MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Obec Závod

2597 - WYP
Vestník č. 36/2018 - 20.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Závod
IČO: 00310158
Sokolská 243, 90872 Závod
Slovensko
Kontaktná osoba: Elena Maxianová
Telefón: +421 347799254
Fax: +421 347799324
Email: starosta@obeczavod.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://https://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): http://https://www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Obec Závod
Referenčné číslo: 1/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
existujúce zastavané územie obce intravilán, rovinatý terén, prístupnosť z verejnej cestnej komunikácie. Prístavba k
pôvodnému - existujúcemu objektu ZŠ s MŠ je navrhnutá v súlade s architektúrou existujúceho objektu. Prístavba je
charakterizovaná ako materská škola. Prístavba je v rozsahu dvoch nadzemných podlaží so šikmou strechou sedlová s
valbou, naväzujúcej na tvar strechy existujúceho objektu Základnej školy a detského ihriska vybudovaného liatej
dvojfarebnej gumy so zabudovaným vybavením
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
317 306,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45260000-7

45260000-7

45232141-2

45310000-3

45262210-6

45262650-2

45262210-6

45421100-5

45330000-9

45236210-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ZŠ s MŠ Závod, Sokolská 81
II.2.4) Opis obstarávania
Projekt rieši prestavbu a prístavbu k základnej škole k materskej školy v katastrálnom území obce Závod. Objekt sa
skladá z jedného samostatného objektu, ktorý je od existujúcej stavby oddelený dilatáciou a detského ihriska so
zabudovaným vybavením. Investorom je obec Závod. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný, nepodpivničený s
konštrukciou drevenej strechy z väzníkovej sústavy systému firmy Techwood. Navrhnutá stavba má pôdorys v tvare
obdĺžnika s rozmermi 14,5 m x 12,4m. Celková výška objektu uvažovaná na hornej hrane hrebeňa strechy, ktorá je na
kóte +8,520m je 9,420m. Nosné múry sú z keramických tvaroviek Porotherm 30 Profi s hrúbkou muriva 0,30m. Stĺpy
objektu sú navrhnuté ako železobetónové prierezu 250x600mm. Stropy nad 1.NP a 2.NP sú navrhnuté ako monolitické
železobetónové obojsmerne vystužené dosky s hrúbkou 250mm. Nadokenné preklady sú železobetónové monolitické
vytvorené spolu so stropnou konštrukciou. Základy objektu sú z prostého betónu.
existujúceho objektu Základnej školy. Objekt prístavby je navrhnutý v súlade s územným plánom obce Závod.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
317 306,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Identifikácia projektu: IROP Z-3020211018-10
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu počas piatich rokov od účinnosti tejto zmluvy súvisiaceho s
dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a to kedykoľvek počas trvania
Zmluvy č. 3020211018-10 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len \"zákon\") týkajúce sa osobného postavenia. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:
1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona,
spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona. 1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako
originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
1.4 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.5 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, 2/4 správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
1.6 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členské štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
1.7 V prípade preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 39 ods. 1 zákona musia z predloženého Jednotného
európskeho dokumentu (JED) jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a
informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na
ustanovenie § 34 ods. 3 zákona. Vzor JED je zverejnený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Uchádzač v ponuke predloží
1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok,
1.1.1 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b)
zákona: Uchádzač predloží zoznamom stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní preukáže, že za obdobie predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017) uskutočnil min. jednu zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru alebo zložitosti, ako je predmet zákazky v min. výške za uskutočnenie prác 150.000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene (v prípade dokladov vystavených v inej mene ako EUR, prepočet bude vykonaný kurzom NBS platného ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk).
1.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona:
Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač preukázal, že má k dispozícií minimálne 1 (jednu) osobu oprávnenú na
výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. znení neskorších predpisov kópiu autorizačného osvedčenia opatrenú originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom spôsobilej osoby (inžinier s odborným zameraním na pozemné stavby).resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným oprávnením (dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby. Stavbyvedúci musí mať minimálne 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho.
Uchádzač musí predložiť:
- Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci na pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho overenú kópia)
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich dĺžku požadovanej praxe.
- Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu stavby.
1.3 § 34 ods. 1 písm. d) zákona: v súbehu § 35 zákona: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných
zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
Uchádzač predloží originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu systému riadenia kvality podľa ISO
9001:2009 zodpovedajúceho EN ISO 9001, ktorým potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality a ISO 14001:2004 čo znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého, organizácie začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.
Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality. Tieto musia byť rovnocenné opatreniam na
zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona.
1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina poskytovateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
1.5 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby.
Vzhľadom na rozsah zverejnenia slov v tejto časti Vestníka, podrobný opis uchádzač nájde v súťažných podkladoch v časti A2 Podmienky účasti uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 1.1. z dôvodu, aby záujemca preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných prác, ako je predmet zákazky a preukázal spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Cieľom tejto podmienky je to, aby záujemca dokumentoval projekty obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázal svoju schopnosť uskutočniť komplexné stavebné práce.
2. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 1.2. a 1.3 z dôvodu, aby uchádzač preukázal, že je
schopný plniť predmet zákazky prácu, v požadovanej kvalite.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2018 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2018 10:00
Miesto: V zasadačke Obecného úradu Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku, uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Záujemca/uchádzač si môže prevziať súťažných podkladov osobne na Obecnom úrade Závod na vyššie uvedenej
adrese, emailom kondesova.jarmila@gmail.com , písomne alebo stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa. V prípade, že záujemca/uchádzač bude mať záujem si súťažné podklady prevziať osobne, je potrebné sa dohodnúť na termíne prevzatia telefonický s pani Maxianovou - telefón 0347799254.
Verejný obstarávateľ vo svojom profile zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie zverejní nie len súťažné podklady, ale aj všetky prípadné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenia, ktoré budú doručené verejnému obstarávateľovi v súlade s § 113 zákona a do stanoveného termínu. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom a uchádzačom sledovať profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4562/zákazky. Žiadame záujemcov/uchádzačov v prípade ak si súťažné podklady stiahnu z profilu túto skutočnosť nahlásili emailom kondesova.jarmila@gmail.com za účelom registrácie. Záujemca/uchádzač môže požiadať aj o zaslanie SP vo Worde elektronický na emailovej adrese kondesova.jarmila@gmail.com v tom prípade musí uviesť svoju emailovú adresu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová ponuka
uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky, ktorá je definovaná pre podlimitnú zákazku,
hodnotu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva nadobúda účinnosť len v prípade úspešného overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku za predpokladu splnenia podmienok stanovenými platnými právnymi predpismi.
Pokiaľ nebude úspešne overený proces verejného obstarávania a nebude pridelený nenávratný finančný príspevok na realizáciu Zmluvy o dielo, Zmluva o dielo účinnosť nenadobudne.
V prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Zmluva o dielo účinnosť nenadobudne.
Zmluvu s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ podpíše až po jej administratívnom schválení zo strany
poskytovateľa finančných prostriedkov.
Verejný obstarávateľ upozorňuje hospodárske subjekty/záujemcov/uchádzačov, že záväzne doplňujúce informácie k
Vyzve na predkladanie ponúk tvoria prílohu Súťažných podkladov, nakoľko tento formulár UVO obsahovo neumožňuje verejnému obstarávateľovi vypísať všetky doplňujúce informácie a obmedzuje verejného obstarávateľa na maximálne 1000 až 4000 znakov
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Obec Závod 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.