Podpora, údržba a rozvoj APV FOND

17380 - MSS
Vestník č. 249/2017 - 19.12.2017

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátny fond rozvoja bývania
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31749542
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Borbélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec
Telefón: +421 948520495
Email: maria.borbelyova@porte.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2636
Hlavná adresa(URL): http://www.sfrb.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2636
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Bývanie a občianska vybavenosť

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Podpora, údržba a rozvoj APV FOND
II.1.2) Hlavný kód CPV
72267000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja aplikačného programového vybavenia FOND (ďalej len \"APV FOND\").
Uchádzač bude zabezpečovať komplexnú starostlivosť o všetky súčasti APV FOND tak, aby všetky systémy a aplikácie fungovali bezporuchovo, spoľahlivo, bezpečne a boli prevádzkyschopné. Uchádzač bude služby poskytovať tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na procesy verejného obstarávateľa. Služby podpory a údržby bude uchádzač poskytovať priebežne po dobu 48 mesiacov.
Uchádzač bude realizovať aj rozvoj APV FOND, ktorý zahŕňa ďalšiu modernizáciu a aktualizáciu vynútenú budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov alebo zmenou vnútorných alebo vonkajších rozhraní systémov, s ktorými sa APV FOND integruje alebo bude integrovať. Služby rozvoja bude uchádzač poskytovať podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 280 848,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:

