Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti

2245 - MSS
Vestník č. 30/2018 - 12.02.2018

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – VYBRANÉ ODVETVIA


Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby


ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme \"ŽSR\"
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Oravík
Telefón: +421 220292920
Fax: +421 220297131
Email: tender@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: inej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36356794
Gaštanová 13 , 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Oravík
Telefón: +421 220292920
Fax: +421 220297131
Email: tender@p-m.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: na nasledujúcej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36356794
Gaštanová 13 , 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Oravík
Telefón: +421 220292920
Fax: +421 220297131
Email: tender@p-m.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk

I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti
Referenčné číslo: 94/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
45262680-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zváranie pri výmene koľajníc a výhybkových súčastí, regenerácia srdcoviek a jazykov, zriaďovanie a údržba bezstykovej koľaje, zhotovenie a implementácia ambulantných lepených izolovaných stykov (ALIS) a ambulantných montovaných izolovaných stykov (AMIS), odstraňovanie nedostatkov vzniknutých v prevádzke a po mimoriadnych udalostiach v lehotách stanovených predpisovými ustanoveniami a ďalšie súvisiace činnosti, vykonávané v zmysle interných predpisov obstarávateľa a vyplývajúcich z platných právnych predpisov a noriem, pričom tieto nie je možné vykonávať bez zvárania.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
12 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

50220000-3

50225000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: koľaje a výhybky v sieti ŽSR (obstarávateľa) v rámci celého územia Slovenskej republiky.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zváranie pri výmene koľajníc a výhybkových súčastí, regenerácia srdcoviek a jazykov, zriaďovanie a údržba bezstykovej koľaje, zhotovenie a implementácia ambulantných lepených izolovaných stykov (ALIS) a ambulantných montovaných izolovaných stykov (AMIS), odstraňovanie nedostatkov vzniknutých v prevádzke a po mimoriadnych udalostiach v lehotách stanovených predpisovými ustanoveniami a ďalšie súvisiace činnosti, vykonávané v zmysle interných predpisov obstarávateľa a vyplývajúcich z platných právnych predpisov a noriem, pričom tieto nie je možné vykonávať bez zvárania.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v bode II.2.7) je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní;
2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality;
3. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
3. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.
Odôvodnenie a minimálna požadovaná úroveň štandardov je s ohľadom na obmedzený počet znakov uvedená v Kapitole A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie a minimálna požadovaná úroveň štandardov je s ohľadom na obmedzený počet znakov uvedená v Kapitole A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa požaduje. Výška zábezpeky 300.000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel. Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr, ktorých splatnosť bude do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v rámcovej zmluve a jej riadneho plnenia prostredníctvom písomných objednávok, pred podpisom rámcovej zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.03.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2018 11:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme \"ŽSR\", Klemensova 8, 813 61 Bratislava, zasadačka č.149.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa §52 ods. 1 ZoVO. Otváranie časti ponúk Kritériá sa uskutoční v termíne podľa §52 ods. 2 ZoVO a spôsobom podľa §52 ods. 3 ZoVO. Obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk označených ako Kritériá všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ďalšie požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky - uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady (bližšia špecifikácia dokladov forma predloženia dokladov je uvedená v súťažných podkladoch):
- oprávnenie na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z.z.;v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: naváranie koľajníc a výhybkových súčastí: srdcoviek, jazykov, zváranie koľajníc pre triedy ocele R260, R320Cr, R350HT, R400HT, metóda: aluminotermické zváranie koľajníc, zváranie koľajníc elektrickým oblúkom (obalenými elektródami a rúrkovým drôtom metóda INNERSCHIELD), alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača;
- oprávnenie na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z.z.;v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda: vizuálna (VT), ultrazvuková (UT), kapilárna (PT) a vírivé prúdy (ET), alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača;
- osvedčenie o technickej a odbornej spôsobilosti k montáži ambulantných lepených izolovaných stykov (ALIS) koľajníc tvaru 49 E1 (S 49), R 65 a 60 E1, 60 E2 (UIC 60);
- osvedčenie o technickej a odbornej spôsobilosti k montáži ambulantných montovaných izolovaných stykov (AMIS) koľajníc tvaru 49 E1 (S 49), R 65 a 60 E1, 60 E2 (UIC 60);
- čestné vyhlásenie, obsahom ktorého uchádzač vyhlási, že predmet zákazky bude poskytovať v súlade s príslušnými uplatňovanými právnymi, technickými a inými predpismi upravujúcimi poskytovanie predmetu zákazky;
- čestné vyhlásenie, obsahom ktorého uchádzač vyhlási, že uzatvorí s obstarávateľom písomnú dohodu, ktorá bude obsahovať formu spolupráce obstarávateľa a úspešného uchádzača pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť; zabezpečí pre zamestnancov absolvovanie školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách obstarávateľa a v jeho priestoroch; zabezpečí pre zamestnancov absolvovanie lekárskej preventívnej prehliadky.
S ohľadom na ustanovenie § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ aplikuje komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky (email) alebo ich kombináciou.
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.3) tohto oznámenia, v lehote uvedenej v bode IV.2.2.) tohto oznámenia. Súťažné podklady vrátane príloh bude kontaktná osoba obstarávateľa poskytovať na CD nosiči. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady aj osobne na adrese kontaktnej osoby obstarávateľa na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie súťažných podkladov si dohodne vopred telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.3) tohto oznámenia. Odovzdanie, prevzatie súťažných podkladov sa uskutoční v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod do 14:00 hod.
Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
Požiadavky obstarávateľa sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Výroba

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.