazku v hodnote min. 200 000 EUR;
§ 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

Pre časť 2 \"Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ\":
§ 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam
stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov
(od vyhlásenia verejného obstarávania), ktorého finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 25 000,00 EUR, zároveň však min. jednu realizovanú zákazku v hodnote min. 20 000; EUR
§ 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.03.2018 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.03.2018 10:00
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, zasadačka 8. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie obálok s ponukami je verejné a uskutoční sa v termíne uvedenom v tejto výzve na predkladanie ponúk ako aj súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 114 ods. 8 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
2. Vzhľadom na novelu zákona účinnú od 1.11.2017 sa postupuje podľa § 113 ods. 1 Pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy, ak nie je v § 113 až 116 ustanovené inak; nepoužije sa § 26, § 27, § 28 ods. 2 až 4, § 29, § 30 ods. 5 až 22, § 31, § 45, § 49 ods. 5, § 52 ods. 1 až 4 a § 62; § 52 ods. 5 a 6 sa použijú primerane, tj. vzhľadom na § 49 ods. 5 a § 52 ods. 1. až 4., ktoré sa nepoužijú, ponuka sa predkladá tzv. jednoobálkovým systémom
3. Verejný obstarávateľ si v tomto postupe uplatňuje právo odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že s úspešným uchádzačom podpíše Zmluvu, ktorá je výsledkom tohto postupu po tom, ako mu bude schválená táto zákazka v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, t.j. po doručení správy z kontroly verejného obstarávania verejnému obstarávateľovi
4. Žiadame záujemcov, aby kontaktnej osobe oznámili, že si stiahli súťažné podklady, a to za účelom evidencie
záujemcov, prípadného zasielania otázok a odpovedí.
5. Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
6. V súlade s §187 ods. 8 sa komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou.
7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
9. Uchádzač predkladá doklady k splneniu podmienok účasti ako originál, alebo úradne osvedčené kópie nie staršie ako 3 mesiace.
10. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s ustanovením § 114 ods. 9
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.