Dopravné prepojenie MK v meste Turzovka

2588 - WYP
Vestník č. 36/2018 - 20.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Turzovka
IČO: 00314331
R. Jašíka 178 , 02354 Turzovka
Slovensko
Kontaktná osoba: Renáta Michalisková
Telefón: +421 414352461 / 414352472 / 414352361
Fax: +421 414352471
Email: msu@mestoturzovka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ing. Magdalena Scheberová
IČO: 43926398
Pod Vajánkom 288/1 , 01302 Nededza
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Schebervé
Telefón: +421 904214255
Email: mscheberova@centrum.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dopravné prepojenie MK v meste Turzovka
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je
A. Dopravné prepojenie MK ul. Nádražná, ul. Štúrova, areál polikliniky
B. Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri
C. Dodanie dokladov...
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
570 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45233300-2

71315000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, Žilinský samosprávny kraj. okres Čadca, mesto Turzovka, miestne komunikácie podľa PD
II.2.4) Opis obstarávania
A. Dopravné prepojenie MK ul. Nádražná, ul. Štúrova, areál polikliniky
Technické riešenie 3 vetvy miestnych komunikácií, chodníkov, autobusovej zastávky, parkoviska a oplotenia
MK dvojpruhové, obojsmerné, pred ŽS jednopruhové s parkovacími státiami
Chodníky popri všetkých komunikáciách ako jednostranné, š. 2,0 m, výška obrubníka 0,12 m, klopenie 2%.
Autobusová zastávka pre 2 autobusy dl. 25,0 m, š. 3,0 m, odbočovací pruh 15 m, pripojovací pruh 10 m, prístrešok objekt 102
Parkovisko -7 šikmých parkovacích miest rozmer 2,5 m x 4,5 m
B. Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri
Existujúca miestna komunikácia má dĺžku 135,00 m meranú od napojenia na cestu II/487 po koniec časti spevnenej asfaltovým krytom. Stavebné úpravy sú navrhnuté v úseku km 0,0030 až km 0,135,00.
Úpravy predstavujú rozšírenie komunikácie, položenie cestných obrubníkov v čiastkových úsekoch na ľavom okraji vozovky, zmenu priečneho sklonu v nevyhovujúcich úsekoch a osadenie uličných vpustov zaústených do dažďovej kanalizácie.
Stavebnými úpravami bude dosiahnutá max. šírka jazdného pruhu 2,75 m+ 0,50 m vodiaci a odvodňovací prúžok. Celková minimálna šírka vozovky bude 3,25 m.
Dva oporné múry gabiónovej konštrukcie dĺžky 64,8m, výška múrov 2,0 3,0m, šírky 1,0-1,5m
Odvodnenie spevnených plôch je navrhnuté prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho sklonu povrchu so zaústením do uličných vpustov a vyústením do dažďovej kanalizácie.
C. Dodanie dokladov...
....o predpísaných skúškach, certifikáty a atesty od použitých materiálov, osvedčenia zabudovaných výrobkov, doklady o zneškodňovaní odpadov, doklady za poplatky o uskladnení prebytočnej zeminy s odvezenými množstvami a vážnymi lístkami, po realizačné geodetické zameranie aj s CD nosičom, vytýčenie inžinierskych sietí, prenosné dopravné značenie, projekt skutočného vyhotovenia stavby a fotodokumentácia postupu výstavby, ktorých náklady na vyhotovenie musia byť obsiahnuté v cene predmetu zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
570 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
2.1.2 Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.
2.1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov alebo vyhlásením o takomto zápise s uvedením registračného čísla a to v súlade s ustanoveniami § 32 zákona 343/2015 Z. z. ZVO
2.1.4 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED). Predloha JED tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
2.1.5 Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Povinnosť predloženia výpisu z registra trestov právnickej osoby vyplýva zo zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o VO preukáže prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorých sa predmet zákazky týka vo výške najmenej 500 000,00 EUR (alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný na EUR kurzom NBS k 31.12. príslušného posudzovaného roka) súhrnne za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o obrate. Pokiaľ je uchádzač vedený v registri účtovných závierok na www.registeruz.sk, stačí uviesť odkaz. V prípade, že uchádzač nemá takto verejne dostupnú účtovnú závierku za príslušné roky, predloží ako dôkazný prostriedok úradne overenú kópiu relevantných výkazov na preukázanie obratu za príslušné roky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Najmenej 500 000,00 EUR (alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný na EUR kurzom NBS k 31.12. príslušného posudzovaného roka)
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Ak bola odberateľom iná osoba, tak predloží referenciu potvrdenú týmto odberateľom s uvedením mena, priezviska, pracovného zaradenia a pečiatky odberateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
realizoval aspoň 3 dopravné stavby , pričom celkový objemom fakturácie bol najmenej 1 000 000,00 EUR bez DPH za všetky stavby spolu dokladom je referencia alebo potvrdenie odberateľa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2018 10:30
Miesto: Mestský úrad Turzovka, Stred č. 178, Turzovka. malá zasadačka a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 5 a 6 ZVO.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 ZVO
Verejný obstarávateľ zábezpekou zabezpečuje viazanosť ponuky. Zábezpeku možno zložiť dvoma spôsobmi:
- poskytnutím bankovej zábezpeky
- zložením finančnej čiastky na účet verejného obstarávateľa,
č. účtu: SK27 5600 0000000204611014
Výška zábezpeky je určená v súlade s ods. (1) písm. b) § 46 ZVO a to vo výške
maximálne 3 % z PHZ 570 000.-€ bez DPH. Verejný obstarávateľ určil zábezpeku
vo výške 10 000.- €
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Dopravné prepojenie MK v meste Turzovka 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.