Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby útvarov MV SR

13537 - POS Vestník č. 129/2015 - 02.07.2015 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE Formulár: Príloha č. 1 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866 Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): ako je uvedené vyššie Kontaktná osoba: Ing. Beáta Škanderová Telefón: +421 250944571 Fax: +421 250944046 Email: beata.skanderova@minv.sk Internetová adresa (internetové adresy) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.minv.sk Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Verejný poriadok a bezpečnosť I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY Výber druhu predmetov tejto zákazky ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY) II.1) NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby útvarov MV SR II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB Služby Kategória služieb č. 27 Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Ministerstvo vnútra SR, útvary a zariadenia ministerstva vnútra na celom území SR a iné miesta podľa aktuálnej požiadavky verejného obstarávateľa, v prípade potreby aj v zahraničí. NUTS kód: SK0 II.3) INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE Nie II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie prekladateľskej/tlmočníckej činnosti, t.j. zabezpečenie reprodukcie písomných/hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej/ústnej forme na základe využitia jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, jazykových schopností a ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR (ďalej len MV SR) , vrátane súvisiacich služieb. Verejný obstarávateľ/objednávateľ požaduje zabezpečiť preklady/tlmočenie najmä z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského, poľského, českého, ukrajinského, maďarského, rómskeho, rusínskeho, jazyka a ostatných európskych a neeurópskych úradných jazykov, ako aj jazykov národnostných menšín žijúcich na území SR do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského, poľského, českého, ukrajinského, maďarského, rómskeho, rusínskeho jazyka a ostatných európskych a neeurópskych úradných jazykov, ako aj jazykov národnostných menšín žijúcich na území SR, prípadne medzi dvomi cudzími jazykmi. Výsledkom prekladateľskej činnosti bude odborný preklad vrátane jazykovej korektúry, ktorý musí mať písomnú formu (v papierovej a/alebo elektronickej podobe). Výsledkom tlmočníckej činnosti bude tlmočenie, ktoré je možné vykonať len v ústnej forme. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v predmetných súťažných podkladoch. Časti: Táto zákazka sa delí na časti Nie II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: 79530000-8 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 79540000-1 II.7) INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA) Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.2) PODMIENKY ÚČASTI III.2.1) Informácie o vyhradených zákazkách Nie ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.1) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov nadobudnutých verejným obstarávateľom z fondov Európskeho spoločenstva, z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov, z príspevku štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov. VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie Daňové právne predpisy (URL): http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL): http://www.enviro.gov.sk Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL): http://www.employment.gov.sk VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA 26.06.2015

Ďalšie požiadavky v sekcii: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby útva 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.