Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

2316 - WYP
Vestník č. 30/2018 - 12.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Svätý Jur
IČO: 00304832
Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kvantová
Telefón: +421 244971321
Fax: +421 244971320
Email: mesto.svatyjur@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4131
Hlavná adresa(URL): http://svatyjur.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://evo.gov.sk/evo/tender/4131_4502_20171220.nsf/dspleafs/skwelcome?OpenDocument
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://evo.gov.sk/evo/tender/4131_4502_20171220.nsf/user?OpenForm
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestupný dopravný terminál Svätý Jur
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu:
1. Zriadenie prestupného dopravného terminálu
2. Vytvorenie parkoviska Park & Ride a Bike & Ride
Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii, ktorá
tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
537 625,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45233140-2

45233260-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Svätý Jur, Staničná ulica, parcely číslo 4791/4, 4791/88, 4791/90, 4980/18, 4980/19, 4980/31, 4980/33, 4980/34,
4980/35, 4980/36.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na prestupnom dopravnom terminály v Svätom Jure, ktorý sa nachádza pre
železničnej zastávky na juhozápadnom okraji mesta a rozprestiera sa pozdĺž Staničnej ulice. Priestor je vymedzený
bývalou železničnou výpravnou budovou, radom garáží na severe, existujúcimi skladmi na východe a novým koridorom železničnej trate.
Cieľom dopravného riešenia stavby je také technického riešenie dopravných plôch, ktoré výrazne skvalitní a sprehľadní dopravu v predstaničnom priestore. Dopravné vzťahy sa týkajú železničnej dopravy, prímestskej autobusovej dopravy, individuálnej automobilovej dopravy, statickej a pešej dopravy.
Po realizácii projektu bude vytvorených 58 parkovacích miest pre individuálnu automobilovú dopravu a 2 miesta pre
autobusy a osadia sa cyklostojany, ktoré budú zastrešené a umiestnené pod v tesnej blízkosti železničného nástupiska.
Spoločensko-stretávacie priestory sú navrhované v ťažiskových priestoroch daného územia a to v nástupnom predpolí pred nástupiskom a na križovaní peších ťahov a cyklistických chodníkov. Projekt ráta s jednoliatym dláždeným povrchom vysokej kvality, neutrálnej farebnosti doplneným prírodným dreveným mobiliárom vo forme lavičiek a odpadkových košov a zastrešených cyklostojanov. Súčasťou dopravného riešenia sú aj priečne pešie prepojenia. Priechody pre chodcov sú navrhnuté bezbariérovo. Bezbariérová úprava spočíva v znížení obrubníka na 20 mm. Chodník je vybavený signálnym a varovným pásom pre pohyb nevidiacich a slabozrakých. V realizovanom priestore budú osadené bezpečnostné kamery a informačný panel pre cestujúcich a návštevníkov mesta.
Stavebné práce sú v rámci projektu rozčlenené na 2 aktivity, pre ktoré sú vystavené samostatné výkaz-výmery:
1. Zriadenie prestupného dopravného terminálu
2. Vytvorenie parkoviska Park & Ride a Bike & Ride
Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
- SO 01 Komunikácie a spevnené plochy
- SO 02 Odvodnenie a spevnenie spevnených plôch - Dažďová kanalizácia s odlučovačom ropných látok:
SO 02.1 Rekonštrukcia vodovodu ŽSR
SO 02.2 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
- SO 03 Verejné osvetlenie:
SO 03.1 Mechanická ochrana podzemných káblov ŽSR
SO 03.2 Elektronické informačné zariadenia
SO 03.3 Kamerový systém
- SO 04 Prestrešenie zastávok a mobiliár
- SO 05 Príprava územia, búracie práce vrátane ostatných objektov SO 02, SO 03
Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné na prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
537 625,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt v rámci IROP s názvom Prestupný dopravný terminál, kód ITMS 302011G294
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ umožní záujemcom obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Bližšie informácie k účasti na
obhliadke sú uvedené v bode 14 súťažných podkladov.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ZVO.
V súlade s § 152 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) aj v prípade, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
Doklady pre splnenie osobného postavenia uchádzača musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač musí preukázať splnenie nasledujúcich podmienok účasti týkajúcich sa jeho technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO. Bližšie podmienky sú uvedené nižšie.
V súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže zoznamom stav. prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej VO) v súlade s Prílohou č. 6, kde uvedie ceny, miesta a lehoty uskutočnenia stavebných prác. Uvedený zoznam uchádzač doplní potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stav. prác a zhodnoteniami uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
Ver. obstarávateľ vyžaduje predložiť referencie na všetky zákazky v zozname stav. prác podľa tohto bodu, pričom ak odberateľom bol:
- ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, tak dokladom o plnení je referencia,
- iná osoba ako ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zdôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti pre podmienku účast § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Ver. obstarávateľ má záujem uzatvoriť zmluvu s dodávateľom, ktorý vie preukázať skúsenosti s plnením rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky. Uvedením realizovaných stavebných prác si môže ver. obstarávateľ overiť plnenie záväzkov dodávateľa riadne a včas ako aj kvalitu ich vyhotovenia. Realizácia stav. prác na verejných priestranstvách má svoje špecifiká z hľadiska použitých technologických postupov, zabezpečenia vysokej odolnosti a trvácnosti stavby ako aj z hľadiska organizácie stav. prác a povoľovacích konaní, preto ver. obstarávateľ vyžaduje skúsenosť s takýmto druhom zákazky v primeranom fin. objeme.
