Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy

2350 - WYP
Vestník č. 31/2018 - 13.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
SYNKLAD ENERGY, s.r.o.
IČO: 46858547
Diakovská cesta 15, 92701 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Jurčiak
Telefón: +421 917510160
Email: jurciak@synklad.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19549
Hlavná adresa(URL): http://www.synkladenergy.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.ezakazky.sk
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
EUNEXT s.r.o.
IČO: 44560958
Južná trieda 93 , 04001 Košice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adrián Grejták
Telefón: +421 910900509
Email: eunext@eunext.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19549
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.synkladenergy.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Osoba podľa § 8 ods.1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Opracovanie a povrchová úprava kovov, obrábanie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o.
Referenčné číslo: SYNKLADENERGY-VO-01/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Osoba podľa § 8 ods.1) obstaráva stavebné práce, podľa výkresovej projektovej dokumentácie a výkazu výmeru, ktoré predstavujú implementáciu opatrení vyplývajúcich z realizovaného energetického auditu. Cieľom zákazky cez dodanie stavebných prác je primárne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a výmena stavebných otvorov, zateplenie strechy, rekonštrukcia osvetlenia a vykurovacieho systému. Práce povedú k zlepšeniu tepelno-technických vlastností výrobno-priemyselnej budovy s hlavným cieľom dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov. Obstaranie a realizácia stavebných prác bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky implementácie projektu, teda celkového zníženia energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o. Obstarávateľ podáva výzvu na predkladanie cenových ponúk potenciálnym uchádzačom na celý zamýšľaný predmet zákazky, čiže sa jedná o nerozdelenú zákazku, ktorá je podrobne definovaná a špecifikovaná v súťažných podkladoch a ich prílohách. Uchádzači predložia cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
305 833,53 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45213250-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Prevádzka osoby podľa § 8 ods.1) - SYNKLAD ENERGY, s.r.o.; Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa, lokalizovaná na parcele číslo 1229/2, vedená na LV č.8771
II.2.4) Opis obstarávania
Celkové množstvo alebo rozsah:
Predmet zákazky zahŕňa stavebné činnosti na výrobno-priemyselnej hale pozostávajúce hlavne z:
Zateplenie obvodového plášťa;
Zateplenie strechy;
Zateplenie otvorových konštrukcií;
Rekonštrukciu kúrenia;
Rekonštrukciu vnútorného osvetlenia.
Podrobná špecifikácia povahy, množstva prác, určenie potrieb a požiadaviek k predmetu zákazky sa na nachádza v časti B. Opis predmetu obstarávania a v prílohách súťažných podmienok, ktoré tvorí výkresová projektová dokumentácia, technické správy a rozpočet s výkazom výmer k predmetnej zákazke.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
305 833,53 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu verejného obstarávania podľa §57 zákona o VO z dnes neidentifikovateľných
dôvodov je predpoklad jeho obnovenia v nasledujúcom období pri zachovaní všetkých právnych postupov podľa zákona o VO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Výzva OPKZP-PO4-SC421-2017-30
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 2.500,-EUR. (slovom dvetisícpäťsto Euro). Spôsob zloženia a podmienky vrátenia - uvoľnenia zábezpeky sú podrobne popísané v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: PODMIENKA 1.) Uchádzač preukáže podľa § 32 ods.1) písm. e)
PREUKÁZANIE: 1.) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) cez §32 ods.2 písm. e) doložením originálneho dokladu alebo úradne osvedčenej kópie o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva uvedený doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno tento nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov, ktorá preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods. 3 zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu resp. iným rovnocenným dokladom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: PODMIENKA č.1.) Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej je uchádzač klientom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky ekonomického a finančného postavenia PODMIENKY č.1:
Podmienku účasti Osoba podľa § 8 ods.1) zadefinovala a zahrnula medzi podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú predmetnými finančnými kapacitami a sú oprávnení a schopní plniť predmet zákazky. Touto podmienkou si Osoba podľa § 8 ods.1) overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky svojimi vlastnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: PREUKÁZANIE PODMIENKY 1a.) Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky s vyjadrením banky že:
je schopný plniť svoje finančné záväzky,
k termínu vystavenia dokladu banky nie je v nepovolenom debete,
v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie v termíne vystavenia dokladu banky;
Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu osoba podľa § 8 ods.1) neuzná, ako doklad pre splnenie podmienok účasti.
PREUKÁZANIE PODMIENKY 1b.) Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedený účet. Vyhlásenie bude podpísané štatutárom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V takom prípade je treba predložiť aj písomné poverenie tejto osoby, z ktorého bude zrejmé, že koná na základe plnej moci udelenej mu štatutárnym orgánom uchádzača. Čestné vyhlásenie sa predkladá ako originál, aktuálne vystavené, nie skôr ako tri mesiace pred lehotou určenou na predkladanie ponúk.
1.Uchádzač môže podľa § 33 ods. 2 zákona využiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
2.Osoba podľa § 8 ods.1) môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
3.Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý osoba podľa § 8 ods.1 považuje za vhodný.
