Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce

2546 - WYP
Vestník č. 35/2018 - 19.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Likavka
IČO: 00315362
Jánovčíkova 815, 03495 Likavka
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martin Oravec, LL.M.
Telefón: +421 948821118
Fax: +421 444300241
Email: obstaravanie@vosk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4955
Hlavná adresa(URL): http://www.likavka.sk/

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.vosk.sk/folder/157/display/
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
VO SK, a.s.
IČO: 45647291
Záhradnícka 151 , 82108 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martin Oravec, LL.M.
Telefón: +421 948821118
Email: obstaravanie@vosk.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Miestna samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce
Referenčné číslo: 2018/LIK/09
II.1.2) Hlavný kód CPV
45222100-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Likavka - s cieľom vytvorenia podmienok pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu a ich dočasné bezpečné zhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu, s predpokladanou hodnotou zákazky 261 272,23 EUR bez DPH.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
261 272,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom uskutočnenia predmetu zákazky je parcela CKN č. 1190/1, obec Likavka, katastrálne územie Likavka.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Likavka - s cieľom vytvorenia podmienok pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu a ich dočasné bezpečné zhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu, s predpokladanou hodnotou zákazky 261 272,23 EUR bez DPH.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
261 272,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie všetkých podmienok účasti osobného
postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO). Vzhľadom na nefunkčnosť informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk, nie je možné vo výzve na predkladanie ponúk zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
1.Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote bez DPH minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky.
Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet uskutočnených stavebných prác, ktorých zoznam predložil. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5 ZVO: Verejný obstarávateľ touto podmienkou účasti overuje preukázanie praktických skúseností s uskutočňovaním stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
2.Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu stavebných prác a budú určené na plnenie zmluvy:
a) Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúci stavby uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby.
Dôkazové prostriedky:
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI)originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa definície vyššie, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia .
Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5 ZVO: Vzhľadom na charakter obstarávaných stavebných prác, požaduje verejný obstarávateľ primeranú kvalifikáciu, resp. praktické skúsenosti zodpovedných osôb, majúce priamu súvislosť s predmet zákazky.
Vzhľadom na nefunkčnosť informačného systému Zber údajov, prostredníctvom
ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk, nie je možné vo výzve na predkladanie
ponúk zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných podkladoch,
ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.03.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.03.2018 11:00
Miesto: VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 2. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vyššie uvedený dátum, čas a miesto otvárania ponúk súvisí s otváraním častí ponúk označených ako \"Ostatné\", ktoré je neverejné. Otváranie častí ponúk označených ako \"Kritériá\" bude vzhľadom na použitie § 54 ZVO (elektronická aukcia) neverejné.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ súťažné podklady neodosiela.
2. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa:
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4955
Bezodplatný neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťažným podkladom prostredníctvom elektronických prostriedkov:
http://www.vosk.sk/folder/157/
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, pokiaľ nie je vo výzve na predkladanie ponúk alebo v týchto SP uvedené inak.
Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania písomne v listinnej podobe
prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu kontaktného miesta:
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, kontaktná osoba: JUDr. Martin Oravec, LL.M.
Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač vo svojich podaniach uvedie nasledovné
údaje:
- obchodné meno
- sídlo/miesto podnikania
- identifikačné číslo
- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania)
- meno a priezvisko kontaktnej osoby
- e-mailovú adresu kontaktnej osoby
- telefónne číslo kontaktnej osoby
Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo svojom profile.
Verejný obstarávateľ bude doručovať písomnosti záujemcom/uchádzačom prostredníctvom pošty alebo inej doručovacej služby. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, v takom prípade sa za okamih doručenia považuje deň nasledujúci po uložení zásielky na pošte. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, že ju adresát prevziať odmietol, a to okamihom odmietnutia.
4.Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť dôkaz o existencii poistenia (poistku) s poistnou sumou vo výške minimálne zmluvnej ceny diela s DPH, pričom jej súčasťou budú najmä nasledovné druhy poistenia:
- poistenie proti poškodeniu predmetu zákazky, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH,
- poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko úspešným uchádzačom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH,
- poistenie zodpovednosti tretej osoby poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie predmetu zákazky , s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH,
- poistenie pracovníkov poistenie zodpovednosti voči zamestnancom verejného obstarávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom úspešného uchádzača, zamestnancom zástupcu verejného obstarávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.
5.Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. (1) ZVO požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky
zábezpekou. Pod zábezpekou sa v tomto prípade myslí poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie
finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa vo výške 7 800,- EUR. Podrobnosti ohľadom zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
6. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.