Rekonštrukcia Devínskej cesty (2)

2629 - MSS
Vestník č. 36/2018 - 20.02.2018

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00698393
Záporožská 5, 85292 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Sýkorová
Telefón: +421 259356733
Email: jana.sykorova@gib.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.gib.bratislava.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1701
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Investičná a inžinierska činnosť v stavebníctve

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia Devínskej cesty (2)
Referenčné číslo: VO 03/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Devínskej cesty a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
368 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:

SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
PD bude dodaná na adresu verejného obstarávateľa Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, autorský dohľad projektanta bude vykonávaný v mieste uskutočňovania stavby.
II.2.4) Opis obstarávania:
Vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Devínskej cesty a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
368 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7 v lehote 30 mesiacov je predpokladaná lehota na projektovú činnosť; zmluvný vzťah bude ukončený až vykonaním činností AD počas výstavby.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápisom v zozname hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v súlade s § 37 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: 1. Autorizačné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKA/SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti:
1.1 inžinier na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva (HIP), (A2)
1.2 inžinier na vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii konštrukcie inžinierskych stavieb, (I2)
1.3 inžinier na vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii statika stavieb, (I3)
2. Oprávnenie podľa zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších zmien - autorizovaný geodet a kartograf;
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú určené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.03.2018 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.03.2018 10:00
Miesto: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom v elektronickej podobe vo formáte .pdf prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1701 ; záujemcom, ktorí sa zaevidujú u kontaktnej osoby zaslaním e-mailu s uvedením kontaktných údajov a e-mailovej adresy, bude časť súťažných podkladov, ktoré doplnené je potrebné predkladať v súťažnej ponuke, zaslaná e-mailom aj v editovateľnej forme. Verejný obstarávateľ bude všetky vysvetlenia a informácie zverejňovať v profile verejného obstarávateľa. Viazanosť ponuky zábezpekou sa vyžaduje vo výške 10000,00 €. Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch. Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7 v lehote 30 mesiacov je predpokladaná lehota na projektovú činnosť, lehoty na vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie sú uvedené v zmluve; zmluvný vzťah bude ukončený až vykonaním činností odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby. Jednotlivé úseky stavby budú realizované v ďalších rokoch podľa pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty; je za písm.d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Rekonštrukcia Devínskej cesty (2) 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.