Podmienky ako výška a počet skutočne zrealizovaného nákladu sú vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky primerané.
V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Zdôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti pre podmienku účast § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Ver. obstarávateľ požaduje, aby uchádzač na plnenie predmetu zákazky mal k dispozícii osobu v pozícii stavbyvedúceho s príslušnou odbornosťou v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre stav. práce, ktoré sú predmetom zákazky. Určením tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ zabezpečuje uskutočnenie stav. prác v súlade s platným právnym poriadkom SR a na požadovanej odbornej úrovni, čo súvisí s kvalitou uskutočnenia diela.
Ďalšie podmienky pre preukazovanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača sú podrobne uvedené v bode 34 súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požiadavka na zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov a nadväzujúce referencie je, aby v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (stanovených k dňu vyhlásenia verejného obstarávania) a nadväzujúce referencie boli uvedené zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré budú spĺňať nasledujúce podmienky:
- súhrnná hodnota zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru bude najmenej 500 000 EUR bez DPH,
- min. 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru v zozname musí mať hodnotu 300 000 EUR bez DPH;
- hodnotou zákazky sa rozumie suma stavebných prác bez DPH, ktorú objednávateľovi uchádzač skutočne fakturoval,
- rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác vo verejných priestranstvách (výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne výstavba alebo rekonštrukcia parkovísk, ciest, chodníkov, námestí, parkov alebo zastávok verejnej osobnej dopravy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
a) Minimálne 1 osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho - uchádzač predloží doklad o jej odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.
b) Preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť zamestnanca v pozícii stavbyvedúceho v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác vo verejných priestranstvách, napr. parkoviská, cesty, námestia, parky a pod. minimálna požiadavky na praktickú skúsenosť je výkon činnosti stavbyvedúceho na realizácii aspoň 2 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru.
Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho, z ktorého musí byť zrejmé:
-meno a priezvisko,
-praktické skúsenosti - názov a sídlo odberateľa a kontakt na odberateľa,
-názov referenčnej stavebnej akcie,
-hodnota referenčnej stavebnej akcie,
-názov a popis pozície na referenčnej stavebnej akcii,
-obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od (mesiac a rok) - do (mesiac a rok),
-meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa,
-dátum a podpis stavbyvedúceho.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2018 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.03.2018 10:30
Miesto: V sídle verejného obstarávateľa na ulici Prostredná 29 vo Svätom Jure.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a úradne overeným splnomocnením na zastupovanie v tejto veci.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v Profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne
záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na stránke www.evo.gov.sk. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu
dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované ktoré sú zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk) pre uchádzača v Príručke používateľa systému EVO - Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (verzia 0.3, 22.12.2015) (PDF - 2,5 MB).
Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej
prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky, alebo na linke:
https://evo.gov.sk/evo/tender/4131_4502_20171220.nsf/user?OpenForm
Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len \"JED\"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní). Verejným obstarávateľom vygenerovaná elektronická verzia formulára JED-u s názvom súboru espd-request.xml je súčasťou nahratých súťažných podkladov v systéme EVO. Uchádzač si takto pripravenú verziu JEDu vo formáte .xml stiahne do svojho počítača. Následne si uchádzač v internetovom prehliadači otvorí elektronickú službu JED-u, ktorá je dostupná na adrese:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk. Potom vyberie možnosť Som hospodársky subjekt a cez funkciu Importovať JED si otvorí JED vo formáte .xml, ktorý môže následne vyplniť a exportovať t. j. uložiť do
svojho počítača vo formáte .xml. Nakoniec môže vyplnený JED odoslať do systému EVO vo formáte .xml ako jeden zo súborov tvoriacich ponuku uchádzača. Bližší popis postupu je upravený v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.
V prípade predloženia naskenovaných dokladov bude verejný obstarávateľ požadovať predloženie originálov dokladov, resp. ich úradne overených kópií od úspešného uchádzača v rámci súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu uchádzači
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky aj v prípade, že bude vystavené negatívne hodnotenie zo strany riadiaceho orgánu (RO) Integrovaného operačného programu (IROP), z ktorého je poskytnutý nenávratný finančný príspevok, alebo ak zo strany RO a kontrolných orgánov IROP nebude odporučené pokračovať vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ZVO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 12 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Prestupný dopravný terminál Svätý Jur 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.