Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly

17419 - MST
Vestník č. 249/2017 - 19.12.2017

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
MAT - obaly, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36315303
Cesta poľnohospodárov 787 , 97101 Prievidza
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Matejka
Telefón: +421 465475264
Fax: +421 46465475264
Email: tomas.matejka@mat-obaly.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10427
Hlavná adresa(URL): http://mat-obaly.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10427
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Obstarávateľ SK, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46887423
Cukrovarská 26, P.O. BOX 25 , 07501 Trebišov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová
Telefón: +421 905642149
Email: obsk@obsk.eu
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.mat-obaly.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
Obstarávateľ SK, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46887423
Cukrovarská 26, P.O.BOX 25 , 07501 Trebišov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová
Telefón: +421 905642149
Email: obsk@obsk.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10427
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.mat-obaly.sk

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


osoba podľa § 8 zákona 343/2017 o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom a výroba obalového materiálu

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly
Referenčné číslo: 1 ndl/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
09332000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia tovarov, ktorých výsledkom bude podporný fotovoltický systém, ktorý zabezpečí rast energetickej efektívnosti spoločnosti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
225 252,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

31712331-9

71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:

SK02
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Handlová, výrobná budova zapísaná na LV č. 5598, k. ú. Handlová, postavená na parcele č. 3736/10, s. č. 1812
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom dodávky bude podporný fotovoltický systém ktorým sa zabezpečí výroba elektrickej energie vo fotovoltickom zariadení pre vlastnú spotrebu. Plánovaná ročná výroba je 110.000 kWh/rok. Zariadenie musí byť schopné poskytnúť zálohu o výkone min 115 kVA s výkonom akumulátora min. 140 kWh pri C5 a s počtom cyklov pri 50% DOD min. 2000 .
Požiadavky na fotovoltický systém:
požadovaný inštalovaný výkon z min. 99 kWp
nominálny výkon meničov min. 130 kVA
doba nabehnutia zdroja < 20 milisekúnd
Súčasťou dodávky bude inštalácia, funkčné skúšky, revízia
Súčasťou dodávky bude projektová dokumentácia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
225 252,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310040N431
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program: Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4.
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa:
OSOBNÉHO POSTAVENIA
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich
splnenie preukáže predložením dokladov podľa ustanovenia § 32 ods. 2 resp. ods. 4 alebo 5 zákona o verejnom
obstarávaní, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
2.Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3.Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií.
4.V zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len \"JED\" ), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je uverejnený na webovom sídle ÚVO
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED-om.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.02.2018 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2018 12:00
Miesto: Obstarávateľ SK s.r.o., Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, kancelária spoločnosti, prízemie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk označených ako \"Ostatné\" je neverejné. Na otváraní častí ponúk označených ako \"Kritériá\" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí preložili ponuku a ktorých ponuka
nebola vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného logického celku. Každý dodávateľ má špecifické postupy pri tvorbe logického celku, preto je najdôležitejšia presná modulácia - šitá na mieru priestorom/na kľúč podľa zadania objednávateľa. Skladba fotovoltických zariadení sa vytvára podľa presných požiadaviek zadávateľa. V prípade ak sú jednotlivé časti dodávané rôznymi výrobcami vzniká vysoké riziko nekompatibility jednotlivých komponentov a tak isto riziko nedosiahnutia požadovaných výkonov. Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé komponenty, vrátane príslušenstva tvoria jeden logický celok. Z dôvodu zachovania funkčnosti, kvality a hospodárnosti a efektívnosti je nevyhnutné, aby tovary ako jeden logický celok zabezpečil a dodal jeden dodávateľ.
V danom prípade verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu dodať predmet zákazky ako celok, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.
2. Pri komunikácii a výmene informácií postupuje verejný obstarávateľ podľa § 187 ods. 8) zákona o verejnom
obstarávaní.
3.Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným informáciám potrebných na vypracovanie ponuky v profile verejného bstarávateľa na webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk;) vo formáte .pdf a zároveň na webovom sídle verejného obstarávateľa
http://www.mat-obaly.sk/o-spolocnosti#download, kde budú zverejnené súbory - prílohy súťažných podkladov v
editovateľných formátoch (odporúčané vzory, návrh kúpnej zmluvy ...) počas celého procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) odporúča všetkým uchádzačom/ záujemcom , ktorí si stiahli súťažné podklady a oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania z profilu, aby túto skutočnosť oznámili e-mailom na adresu kontaktného miesta: obsk@obsk.eu s uvedením kontaktných údajov pre potreby poskytovania vysvetľovania údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch atď. a s uvedením dátumu stiahnutia súťažných podkladov z profilu. V prípade, že uchádzač/záujemca nezašle túto informáciu na kontaktný e-mail, verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za neposkytnutie vysvetlenia informácii uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a iné. Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 ZVO) odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstarávania sledovali profil verejného obstarávateľa (osoby podľa § 8 ZVOí) na uvedenom webovom sídle.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.12.2017

Ďalšie požiadavky v sekcii: Energetika

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.