Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou

2368 - WYS
Vestník č. 31/2018 - 13.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO: 00738298
Veľký Dvor 12 , 93701 Želiezovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marko Stanko
Telefón: +421 367711170
Fax: +421 367711148
Email: ustavzel@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.zvjs.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/7994/zakazky/413053/dokumenty
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Verejný poriadok a bezpečnosť

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Referenčné číslo: ÚVTOS-ost-19/36-2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
77110000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou:
I. časť Poľnohospodárske služby súvisiace s pestovaním kukurice
II. časť Kosenie obilia
III. časť Iné práce súvisiace s prípravou pôdy (diskovanie)
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
23 263,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Poľnohospodárske služby súvisiace s pestovaním kukurice
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

77110000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parcely v katastri mesta Želiezovce časť Veľký Dvor, kódy dielov: 3302/1, 3401/1, 4203/1, 4204/1, 4301/1.
II.2.4) Opis obstarávania
1.Predsejbová príprava pôdy v rozsahu maximálne 34 ha
2.Sejba kukurice s prihnojením v rozsahu maximálne 34 ha
3.Plečkovanie kukurice s prihnojením v rozsahu maximálne 34 ha
4.Kosenie kukurice na zrno s drvením v rozsahu maximálne 34 ha
5.Odvoz kukurice maximálne 200 km
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 963,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Verejné obstarávanie v roku 2019
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kosenie obilia
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

77110000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parcely v katastri mesta Želiezovce časť Veľký Dvor, kódy dielov: 3302/1, 3401/1, 4203/1, 4204/1, 4301/1.
II.2.4) Opis obstarávania
1.Kosenie pšenice ozimnej v rozsahu maximálne 77,5 ha
2.Kosenie jačmeňa jarného v rozsahu maximálne 94 ha
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Verejné obstarávanie v roku 2019.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Iné práce súvisiace s prípravou pôdy (diskovanie)
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

77110000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parcely v katastri mesta Želiezovce časť Veľký Dvor, kódy dielov: 3302/1, 3401/1, 4203/1, 4204/1, 4301/1.
II.2.4) Opis obstarávania
1.Diskovanie pôdy v rozsahu maximálne 170 ha
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Verejné obstarávanie v roku 2019.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: Z dôvodu funkcionality portálu UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v zmysle § 38 ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 114 ods. 2 ZVO uvedené v súťažných podkladoch v časti A2. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa. V prípade rozdelenia podmienok účasti a zverejnenia časti podmienok účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne kompletných podmienok účasti v súťažných podkladoch v časti A2, by to mohlo byť považované za nejednoznačné a netransparentné určenie podmienok účasti, čím by mohlo dôjsť k porušeniu princípu § 10, ods. 2 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Z dôvodu funkcionality portálu UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v zmysle § 38 ods. 1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO uvedené v súťažných podkladoch v časti A2. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa. V prípade rozdelenia podmienok účasti a zverejnenia časti podmienok účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne kompletných podmienok účasti v súťažných podkladoch v časti A2, by to mohlo byť považované za nejednoznačné a netransparentné určenie podmienok účasti, čím by mohlo dôjsť k porušeniu princípu § 10, ods. 2 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.02.2018 11:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.03.2018 09:00
Miesto: Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, resp. ich splnomocnení zástupcovia, pričom verejnému obstarávateľovi predložia splnomocnenie a preukaz totožnosti.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Poľnohospodárstvo, potravinárstvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.