Materská škola Buzica - stavebná časť

2340 - WYP
Vestník č. 31/2018 - 13.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Buzica
IČO: 00324035
Buzica 130, 04473 Buzica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mohňanský
Telefón: +421 554665117
Fax: +421 554665101
Email: oubuzica@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.obecbuzica.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5647
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
EUBICO, s.r.o.
IČO: 44102224
Majakovského 9 , 81104 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Naďová
Telefón: +421 915920818
Email: sutazbuzica@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.obecbuzica.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
Obec Buzica
IČO: 00324035
Buzica 130 , 04473 Buzica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mohňanský
Telefón: +421 554665117
Email: oubuzica@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://obecbuzica.sk

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škola Buzica - stavebná časť
Referenčné číslo: BUZ_SP_01/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavby, ktorý rieši novostavbu Materskej školy pre 70 detí, na pozemku vo vlastníctve obce Buzica.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
466 987,32 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Buzica, intravilán obce, pozemky na parcelách číslo 412/1, 412/4, 412/6, 412/8, 413/5, 413/6, katastrálne územie obce Buzica, okres Košice - okolie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba Materskej školy s kapacitou 70 detí v obci Buzica. Lokalita je situovaná v intraviláne v katastrálnom území Buzica. Lokalita je v súčasnosti využívaná pre účely materskej školy v objekte, ktorý je určený na asanáciu. Areál je vhodne lokalizovaný v centre obce s priamym prístupom z miestnej komunikácie. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia. Navrhovaný objekt je tvaru obdĺžnika s vnútorným átriom, je nepodpivničený jednopodlažný s plochou strechou, ktorej časť bude zelená pochôdzna, napojená na prirodzený terén okolia objektu. Osadenie objektu rešpektuje svahovitú konfiguráciu terénu.
Materská škola bude plniť základné potreby pre deti predškolského veku z hľadiska výchovno vzdelávacieho.
Účelové jednotky stavby:
Celková plocha pozemku:4 887,32 m2
Zastavaná plocha objektu:698,18 m2
Úžitková plocha objektu: 597,44 m2
Obostavaný priestor: 3 064,49 m3
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
466 987,32 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z verejných účelovo viazaných finančných prostriedkov.
V súlade s § 46 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní sa požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou vo výške 10 000,00 EUR. Bližšie informácie poskytnuté v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 zákona o verejnom obstarávaní: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
III.1.1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku III.1.1.1 doložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.3 Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku III.1.1.1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
III.1.1.4 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku III.1.1.1 v súlade s § 152 zákona. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED). Skupina dodávateľov predkladá JED osobitne za každého člena skupiny. Bližšie informácie v bode VI.3.2 a VI.3.3 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Odôvodnenie primeranosti: Povinnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača je obligatórnou podmienkou zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: III.1.3.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti a preukáže ich: 1) § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Odôvodnenie primeranosti podľa § 38 ods. 5: Overenie riadiacej a odbornej schopnosti uchádzača, potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky.
2) § 34 ods. 1 písm. l) - uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Odôvodnenie primeranosti podľa § 38 ods. 5: Overenie pripravenosti a komplexnosti uchádzača na zabezpečenie plynulého plnenia zákazky. Uchádzači by mali disponovať dostatočnými vlastnými kapacitami na realizáciu zákazky vo väzbe na jej rozsah, zložitosť i samotný technický charakter.
III.1.3.2 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3.4 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.
