MŠ Sabinovská - fasáda

2229 - WYP
Vestník č. 30/2018 - 12.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prešov
IČO: 00327646
Hlavná 73, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrej gajdoš
Telefón: +421 513100105
Fax: +421 517733665
Email: andrej.gajdos@presov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963
Hlavná adresa(URL): http://www.presov.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.evo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.evo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
MŠ Sabinovská – fasáda
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce budú pozostávať z odstránenia 100% fasádnej omietky a keramického obkladu (kabrinec) v soklovej časti, z demontáže betónovej výplne terasového zábradlia, z montáže nových cementotrieskových dosiek s nosnou oceľovou konštrukciou, z vybúrania časti podlahy na terase vrátane poškodenej časti poteru, z demontáže a spätnej montáže ochranných mreží na oknách vrátane ich náteru, zo zateplenia na 3 objektoch o hrúbke 160 mm z minerálnych dosiek o hr. 20-30 mm v miestach ostení okien a časti terasy, z nanesenia nových silikónových omietok, z demontáže a nového oplechovania atiky na streche, z výmeny nových parapet na oknách a z výmeny blezkozvodu. Vykonaním uvedených stavebných prác dôjde k obnove zateplenia obvodového plášťa - fasády materskej školy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
177 002,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce budú pozostávať z odstránenia 100% fasádnej omietky a keramického obkladu (kabrinec) v soklovej časti, z demontáže betónovej výplne terasového zábradlia, z montáže nových cementotrieskových dosiek s nosnou oceľovou konštrukciou, z vybúrania časti podlahy na terase vrátane poškodenej časti poteru, z demontáže a spätnej montáže ochranných mreží na oknách vrátane ich náteru, zo zateplenia na 3 objektoch o hrúbke 160 mm z minerálnych dosiek o hr. 20-30 mm v miestach ostení okien a časti terasy, z nanesenia nových silikónových omietok, z demontáže a nového oplechovania atiky na streche, z výmeny nových parapet na oknách a z výmeny blezkozvodu. Vykonaním uvedených stavebných prác dôjde k obnove zateplenia obvodového plášťa - fasády materskej školy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
177 002,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže dokladmi podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač predloží platný dokument (licenciu) vydaný nezávislou certifikačnou autoritou na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, ktorým preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.
Ďalej uchádzač predloží certifikát kvality v oblasti stavebných prác, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa preukáže splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 alebo vyššie. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené zhotoviteľom, ktorý sa zaoberá kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho riadenia, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa preukáže splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho riadenia podľa normy ISO 14001:2004, alebo vyššie. Verejný obstarávateľ uzná doklady v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené zhotoviteľom, ktorý formuluje politiku a stanovuje ciele, obsahujúce zákonné požiadavky a informácie o významných environmentálnych dopadoch a je zameraný na elimináciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.03.2018 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.03.2018 08:05
Miesto: Mesto Prešov, prízemie, č. dv. 23, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podľa bodu 21 súťažných podkladov.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ určil osobitnú podmienku plnenia zmluvy, ktorá zahŕňa sociálne hľadisko. Touto podmienkou je, že úspešný uchádzač je povinný zamestnať minimálne dve osoby, ktoré patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti zamestnania sú uvedené v súťažných podkladoch.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru jednotného európskeho dokumentu podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom portálu EVO na adrese https://www.evo.gov.sk. Prístup k
súťažným podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné až po registrácii
záujemcu na portáli EVO. Registrácia záujemcu na portáli EVO je súčasne žiadosťou o účasť.
Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie a je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: MŠ Sabinovská - fasáda 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.