Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu obce Bara

2336 - WYP
Vestník č. 31/2018 - 13.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bara
IČO: 00331295
Veľká Bara 7, 07632 Bara
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Kmecová
Telefón: +421 918374866
Email: info@akcepta.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6302
Hlavná adresa(URL): http://emem.eranet.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://emem.eranet.sk/
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
AKCEPTA s.r.o.
IČO: 44893442
Rybničná 40 , 83106 Bratislava-mestská časť Vajnory
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Kmecová
Telefón: +421 918374866
Email: info@akcepta.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6302
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://emem.eranet.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
AKCEPTA s.r.o.
IČO: 44893442
Rybničná 40 , 83106 Bratislava-Vajnory
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Kmecová
Telefón: +421 918374866
Email: info@akcepta.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6302
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://emem.eranet.sk

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://emem.eranet.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu obce Bara
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Zvyšovanie energetickej účinnosti-Obecný úrad a kultúrny dom v obci BARA ,pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer na týchto objektoch nasledovne:
Zateplenie obvodových stien plášťa budovy
Zateplenie strešného plášťa
Výmena otvorov výplní - okná a dvere
Modernizácia-výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a teplej vody
Zateplenie podlahy prízemia a suterénu a stropu v suteréne a na prízemí
Práce súvisiace zo zakrytím izolácie - podhľad, sokeľ, štablón
Práce súvisiace so zateplením strechy
Elektroinštalácia a bleskozvod
Rekuperácia
Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii
súťažných podkladov v prílohách súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých záujemcov a uchádzačov záväzná a
nemenná z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej
ponuky. Možnosť zmeny je vždy len pri ponuke ekvivalentných riešení , výrobkov, služieb alebo stavebných prác.
Samostatnou prílohou je projektová dokumentácia, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa a v systéme ERANET.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
152 154,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45321000-3

45310000-3

45261420-4

45210000-2

45421130-4

44221000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Bara, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
152 154,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Operačný program Kvalita životného prostredia, výzva č. 19 zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a v súlade s bodom
15.5.7 súťažných podkladov predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie za účelom
splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
Bod 1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje verejný obstarávateľ v súlade s § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE VYCHÁDZAJÚCE Z USTANOVENÍ ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:
A. Podľa § 39 a § 152 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač splnenie podmienok účasti preukázať
prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu, pričom verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní splnenia
podmienok účasti postupovať v súlade s § 39, § 40 a § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
B. V súlade s § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odseku 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
C. V súlade s § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
D. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie v súlade s § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní
a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d)iný právoplatný rozsudok súdu.
E. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením originálnych
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:
A) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
Bod 3.1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest, a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných
prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky účasti alternatívne vymedzenej zákonom o verejnom obstarávaní overuje predchádzajúce minimálne skúsenosti uchádzača v oblasti rovnakej alebo obdobnej ako je predmet zákazky a v obdobnom rozsahu. Touto podmienkou účasti zároveň verejný obstarávateľ na základe skúseností uchádzača overuje aj jeho predpoklady pre zabezpečenie plynulého plnenia predmetu zákazky pri realizácii zmluvy v
požadovanom rozsahu, ako aj úroveň kvality predchádzajúcich plnení v oblasti rovnakej alebo obdobnej ako je predmet zákazky v obdobnom rozsahu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 3.1.)K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
AD 1.) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu potvrdeného štatutárnym orgánom uchádzača, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača ako doklad, v ktorom uchádzač uvedie zrealizované zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania (t. j. lehotou sa rozumie deň, mesiac, rok) v minimálnej výške kumulatívne 150 000 Eur.
AD 2.) Uchádzač preukáže údaje ku každej zákazke uvedenej v predloženom zozname v prípade ak odberateľom, bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní referenciou obsahujúcou minimálne údaje požadované v § 12 ods. 2 písm. a-i) zákona o verejnom obstarávaní alebo v súlade s § 187 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní dôkazom o plnení. Uchádzač preukáže údaje ku každej zákazke uvedenej v predloženom zozname v prípade ak odberateľom, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dôkazom o plnení potvrdeným odberateľom, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Odporúčame aby dôkaz o plnení obsahoval minimálne nasledovné údaje: 1. Názov, obchodné meno a adresa odberateľa, 2. Názov predmetu plnenia a opis predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať, že zákazka bola rovnaká alebo obdobná, ako je predmet zákazky, 3. Lehota plnenia s termínom začatia a ukončenia stavebných prác, 4. Cena plnenia, 5. Kontaktná osoba odberateľa, meno a priezvisko u ktorej si môže verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje, 6. Potvrdenie dôkazu o plnení odberateľom s vyjadrením o kvalite vykonania stavebných prác a zhodnotením uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a
službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.03.2018 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.03.2018 13:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač - fyzická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača- právnická osoba, sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
A) Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý o ne v určenej lehote požiada a to v elektronickej podobe sprístupnením verejným obstarávateľom v systéme ERANET http://www.emem.eranet.sk/ v časti Detail zákazky/Dokumenty zákazky, kde budú taktiež zverejnené aj všetky ich prípadné vysvetlenia alebo doplnenia. Verejný obstarávateľ tak umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a všetkým ich vysvetleniam a doplneniam. Pokiaľ bude mať záujemca k dispozícií súťažné podklady len z profilu zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie, odporúčame takémuto záujemcovi dať na vedomie verejnému obstarávateľovi svoje identifikačné resp. kontaktné údaje a dátum prevzatia súťažných podkladov z dôvodu evidencie záujemcov a prípadného rozposielania doplňujúcich informácií, vysvetľovania a evidencie lehôt v prípade uplatnenia revíznych postupov.
B) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty k zákazke si môže záujemca o súťaž stiahnuť v systéme ERANET dostupnom na webovej stránke: https://emem.eranet.sk Pre prístup do systému sa musí záujemca o súťaž zaregistrovať na totožnej webovej stránke. Registrácia je bezplatná a slúži na získanie prístupu do systému ERANET a k dokumentom zákazky. V časti Prehľad verejných zákaziek sa zákazka na predmet [Stavebné úpravy Obecného úradu a Kultúrneho domu obce Bara] eviduje pod číslom [ID_91]. Manuál k registrácii, prihláseniu a práce so systémom je pre záujemcov o súťaž dostupný na prihlasovacej stránke systému.
C) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme ERANET, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
D) V prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebude schválená príslušná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky, tento môže byť financovaný z iných dodatočných mechanizmov
(Environmentálny fond, iné operačné programy v rámci štrukturálnych fondov EÚ, štátne dotácie, vlastné zdroje). Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť až po preukázateľnom pridelení finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky. Podrobnosti viď príloha č. 1 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje 60-dňovú splatnosť faktúr. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v zmluve nachádzajúcej sa v prílohe č.1 súťažných podkladov.
E) Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku podľa § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
F) Platobné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
G) Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV. Jednotného európskeho dokumentu. Hospodársky subjekt je povinný predložiť Jednotný európsky dokument s uvedením informácií podľa jednotlivých oddielov III. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
H) Verejný obstarávateľ uverejní v profile verejného obstarávateľa v súlade s § 25 ods. 3 zákona informácie o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6302
I)Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po kladnom výsledku administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom a prípadne Úradom pre verejné obstarávanie.
J) Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 4.000EUR. Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
K) Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu obce Bara 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.