SK
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava a sídlo/prevádzka úspešného uchádzača
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja aplikačného programového vybavenia FOND (ďalej len \"APV FOND\").
Uchádzač bude zabezpečovať komplexnú starostlivosť o všetky súčasti APV FOND tak, aby všetky systémy a aplikácie fungovali bezporuchovo, spoľahlivo, bezpečne a boli prevádzkyschopné. Uchádzač bude služby poskytovať tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na procesy verejného obstarávateľa. Služby podpory a údržby bude uchádzač poskytovať priebežne po dobu 48 mesiacov.
Uchádzač bude realizovať aj rozvoj APV FOND, ktorý zahŕňa ďalšiu modernizáciu a aktualizáciu vynútenú budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov alebo zmenou vnútorných alebo vonkajších rozhraní systémov, s ktorými sa APV FOND integruje alebo bude integrovať. Služby rozvoja bude uchádzač poskytovať podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len \"zákon o verejnom obstarávaní\") a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov preukazuje osobné postavenie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 187 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: osobné postavenie ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: osobné postavenie predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom ďalej len JED. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 39 ods. 1 zákona musia z predloženého Jednotného európskeho dokumentu (JED) jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 2 zákona, resp. § 34 ods. 3 zákona. Vzor JED je zverejnený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/extdoc/1463/jed-formular.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len \"banka\") o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, v ktorom banka uvedie, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, jeho účet nie je predmetom exekúcie v rozsahu ohrozujúcom finančnú stabilitu uchádzača, je schopný plniť si svoje finančné záväzky a v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár.
Vyjadrenie predkladá uchádzač zo všetkých bánk, kde má vedené účty.
Okrem vyjadrenia banky/bánk predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankách nemá vedené účty ani záväzky.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie tejto podmienky účasti ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: finančné a ekonomické postavenie predloží skupina spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Z písomnej zmluvy musí tiež vyplývať záväzok uchádzača a osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, že za plnenie zmluvy budú zodpovedať spoločne. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Zaradenie tejto podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia sleduje cieľ vybrať takého dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje finančné záväzky riadne a včas. Podmienka účasti je primeraná predmetu zákazky a je potrebná z dôvodu riadneho a bezproblémového plnenia zmluvných záväzkov uchádzača, čoho predpokladom je aj plnenie finančných záväzkov uchádzača.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: A. Uchádzač svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO preukáže zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Odôvodnenie:
Podmienka účasti je zadefinovaná vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom získať kvalifikovaného dodávateľa vybraného v čestnej hospodárskej súťaži. Požiadavka na poskytnuté služby je primeraná, zodpovedá predmetu zákazky, ktorý bude uchádzač plniť, a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú schopní ho dodať na profesionálnej úrovni v požadovanom rozsahu a kvalite.
B. Uchádzač svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO preukáže opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Odôvodnenie:
Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu, že cieľom je vybrať takého uchádzača, ktorý
- má zavedené procesy kvality, tieto stabilizuje, zaoberá sa ich riadením a zlepšovaním
- preukáže kvalitu poskytovaných služieb spôsobilosťou chrániť informácie, s ktorými sa oboznámi, resp. ktoré vytvorí počas trvania zmluvy.
C. Uchádzač svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Odôvodnenie:
Podmienka účasti je zadefinovaná vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom vybrať takého dodávateľa, ktorý disponuje osobami s kvalifikáciou a skúsenosťami potrebnými na kvalifikované plnenie predmetu zákazky. Podmienka účasti je primeraná predmetu zákazky a minimálna požadovaná úroveň zodpovedá obstarávanému predmetu zákazky.
Všeobecné požiadavky:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je určené inak.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť predloží skupina spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Z písomnej zmluvy musí tiež vyplývať záväzok uchádzača a osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, že za plnenie zmluvy budú zodpovedať spoločne. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: .
A. Minimálna úroveň:
Uchádzač predloženým zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky a referenciami preukáže zmluvné vzťahy, plnením ktorých úspešne realizoval v sledovanom období zákazky na podporu, údržbu a/alebo rozvoj softvérového riešenia informačného systému v celkovej hodnote najmenej 1 000 000 € bez DPH:
- z toho uchádzač preukáže aspoň jedného odberateľa, ktorému poskytoval po dobu najmenej 24 mesiacov podporu a údržbu softvérového riešenia informačného systému s hodnotou plnenia v sledovanom období najmenej 300 000 € bez DPH. Uchádzač môže úspešné plnenie uvedenej požiadavky preukázať aj dvoma alebo viacerými časovo na seba nadväzujúcimi zmluvnými vzťahmi s tým istým odberateľom.
- z toho uchádzač preukáže aspoň jedného odberateľa, ktorému poskytoval rozvoj softvérového riešenia informačného systému s hodnotou plnenia v sledovanom období najmenej 200 000 € bez DPH. Uchádzač môže úspešné plnenie uvedenej požiadavky preukázať aj dvoma alebo viacerými zmluvnými vzťahmi s tým istým odberateľom.
Uchádzač môže úspešné plnenie vyššie uvedených požiadaviek preukázať aj kumulatívne jedným zmluvným vzťahom.
Informácie o odberateľoch musia obsahovať: obchodné meno a adresu odberateľa, meno, priezvisko, funkciu, telefónne číslo a e-mailovú adresu osoby odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť.
