Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke

2223 - WYP
Vestník č. 30/2018 - 12.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Jelka
IČO: 00306011
Mierová 959/17, 92523 Jelka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imre Farkas
Telefón: +421 317876182
Fax: +421 317876449
Email: laci@buslaci.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4236
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke, v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Tmava. Práce budú zamerané na nahradenie pôvodných objektov v zlom technickom stave novými, vybudovanie nových sociálnych zariadení a infocentra pre návštevníkov a zväčšenie a skvalitnenie priestorov pre exponáty.
Predmetom stavebných úprav sú:
-rekonštrukcia priestorov strážnej služby, infocentra a dostavba sociálnych zariadení.
-vytvorenie nového priestoru - stodoly na prezentáciu exponátov skanzenu
-sadové úpravy, revitalizácia zelene
-úprava chodníkov, umožnenie prístupu pre TP
-modernizácia sietí - zdravotechnika, elektroinštalácie, kúrenie v objekte infocentra
Stavenisko sa nachádza v tesnom susedstve objektu Národnej kultúrnej pamiatky Kolový vodný mlyn v Jelke, t.j. v jeho ochrannom pásme. Všetky práce musia byť vykonané v súlade s požiadavkami a nariadeniami Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
163 417,99 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Jelka
II.2.4) Opis obstarávania
OBJEKTOVÁ SÚSTAVA:
SO 01 INFORMAČNÉ CENTRUM
SO 02 STODOLA EXPOZÍCIA SKANZENU
SO 03 VNÚTROAREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE
SO 04 OPLOTENIE, DROBNÉ STAVBY
SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
163 417,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej \"ZVO\"). Ich splnenie preukáže uchádzač
predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO alebo podľa §152 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: §33 ods. 1 písm. a) ZVO -
vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač ku dňu vystavenia vyjadrenia v prípade splácania
úveru dodržiava splátkový kalendár, že nie je (do termínu vystavenia dokladu banky) v nepovolenom debete, a
že jeho bežný účet nie je (do termínu vystavenia dokladu banky) predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá vyjadrenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie, nie staršie ako 1 mesiac
ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ požaduje podľa § 33 ods. 3 ZVO, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 38 ods. 5 ZVO:
Požadované doklady uchádzač predloží ako dôkaz, že je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia
schopný úspešne plniť zmluvu a že má dostatok preukázateľného zdrojového krytia na riadne a priebežné plnenie
svojich zmluvných záväzkov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Potreba predloženia dokladu o schopnosti plniť svoje finančné záväzky (vyjadrenie banky) vyplýva zo skutočnosti, že verejný obstarávateľ neposkytuje finančné
preddavky ani zálohy.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miesta lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač predloží dokumenty a informácie uvedené v časti Minimálna požadovaná úroveň štandardov v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Požadovaním týchto podmienok účasti sa skúma skúsenosť uchádzačov v oblasti predmetu obstarávania. Verejný obstarávateľ uisťuje sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí majú skúsenosti pri uskutočnení stavebných prác v oblasti predmetu zákazky.
2) § 34 ods. 1 písm. d) v súlade s § 36 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a
opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží dokumenty a informácie uvedené v časti Minimálna požadovaná úroveň štandardov v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách.
3) § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač predloží dokumenty a informácie uvedené v časti Minimálna požadovaná úroveň štandardov v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Nevyhnutné pre zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s
dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým
zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu
bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.
4) § 34 ods. 1 písm. h) v súlade s § 37 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy. Uchádzač predloží dokumenty a informácie uvedené v časti Minimálna požadovaná úroveň štandardov v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Požiadavka preukázania zavedenia systému riadenia kvality environmentálneho manažérstva dáva predpoklad, že uchádzači majú prax a skúsenosti s ochranou životného prostredia, prevenciou znečisťovania prostredia a eliminovaním negatívnych vplyvov na životné prostredie.
5) § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom,
6) § 34 ods. 1 písm. m) ZVO certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma skutočné parametre ponúkaných stavebných materiálov a zariadení.
Verejný obstarávateľ podľa § 34 ods. 4 ZVO požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - Minimálne 1 referencia alebo dôkaz o
plnení za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 150 000,- Eur bez DPH alebo
ekvivalent v inej mene za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za práce
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú práce na rekonštrukcií alebo oprave historických objektov pod kontrolou Pamiatkového ústavu SR. Do finančného objemu z referencií sa započítajú len hodnoty za práce rovnakého alebo podobného charakteru. Iná mena ako Eur sa bude prepočítavať kurzom NBS ku dňu predkladania ponuky.
K bodu 2) § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - Uchádzač predloží platný Certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy EN ISO 9001 a Certifikát bezpečnosti OHSAS 18001 pre stavebné práce. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
K bodu 3) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1
osoby s odbornou spôsobilosťou stavbyvedúceho v oblasti predmetu zákazky. Požaduje sa aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na základe životopisu a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky.
K bodu 4) § 34 ods. 1 písm. h) ZVO - Uchádzač predloží platný Certifikát environmentu vydaný nezávislou inštitúciou
podľa normy ISO 14001. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi
členských štátov.
K bodu 5) podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO - uchádzač predloží zoznam podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom v % - tách, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známi, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných prác uchádzač rozpíše v členení: druh práce, subdodávateľ, hodnota prác vyjadrená v % k ponukovej cene.
K bodu 6) § 34 ods. 1 písm. m) ZVO - Uchádzač predloží dokumenty a informácie uvedené v Kapitola B. SP Opis
predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V súlade s ust. § 38 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám
uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. Za podstatné úlohy verejný obstarávateľ určuje práce a dodávky pri úprave povrchov, tesárske konštrukcie, krytiny tvrdé, stolárske konštrukcie, vnútroareálové komunikácie, oplotenie a drobné stavby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2018 10:30
Miesto: Obecný úrad Jelka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Stránkové hodiny na kontaktnom mieste pre verejné obstarávanie sú v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00hod. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťažným podkladom prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk. Záujemca si môže súťažné podklady vyžiadať písomne emailom na adrese laci@buslaci.sk. Na žiadosti žiadame uviesť telefonický, kontakt, email a vybraný spôsob prevzatiasúťažných podkladov. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady vyzdvihne počas stránkových hodínpo vopred telefonicky dohodnutom termíne so zástupcom verejného obstarávateľa ( +421 317876182). Odporúčame záujemcom ktorí, si stiahnu súťažné podklady z profilu, aby poslali na emailovú adresu laci@buslaci.sk žiadosť o registráciu záujemcu vo VO.
2. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom
(ďalej aj ,,JED\"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že
rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 ZVO o predloženie dokladov nahradených JED-om.
3. Vyhodnotenie splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí sa bude
vykonávať po vyhodnotení ponúk.
4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 4 500,00 Eur. Podmienky jej
zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú určené v súťažných podkladoch.
5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany
záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.