Rekonštrukcia cesty a chodníkov Palárikovo

17346 - WYP
Vestník č. 249/2017 - 19.12.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Palárikovo
IČO: 00309176
Hlavná 82, 94111 Palárikovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Szabóová
Telefón: +421 356406415
Fax: +421 356493327
Email: vo.taylors@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.palarikovo.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
TAYLORS s.r.o.
IČO: 36768821
Turecká 36 , 94001 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Szabóová
Telefón: +421 356406415
Email: vo.taylors@gmail.com

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia cesty a chodníkov Palárikovo
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia cesty a chodníkov v obci Palárikovo na základe už vyhotovenej projektovej dokumentácie, a uloženie dočasných a trvalých dopravných značiek.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
97 721,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45233223-8

45233142-6

45233290-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Palárikovo, Slovenská ulica
II.2.4) Opis obstarávania
Obec Palárikovo má v záujme obnoviť povrch cesty a chodníka na strane domov na Slovenskej ulici v obci Palárikovo. Chodník bude obnovený betónovou maloplošnou dlažbou, bezbariérovo. Novým obrubníkom sa zabezpečí rozšírenie chodníka na 1,5m. Vozovka bude pokrytá asfaltovým povrchom. Súčasťou rekonštrukcie cesty a chodníkov je osadenie odvodňovacieho žľabu, Osadenie dočasných a trvalých dopravných značiek.
Detailný opis prác odsúhlasený obecným zastupiteľstvom je súčasťou projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
97 721,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Obec Palárikovo financuje predmet obstarávania z vlastných zdrojov.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie
dokladmi podľa §32 ods. 2, resp. 4 alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne overenej fotokópii týchto
dokladov. Doklady musia dokumentovať aktuálny stav, ich platnosť musí
byť v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač
zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže nahradiť doklady
uvedené v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením
fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname
hospodárskych subjektov v čase predkladania ponuky. Ak doklady na
splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní predkladá skupina
dodávateľov, osobné postavenie záujemcov predkladá každý člen skupiny
osobitne.
Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa
vyžadujú podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť
finančné záväzky, nie staršie ako jeden mesiac ku dňu predkladania ponúk a
prísľub banky o poskytnutí úveru.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti : Predmetná
podmienka vyplýva z § 33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom táto
mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú
schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke a iným veriteľom v snahe
zabezpečiť, aby nedošlo k riziku ohľadne plnenia predmetu zákazky z titulu
ekonomickej nestability uchádzača. Podmienka je primeraná a jej potreba
sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky seriózneho uchádzača, ktorý si
plní svoje záväzky riadne a včas.
2. Súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkov alebo údajmi z nich.
Odôvodnenie: verejný obstarávateľ hľadá uchádzačov, ktorí nie sú
neprimerane zadlžení a nemajú z tohto titulu obmedzenia v zmysle
obchodného zákonníka.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Minimálna úroveň: V predmetnom vyjadrení banka alebo pobočka
zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, bežný účet
záujemcu nie je a ani nebol predmetom exekúcie. Potvrdenie nesmie byť
staršie ako jeden mesiac k u dňu predkladania ponúk. Zároveň uchádzač
predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách, pobočkách zahraničných
bánk alebo v zahraničnej banke nemá záväzky. V bankovom prísľube banka
musí potvrdiť, že je ochotná uchádzačovi poskytnúť úver na plnenie
povinností vyplývajúcich z tejto súťaže vo výške minimálne 100.000-- eur
(slovom jednostotisíc eur). Uchádzač môže preukázať splnenie tejto
podmienky finančnými zdrojmi inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní.
2. Minimálna úroveň: Uchádzač predloží súvahu alebo výkaz o majetku a
záväzkoch za posledné 3 hospodárske roky, alebo za ktoré sú dostupné.
Vlastné imanie PO/ rozdiel majetku a záväzkov FO musí byť kladné.
Uchádzač môže preukázať splnenie tejto podmienky finančnými zdrojmi
inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnení stavebných prác, doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok.Odôvodnenie primeranosti - táto podmienka mapuje skúsenosti uchádzača
v predmete zákazky. Rozsah zmluvného plnenia je primeraný a je
stanovený nediskriminačne, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo najväčší
počet uchádzačov.
2.Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb
určených na plnenie zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzači
môžu na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny
vzťah v zmysle §34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
3.Opis technického vybavenia na zabezpečenie kvality. Odôvodnenie primeranosti: Certifikát ISO 18001, alebo ekvivalent, na
ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci verejný obstarávateľ vyžaduje
z dôvodu, aby mal istotu, že víťazný uchádzač preukáže dostatočné
skúsenosti pri ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a nedôjde k úrazom
na pracovisku z dôvodu nedostatočnej pripravenosti uchádzača., Certifikát
ISO 9001 alebo ekvivalent na manažérstvo kvality vyžaduje verejný
obstarávateľ dôvodu, aby mal istotu, že víťazný uchádzač preukáže
dostatočné skúsenosti v oblasti dodržania kvality práce.
4.Opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzači použijú na
plnenie zmluvy.Odôvodnenie primeranosti: Certifikát ISO14001, alebo ekvivalent na
environmentálny manažment verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu, aby
mal istotu, že víťazní uchádzači preukážu dostatočné skúsenosti pri ochrane
životného prostredia a nedôjde k porušovaniu legislatívy v oblasti ochrany
životného prostredia.
5. Jednotný európsky dokument. Hospodárske subjekty môžu predbežne nahradiť dokumenty na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom
jednotným európskym dokumentom v zmysle zákon a o verejnom
obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Minimálna úroveň: minimálne 5 ks referencií v oblasti stavebných prác -
cestné stavby- výstavba, rekonštrukcia ciest a chodníkov v celkovej
hodnote najmenej 600.000,- eur bez DPH, pričom minimálne 1 zákazka
musí mať hodnotu vo výške minimálne 100.000,-- eur bez DPH. Uchádzači
môžu na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny
vzťah v zmysle §34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Minimálna úroveň pre osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác:
jedna osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác, ktorá má
vysokoškolské vzdelanie so stavebným zameraním druhého stupňa,
odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúci s odborným
zameraním na cestné stavby a 10 rokov praxe v stavebníctve. Preukazuje
sa overenou fotokópiou diplomu, osvedčením o vykonaní skúšky odbornej
spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na
cestné stavby, (originál, overená fotokópia alebo fotokópia s originálnou
okrúhlou pečiatkou dotknutého stavbyvedúceho a jeho podpisom) a
životopisom podpísaným dotknutou osobou. Koordinátor bezpečnosti
predkladá životopis a relevantný doklad preukazujúci jeho odbornú
spôsobilosť.
3. Minimálna úroveň: Certifikát ISO 18001, alebo ekvivalent, na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri práci a Certifikát ISO 9001 alebo ekvivalent na
manažérstvo kvality. Uchádzači môžu na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v zmysle §34 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
4. Minimálna úroveň: Certifikát ISO 14001, alebo jeho ekvivalent na
environmentálny manažment. Uchádzači môžu na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v zmysle §34 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Bez subdodávateľov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.01.2018 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.01.2018 10:00
Miesto: Turecká 36, 3.poschodie
Nové Zámky
94001
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné. Za každého uchádzača môže prísť len jedna oprávnená osoba.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2017

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Rekonštrukcia cesty a chodníkov Palárikovo 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.