4.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavenia určeného verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom.
5.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich finančného a ekonomického postavenia spoločne podľa § 37 ods. 3 zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V súlade s § 37 ods. 4 zákona môže skupina dodávateľov využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: PODMIENKA č.1) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti č. 1
Podmienku obstarávateľ zadefinoval a zahrnul medzi podmienky účasti s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi tak, aby pre obstarávateľa bolo jasné, že vybraný uchádzač má skúsenosť s obdobnými zákazkami a tak nastáva predpoklad plnenia záväzkov zo strany dodávateľa. Touto podmienkou si obstarávateľ overuje stav technickej a odbornej spôsobilosti a to vo vzťahu k realizovaným zákazkám, tým chce nadobudnúť istotu vo svojom výbere. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s technicky zdatným uchádzačom u ktorého je predpoklad, že má skúsenosť s obdobne náročnými zákazkami. Uchádzač ako potenciálny budúci zhotoviteľ touto podmienkou účasti preukáže dostatočné skúsenosti realizovať predmet zákazky, týkajúci sa jeho zložitosti, rozsahu a kvality prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zadávanej zákazky.
PODMIENKA č.2) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti č. 2
Podmienku obstarávateľ zadefinoval a zahrnul medzi podmienky účasti s cieľom dosiahnuť istotu, že uchádzač je technicky a odborne spôsobilý pre realizáciu zákazky. Podmienkou účasti obstarávateľ zabezpečuje uskutočnenie stavebných prác odborne spôsobilými osobami v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, garantujúcim požadovanú úroveň cez preukázanie odborných kapacít uchádzača, súvisiacich s kvalitou vykonaného diela, v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení, potrebných pre legitímnu realizáciu stavebných činností tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, aby neboli ohrozené iné verejné záujmy a zákazka bola realizovaná v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na zhotovenie stavby.
PODMIENKA č.3) Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti č. 3
Túto podmienku obstarávateľ zadefinoval a zahrnul medzi podmienky účasti s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi tak, aby pre obstarávateľa bolo jasné, že vybraný uchádzač má k dispozícii strojné alebo technické vybavenie potrebné na uskutočnenie prác, ktoré ho dostávajú do pozície kvalifikovaného uchádzača, ktorý dokáže pomocou identifikovaného vybavenia, zariadenia plniť predmet zákazky v požadovanej technickej a odbornej kvalite, tak ako je definované v opise predmetu zákazky. Touto podmienkou si obstarávateľ overuje stav technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača a to vo vzťahu k predmetu požadovaného plnenia v zákazke, tým chce nadobudnúť istotu vo svojom výbere. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s technicky zdatným uchádzačom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: PREUKÁZANIE PODMIENKY č.1)
Obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie zoznamu minimálne troch uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, miest a lehôt ich uskutočnenia v oblasti rovnakej alebo obdobnej ako je predmet zákazky (realizácia pozemných stavieb), kde aspoň jedna realizovaná stavba zo zoznamu musí byť v celkovej minimálnej realizovanej hodnote: vo výške 300 000,00 Eur bez DPH. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce, ako sú napríklad výstavba, či rekonštrukcia stavebných objektov(znižovanie energetickej náročnosti zatepľovanie) a sprievodné stavebné činnosti. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní týchto stavebných prác a zhodnotení uskutočnených podľa obchodných podmienok.
PREUKÁZANIE PODMIENKY č.2)
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii:
2A) Technickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby na úrovni dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na pozemné staviteľstvo podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti - obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, resp. v krajine sídla uchádzača.
2B) Technickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie činnosti revízneho technika pre vyhradené elektrické technické zariadenia podľa § 24 vyhlášky 508/2009 Z.z. pre technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V, vrátane bleskozvodov, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti - obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, resp. v krajine sídla uchádzača.
2C) Technickú a odbornú spôsobilosť pre montáž vyhradených tlakových technických zariadení v zmysle § 4 Vyhl. PSvR SR č. 398/2013 Zb. resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti - obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, resp. v krajine sídla uchádzača.
PREUKÁZANIE PODMIENKY č.3)
Osoba podľa § 8 ods.1) zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov minimálnu úroveň technickej a odbornej spôsobilosti k podmienke účasti podľa §34 ods.1) písm. j) ZVO, preukázaním strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, potrebného na realizáciu predmetu zákazky podľa projektovej dokumentácie. Keďže stavebné práce v zákazke definované, nie je možné z technických a priestorových príčin realizovať zo statického stavebného lešenia, požaduje sa preukázanie mobilnej vysokozdvižnej pracovnej plošiny (nie závesnej), resp. ekvivalentné riešenie, ktoré bude mať uchádzač k dispozícií na uskutočnenie predmetných stavebných prác, tak ako je definované v opise predmetu obstarávania a projektovej dokumentácie.
