Kovový nábytok a vozíky

17414 - MST
Vestník č. 249/2017 - 19.12.2017

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Raučina
Telefón: +421 250944421
Email: martin.raucina@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk/

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://kernel.eks.sk/etabula/etabula/detail/18957
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://kernel.eks.sk/etabula/etabula/detail/18957
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Verejný poriadok a bezpečnosť

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kovový nábytok a vozíky
Referenčné číslo: OVO1-2017/000594
II.1.2) Hlavný kód CPV
39000000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodávka a montáž kovového nábytku a vozíkov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 799 555,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kovový nábytok
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

39151000-5

39132100-7

39151100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:

SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, konkrétne miesta dodania budú uvedené v príslušných objednávkach
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom 1. časti zákazky je dodávka a montáž kovového nábytku - skrine kovové šatníkové, policové, na spisy, kovové regále. Druh, špecifikácia (technické parametre) a predpokladané počty sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 768 855,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vozíky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

39132500-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:

SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, konkrétne miesta dodania budú uvedené v príslušných objednávkach
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom 2. časti zákazky je dodávka a montáž vozíkov - policové, kancelárske, plošinové, paletové, rudle.
Druh, špecifikácia (technické parametre) a predpokladané počty sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
30 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Vyžaduje sa splnenie taxatívne určených podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len \"zákon\").
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Povinnosť predloženia výpisu z registra trestov právnickej osoby vyplýva zo zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016.
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 zákona jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len \"zákon\") verejný obstarávateľ požaduje len na 1. časť zákazky - kovový nábytok.
Uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť:
1. podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona
Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky (36 mesiacov) od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len \"rozhodné obdobie\") s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona,
2. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona
Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Odôvodnenie podľa § 38 ods. 5 zákona
k bodu 1: Podmienka účasti je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.
k bodu 2: Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže, že vlastnosti ponúkaných tovarov predmetu zákazky sú v zhode s technickými normami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 1: Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky (36 mesiacov) od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len \"rozhodné obdobie\") s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
V zozname realizovaných dodávok uchádzač uvedie
a) názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa,
b) predmet zmluvy/plnenia (stručný opis predmetu plnenia),
c) hodnota tovaru v EUR bez DPH/ EUR s DPH,
d) skutočná lehota dodania,
e) kontaktná osoba odberateľa (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných informácií)
Zoznamom musí uchádzač preukázať realizáciu zmlúv/zákaziek, predmetom ktorých bola dodávku tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (dodávka kovového nábytku) v rozhodnom období v minimálnej súhrnnej hodnote 50 000 EUR bez DPH.
Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v
Úradnom vestníku EÚ.
Na vyčíslenie uvedených cien dodaných tovarov sa pri prepočte inej meny na menu EUR použije kurz Európskej
centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú verejnú súťaž na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
K bodu 2: Uchádzač predloží kópie vyhlásení zhody a doplňujúce podklady k nim, kópie certifikátov vydaných autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzťahujúce sa na predmet zákazky podľa súťažných podkladoch k položkám č. 1-30 (1. časť zákazky).
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom, ktorý je rovnocenný opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona, pričom ak uchádzač preukazuje
technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby/osôb, JED predloží za svoju osobu a za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva. V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov, uchádzač vyplní a predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.01.2018 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.01.2018 09:00
Miesto:
MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 4. poschodie, zasadacia miestnosť č.420
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením \"Ostatné\".
Otváranie ponúk vzhľadom na ustanovenia zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii bude neverejné.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Systém Elektronická podpora procesov (PPVO) použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (EKS), zriadeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a je
vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.
Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v tomto bode vpísať všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ tieto dodatočné informácie uvádza v súťažných podkladoch v časti Doplnkové informácie - Doplňujúce informácie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.12.2017

Ďalšie požiadavky v sekcii: Nábytok a bývanie

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Kovový nábytok a vozíky 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.