Zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb

13509 - WYS Vestník č. 128/2015 - 01.07.2015 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny IČO: 30794536 Špitálska 8, 81267 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Ústredie PSVR, Župné nám. 5-6, 812 67 Bratislava - odbor verejného obstarávania Kontaktná osoba: Mgr. Michal Trnavský Telefón: +421 220441707 Email: michal.trnavsky@upvsr.gov.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.upsvar.sk Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8716 Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a) ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II. OPIS II.1. Názov zákazky Zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Služby Kategória služby číslo 27 Hlavné miesto poskytovania služieb: Pracoviská verejného obstarávateľa v rámci celej Slovenskej republiky NUTS kód: SK II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Predmetom zákazky je zabezpečenie prekladateľských služieb, tlmočníckych služieb a tlmočníckej techniky prepotreby Ústredia PSVR a Úradov PSVR. Verejný obstarávateľ v rámci zákazky požaduje:-zabezpečenie prekladu z cudzieho jazyka do slovenského a opačne.-Zabezpečenie tlmočenia ( konzekutívneho, simultárneho, pre sluchovo postihnutých)Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky. II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: 79530000-8 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 79540000-1 II.1.5) Časti Táto zákazka sa delí na časti Nie II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH Hodnota 42 377,1900 EUR II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky) Zadajte hodnotu: 24 ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1. Podmienky účasti III.1.1. Osobné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Doklady, prostredníctvomktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona v súlade s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.Preukazovanie majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaníPrávnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, aleboc) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.9c)(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.(3) Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace. III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukazujesplnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych alebo úradne osvedčených dokladov:1 - podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) nie starším ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predloženie ponuky o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať potvrdenie o tom, že :-jeho bežný účet nie je nepovolenom debete,-v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,-jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.V prípade, že záujemca má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich. Doklad musí byť originál alebo úradne overená kópia. Záujemca ďalej predloží čestné vyhlásenie o tom, že v iných bankách nemá otvorený účet.Odôvodnenie primeranosti:Potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj pofinančnej stránke spoľahlivým partnerom ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne a je schopný prefinancovať predmet zákazky v lehote splatnosti faktúr. III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa:1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona o vererjnom obstarávaníUchádzač predloží zoznam minimálne troch (3) poskytnutých služieb v predmete zákazky t.j. preklady a tlmočenie ( s toho min. 1 poskytnutá služba v anglickom jazyku, min. 1 poskytnutá služba v nemeckom jazyku a min. 1 poskytnutá služba v tureckom alebo arabskom jazyku) za predchádzajúce tri roky (predchádzajúce tri roky k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie poskytoval služby rovnakého charakteru ako jepožadovaný predmet zákazky.Uchádzač k zoznamu priloží potvrdený dôkaz o plnení t.j. referencie pričom ich celkový objem spolu za rozhodnéobdobie bol minimálne: 30000 € bez DPH. Z daného objemu musí byť min. jedna referencia na poskytnutú službu v hodnote min. 10000 € bez DPHZoznam a referencia poskytnutých služieb má obsahovať:1)identifikáciu odberateľa,2)názov a stručný opis poskytnutej služby,3)zmluvnú cenu zákazky bez DPH v eur,4)obdobie poskytovania služby,5)potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:ak bol/a odberateľom- verejný obstarávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,- iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdíuchádzač vyhlásením o ich dodaní.Odvôvodnenie primeranosti:Zoznam úspešne poskytnutých služieb má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladanú hodnotu zadávanej zákazky. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk Voľba Najnižšia cena IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia Nie IV.2. Administratívne informácie IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom Dátum a čas: 22.07.2015 11:00 Úhrada za súťažné podklady Uveďte Nie IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas: 22.07.2015 11:00 IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk Dátum a čas: 22.07.2015 13:00 Miesto : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Župné námestie č. 5-6 Bratislava 812 67 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné a pri otváraní ponúkkomisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.Otváranie časti ponúk Kritériá sa uskutoční na adrese podľa bodu 24.1 v termíne podľa § 41 ods. 2 a spôsobom podľa §41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.Otváranie ponúk označených ako " KRITÉRIÁ" je verejné. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnymorgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jehozastupovanie. ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ Nie VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie Zákazka bude financovaná zo Štátneho rozpočtu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny bude realizovať predmetné verejné obstarávanie prostredníctvom systémuelektronického verejného obstarávania (www.evo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené každému záujemcovi po úspešnej registrácii. Pre úspešnú registráciu je každý záujemca povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky položkyregistračného formulára.Pre túto verejnú súťaž verejný obstarávateľ použije systém Elektronického verejného obstarávania len na:- fázu poskytovania súťažných podkladov, doplňujúcich podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie,- fázu vysvetľovania, t. j. elektronického predkladania žiadostí o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení ovyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie; resp. poskytnutia súvisiaceho vysvetlenia a žiadostí záujemcov/uchádzačov zo strany verejného obstarávateľa.Pre fázu predkladania ponúk verejný obstarávateľ nepoužije systém Elektronického verejného obstarávania. Uchádzač predloží ponuku v písomnej listinnej podobe v uzavretom obale označenom podľa časti IV súťažných podkladov osobne, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu kontaktnej osoby v bode IV.2 súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa časti V súťažných podkladov.Začatie trvania zmluvy uvedené v bode II.3 je predpokladané a je závislé od ukončenia procesu verejného obstarávania.Zmluva sa začne plniť po nadobudnutí účinnosti, t. j. deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv na www.crz.gov.sk. V zmysle § 19, ods. 3) zákona o verejnom obstarávaní doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 30.06.2015

Ďalšie požiadavky v sekcii: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.