Prekladateľské a tlmočnícke služby

22958 - IPS Vestník č. 229/2015 - 19.11.2015 INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) Sociálna poisťovňa, ústredie IČO: 30807484 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1 Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Hričová, Darina Čačková Telefón: +421 906171280 / 906171233 Email: michaela.hricova@socpoist.sk; darina.cackova@socpoist.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.socpoist.sk Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.socpoist.sk I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti I.2.1. Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona § 6 ods. 1 písm. d) I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti Iné (uveďte) Iný predmet (špecifikujte): sociálne poistenie I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Prekladateľské a tlmočnícke služby II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Druh zákazky Služby Kategória služby číslo 27 - Ostatné služby c) Hlavné miesto poskytovania služieb: Pri prekladateľských službách miestom plnenia je odovzdanie vyhotoveného prekladu v písomnej alebo v elektronickej podobe v sídle verejného obstarávateľa na adrese Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) SK01 II.1.3. Oznámenie zahŕňa (ak je to uplatniteľné) Uzatvorenie rámcovej dohody II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Predmetom zákazky je poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN, alebo v súlade s inou normou platnou v členských štátoch Európskej únie pre zabezpečovanie prekladateľských služieb prekladateľmi, ktorí sú riadne oprávnení na výkon prekladateľskej činnosti podľa platnej legislatívy, so znalosťou terminológie z oblasti sociálneho zabezpečenia, najmä z oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, z lekárskej posudkovej činnosti, z oblasti starobného dôchodkového sporenia, z oblasti ekonomickej, finančnej, právnej a informatickej, vo všetkých európskych aj neeurópskych jazykoch v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov. II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: 79530000-8 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 79540000-1 II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah Celkovové množstvo je uvedené v rámcovej dohode. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Hodnota 206 999,0000 EUR ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Druh postupu IV.1.1. Druh postupu Výzva na predkladanie ponúk IV.3. Administratívne informácie IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 41804/2015-BA ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 12.11.2015 V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 6 V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 2 V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva Agentúra VKM, s.r.o. IČO: 35736763 Grösslingova 69 , 81109 Bratislava Slovensko Telefón: +421 903650299 Email: kubalcova@avkm.net V.5. Informácie o hodnote zmluvy Hodnota 121 400,0000 EUR Vrátane DPH Sadzba DPH (%): 20 Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte Počet mesiacov Hodnota: 24 ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ Nie VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie Členovia komisie: JUDr. Ružena Rybovičová, JUDr. Julia Lieskovanová, JUDr. Gabriela Cabaniková, Darina Čačková, Mgr. Michaela Hričová VI.3. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky Číslo oznámenia vo VVO: 13794-WYS, číslo VVO 131/2015 z 06.07.2015 VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 18.11.2015

Ďalšie požiadavky v sekcii: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Prekladateľské a tlmočnícke služby 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.