Oceľové rúry DN1000

2251 - MRT
Vestník č. 30/2018 - 12.02.2018

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – VYBRANÉ ODVETVIA


Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnením
Druh zákazky: Tovary


ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
eustream, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35910712
Votrubova 11/A , 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Repa
Telefón: +421 262504167
Email: jan.repa@eustream.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.eustream.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.eustream.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10199
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oceľové rúry DN1000
Referenčné číslo: 17-0296-RKSZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
44161100-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:

CB03-0 - Vysokotlakový
KA06-7 - Pre plynárenský priemysel
ME02-1 - Zemný plyn
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka oceľových rúr pre projekt výstavby prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti nasledovne:
1.časť:
a) oceľové rúry 1016 x 11,4 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 74 824 metrov;
2.časť:
a) oceľové rúry 1016 x 13 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 4 530 metrov;
b) oceľové rúry 1016 x 13,5 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 9 533 metrov;
c) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 5 901 metrov;
d) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 8 451 metrov;
3.časť:
a) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 127 metrov;
b) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 483 metrov;
Oceľové rúry , ktoré bude uchádzač ponúkať, musia spĺňať požiadavky technickej špecifikácie a Technicko-dodacích podmienok (TDP) spoločnosti eustream a.s. Oceľové rúry pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400 č. TA.W.52.06.15. TDP budú zverejnené a voľne dostupné na profile obstarávateľa v rámci zákazky Oceľové rúry DN1000.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
27 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:
Každá časť bude vyhodnocovaná samostatne. Pre každú časť predmetu zákazky bude identifikovaný úspešný uchádzač.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Oceľové rúry LSAW/HSAW 18m x 1016 x 11,4 mm
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

44160000-9
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:

CB03-0 - Vysokotlakový
KA06-7 - Pre plynárenský priemysel
BA42-5 - Zváraný
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka oceľových rúr DN1000 v rozsahu:
a) oceľové rúry 1016 x 11,4 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 74 824 metrov.
Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18 500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: INEA/CEF/ENER/M2016/1291691 číslo: 6.2.1-0019-SKPL-W-M-16
Časť: 2
II.2.1) Názov
Oceľové rúry LSAW/HSAW 18m x 1016 x 13 - 18,6 mm
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

44160000-9
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:

CB03-0 - Vysokotlakový
KA06-7 - Pre plynárenský priemysel
BA42-5 - Zváraný
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka oceľových rúr v rozsahu:
a) oceľové rúry 1016 x 13 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 4 530 metrov;
b) oceľové rúry 1016 x 13,5 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 9 533 metrov;
c) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 5 901 metrov;
d) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 8 451 metrov

Podrobný popis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: INEA/CEF/ENER/M2016/1291691 číslo: 6.2.1-0019-SKPL-W-M-16
Časť: 3
II.2.1) Názov
Oceľové rúry LSAW 12m x 1016 x 16,2 - 18,6 mm
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

44160000-9
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:

CB03-0 - Vysokotlakový
KA06-7 - Pre plynárenský priemysel
BA42-5 - Zváraný
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka oceľových rúr DN1000 v rozsahu:
a) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 127 metrov;
b) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 483 metrov
Podrobný popis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: INEA/CEF/ENER/M2016/1291691 číslo: 6.2.1-0019-SKPL-W-M-16

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa §32 zákona o verejnom obstarávaní, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) Nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
b) Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
c) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
Spôsob preukázania podmienok účasti je bližšie uvedený v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Podmienky financovania a spôsob platieb sú bližšie uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 031-050837
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.03.2018 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku t. j. slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Na predloženie základnej ponuky budú vyzvaní iba záujemcovia, ktorí predložia žiadosť o účasť v súťaži a splnia podmienky účasti uvedené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v Súťažných podkladoch.
Podrobné informácie o predkladaní žiadosti o účasť, informácie o možnosti vysvetľovania podmienok súťaže, ako aj ďalšie potrebné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Výroba

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Oceľové rúry DN1000 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.