PREKLADATEĽSKÉ A TLMOČNÍCKE SLUŽBY

6592 - WYS Vestník č. 59/2015 - 24.03.2015 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ Slovenská národná knižnica IČO: 36138517 nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin Kontaktná osoba: Ing. Buzek Štefan Telefón: +421 432451288 Fax: +421 434134035 Email: stefan.buzek@snk.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.snk.sk Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa OP - Organizácia riadená verejným právom Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d) ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II. OPIS II.1. Názov zákazky PREKLADATEĽSKÉ A TLMOČNÍCKE SLUŽBY II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Služby Kategória služby číslo 27 Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin NUTS kód: SK031 II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby verejného obstarávateľa v predpokladanom rozsahu podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov. II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: 79530000-8 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 79540000-1 II.1.5) Časti Táto zákazka sa delí na časti Nie II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby verejného obstarávateľa v predpokladanom rozsahu podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov. II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH Hodnota 18 720,0000 EUR II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky) Zadajte hodnotu: 48 ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1. Podmienky účasti III.1.1. Osobné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo § 128 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní je možné splnenie podmienok účasti preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V súlade s § 100 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje uchádzač podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, stanovené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. a) ZVO - verejný obstarávateľ požaduje zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané; V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 ZVO, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: záujemca preukáže skúsenosti s rovnakými, alebo podobnými zákazkami a schopnosť a spôsobilosť pre poskytnutie služieb v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. § 28 ods. 1 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ požaduje údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby; V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 ZVO, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: záujemca preukáže personálne a odborné kapacity na zabezpečenia plnenia predmetu zákazky.§ 28 ods. 1 písm. k) ZVO verejný obstarávateľ požaduje uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo. Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 ZVO, verejný obstarávateľ odôvodňuje určenie podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: povinnosť verejného obstarávateľa v zmysle § 32 ods. 3 písm. b). Minimálna požadovaná úroveň štandardov : § 28 ods. 1 písm. a) ZVO - Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu poskytnutých služieb,ktorý musí obsahovať minimálne údaje podľa §28 ods. 1 písm. a) zákona doplneného o referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 zákona, okrem písm. e) a f) zákona v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa pre účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom pred dňom lehoty na predkladanie ponúk (rozhodné obdobie). Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie realizoval dodávky tslužieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálna úroveň: 1 (jedna) zákazka o poskytnutí služieb na preklady v hodnote min. 5 000,- EUR bez DPH a 1 (jedna) zákazka o poskytnutí služieb na tlmočenie v hodnote min. 5 000,- EUR bez DPH. § 28 ods. 1 písm. g) ZVO - Záujemca predloží zoznam osôb, ktoré budú zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov.K zoznamu predloží podpísaný profesijný životopis každej osoby zodpovednej za poskytnutie služieb, z ktorého musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:- meno a priezvisko osoby, adresa trvalého pobytu,- najvyššie dosiahnuté vzdelanie osoby, pričom min. úroveň je VŠ I. stupňa,- zoznam odbornej praxe osoby (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne, miesto plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ a kontakt na túto osobu),- počet rokov odbornej praxe osoby pričom min. úroveň odbornej praxe osoby je 5 rokov kumulatívne,- dôkazy o odbornej praxi prekladateľov - zoznam min. 3 prekladov v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka suvedením údajov o roku vyhotovenia prekladu, názov dokumentu a rozsah dokumentu v normostranách (minimálne 60 normostrán súhrnne), pre koho bol preklad realizovaný a kontaktnú osobu s telefónom, u ktorej je možné overiť pravdivosť uvedených informácií.- zoznam dokladov o odbornej kvalifikácii osoby, pričom za akceptované dôkazy sa budú považovať:a) - oprávnenie na vykonávanie tlmočníckej a/alebo prekladateľskej činnosti, napr. výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra alebo doklad o zapísaní do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (§ 5 zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), alebo b) - doklad o ukončení štúdia príslušných jazykov na vysokej škole (II. stupeň) alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky, alebo c) - doklad o ukončení štúdia príslušných jazykov na vysokej škole (I. stupeň), alebo d) - doklad o zložení štátnej jazykovej skúšky v inej akreditovanej inštitúcií - čestné vyhlásenie každej osoby uvedenej v zozname osôb zodpovedných za plnenie služieb o tom, že súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci ponuky a jej vyhodnotenia.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovný minimálny zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služieb: - min. 3 tlmočníkov a 3 prekladateľov zo slovenského jazyka do anglického jazyka a z anglického jazyka do slovenského jazyka; - min. 2 tlmočníkov a 2 prekladateľov zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka a z nemeckého jazyka do slovenského jazyka; Verejný obstarávateľ umožňuje, aby jedna osoba bola uvedená ako tlmočník, resp. ako prekladateľ aj vo viacerýchjazykoch, prípadne aby mala kumulované pozície - prekladateľ aj tlmočník v príslušnom jazyku. Verejný obstarávateľ požaduje aby požadované informácie o každej osoby zodpovednej za poskytnutie služieb záujemca spracoval do formalizovanej tabuľky pod názvom Kvalifikačné predpoklady, v nasledovnej predpísanej štruktúre:1. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie osoby -Typ školy: (VŠ I,II,III st.)2. Počet rokov odbornej praxe v oblasti predmetu zákazky - Počet rokov3. Zoznam dokladov o odbornej kvalifikácií -Typ dokladu: a), b), c), d)4. Dôkazy o odbornej praxi prekladateľov v oblasti predmetu zákazky - Počet normostrán§ 28 ods. 1 písm. k) ZVO záujemca uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom /subdodávateľmi ak ich hodnota plnenia zákazky presiahne 50 %. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk Voľba Najnižšia cena IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia Áno IV.2. Administratívne informácie IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 2015002 IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom Dátum a čas: 10.04.2015 09:00 Úhrada za súťažné podklady Uvedte Nie IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas: 10.04.2015 09:00 IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk Dátum a čas: 10.04.2015 11:00 ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ Nie VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie Lehota uvedená v bode IV.2.4. sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré sa uskutoční v súlade sozákonom. Otváranie časti ponúk označenej ako Kritéria sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľazákona.Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné a časti ponúk označených ako Kritériá sa uskutoční na adrese podľa bodu I.1. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po registrácii v systéme EVO (www.evo.gov.sk ). Názov zákazky je PREKLADATEĽSKÉ A TLMOČNÍCKE SLUŽBY. Pre účasť v tejto zákazke je potrebné po registrácii pokračovať v zmysle usmernení na portáli EVO prístupných v sekcii Metodické pokyny a súťažných podkladov. Komunikačným jazykom je slovenský jazyk. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť medzi sebou právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia ručia za záväzky spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, ktorou združenie vznikne, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzavretia zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania. VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 20.03.2015

Ďalšie požiadavky v sekcii: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: PREKLADATEĽSKÉ A TLMOČNÍCKE SLUŽBY 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.