Novostavba tržnice Mesta Fiľakovo

1925 - WYP
Vestník č. 24/2018 - 02.02.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Fiľakovo
IČO: 00316075
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Vanko, Mgr. Dáša Paszkiewiczová
Telefón: +421 474381011
Fax: +421 47381001
Email: mesto@filakovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.filakovo.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/profily
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba tržnice Mesta Fiľakovo
Referenčné číslo: 1/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavba vstupného objektu a obchodov, stavba haly tržnice, stavba prístreškov na stánky, stavba toaliet, drobná architektúra, spevnené plochy a nádvoria, oplotenie, areálové siete - plyn, voda, elektro, kanalizácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
506 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fiľakovo, ul. Trhová
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba vstupného objektu a obchodov, stavba haly tržnice, stavba prístreškov na stánky, stavba toaliet, drobná architektúra, spevnené plochy a nádvoria, oplotenie, areálové siete - plyn, voda, elektro, kanalizácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
506 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 17.4.2016 je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 114 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: .1 Uchádzač predloží podľa § 33 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
2.1.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Vo vyjadrení banka potvrdzuje schopnosť uchádzača plniť finančné záväzky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a bankové účty neboli predmetom exekúcie. Uchádzač predloží vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedené účty.
2.1.2 K vyjadreniu banky uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá vedené účty ani záväzky. Vyjadrenia banky a čestné vyhlásenie musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie.
2.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač alebo záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou formou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti v zmysle § 38 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie príslušných bánk, v ktorých má uchádzač vedené účty z dôvodu uistenia sa, že víťazný uchádzač, s ktorým bude uzatvárať zmluvu, nemá finančné problémy a bude schopný splniť zmluvný záväzok.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Pre splnenie podmienky účasti sa vyžaduje, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác bola uvedená jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 500.000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnené potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 37 ods. 3. Všetky doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, resp. overené kópie. Splnenie podmienky účasti môže predbežne uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona verejnom obstarávaní: preukázanie technickej spôsobilosti tejto požiadavky verejného obstarávateľa je pre verejného obstarávateľa podstatná, nakoľko preukazuje jeho odborné a technické skúsenosti ako i kvality zrealizovaných predchádzajúcich stavieb.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyžaduje sa, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác bola uvedená aspoň jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 500.000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyžaduje sa, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác bola uvedená aspoň jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 500.000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti ZoD, a to oprávnenými osobami. ďalšie podmienky vykonania zákazky sú uvedené v návrhu ZoD, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2018 15:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.03.2018 09:00
Miesto: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, miestnosť č. 106
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcovia uchádzačov sa preukážu poverením, resp. občianskym preukazom , v prípade konateľa spoločnosti.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú bezplatne prístupné v profile verejného obstarávateľa - Mesto Fiľakovo na stránke www.uvo.gov.sk/profily. Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyžiadať emailom na adrese: mesto@filakovo.sk alebo písomne na adrese Mesto Fiľakovo, radničná 25, 986 01 Fiľakovo. Žiadosť musí obsahovať názov zákazky, kompletné identifikačné údaje uchádzača, názov, adresa sídla a emailová adresa, na ktorú majú byť zaslané súťažné podklady. Po doručení kompletnej žiadosti budú súťažné podklady záujemcovi zaslané na jeho emailovú adresu. Súťažné podklady budú poskytnuté v digitálnej forme. V prípade skupiny dodávateľov predložia vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých členov skupiny.
Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 5.000,00 Eur. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.02.2018

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Novostavba tržnice Mesta Fiľakovo 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.