Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov (2)

2664 - WYP
Vestník č. 36/2018 - 20.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vyšný Hrušov
IČO: 00323799
Vyšný Hrušov 128, 06732 Vyšný Hrušov
Slovensko
Kontaktná osoba: RNDr. Milan Naster
Telefón: +421 577796629
Email: vysnyhrusov@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sites.google.com/site/vysnyhrusov/

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5631
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
K-CENTUM, spol. s r.o.
IČO: 47451441
Podzámska 34/A , 94002 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lipovský
Telefón: +421 948134667
Email: lipovsky.kcentum@gmail.com

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
K-CENTUM, spol. s r.o.
IČO: 47451441
Podzámska 34/A , 94002 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lipovský
Telefón: +421 948134667
Email: lipovsky.kcentum@gmail.com

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov (2)
Referenčné číslo: VO_Obec Vyšný Hrušov_6_VO2
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu vo Vyšnom
Hrušove, ktorá je umiestnená na parc. č.: 1, k.ú.: Vyšný Hrušov, obec: Vyšný Hrušov, okres: Humenné, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorých je výrazné znižovanie energetickej náročnosti budovy.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
370 127,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45321000-3

45331100-7

45421100-5

45310000-3

45261410-1

45261420-4

45331210-1

45232150-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parc. č.: 1, k.ú.: Vyšný Hrušov, obec: Vyšný Hrušov, okres: Humenné, kraj: Prešovský
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu vo Vyšnom
Hrušove, ktorá je umiestnená na parc. č.: 1, k.ú.: Vyšný Hrušov, obec: Vyšný Hrušov, okres: Humenné, kraj: Prešovský,
v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorých je
výrazné znižovanie energetickej náročnosti budovy.
Realizované opatrenia v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer sú najmä:
- izolácie tepelné - obvodových stien, podlahy, strechy, stropu pod nevykurovaným priestorom
- výmena výplní otvorov
- vykurovanie - výmena vykurovacieho systému s novým obnoviteľným zdrojom energie
- vzduchotechnika rekuperácia vzduchu
- zdravotechnika - nový systém rozvodu teplej vody
- elektroinštalácia - výmena osvetľovacích telies za nové úspornejšie.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality

Názov: Zatepľovacie materiály vyrobené z recyklovaných vstupov
Relatívna váha: 20

