Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb

4416 - WYS Vestník č. 39/2015 - 24.02.2015 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ Bratislavský samosprávny kraj IČO: 36063606 Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Bednáriková Telefón: +421 248264213 Fax: +421 248264386 Email: lucia.bednarikova@region-bsk.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.region-bsk.sk Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa RO - Regionálny alebo miestny orgán Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. c) ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II. OPIS II.1. Názov zákazky Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Služby Kategória služby číslo 27 Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, prípadne ďalšie miesta vyplývajúce z realizácie poskytnutia predmetu zákazky NUTS kód: SK II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby BSK. II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: 79530000-8 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 79540000-1, 79821100-6 II.1.5) Časti Táto zákazka sa delí na časti Nie II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah priebežne podľa potreby II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH Hodnota 96 000,0000 EUR II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky) Zadajte hodnotu: 36 ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1. Podmienky účasti III.1.1. Osobné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona), ktoré preukazuje podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti je možné nahradiť podľa § 128 zákona, potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 zákona za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona, preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.Podľa § 32 ods. 11 zákona, splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona, v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa. III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloží zoznam poskytnutých tlmočníckych a prekladateľských služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom:- bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.Uchádzač predloženým zoznamom doplneným potvrdeniami odberateľov o poskytnutí služieb preukáže realizáciu zákazky/zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za posledné tri roky t. j. roky 2012, 2013, 2014 v celkovej výške 90.000,- EUR bez DPH.Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač zabezpečoval tlmočnícke a prekladateľské služby za posledné tri roky v stanovenom minimálnom finančnom objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek a vedie k výberu poskytovateľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné plnenie v zmluvne dohodnutom termíne.Uchádzač podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.Uchádzač predloží dokument/zoznam prekladateľov a tlmočníkov obsahujúci mená, priezviská a počet rokov odbornej praxe pre osoby, ktoré budú zodpovedné za plnenie zmluvy. Pri požiadavke na prekladateľa a tlmočníka môže ísť o dve samostatné osoby (1 prekladateľ a 1 tlmočník) alebo o jednu osobu, ktorá je zároveň prekladateľom a tlmočníkom. Predmetný dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač disponuje týmito prekladateľmi: minimálne 4 prekladatelia pre: anglický jazyk,minimálne 2 prekladatelia pre: francúzsky jazyk, minimálne 2 prekladatelia pre: nemecký jazyk,minimálne 2 prekladatelia pre: ruský jazyk, minimálne 1 prekladateľ pre: srbský jazyk, maďarský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, chorvátsky jazyk, český jazyk Uchádzač disponuje týmito tlmočníkmi: minimálne 4 tlmočníci pre: anglický jazyk,minimálne 2 tlmočníci pre: francúzsky jazyk, minimálne 2 tlmočníci pre: nemecký jazyk,minimálne 2 tlmočníci pre: ruský jazyk, minimálne 2 tlmočníci pre: maďarský jazykPožadovaná kvalifikácia prekladateľov a tlmočníkov:- min. 5 rokov prekladateľskej/ tlmočníckej praxe, ktorú preukáže oprávnením na vykonávanie prekladateľskej alebo tlmočníckej činnosti na základe niektorých z týchto dokladov a skutočností: napr. výpisom zo živnostenského registra/ výpisom z obchodného registra spolu s dokladmi a dokumentmi, z ktorých bude jednoznačne vyplývať preukázanie požadovanej praxe (pracovno-právne vzťahy, zmluvy o poskytnutí služieb a pod.) alebo dokladom o zapísaní do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ( § 5 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vysvedčením o zložení štátnej jazykovej skúšky a to za každého prekladateľa/tlmočníka uvedeného v zozname.- dosiahnutý vysokoškolský stupeň (II. stupeň) vzdelania v prekladateľstve alebo tlmočníctve, ukončené akreditované vzdelávanie v príslušných prekladateľských alebo tlmočníckych odborochUchádzač disponuje týmito korektormi:minimálne 1 korektor pre: anglický jazykminimálne 1 korektor pre: slovenský jazykPožadovaná kvalifikácia korektorov:- min. 5 rokov prekladateľskej/ tlmočníckej praxe, ktorú preukáže oprávnením na vykonávanie prekladateľskej alebo tlmočníckej činnosti na základe niektorých z týchto dokladov a skutočností: napr. výpisom zo živnostenského registra/ výpisom z obchodného registra spolu s dokladmi a dokumentmi, z ktorých bude jednoznačne vyplývať preukázanie požadovanej praxe (pracovno-právne vzťahy, zmluvy o poskytnutí služieb a pod.) alebo dokladom o zapísaní do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ( § 5 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vysvedčením o zložení štátnej jazykovej skúšky a to za každého korektora uvedeného v zozname.- dosiahnutý vysokoškolský stupeň (II. stupeň) vzdelania v prekladateľstve alebo tlmočníctve, ukončené akreditované vzdelávanie v príslušných prekladateľských alebo tlmočníckych odboroch- uchádzač predloží zoznam 10 opravených prekladov s uvedením údajov o tom, pre koho bol preklad realizovaný, rok vykonania prekladu, názov dokumentu a rozsah dokumentu v normostranách, ktorý nesmie byť kratší ako 20 normostrán, ktorým uchádzač preukáže schopnosť zabezpečiť realizáciu úpravy alebo jazykovej korektúry a štylistickej úpravy prekladu do anglického jazyka jazykovým korektorom, ktorého materinským jazykom je anglický jazyk- uchádzač predloží zoznam 10 opravených prekladov s uvedením údajov o tom, pre koho bol preklad realizovaný, rok vykonania prekladu, názov dokumentu a rozsah dokumentu v normostranách, ktorý nesmie byť kratší ako 20 normostrán, ktorým uchádzač preukáže schopnosť zabezpečiť realizáciu úpravy alebo jazykovej korektúry a štylistickej úpravy prekladu do slovenského jazyka korektorom .Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ stanovil tieto podmienky účasti v súlade s potrebou zabezpečiť kvalifikovaných a skúsených prekladateľov ,tlmočníkov a korektorov, ktorí budú zodpovedať za riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.Uchádzač podľa § 29 musí mať zabezpečený systém riadenia kvality v poskytovaní prekladateľských služieb v súlade s STN EN 15038, resp. obdobnou tech. normou.Uchádzač splnenie predmetnej podmienky účasti preukáže certifikátom EN 15038, resp. jeho ekvivalentom (EN ISO 9001 nie je ekvivalent tohto certifikátu) vydaným nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, možnosť využitia systémov zabezpečenia kvality vyplývajúcich z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy (opis opatrení, použitých uchádzačom na zabezpečenie plnenia kritériá pre danú normu) predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie certifikátu.Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému manažérstva kvality pre oblasť poskytovania tlmočníckych a/alebo prekladateľských služieb, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem a z noriem členských štátov, Európskych štátov spoločenstva.Odôvodnenie: Certifikát je zárukou odbornej spôsobilosti uchádzača a jeho potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti týkajúcej sa preverenia kvality poskytovaných služieb.Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia podľa § 31 zákona za všetkých členov skupiny spoločne.Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť odborné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (je oprávnený poskytovať službu) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.Podľa § 32 ods. 11 zákona splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu) Časť: 1 Názov: prekladateľské služby Váha: 55 bodov Časť: 2 Názov: tlmočnícke služby Váha: 30 bodov Časť: 3 Názov: príplatky k cenám za prekladateľské a tlmočnícke služby Váha: 15 bodov IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia Nie IV.2. Administratívne informácie IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ BSK - 1 /2015 IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom Dátum a čas: 24.03.2015 09:00 Úhrada za súťažné podklady Uvedte Nie IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas: 24.03.2015 09:00 IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk Dátum a čas: 24.03.2015 10:00 Miesto : Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Uchádzač je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk prostredníctvom svojho/svojich štatutárneho/štatutárnych orgánu/orgánov, resp. môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a platným výpisom z obchodného registra. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, platným výpisom z obchodného registra a splnomocnením na zastupovanie. ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ Áno Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): OP INTERACT II a OP INTERACT III VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a z európskych zdrojov bezhotovostným platobným stykom bez poskytnutia preddavku. VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 23.02.2015

