Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy

17319 - WYP
Vestník č. 248/2017 - 18.12.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Poniky
IČO: 00313734
Malá Stráňa 32, 97633 Poniky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Beňo
Telefón: +421 484193703
Fax: +421 484193705
Email: poniky@poniky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.poniky.sk/

I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4821
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Slovenské centrum obstarávania, o. z.
IČO: 42260515
Hurbanovo námestie 46 , 97201 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Tóth, Mgr. Petra Ďurkovičová
Telefón: +421 914322930
Email: durkovicova@well.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.poniky.sk/

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy v obci Poniky, časť Ponická Lehôtka.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
314 817,54 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS

SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Poniky, časť Ponická Lehôtka
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy v obci Poniky, časť Ponická Lehôtka.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
314 817,54 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka je požadovaná vo výške: 4 500,- EUR. Bližšie informácie o podmienkach zloženia zábezpeky sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Termín realizácie: od 03/2018 najneskôr do 10/2018.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2.Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:
- písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
- písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
- písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
- písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
- písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4.Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona - jednotným európskym dokumentom (ďalej len \"JED\"). Na účely zákona je JED dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED-om predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona. Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v súťažných podkladoch.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1.Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona. č. 343/2015 Z. z. :
predložením písomného vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky banky alebo zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len \"banka\" v príslušnom gramatickom tvare) o schopnosti uchádzača plniť si svoje finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je a nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a že jeho účet nie je a nebol predmetom blokácie alebo exekúcie.
Vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, v ktorých má vedené účty, s čestným prehlásením (podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača), v ktorom uvedie, že v iných bankách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byt predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce tri (3) roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, nie je a nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, jeho účet nie je a nebol predmetom blokácie alebo exekúcie. Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri (3) roky (36 mesiacov) predchádzajúce dňu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Odôvodnenie primeranosti: Stanovením danej podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a finančná stabilita uchádzača. Vyjadrenie banky, resp. ekvivalentný doklad má byt zárukou solventnosti a finančnej stability uchádzača počas plnenia predmetu zákazky. Z uchádzačových predkladaných dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 33 zákona musí byt zrejmé splnenie vyššie identifikovanej požadovanej minimálnej úrovne a rovnako musí byt zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
2.Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne.
3.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1.34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť výber uchádzača, ktorý je schopný realizovať predmet zákazky s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, t.j. má dostatočné praktické skúsenosti s realizáciou stavieb požadovanej technickej úrovne a rozsahu.
2.podľa § 34 ods. 1, písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritérium na vyhodnotenie ponúk.
3.podľa § 34 ods. 1 písm. j) predložením údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.
4.podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
5. podľa § 35 - uchádzač preloží certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9 001:2 009/ ISO 9 001: 2 008.
6. podľa § 36 - uchádzač predloží certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14 001 : 2 004.
7. Uchádzač preloží certifikát systému manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek určitých noriem riadenia systémom manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy OHSAS 18001.
8.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
Všetky bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.34 ods. 1 písm. b) : Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. dve stavby s rozpočtovým nákladom v hodnote min. 314 000,00 EUR bez DPH rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky (v zmysle opisu predmetu zákazky) v posudzovanom období predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
2. podľa § 34 ods. 1, písm. g) : Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác - za vedúceho stavby a za zástupcu vedúceho stavby, príp. adekvátny doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla. Uchádzač predkladá fotokópiu dokladu, ktorá bude opatrená originálom pečiatky držiteľa a vlastnoručným podpisom.
3. podľa § 34 ods. 1 písm. j) : Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
-čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač má dostatočné pracovné kapacity, strojové a technické vybavenie na realizáciu predmetnej zákazky.
4. podľa § 34 ods. 1 písm. l) : a) Ak má uchádzač v úmysle zabezpečiť určitý podiel zákazky subdodávateľom, uchádzač predloží zoznam subdodávateľov čestné vyhlásenie o subdodávateľoch spolu s ich zoznamom podpísaný oprávnenou osobou uchádzača s uvedením:
- ich identifikačných údajov,
- predmetom subdodávok,
- podielom zákazky, ktorý plánuje zabezpečiť subdodávateľom,
Uchádzač, ktorý má v úmysle zabezpečiť určitý podiel zákazky subdodávateľom:
- berie na vedomie, že je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedených navrhovaných subdodávateľov.
b) Ak uchádzač nemá v úmysle použiť na realizáciu zákazky subdodávateľa, uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že bude zákazku realizovať vo vlastnom mene bez použitia subdodávateľov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa EA podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky vykonania elektronickej aukcie sú presne definované v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 12:00
Miesto: Slovenské centrum obstarávania, o.z., Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk v
zmysle § 54 a § 114 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní je neverejné.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Žiadosť o súťažné podklady posiela záujemca písomne buď poštou na adresu Slovenské centrum obstarávania, o. z.,
Hurbanovo námestie 46, Bojnice 972 01 alebo elektronicky na adresu durkovicova@well.sk a toth@well.sk.
Súťažné podklady budú poskytnuté elektronicky alebo osobne v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
na uvedenej adrese. V žiadosti o súťažné podklady záujemca uvedie svoje obchodné meno, sídlo, adresu pre poštový
styk;meno, číslo mobilného telefónu, e-mailovú adresu kontaktnej osoby.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 v čase a
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2017

Ďalšie požiadavky v sekcii: Stavebníctvo, materiál

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.