Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská nová Ves

2492 - WYP
Vestník č. 33/2018 - 15.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.ezakazky.sk
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MP Profit PB, s.r.o.
IČO: 50068849
Hliníky 712/25 , 01701 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ VOVÁ VES
Referenčné číslo: ZD_08_PnV_S
II.1.2) Hlavný kód CPV
45222100-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zberný dvor bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce. Účelom projektu bolo vyriešiť nielen zneškodňovanie ale aj organizáciu zvážania, riadenie efektívnejšieho separovaného zberu, vytvorenie skladovacích priestorov v rámci budovy a manipulačných priestorov. Ďalším účelom projektu je vybudovanie piatich zberných stanovísk v rámci obce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
349 006,98 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45233160-8

45442110-1

45310000-3

45442110-1

45232130-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
p. č. 1152/13, 912/22, 912/38, 912/92, k. ú. Pečovská Nová Ves
II.2.4) Opis obstarávania
Zberný dvor bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce. Účelom projektu bolo vyriešiť nielen zneškodňovanie ale aj organizáciu zvážania, riadenie efektívnejšieho separovaného zberu, vytvorenie skladovacích priestorov v rámci budovy a manipulačných priestorov. Ďalším účelom projektu je vybudovanie piatich zberných stanovísk v rámci obce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov

Názov: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
Relatívna váha: 95

Názov: Lehota realizácie
Relatívna váha: 5
II.2.6) Predpokladaná hodnota
349 006,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže predložením originálov dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, písm. a) až f), resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1 Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia preukázať aj podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
1.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1, pričom tieto doklady predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o VO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, vyplývajú z § 32 a § 38 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 33 ods. 2 ZVO: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova ekonomická situácia alebo finančná kapacita hospodárskeho subjektu. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to znamená že verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky. Podľa § 38 ods. 9 Zákona č. 343/2015 Z.z..
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca postupovať v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 2 000 000,00 EUR bez DPH. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.
V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
3. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 340 000,00 €/ bez DPH v Eur alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 ZVO: Uchádzač ako potenciálny budúci zhotoviteľ musí preukázať dostatočné skúsenosti realizovať predmet zákazky čo sa týka jeho rozsahu aj kvality prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zadávanej zákazky.
K bodu 2.: Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov:
Kľúčový odborník č.1: Stavbyvedúci pre pozemné stavby.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Vedenie uskutočňovania stavby v zmysle platnej legislatívy vykonáva stavbyvedúci, ktorý zabezpečuje uskutočňovanie stavby a riadne vykonávanie stavebných a montážnych prác v súlade s projektom a v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení, potrebných pre výstavbu tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, aby neboli ohrozené iné verejné záujmy a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na zhotovenie stavby. Verejný obstarávateľ vyžadovaním dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač vytvára predpoklad riadneho vedenia uskutočňovania stavby v predmete zákazky.
K bodu 3: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001:2004 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný pri realizácií zákazky dodržiavať splnenie noriem environmentálneho riadenia a tým docieliť čo najnižší environmentálny dopad na životné prostredie pri realizácií zákazky. Bližšie informácie sú z dôvodu obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2018 14:00
Miesto: MP Profit PB, s.r.o.
Hliníky 712/25
017 01 Považská Bystrica

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Záujemca alebo uchádzač sa zaregistruje na portáli https://www.ezakazky.sk/
Súťažné podklady sa nebudú poskytovať v listinnej forme. Súťažné podklady budú každému záujemcovi, ktorý sa zaregistruje na vyššie uvedenom portáli nepretržite sprístupnené v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk ak sa uplatňuje lehota na vyžiadanie SP. Po tejto lehote bude zamedzený prístup k súťažným podkladom.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) Záujemca zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk
b) Klikne na názov zákazky.
c) Klikne na Žiadosť o účasť.
d) Prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: a) ak už záujemca má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; b) ak ešte záujemca nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.
e) Po prihlásení (priamom, alebo po registrácii) si záujemca vygeneruje príslušnú žiadosť o účasť vo formáte PDF s časovou pečiatkou, ktorá sa zobrazí v záložke Dokumenty.
f) Vygenerovanú žiadosť o súťažné podklady záujemca vytlačí, potvrdí štatutárnym zástupcom záujemcu, alebo štatutárnym zástupcom záujemcu poverenou osobou spôsobom, ktorý má záujemca uvedený ako konanie menom záujemcu v oficiálnych dokumentoch (podpis/podpisy alebo podpis/podpisy a odtlačok pečiatky) a doručí prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne (v pracovných dňoch), v písomnej, listinnej podobe na adresu kontaktného miesta určeného verejným obstarávateľom, ktorou je MP Profit PB s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, v lehote určenej verejným obstarávateľom na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.
g) Na základe doručenej žiadosti o súťažné podklady spôsobom určeným verejným obstarávateľom a na doručovaciu adresu určenú verejným obstarávateľom v bode f). tejto časti výzvy na predkladanie ponúk budú záujemcovi sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty s súvisiace so súťažnými podkladmi a určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk.
Uchádzač si taktiež môže stiahnuť súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľ v zmysle ZVO.
Faktúry budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou. Viazanosť ponúk zabezpečuje verejný obstarávateľ zábezpekou. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk v prípade uplatnenia žiadosti o nápravu resp. konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ako aj iných dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať v čase vyhlásenia tohto Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,00 EUR. Ostatné informácie a podmienky zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská nová Ves 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.