Kritériá nákladov

Názov: Celková cena bez DPH vrátane finančnej rezervy
Relatívna váha: 70

Názov: Lehota realizácie
Relatívna váha: 10
II.2.6) Predpokladaná hodnota
370 127,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+: 310041A700
II.2.14) Doplňujúce informácie
OP KŽP Špecifický cieľ 4.3.1.
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške: 10 000,- EUR. Informácie sú uvedené v SP, bod 16.
V rámci tohto VO sa uplatňuje aspekt zeleného VO, vo forme kritéria na vyhodnotenie ponúk kritérium č. 3 Zatepľovacie materiály vyrobené z recyklovaných vstupov ( v m2 použitých na konkrétnej stavbe, pričom finálny výrobok musí obsahovať minimálne 75 % recyklovaného materiálu)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní, v origináloch alebo úradne overených fotokópiách.
Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, ktorými uchádzač
alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia sú pre nedostatok znakov v tejto bunke uvedené v Súťažných podkladoch - A.2 Podmienky účasti uchádzačov a v § 32 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
V prípade navrhovaných subdodávateľov títo musia preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže v zmysle § 39 ods. 6 kedykoľvek v priebehu verejného obstavania uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om.
Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Tieto doklady od uchádzača alebo záujemcu verejný obstarávateľ nebude vyžadovať a požadované informácie získa/overí na základe prístupu do elektronickej databázy.
V prípade navrhovaných subdodávateľov - JED uchádzača obsahuje informácie o každom takomto subdodávateľovi a zároveň predkladá aj JED za každého takéhoto subdodávateľa.
V prípade Skupiny dodávateľov sa musí predložiť samostatný JED pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie, údajmi zapísanými v Zozname hospodárskych subjektov vedenom UVO podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, alebo bol predložený JED, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona, a následne vyhodnotí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 40.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie referencií za účelom zabezpečenia odborného a kvalitného plnenia predmetu zákazky, ako aj preukázanie praktických skúseností uchádzača s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Cieľom týchto podmienok je zdokumentovanie skúseností so zákazkami obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázanie schopností uskutočniť takýto komplexný predmet plnenia. Minimálna požadovaná úroveň referencií je vzhľadom na predpokladanú výšku zákazky primeraná.
2. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač na plnenie predmetu zákazky mal k dispozícii osobu v pozícii stavbyvedúceho s príslušnou odbornosťou v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.
3. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný pri realizácií zákazky dodržiavať splnenie noriem environmentálneho riadenia a tým docieliť čo najnižší environmentálny dopad na životné prostredie pri realizácií zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov v tejto bunke uvedené v Súťažných podkladoch - A. 2 Podmienky účasti uchádzačov.
V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (JED), ktorým
uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov v tejto bunke uvedené v Súťažných podkladoch - A. 2 Podmienky účasti uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác rovnakých alebo obdobných predmetu zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálna súhrnná hodnota stavieb musí byť minimálne 350 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene:
Uchádzač predloží Zoznam stavebných prác , ktorý bude obsahovať nasledovné údaje
- názov stavby,
- cena stavby celkom v Eur bez DPH,
- cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH,
- miesto stavby,
- lehota výstavby (od do),
- stručný popis stavby
Verejný obstarávateľ vyžaduje pri všetkých stavbách, uvedených v zozname, potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok:
- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je REFERENCIA podľa tohto zákona zapísaná v Evidencii referencií vedenej UVO (postačuje uviesť link na referenciu v Zozname dodávok tovaru alebo v JED-e). Ak bola referencia vyhotovená do 1. 3. 2014 (t.j. v čase keď UVO neviedol Evidenciu referencií), splnenie podmienky účasti je možné preukázať dôkazom o uspokojivom plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o uspokojivom plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
- Ak obdobie realizácie stavebných prác uvedených v referencii prekračuje uvedené obdobie predchádzajúcich 5 rokov (60 mesiacov) od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač uvedie v zozname stavebných prác alikvotnú časť hodnoty referencie za príslušné požadované obdobie referencie.
- V prípade, že realizácia zákazky zahŕňala časť stavebných prác rovnakých alebo podobných ako predmetu zákazky a časť stavebných prác iných ako predmet zákazky, uchádzač vyjadrí a vyčísli tieto práce v Zozname stavebných prác.
Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov v tejto bunke uvedené v Súťažných podkladoch - A. 2 Podmienky účasti
uchádzačov.
k bodu 2: Uchádzač predloží:
- min. údaje: vzdelanie, odborná prax a súčasné zamestnanie (Životopis) pre: min. 1 stavbyvedúceho pre vedenie stavby originál alebo úradne overená fotokópia a zároveň
- Doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. - odborné zameranie: Pozemné stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. alebo ekv. doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov EÚ na účely voľného poskytovania služieb v SR a štátov mimo územia SR. Uchádzač predloží overenú kópiu osvedčenia SKSI alebo výtlačok profilu odborníka z webovej stránky SKSI alebo link-odkaz na web. stránku SKSI na profil odborníka. Alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
- Čestné vyhlásenie (originál), že stavbyvedúci bude reálne vykonávať služby na predmetnej stavbe počas trvania celého zmluvného vzťahu.
K bodu 3: Certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva v predmete zákazky podľa STN EN ISO 14001:2005 alebo ekvivalent. Pričom tento certifikát musí vychádzať zo STN, alebo z noriem členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu certifikátu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2018 12:00
Miesto: K-CENTUM, spol. s r.o., Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné vzhľadom k použitiu elektronickej aukcii.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predpokladaná hodnota zákazky je tvorená predpokladanou hodnotou zákazky - nákladov stavby spolu s finančnou rezervou na nepredvídané výdavky vo výške 2,5 % z celkových nákladov stavby v EUR bez DPH.
2. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený, úplný, priamy a bezplatný prístup k súťažným podkladom
prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5631. Záujemca si môže súťažné podklady vyžiadať písomne poštou, kuriérom alebo osobne na kontaktnej adrese:
K-CENTUM, spol. s r.o., Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky alebo e-mailom na adrese: lipovsky.kcentum@gmail.com. Verejný obstarávateľ zasiela súťažné podklady poštou. Odporúčame záujemcom, ktorí si stiahnu súťažné podklady z profilu, aby poslali na emailovú adresu: lipovsky.kcentum@gmail.com žiadosť o registráciu záujemcu vo VO.
3. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Faktúry budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán od doručenia faktúry Objednávateľovi.
4. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške: 10 000,- EUR. Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, bod 16. Zábezpeka ponuky, podmienky jej zloženia, podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva o Dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Riadiacim orgánom, t.j. doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania objednávateľovi. Objednávateľ má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Riadiaci orgán neschváli predmetné verejné obstarávanie, ak ešte nedošlo k plneniu Zmluvy.
6. Upozorňujeme uchádzačov, že zákon 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť od 1. februára 2017, ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ nesmie v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov (2) 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.