Z predloženého dôkazového plnenia musí byť možné odbornou komisiou identifikovať, že uchádzač disponuje technickým vybavením, zariadeniami, teda technickým zázemím, ktoré ho opodstatňuje zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky. Túto skutočnosť môže uchádzač preukázať napríklad predložením inventárnej karty daného zariadenia podpísanej štatutárnym zástupcom uchádzača, ktoré bude dôkazovým plnením, že dané zariadenie je majetkom uchádzača, alebo inej osoby a opisom technickej špecifikácie uvedeného zariadenia z ktorej bude možné identifikovať, že uvedeným zariadením vie uchádzač zrealizovať stavebné práce v zákazke požadované.
Pre obmedzený počet znakov tejto časti na max. 4000, je minimálna požadovaná úroveň štandardov preukazovania splnenia jednotlivých podmienok, ako aj možnosť preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti inou osobou podľa § 34 ods. 3. podrobne popísaná v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Osoba podľa § 8 ods.1) na plnenie zákazky neposkytne žiadnu zálohu a finančné plnenie bude realizované až na základe odovzdania predmetu zákazky podľa pravidiel a náležitostí uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Osoba podľa §8 ods.1) stanovila požiadavky na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú vzhľadom na obmedzujúci počet
znakov tejto časti na 1000, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2018 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.03.2018 09:00
Miesto: EUNEXT, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice, 2. poschodie (č. dv. 209 - 210).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk (§ 52 ods.6). Bližší popis preukázania sa osôb na otváraní obálok je vzhľadom na obmedzený počet znakov na 400 uvedený v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Osoba podľa § 8 ods.1) zákona o VO z dôvodu plnenia povinnosti podľa §114 ods.6) zákona o VO zverejňuje v elektronickej forme súťažné podklady a ďalšiu doplňujúcu dokumentáciu v profile osoby podľa § 8 ods.1) http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19549.
Dostupnosť dokumentov k verejnému obstaraniu je realizovaná podľa §43 ods.1).Komunikácia sa uskutočňuje
spôsobom podľa § 187 ods.8 zákona o verejnom obstarávaní aj na portáli https://www.ezakazky.sk, kde osoba
podľa § 8 ods.1) umožňuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k súťažným podkladom, ako aj ďalšej doplňujúcej dokumentácii, k vysvetleniam informácií potrebných na vypracovanie ponuky, na preukázanie splnenia podmienok účasti a ostatných.
Záujemca alebo uchádzač sa zaregistruje na portáli https://www.ezakazky.sk . Súťažné podklady sa nebudú
poskytovať v listinnej forme. Súťažné podklady budú každému záujemcovi, ktorý sa zaregistruje na vyššie uvedenom portáli nepretržite sprístupnené v zmysle výzvy na predkladanie ponúk.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a)Záujemca zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk a klikne na predmetnú zákazku;
b)Klikne na názov zákazky.
c)Klikne na Žiadosť o účasť.
d)Prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
- ak už záujemca má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v
prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;
-ak ešte záujemca nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre
registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk .
e)Po prihlásení (priamom, alebo po registrácii) si záujemca vygeneruje príslušnú žiadosť o účasť vo formáte PDF s
časovou pečiatkou, ktorá sa zobrazí v záložke Dokumenty.
f)Vygenerovanú žiadosť o súťažné podklady podľa uvedených inštrukcií záujemca doručí týmito možnosťami: buď
priamo vloží vyplnenú žiadosť podľa inštrukcií do elektronického systému www.ezakazky.sk, alebo doručí e-mailom na email eunext@eunext.sk , po prípade osobne (v pracovných dňoch), alebo sprostredkovane (poštou, kuriérom a pod.) v písomnej, listinnej podobe na adresu kontaktného miesta, ktorou je EUNEXT, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice, Slovenská republika určeného osobou podľa § 8 ods.1).
g)Na základe doručenej žiadosti o súťažné podklady spôsobom určeným osobou podľa § 8 ods.1) v bode f) tejto časti výzvy budú záujemcovi sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými
podkladmi, určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky.
2.Vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, súťažných podkladov, alebo inej sprievodnej
dokumentácie osoba podľa §8 ods.1) oznámi podľa § 114 ods.8) a taktiež poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, a na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §48 zákona o VO všetkým zainteresovaným záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk s tým, že notifikácia bude záujemcom alebo uchádzačom doručovaná z portálu www.ezakazky.sk na e-mail uvedený v Žiadosti o SP, resp. Žiadosti o účasť, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a §25 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
3. Ak hospodársky subjekt, ktorý sa nezaregistroval na predmetnom portáli (napr. získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa) bude uplatňovať inštitút Žiadosti o vysvetlenie, či revízny postup, či iný inštitút zo zákona o VO, takýto subjekt je povinný sa zaregistrovať na elektronickom portáli www.ezakazky.sk a predmetné doklady doručiť prostredníctvom uvedeného portálu.
4.UCHÁDZAČ PREDLOŽÍ AJ INÉ DOKLADY, ALEBO DOKUMENTY podľa požiadaviek osoby § 8 ods.1), ktoré sú
vzhľadom na obmedzujúci počet znakov tejto časti na 4000, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.