Informácie o poskytnutých službách musia obsahovať: obchodné meno a adresu poskytovateľa služby; opis služieb, ktoré uchádzač v sledovanom období na základe danej zmluvy vykonal; zmluvnú cenu celkom a fakturovanú cenu v sledovanom období v EUR bez DPH. V prípade, ak uchádzač predkladá doklady v inej mene ako euro, uvedie ceny v pôvodnej mene a uvedie aj ceny v EUR, ktoré stanoví kurzom ECB k ultimu príslušného hospodárskeho roku (v prípade služieb poskytnutých v roku 2017 použije uchádzač na prepočet kurz ECB ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania).
Vzor formuláru pre zoznam poskytnutých služieb je uvedený v súťažných podkladoch.
B. Minimálna úroveň:
Uchádzač predloží:
- certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti analýzy, vývoja, implementácie a podpory softvéru, vydaný nezávislou inštitúciou alebo iný dôkaz o vykonaných rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu
- certifikát systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001 v oblasti analýzy, vývoja, implementácie a podpory softvéru vydaný nezávislou inštitúciou alebo iný dôkaz o vykonaných rovnocenných opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.
C. Minimálna úroveň:
Uchádzač zoznamom osôb, ktoré budú zodpovedné za zabezpečenie plnenia predmetu zákazky, a predložením profesijných životopisov týchto osôb, osvedčeniami/certifikátmi údajmi o ich praktických skúsenostiach určených v minimálnych požiadavkách na tieto osoby, preukáže, že disponuje nasledovnými osobami zodpovednými za plnenie predmetu zákazky:
1. projektový manažér
- minimálne 6-ročná odborná prax v riadení projektov v oblasti poskytovania servisných a/alebo rozvojových služieb pre projekty v oblasti informačných technológií; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- minimálne 3 praktické skúsenosti s riadením projektov na pozícii projektový manažér v oblasti poskytovania servisných a/alebo rozvojových služieb ku implementovaným softvérovým riešeniam; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- platný certifikát (PRINCE2 Practitioner, IPMA B, PMI, PMP alebo obdobný certifikát) na odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent; túto požiadavku uchádzač preukáže platným certifikátom osoby
pokračovanie v bode VI.3 tohto oznámenia
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.01.2018 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2018 13:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie bude realizované reverznou verejnou súťažou podľa § 66 ods. 7 zákona.
2. Verejný obstarávateľ neposkytuje súťažné podklady v listinnej forme. Súťažné podklady sú bez obmedzenia a bez poplatkov prístupné v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO.
Časti súťažných podkladov vo formáte word (zoznam poskytnutých služieb, zmluva a návrh na plnenie kritéria), budú zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa v sekcii Zverejňovanie.
3. Verejný obstarávateľ uplatňuje pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi prechodné ustanovenie § 187 ods. 8 zákona o VO.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpeku vo výške 30 000 €.
__________________________
pokračovanie bodu III.1.3 tohto oznámenia:
2. analytik
- minimálne 4-ročná odborná prax s realizáciou analýz požiadaviek, návrhu a implementácie softvérových riešení informačných systémov; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- minimálne 2 praktické skúsenosti s realizáciou projektov/zmlúv na pozícii analytika v oblasti softvérových riešení informačných systémov; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- platný certifikát OMG Certified UML Professional alebo ekvivalent; túto požiadavku uchádzač preukáže platným certifikátom osoby
3. hlavný programátor
- minimálne 6-ročná odborná prax v oblasti programovania informačných systémov; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti programovania informačných systémov; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
4. databázový špecialista
- minimálne 4-ročná odborná prax na pozícii databázového špecialistu pre softvérové riešenia informačných systémov; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- minimálne 2 praktické skúsenosti s realizáciou projektov/zmlúv na pozícii databázového špecialistu pre softvérové riešenia informačných systémov; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- platný certifikát Microsoft Certified IT Professional Database Administrator 2008 alebo vyšší alebo ekvivalent; túto požiadavku uchádzač preukáže platným certifikátom osoby
5. expert podpory systémového prostredia
- minimálne 4-ročná odborná prax na pozícii experta v oblasti systémovej architektúry riešenia informačných systémov; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- minimálne 2 praktické skúsenosti na pozícii experta v oblasti systémovej architektúry riešenia informačných systémov; túto požiadavku preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- platný certifikát Microsoft Certified Solutions Expert Cloud Platform and Infrastructure alebo ekvivalent; túto požiadavku uchádzač preukáže platným certifikátom osoby.
Pozn. Pod ekvivalentom sa rozumie ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditovanou (certifikovanou) autoritou.
Z každého predloženého životopisu bude zrejmé:
- pozícia, pre ktorú preukazuje podmienku účasti
- meno a priezvisko osoby
- kontaktné údaje
- údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a odbornej kvalifikácii (inštitúcia, od do, získaný titul/osvedčenie)
- prehľad zamestnaní/odbornej praxe s uvedením zamestnávateľa/odberateľa, trvania pracovného pomeru/poskytnutých služieb a pozície, ktorú príslušná osoba zastávala
- praktické skúsenosti príslušnej osoby na požadovanej pozícii (názov funkcie/pozície zastávanej osobou na projekte, obchodné meno a adresa dodávateľa, obchodné meno a adresa odberateľa, názov projektu, opis projektu, doba realizácie projektu (od - do), meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo a e-mailová adresa osoby odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť),
- dátum a podpis osoby.
Z predloženého životopisu a osvedčenia musí vyplývať splnenie všetkých vyššie uvedených požiadaviek na osobu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.12.2017

Ďalšie požiadavky v sekcii: Ostatné

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Podpora, údržba a rozvoj APV FOND 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.