CNC brúska pre profilové brúsenie polkruhových drážok nosných telies s príslušenstvom

14551 - WYT
Vestník č. 207/2017 - 20.10.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
SPINEA, s.r.o.
IČO: 31687580
Okrajová 33, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Senáriková
Telefón: +421 904888427
Email: senarikova@aksenarikova.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9026
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
LEGAL TENDER s.r.o.
IČO: 45672911
Ružová dolina 8 , 82109 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Senáriková
Telefón: +421 904888427
Email: senarikova@aksenarikova.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
LEGAL TENDER s.r.o.
IČO: 45672911
Ružová dolina 8 , 82109 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Senáriková
Telefón: +421 904888427
Email: senarikova@aksenarikova.sk

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ


Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): súkromný sektor

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
CNC brúska pre profilové brúsenie polkruhových drážok nosných telies s príslušenstvom
II.1.2) Hlavný kód CPV
42000000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je CNC brúska pre profilové brúsenie polkruhových drážok nosných telies s príslušenstvom
Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 261 502,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:

SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je CNC brúska pre profilové brúsenie polkruhových drážok nosných telies s príslušenstvom.Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Áno

Názov: nákladovosť operácie pre vybraného predstaviteľa obrobku
Relatívna váha: 20

Názov: celkový čas na obrobenie jedného obrobku
Relatívna váha: 10
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 457 220,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Výskum a inovácie zameraná na rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, č. zmluvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C494

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon\"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods.
2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona.
Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti : Splnením podmienky uchádzač preukazuje, že si plní všetky
povinnosti dané všeobecno-záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2017 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2017 15:00
Miesto: LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V profile verejného obstarávateľa na stránke http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9026 sú uverejnené súťažné podklady spolu so zmluvou o utajení. Za účelom získania podkladov - výkresov je záujemca povinný predložiť písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov spolu s podpísanou zmluvou o utajení. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov spolu s podpísanou zmluvou o utajení môže záujemca doručiť osobne, poštou, prípadne e-mailom na adresu kontaktného miesta. Žiadosť musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane e-mailovej adresy, názvu predmetu zákazky, mena a priezviska pracovníka zodpovedného za túto žiadosť vrátane jeho telefónneho čísla. Následne po predložení žiadosti a podpísanej zmluvy o utajení budú záujemcovi poskytnuté súťažné podklady a výkresy, ktoré predstavujú dôverné informácie
2. Uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou na adresu kontaktného miesta .
3. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR
uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku
verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.
4. Ďalšie osobitné podmienky. Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b)
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej
kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené
osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi
uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
6.Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom
(ďalej aj ,,JED\"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že
rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o predloženie dokladov nahradených JED-om.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie , obstarávanie inovácii ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.10.2017

Ďalšie požiadavky v sekcii: Strojárenstvo, stroje, priemysel

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: CNC brúska pre profilové brúsenie polkruhových drážok nosných telies 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.