Nákup nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom

17409 - MST
Vestník č. 249/2017 - 19.12.2017

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary


ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mášiková
Telefón: +421 258311156
Email: michaela.masikova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom
Referenčné číslo: 60303-43-2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
16600000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom (podvozok 1 ks, hydraulické teleskopické rameno 1 ks, kosacia hlavica 1 ks).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
230 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

34144000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:

SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: organizačná zložka Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. nachádzajúca sa najbližšie k sídlu predajného strediska uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom (podvozok 1 ks, hydraulické teleskopické rameno 1 ks, kosacia hlavica 1 ks).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
230 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predpokladaný termín dodania: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO.
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO - že nie je v reštrukturalizácii predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace.
5.Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti
predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.
6.Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.
7.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.
8.Podmienka účasti podľa § 38 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. Uchádzač nesmie v tomto verejnom obstarávaní uzavrieť s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Nesplnenie podmienky účasti § 40 ods. 6 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť predložením:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (t. j. nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom) za predchádzajúce tri roky (ďalej len rozhodné obdobie) od vyhlásenia verejného obstarávania; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
2.podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. ZVO
Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje.
3.Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.
4.Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
5.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.
6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

Odôvodnenie (§38 ods. 5 ZVO):
Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže:
K bodu 1: skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre dodanie požadovaného tovaru predmetu zákazky v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
K bodu 2: splnenie požiadavky bližšieho určenia, náhľadu, vizualizácie a posúdenia splnenia technických požiadaviek na predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky musí uchádzač:
Preukázať, že v rozhodnom období (za všetky 3 roky spolu) dodal min. 1 ks kompletného nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom s technickými parametrami zodpovedajúcim min. parametrom predmetu zákazky s potvrdením zmluvného partnera o realizácii dodávky.
Za splnenie vyššie uvedenej podmienky sa bude považovať aj preukázanie dodania predmetu zákazky (t. j. nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena min. 1 ks) a príslušenstva min. po 1 ks s technickými parametrami zodpovedajúcimi minimálne parametrom predmetu zákazky dodaným jednotlivo na viacerých vozidlách.
V prípade dodaného tovaru, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov dodaného tovaru spadajúceho do obdobia 3 rokov.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 2:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:
2.1fotodokumentáciu, resp. prospektový materiál uchádzačom ponúkaného predmetu zákazky jednoznačne zobrazujúci:
2.2.1 systém pracovnej nadstavby ramena, spôsob uchytenia na podvozok a spôsob uchytenia pracovného nástroja pre konkrétne vyhotovenia ponúkané uchádzačom do verejnej súťaže.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,00 Eur (slovom: desaťtisíc Eur).
Bližšie informácie týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v bode 15 časti A.1 SP
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie týkajúce sa uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 SP.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.01.2018 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2018 11:00
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súlade s § 54 ods. 3 Zákona otváranie ponúk podľa § 52 Zákona bude neverejné. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov. Zápisnicu z otvárania ponúk verejný obstarávateľ uchádzačom neodosiela.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
1.1 Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady na základe žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov formou: - emailu, osobne alebo poštou, osobne budú súťažné podklady poskytované po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00 hod. na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.
1.2 Náležitosti kompletnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov:
- žiadosť záujemcu o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku,
- žiadosť musí obsahovať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,
- určenie kontaktnej osoby, telefón, emailovú adresu osoby zodpovednej za komunikáciu,
- podpis oprávnenej osoby.
Registrácia oprávneného záujemcu do evidencie záujemcov nastane po doručení kompletnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.12.2017

Ďalšie požiadavky v sekcii: Auto-moto, automobilový priemysel

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Nákup nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.