III.1.3.5 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu III.1.3.1 ods. 1) uchádzač preukáže, že disponuje minimálne 1 osobou zodpovednou za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Stavbyvedúcim, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad; b) Profesijný životopis zodpovednej osoby Stavbyvedúceho, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: - identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); - kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - súhrnné praktické skúsenosti v pozícii stavbyvedúci, odborná prax minimálne 5 rokov, riadenie stavieb, ktorých predmetom boli stavebné práce na stavbách rovnakého alebo podobného charakteru ako je obstarávaná zákazka, pričom súhrnná hodnota takýchto stavieb bola v minimálnej kumulatívnej hodnote ako je predpokladaná hodnota obstarávanej zákazky. Pod zákazkou rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú stavebné práce na pozemných stavbách. V prípade, ak budú doklady podľa tohto bodu výzvy predložené v inej mene, musia byť prepočítané kurzom inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB v deň zverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk. Nadobudnuté praktické skúsenosti za obdobie minimálne 5 rokov (časový úsek posledných 60 mesiacov odo dňa zverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk) zodpovedná osoba Stavbyvedúci preukazuje v predloženom profesijnom životopise prostredníctvom lehoty plnenia (od-do; mesiac aj rok). K praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba - Stavbyvedúci uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/y), - pozíciu ktorú zastával, - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č., mailová adresa). Údaje v profesijnom životopise budú potvrdené podpisom zodpovednej osoby - Stavbyvedúcim spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov. V rámci podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len v tom prípade, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
K bodu III.1.3.1 ods. 2) uchádzač predloží zoznam plánovaných subdodávateľov, podľa prílohy v Súťažných podkladoch dostupných v profile verejného obstarávateľa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka bude financovaná z verejných účelovo viazaných finančných prostriedkov. Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí financovania. Podmienky vykonania zákazky/predmetu zmluvy sú špecifikované v návrhu zmluvných podmienok, súťažné podklady časť B.4 Návrh záväzných zmluvných podmienok.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2018 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2018 11:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad Buzica 130, 044 73 Buzica, okres Košice-okolie, Slovensko.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné. Účasť na otváraní ponúk sa umožní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ostatné údaje sa nezverejnia.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1 Požiadavky a pokyny na vypracovanie ponuky sú uverejnené v Súťažných podkladoch (ďalej aj SP) a iných dokumentoch zverejnených v Profile verejného obstarávateľa a jeho webovom sídle. Odporúča sa všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú SP prostredníctvom Profilu, aby v záujme zabezpečenia úplnej informovanosti, oznámili túto skutočnosť správou zaslanou na elektronickú adresu: sutazbuzica@gmail.com.
VI.3.2 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED\"), pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om, stanovené v bode III.1 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o predloženie dokladov nahradených JED-om. JED v editovateľnej forme je dostupný na webovom sídle EÚ https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=sk alebo webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europskydokumentpreverejneobstaravanie-553.html. Manuál k vyplneniu dokumentu je dostupný v profile verejného obstarávateľa a na adrese: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1523/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol JED vlastnoručne podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
VI.3.3 Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom JEDu, vyplniť len oddiel časti IV: \"Globálny údaj pre všetky podmienky účasti\" bez toho, aby vypĺňali ostatné oddiely príslušnej časti.
VI.3.4 Verejný obstarávateľ stanovuje v tomto postupe zadávania zákazky komunikáciu v štátnom - slovenskom jazyku a zároveň oznamuje, že aplikuje prechodné ustanovenie ohľadom komunikácie podľa § 187 ods. 8 ZVO.
VI.3.5 Verejný obstarávate si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 1 a 2 ZVO.
VI.3.6 V prípade skupiny dodávateľov všetci členovia skupiny predložia vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
VI.3.7 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom/uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS (Zákon č. 315/2016 Z. z. o RPVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
VI.3.8 Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom/uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 34 ods. 3, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač/uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v RPVS zapísaných partnerov verejného sektora. Povinnosť mať zapísaných partnerov verejného sektora v RPVS sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
VI.3.9 Odôvodnenie nerozdelenia zákazky podľa § 28 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky z dôvodov, že stavba predstavuje jednotný funkčný celok.
VI.3.10 Podmienky a pravidlá neupravené v tomto oznámení a v SP sa v procese verejného obstarávania riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.3.11 Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Materská škola Buzica - stavebná časť 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.