Ďalšie požiadavky v sekcii: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

X

Prihláste sa s Vašim menom a heslom

Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať prihlasovacie meno a heslo


Noví zákazníci - každý deň!  Viac >>>

X

Zadajte prihlasovacie meno a heslo
Prihlasovcie meno: 
Prihlasovcie heslo: 
Zaslať zabudnuté prihlasovacie meno a heslo
Vytvoriť prihlasovacie meno a heslo
X

Nájdi požadovaný tovar alebo službu za tú najlepšiu cenu

Je to rýchle, nezáväzné a bezplatné.
Máte možnosť ušetriť v priemere do 25%.
Napíšte čo požadujete a venujte sa svojej práci, rodine, relaxu.
Spätnú odpoveď priamo od dodávateľov obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Uveďte prosím o čo máte záujem:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 
Vaša lokalita: 
Príloha: 
Vašu požiadavku môžete adresovať aj priamo najdi@poziadavka.sk
X

Predaj produktov a ponúkanie služieb zákazníkomPre zverejnenie Vašich ponúk, ktoré budú prezentované zákazníkom je potrebné aktivovať služby aktívneho predaja.X

Uverejniť ponuku na tovar, prácu, služby, výrobu, stroje, ....

Chcete niečo predať, alebo ponúknuť služby? Pridajte ponuku na Váš tovar, služby, dopravu, výrobu...

Názov Vašej ponuky:
Text Vašej ponuky:
Fotografie:
vybrať
Sekcia:
Vaše meno: 
Váš telefón: 
Váš e-mail: 

Ušetrite vhodným výberom dodávateľa

Nájdite si z pohodlia domova alebo kancelárie správneho dodávateľa produktov, materiálu, služieb, ktoré potrebujete. Napíšte čo potrebujete a vyberte si z doručených ponúk. Nájsť dodávateľa >>>

Získajte nových zákazníkov

Služby určené pre živnostníkov, malé aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú zákazníkov. Podporíme predaj vašich kvalitných produktov alebo služieb a nasmerujeme k vám zákazníkov. Zákazníci, ktorých hľadáte, hľadajú vás. Začať >>>

Obchodný portál www.poziadavka.sk

Už od roku 2004 vyhľadávame pre našich partnerov nové obchodné príležitosti,
- podporujeme predaj kvalitných produktov a služieb,
- prezentujeme malé aj veľké spoločnosti a neustále k nim smeruje zákazníkov,
- každý dodávateľ má rovnakú východiskovú pozíciu pre získanie zákazníka,
- nikdy si neúčtujeme províziu za sprostredkovanie a nezasahujeme do obchodných jednaní.

Rýchla navigácia:

Napíšte nám:

Text:
Meno:
Telefón:
E-Mail:


Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty a grafické ukážky.
www.poziadavka.sk: Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb 2004 - 2018 © Požiadavka.sk @ REMOS spol. s r.o.