Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Herľanoch

2370 - WYP
Vestník č. 31/2018 - 13.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Herľany
IČO: 00324183
Herľany 54, 04445 Herľany
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Tóthová, starostka obce
Telefón: +421 556964122
Email: obecherlany@netkosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
I&Z Tender, s.r.o.
IČO: 46953248
Nám. SNP 9 , 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Horníková
Telefón: +421 907945457
Email: zhornikova7@gmail.com

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V HERĽANOCH
Referenčné číslo: 01_2018/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Obecného úradu v Herľanoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
220 147,74 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Budova obecného úradu v Herľanoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu je uvedený v projektovej dokumentácii a výkaz výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov

Názov: Cena
Relatívna váha: 80

Názov: Lehota realizácie prác
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
220 147,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
II.2.14) Doplňujúce informácie
OP Kvalita životného prostredia; Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch; Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIAMEDZI PODMIENKY ÚČASTI:
Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1.) Dokumenty podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou.
2.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona - údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú
zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi.
3.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie , prax v stavebníctve.
4.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona - uvedením opatrení environmentálneho
manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:
K bodu 1: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.
K bodu 2: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača a preverenia potrebných skúseností pre zabezpečenie kvality obstarávaných stavebných prác.
K bodu 3: Uchádzač musí preukázať, že disponuje kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre
plnenie predmetu zmluvy.
K bodu 4: Verejný obstarávateľ pri formulovaní podmienky účasti podľa § 36 zákona prihliada na získané praktické skúsenosti určitých noriem zabezpečenia kvality má verejný obstarávateľ zároveň na zreteli, aby stanovenými podmienkami neodôvodnene a neprimerane neobmedzoval v účasti uchádzačov a teda neznemožnil uskutočnenie riadnej a čestnej hospodárskej súťaže v rámci použitého postupu zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača a preverenia potrebných skúseností pre zabezpečenie kvality obstarávaných stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: V zozname stavebných prác musí byť minimálne 3 stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže potvrdeniami /referenciami realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom aspoň jedna zo stavieb musí byť nad 200 000,00 eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby, ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutočnených stavebných prácach.
K bodu 2: Uchádzač predloží platné oprávnenie/osvedčenie alebo certifikát z preverenia odbornej spôsobilosti pre
manažment bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, kvality a manažérsky systém v projektoch minimálne podľa normy ISO 9001 a BS OHSAS 18001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
K bodu 3: Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka na výkon činnosti
stavbyvedúceho s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky s rozsahom
oprávnenia pre pozemné stavby. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
K bodu 4: Uchádzač predloží úradne overenú kópiu platného certifikátu environmentálneho manažérstva v oblasti
predmetu zákazky minimálne podľa normy ISO 14001, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, výkaz výmer a v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.03.2018 11:00
Miesto: I&Z Tender, s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie (v takom prípade záujemca predloží kópiu splnomocnenia na zastupovanie).

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Záujemca si vyžiada súťažné podklady na základe písomnej žiadosti doručenej osobne, poštou alebo mailom na
adrese verejného obstarávateľa alebo ich môže získať aj z profilu verejného obstarávateľa na adrese:
https://www.uvo.gov.sk.
2. Súťažné podklady sa budú zasielať len elektronickou formou.
3. Vysvetlenie informácií bude podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).
4. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk a v súťažných podkladoch, sa riadia všeobecnými ustanoveniami ZVO.
5. Komunikáciu bude objednávateľ uskutočňovať v zmysle § 20 ZVO.
6. Objednávateľ neposkytuje zálohu a ani preddavkovú platbu.
7. Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota uskutočnenia 6 mesiacov (bod II.2.7 tohto oznámenia) bude počítaná od
odovzdania staveniska. Termín ukončenia stavebných prác je kritériom na vyhodnotenie ponúk. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody v časti II. 2.7 je uvedená len z dôvodu nutnosti zadať trvanie zákazky v tomto formulári.
8. Jedná sa o zelené verejné obstarávanie.
9. Ponuky od uchádzačov musia byť predložené v listinnej forme. Uchádzač predkladá doklady k splneniu podmienok účasti ako originál, alebo úradne osvedčené kópie.
10. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa §39 ZVO. Z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om. Na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, je kedykoľvek v jeho priebehu možné uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 ZVO o predloženie dokladov nahradených JED-om.
11. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
12. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 ZVO. Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 5.000,00 EUR. Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov
na účet verejného obstarávateľa podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky.
13.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
14.Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.
15.Ďalšie informácie sú v Súťažných podkladoch, pretože z kapacitných dôvodov tohto formulára ich nie je možné
zverejniť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Herľanoch 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.